А. Тохумун бюйюмеси бензетмелерин тек конусу: Аллахън краллъъ



Дата08.07.2017
Размер63.51 Kb.
Дьорт топрак бензетмеси


А. Тохумун бюйюмеси

1. бензетмелерин тек конусу: Аллахън краллъъ


Мезмур 137:4-5 Насъл сьойлейебилирдик РАБ’бин бир илахисини ябанджъ топракта? Йерушалим, унутурсам сени, курусун са елим!

- Яхудилерин бютюн умуду о топраа балъ иди

- И.С. 70 сенесинде: тапънакта саклананлар: сон анда гьоктен Аллах ярдъм едеджекю

- Мезмур 2: ‘Онларъ демир чомакла гюдеджек’

- Пилатус’ун ьонюнде: ‘Беним краллъъм бу дюняДАН деилдирьо йокса беним ьоренджилерим беним ичин савашаджаклардъ (Йух 18:36)

- Ферисилере: Аллахън краллъъ гьорюнен бичимде гелмез (Лука 17:20)

- бугюнлерде де айнъ: кърмъзъ инек (Сайълар 19:2) – Америкадан Исраил’е инек йолладълар – “Месих гелийор” – иманлълар биле

- Иса онун ичин чок ьоретиш верди:

- бензетмелер колай анлашълъйор – хем де зор анлашълъйор

колай: анламъ зор: ‘Бу БАНА конушуйор!’

- 13 Онун ичин онлара бензетмелерле конушуйорум. Чюнкю гьорюйорлар ама гене де гьормюйорлар; ишитийорлар ама гене де ишитмийоърлар, анламъйорлар да. 14 Онларда Ишая'нън шу пейгамберлик сьозю йерине гелийор:

'Хеп ишитеджениз, ама хич анламаяджанъз. Хеп бакаджанъз, ама хич гьормейеджениз.



15 Чюнкю бу халкън йюреи хисетмез олду. Кулакларъ иле зор ишитийорлар, Гьозлерини де капатмъшлар

Йетер ки, гьозлерийле гьормесинлер, кулакларъйла ишитмесинлер, ве йюреклерийле анламасънлар ве дьонмесинлер. Бен де онларъ ийилештирмейейим.'

- демек Иса бу бензетмелерле айръм гетирмек истийор

(кимиси ишитийор- ама ‘Бу беним ичин’ демийор – башкасъ анлъйор

- сен истийор мусун, Аллахън краллъъ гелсин: дъшаръя бакма- ичери бак

2. тохум бюйюйор


- ен кючюктен (бир киши – 12 киши – 2000 киши – аач - Даниел 4

- гечен хафта хардал танеси

10 Ятаркен гьордююм гьорюмлер шунлар: Дюнянън ортасънда чок йюксек бир аач гьордюм.

11 Аач бюйюдю, гючленди, бойу гьоклере еришти. Дюнянън дьорт буджаъндан гьорюлюйорду.

12 Япракларъ гюзелди, херкесе йетеджек кадар бол мейвеси вардъ. Ябанъл хайванлар гьолгесинде барънъйор, гьоктеки кушлар далларъна тюнюйорду. Хер джанлъ ондан бесленийорду.

22 Ей крал, о аач сенсин! Сен бюйюдюн, гючлендин. Бюйюклююн гидерек гьоклере еришти, егеменлиин дюнянън дьорт буджаъна яйълдъ.



3. насъл бюйюйор?


(Зекеря 4:6 - 6 Бунун юзерине шьойле деди: <<РАБ Зеруббабил'е, ‘Гючле кувветле деил, анджак беним Рухум'ла башараджаксън’ дийор. Бьойле дийор Хер Шейе Егемен РАБ.)

- Деил силахла, деил парайла

- (топраъ йешиллие чевирийор = ьолю бир шейи джанлъ бир шейе чевирийор)

Б. Тохум недир?


- тохум насъл исе, йемишлер де ьойле (Иса: Юзюмлер чалълардан топланмъйор, инджирлер де тикенли отлардан топланмъйор, ьойле деил ми? (Матта 7:16))

- Тюркийеде йолда бир табела гьордюм: ‘Тохум темизлеме истасйону’

- Булгаристан'да килиселер курулуркен чоу дефа янлъш тохумлар атълдъ:

- араштърма яптък, иманън темели недир - джевап: ‘Аллах шифа верийор ве курбан истемийор’

- Иса ЙОК, хач ЙОК, гюнах конусу ЙОК, тьовбе етмек ЙОК,,, ьойле вааз едилди

1. Лука 8:11 = Аллахън сьозю, краллъън хабери

а. Иса’нън хаятъ ве гьореви куру ве джансъз гьорюнюйор, ама яшам ве куввет долудур

2. Ама о да джансъз бир хабер деил, айнъ заман бир кишидир: (Йух 12:23-26)

а. Иса’нън кендиси

б. Она хизмет еден иманлъ краллъън бюйюмеси ичин бунлар лазъм ьондже ьолсюн


23 Иса да онлара джевап верип деди:

"Артък вакът гелди, 'Инсанолу' шанлансън. 24 Сизе чок дору бир шей сьойлейейим: бир будай танеси топраа дюшюп ьолмеди ми, ялнъз башъна каладжак. Ама ьолдю мю, чок йемиш мейдана гетиреджек. 25 Ким кенди джанънъ северсе, ону кайбедеджек. Ама ким бу дюняда джанъна къймет бичмезсе, ону сонсуз яшам ичин казанаджак. 26 Ким бана хизмет едерсе, беним аркамдан гелсин. Бен нереде исем, хизметчим де орада олсун. Ве ким бана хизмет едерсе, Бабам она сайгъ гьостереджек.

- Ах бу ДЖАН - "ДЖАНъм чекмийор","ДЖАНъм истемийор", сен кенди ДЖАНъна бак – ичимизде ярамаз бир кеди гиби дуруйор: бакъйорсун, беслийорсун, бюйютюрюйорсун: ве гене де истедиини япъйор

- ама бу лазъм ковулсун, йок олсун – онун йеринде Аллахън Руху бизи айдасън



ДЖ. Екинджи: Йемиш беклийор

1.кимсе бу захмети япмъйор, егер каршълъъ йокса




Йешая 5:1


Севгилимин баъ ичин яктъъ езгийи севгилим ичин окуяйъм:

Топраъ веримли бир тепеде Севгилимин бир баъ вардъ.

2 Топраъ беллейип ташларъ айъкладъ,

Сечме асмалар дикип орта йере бир гьозджю кулеси яптъ.

Юзюм съкмак ичин бир чукур каздъ

Ве баънън юзюм вермесини бекледи.

Ама ба ябанъл юзюм верди.

3 Севгилим дийор ки: "Ей Йерушалим'де яшаянлар ве Яхуда халкъ,

лютфен бенимле баъм арасънда хакем олун!

4 Баъм ичин япмадъъм не калдъ? Бен юзюм вермесини беклеркен ничин ябанъл юзюм верди?

5 Шимди баъма не япаджаъмъ сизе сьойлейейим: Читини сьокюп атаджаъм, варсън йийип битирсинлер; дуварънъ йъкаджаъм, варсън чинесинлер.

6 Виранейе чевиреджеим ону; буданмаяджак, чапаланмаяджак; дикенли чалълар битеджек хер янънда. Юзерине ямур ядърмасънлар дийе булутлара буйрук вереджеим."



Ибранилер 6:7-8


Бир топрак онун юзерине сък сък дюшен ямуру ичти ми, ве кендисине бакан кишилере файда гетирен отлар чъкардъ мъ, о Аллахтан берекетленийор. 8 Ама бир топрак тикенли отлар ве чалълар чъкардъ мъ, о ярамаздър ве ланетленменин юзериндедир. Онун сону янмактър.

2. 100, 60. 30 – демек, кач тане деил, ама даха мъ фазла

3. кайболанларъ фазласъйла денклештирийор


Кач киши арамъза гелип кайболдулар – не язък

Ама Раб гене де каланларъ даха калабалък сайъйор



Д. Чешитли топраклар


- олабилир бурада аблатълан кишилер хепси къилисенин ичиндедир - топлантъя гелийорлар

- топрак аслънда недир: = инсанън йюреи

- екинджи ве тохум: бизим контролумузда деил, ама топрак бизим

- топрак лазъм юч шей олсун: йумушак – дерин – темиз



1.Йол кенаръ - топрак серт - тохум йюрее гирмийор, юстте калъйор

а. насъл серт олду:


(1) башкаларъ яптъ – патека- ен къса йол – онун ичин егоист олдум

(2) сен яптън: Ибр. 3:7-8 “Бугюн Онун сесини ишиттиниз ми, сакън йюреинизи катълаштърмайън, сертлештирмейин”

(3) Аллах яптъ: киши ьондже кенди йюреини сертлештирийор – сонра Аллах да айнъсънъ япъйор

б. серт топрак анламъйор


- Аллахън сьозю йюрее кадар инмийор

- топлантъда гюзел, ама евде: хърсъзлък япъйор, ялан сьойлюйор

1.Кор 15.34Дорулуа уянън ве гюнах ишлемейин. Чюнкю базъларън Аллахтан хабери йок. (Аарланасънъз дийе буну сьойледим.)

дж. насъл йумушак олуйор?


- Йеремя 17:9

"Йюрек хер шейден даха алдатъджъдър, ийилешмез, Ону ким анлаябилир?"

- Йеремя 31:33

"Ама о гюнлерден сонра Исраил халкъйла Япаджаъм антлашма шудур" дийор РАБ,

"Ясамъ ичлерине йерлештиреджеим, Йюреклерине язаджаъм. Онларън Танръсъ бен оладжаъм, Онлар да беним халкъм оладжак.

- серт йюрек: джеза коркусундан ийилик япъйор

йумушак йюрек: КЕНДИЛИИНДЕН ийилик япйор

- Теснийе 10:16 “йюреинизи сюннет един”

- Кол 2:11 Онда гене, елле япълмаян бир сюннетле сюннет олдунуз. Месихтеки сюннетте беден табийетиниз атълдъ.

2. Каялъ топрак – топрак съва – чок чабук бюйюйор- ама къса заманда йок олуйор

а. деринлик недир?


- кьоклер: ьондже ашаъя дору, сонра йукаръ (ьондже гьорюнмейен- сонра гьорюнен бюйюме олсун)

- месела: 1.Тим 3:6 Йени бир иманлъ да олмасън. Йокса гурурланаджак ве бьойлеликле айнъ Шейтан гиби суча дюшеджек.

- Илхан: ен сонунда каръсънъ ьолдюрдю, шимди мюслюманлар ичин ишлийор

- месела Павлус: бизим дюшюнджемиз: ‘окумуш адам, бюйюк Яхуди ходжасъ, о бир кере иман етсин…’ АМА ьондже Арабистан’да, сонра Тарсус’та калдъ



б. деринлик йокса не оладжак? - .абук дюшеджеджез


- азъджък чекилер олсун- вазгечийоруз

- мезарлък ? топланма ясаъ ? Судан ичин песнарка



дж. насъл деринлик казанаджаз? – дюшюнмекле ве дюшюнмекле


- махалледе кимсе дюшюнмек истемийор

- Ром 12:2 Бу елалеме де уймайън. Ама дюшюнджениз йениленсин, ве бьойлеликле бамбашка кишилер олун. ЬОйле ки, Аллахън ийи, хош ве кусурсуз истеини денейесиниз.

- Кол 3:1-3 Мадем Месихле берабер дирилдиниз, йукаръдаки шейлерин пешине дюшюн. Месих орададър, Аллахън саъндадър. 2 Деил йерйюзюндеки шейлери, ама гьоктеки шейлери дюшюнюн. 3 Чюнкю сиз ьолдюнюз ве яшамънъз Месихле бирликте Аллахта саклъдър.

3. Дикенли топрак – темиз олмаян топрак

а. дикенлер недир? – матерялно дюшюндже


- я ексик- я фазла: санки икиси айнъ

- икиси бир паранън ики йюзю, кьоктеки проблем айнъ

- тек бир айети ьоренмедик: ЬОНДЖЕ онун краллъъ, СОНРА бизим ихтиячларъмъз

б. дикенлери насъл йок едеджез?


- хершей янаджак: башкаларъна чок гюзел анлатъйоруз- ама кендимиз даха фазла шейлер бириктирийоруз, янсънлар

- дедем: савашън ортасънда ев япмак- бомба дюштю

- дюшюн: ‘Калъджъ шей недир? Гериде брактъъм шейлер недир’

2.Тим 4:10 Чюнкю Димас бени терк етти. Бу дюняйъ даха фазла севип, Селание гитти.



4. Ийи топрак


- йемиш недир?

а. дудакларън йемиши:


Ибр 13:15 деил бош бир алъшканлък (Шюкюр Аллаха)- ама джанлъ шахитлик

б. башка танелер: рухсал евлатлар: Павлус-Тимотейус

дж. ийи карактер: Рухун мейвасъ: Гал 5:22


Ама Рухун йемиши шьойле: севги, севинч, баръш, сабър, явашлък, ийилик, садикан олмак, 23 йумушаклък ве кендини заптеттирмек.

СОН: Сенин краллъън гелсин - Аллахън краллъъ бюйюсюн – буну истийор мусун?



База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница