А с а р е л – м е д е т” ад, гр. П а н а г ю р и щ еДата26.09.2018
Размер84.56 Kb.
РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1
А с а р е л – М е д е т” АД, гр. П а н а г ю р и щ е
Рег. №93-00-11651/07.11.2011г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

/инж. Делчо Николов/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОТНОСНО: Изготвяне на технико-икономическа оценка, включваща обследване и възможности за увеличаване на капацитета на Варова централа към ОФ „Асарел” за годишна производителност от 15 млн. т. руда


 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Варова централа към ОФ „Асарел” е изградена през 1994 г. за производителност на обогатителната фабрика от 12 млн. т. руда годишно. Инсталацията преработва негасена вар с дневна консумация около 200 т, която се използва във флотационния процес за регулиране на pH на средата на пулпа и управление на качеството на добития краен меден концентрат. Негасената се получава и складира в 3 бр. приемни бункери. Оттам чрез вибрационен питател по ГТЛ постъпва в гасителен барабан, като съотношението между негасена вар и вода е 1:2. Максималният капацитет на подаване на варта е 10 т/ч. След това получения варов разтвор чрез класификатор се разделя на варно мляко (по-лека фракция), която постъпва в 2 бр. баки за варно мляко, където плътността на разтвора не трябва да е повече от 5 % и „пясъци” (по-тежка фракция), която представлява негасена вар с активност 50 % и неразтворими частици. За ефективното водене на флотационния процес е установено, че трябва да се поддържа pH 10,5-11,5 , за което варното мляко се дозира и подава на определени технологични точки.

Предвид очакванията за повишаване на производителността на фабриката над 15 млн. т. годишно преработката на негасена вар ще се увеличи, поради което е необходимо да се направи технико-икономическа оценка за целесъобразността от увеличаване на капацитета.

В тази оценка трябва да се включи и изследване (одит) на работата и ефективността съществуващата Варова централа, тъй като от направени производствени тестове във фабриката е видно, че активността на варта (активните окиси) в промишлени условия се различава от активността, отчитана в лабораторни условия, като делът (%) на неогасена вар и неразтворими частици при промишлени условия е с около 5 до 8 пъти повече от този, получен при лабораторни условия2. ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА
Целта на задачата е изготвяне на технико-икономическа оценка на възможностите за увеличаване преработката на негасена вар на Варова централа за осигуряване на производителност на ОФ „Асарел” от 15 млн. т. руда годишно, както представяне на предложения за подобряване технологичния процес (гасене на варта) с постигане на максимален процент на съдържание на активни окиси в получавания изходен продукт (варно мляко).

3. ОБХВАТ НА ЗАДАЧАТА. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОНКРЕТНИ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Основните дейности по изпълнение на задачата са, както следва:
1. Обследване на съществуващата Варова централа с цел определяне на възможности за поемане на преработка на допълнителни количества вар за ОФ „Асарел”
2. Предлагане на варианти за решения за технологична схема и технически характеристики на оборудването (инсталация), включващо частична или пълна подмяна съществуващата инсталация за гасене на вар към ОФ:
а. Ползване на проекти и доклади, съдържащи необходимата информация.

б. Изчисляване на вместимостта на резервоари за гасене на варта

в. Изчисляване количествата на потенциално изтичащи варови разтвори или води

г. Прогнозиране с възможно най-голява вероятност на екологичния риск при производствена авария на инсталацията

д. Създаване на идеен проект с варианти на компановка на варова инсталация с местоположение, обем и тип на оборудването

е. Провеждане на лабораторни и полупромишлени експерименти с представителни проби от потенциалните и алтернативни доставчици на вар за разработване на проекта


Предложените проектни решения да обезпечат техническа, технологична и експлоатационна безопасност на Варова централа.
При изготвянето на офертата е необходимо да бъде представена следната таблица със съответните човеко-часове и цени на отделните дейности включени в проекта. Оферентът може да добавя всякакви други дейности в долната таблица, имащи за цел повишаване качеството на проекта.
ДЕЙНОСТ

Човеко-дни

Цена
Етап І - Оценка на съществуващо положение1

Посещение на място2

Събиране на данни и оценка на съществуващото състояние, вкл. лабораторни изследвания3

Запознаване с досегашните разработки4

Провеждане на изследователска работа по оптимизиране работата на Варова централа с цел определяне на необходимост от реконструкция или изграждане на нови съоръжения за постигане на зададената преработка на вар


Етап ІІ - Изготвяне на технико-икономическа оценка за взимане на инвестиционно решение на база представени варианти1

Изготвяне на технико-икономическа оценка за взимане на инвестиционно решение на база представени варианти2

Изготвяне на техническои задания за изработване на идеен и работни проекти с варианти на компановка, местоположение, технологични и икономически параметри на инсталацията

4. КАЧЕСТВЕНИ /ОФЕРТНИ/ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА
4.1 Състезателна част

 • Предложение на крайна цена за изпълнение на задачата, с попълнена горна таблица.

 • Офертен срок за изпълнение в работни дни.

 • Готовност за отпочване на работа.

 • Условия и начин за разплащане (аванс и др.)

 • Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата.

 • Срок на валидност на офертата – не по-малко от 90 дни.

 • Представяне препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани обекти с подобен характер

4.2 Несъстезателна част

 • Регистрация по БУЛСТАТ.

 • Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и e-mail.

 • Съдебна регистрация на изпълнителя.

 • Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

 • Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата.

 • Фирмата-оферент да представи номера на застрахователната си полица, обезпечаваща застрахователна сигурност на предложените от тях проектни решения.5. НАЧИН И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА
Приемането на извършената работа ще стане на два етапа - всеки етап с утвърден протокол от Експертен Технико-Икономически Съвет (ЕТИС) на Възложителя.


6. ДРУГИ УСЛОВИЯ


 • Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от ‘Асарел-Медет’ АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

 • Задължително е спазването на предписанията на отдели ‘БЗР’, ‘ВК’, ‘Екология’ и ‘Фирмена сигурност’ и от контролните органи.

 • На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта а на избрания изпълнител, условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

 • Офертата да се представи до 16:00 часа на 30.04.2012 в два запечатани плика, като единия да е със техническа част на офертата, а другия със икономическа част на офертата, адресирани до Изпълнителния Директор на ‘Асарел - Медет’ АД, 4500 гр. Панагюрище, по един от следните начини:

  • На факс 0357 60 250 или 260, лично на вниманието на Изп. Директор на ‘Асарел – Медет’ АД, д-р инж. Л. Цоцорков;

  • На e-mail: rshumanov@asarel.com лично на вниманието на Изп. Директор на ‘Асарел – Медет’ АД, д-р инж. Л. Цоцорков;

  • По пощата в запечатан плик, адресиран както следва:

4500 гр. Панагюрище

‘Асарел – Медет’ АД

Изпълнителен Директор

д-р инж. Л. Цоцорков

с надпис: Изготвяне на технико-икономическа оценка, включваща обследване и възможности за увеличаване на капацитета на Варова централа към ОФ „Асарел”


Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.
Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг. На втори кръг подлежат разговорите за подобряване и доуточняване параметрите само с класиралите се на първите три места от първия кръг.
Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
За контакти: ‘Асарел – Медет’ АД; тел: (0357) 60 210/ вътр: 656 - инж. Т. Пъков; 624 – инж. Н. Колев, 666 - инж. М. Поибренски.

19.11.2011


ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:
Техник, минен:....................... 1. Р-л отдел „ТР”…………

/инж. Н. Колев/ /д-р инж. Кр. Кърпаров

Р-л проекти „ОПИ и EX-EW”: 2. Началник ОФ „Асарел”: ..............

/инж. М. Поибренски/ /инж. А. Ангелов/


3. Р-л отдел “БЗР”:

/инж. Н. Узунов/


4. Р-л отдел “Строителство”:

/инж. Ат. Тасмов/


5. Директор ‘’Р и Л”: ...............

/инж. Е. Станчева-Ковачева/

6. Директор “ПТД”: ..............

/инж. Иван Чолаков/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница