А в т о б и о г р а ф и я на Георги Димитров Димитров лични данни: Дата на раждане : 13. 04. 1958 г. Място на раждане : гр. София образование и специализации: 2009-2010 5-месечна специализация по програмаДата15.01.2018
Размер204.31 Kb.
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

на

Георги Димитров Димитров

ЛИЧНИ ДАННИ:
Дата на раждане: 13.04.1958 г.

Място на раждане: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
2009-2010 – 5-месечна специализация по програма Фулбрайт в The George Washington University – История на американската социология

2002-3 – 6-месечна специализация по програма Фулбрайт в Чикагския университет – Социология на социологията

2000 - доктор на социологическите науки с дисертация на тема “Модерност и социология. Социо-културна и предметологическа обусловеност на социологическия подход”
1998 – 2-месечна специализация по историческа социология в Университета в Билефелд, Германия

1998 – 2-седмичен study-trip в Холандия по Управление на качеството на висшето образование

1997 - 2-месечна специализация по Европейски изследвания в Университета в Лимерик, Ирландия

1995 - 1-месечна специализация в Университета Мюнстер, в рамките на East-West Seminar, Munster: 18-th Century Society Studies

1995 - 2-двуседмичен интензивен курс по European Studies, College of Europe, Brugge

1988 - к.ф.н. с дисертация на тема "Социализацията като проблем на общосоциологическата теория"

1985-1988 - аспирант на самостоятелна подготовка към НИИМ

1979 - 1982 - висше образование по социология в СУ

1977 - средно образование в Английска езикова гимназия, София
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:

2007, 2008 – гост-професор в Американския университет в България с курс Introduction to Sociology

2002 – професор по социология в СУ с курсове по Въведение в социологията, Генезис на модерността, Европейски цивилизационен процес, История на социологията, Историческа социология, Социология на Прехода и на евроинтеграцията

1992 - доцент по социология в специалност Социология, ФФ на СУ

1985 - 92 - асистент по социология в специалност Социология, ФФ на СУ

1985 - - н.с. в НИИМ при ЦК на ДКМС

1983 - 85 - специалист в НИИМ при ЦК на ДКМС
РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ:

Светлана Тачева (2003-2007) – Политическото взаимодействие през призмата на евроинтеграцията. Социално-структурни и идеологически (1999-2004). (Анализ на съдържанието на предизборни програми)
Теодора Ангелова (2004-2008) – Социална релевантност на количествените методи в социологията: евристика и приложения на мрежовия анализ
Екатерина Карамфилова (2006-2010) – Институционален капацитет на България за провеждане на публични политики в условията на членство в ЕС
Линка Тонева (2008-2012) – Публичното партньорство – залог за институционална ефективност и борба с корупцията.
Цвета Динкова (2009-2013) – Социо-културни предизвикателства пред евроинтеграционните политики в България.
Димитър Асенов (2012-2015) - "Ролята на социалните партньори за формирането и прилагането на политики в областта на професионалното образование и обучение - Европейско измерение"
Анна Плачкова (2014-2017) - „Потенциал на ЕС за демократизация на страните, кандидатстващи за членство в ЕС- натрупан опит и перспективи”

АДМИНИСТРАТИВЕН ОПИТ:

2004-2007 – Член на Комисията по социални и хуманитарни науки към ПВАК

2004 – Ръководител на магистърска програма “Европеистика и социални науки” към СУ

2001-2004 – Член на Специализирания научен съвет по социология, политология и наукознание

1997 – Създател на специалност Европеистика към СУ

1996 - 2004 - Заместник-ръководител на Центъра по Европеистика към СУ

1999 - 2003 ; 1993 - 4 - член на ФС на ФФ

1994 – създател на специалност Социология в ЮЗУ “Неофит Рилски”

1993-99 - Заместник-декан на ФФ по научно-изследователска и стопанска дейност

1988 - 90 - Ръководител на Секция "Социални проблеми на младежта" при НИИМНАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ:

1. Участия в изследователски колективи:

2013-1015“Maximizing the integration capacity of the European Union: Lessons of and prospects for enlargement and beyond” (MAXCAP) (7РП проект, ръководител на българския екип към проекта)

2012-2013 - "Ролята на политиките за борба с корупцията и организираната престъпност в отношенията между България и ЕС” (ФНИ на СУ) (ръководител)

2010-2011 – Потенциал на Народното събрание за политика на борба с организираната престъпност и политическата корупция (Риск-Монитор)

2009-2011 – България в ЕС – опитът от първите години (ФНИ на СУ) (ръководител)

2009-2011 – От гражданско образование към граждански компетентности в българските училища(ФНИ на СУ, ръководител)

2008-2009 – Научно-изследователската дейност в СУ “Св. Кл. Охридски” (ФНИ на СУ) (ръководител)

2007-2008 – Заместник-ръководител на българския екип, реализирал четвъртата вълна на Европейско изследване на ценностите (EVS) с ръководител проф. Г. Фотев

2007-2008 - Building Civil Awareness of Our European Responsibilities (CEE TRUST) (ръководител за СУ)

2007 – Организатор на международна среща “Предизвикателства пред членството в ЕС за страните от ЮИЕ. Борбата с корупцията като проблем на институционалния капацитет и гражданското участие”, София, октомври 2007. (спечелен конкурс на МОН за подготовка на проект по 7РП)

2007-2008 - Императиви за законодателна реформа в училищното образование, (НИС на СУ) (ръководител)

2007 - Гражданско ли е наистина “гражданското образование” у нас? – (ASIARP)

2005 – Проучване на качеството на образованието в бакалавърската програма на специалност Европеистика на СУ, към УЦСИ (ръководител)

2004-5 – Идеен проект за нов закон за висше образование (участник) (Отворено общество)

2004 – Социални корени на корупционни практики във висшето образование и стратегия за противодействие (ръководител) (USAID)

2004 – Либерален проект за образователна система в България (участник) (Отворено общество)

2004 – Институционални модели на корупция във висшето образование (участник) (Отворено общество)

2004 – Модели на оценяване на студентите в специалност социология на СУ (ръководител) (СУ)

2003/4 – Институционални ресурси за (не)осъществяване на социални реформи (ръководител) (Отворено общество)

2002-2003 – Наблюдение и оценка на проект Модернизация на образованието, изпълняван от МОН (ръководител) (Отворено общество)

2001 – Отразяване на евроинтеграционната проблематика в централния печат в предизборната кампания 2001 г. (участник) (EC Delegation in Sofia)

2000 - Българската евро-интеграция в огледалото на експертния и политическия дискурс (ръководител) (Фондация Науман)

1996-8 – Модели на диверсификация на висшето образование в България (ръководител) (RSS- Prague)

1997 - Социално-психологически профили на гласоподаватели от “плаващия електорат” (ръководител)

1997 - Предизборни манипулации с прогнозни проучвания на общественото

мнение (ръководител)

1995-6 - Проблеми на социалната ефективност на правото в България (ръководител) (MOH)

1994-6 - Тенденциите към авторитаризъм: сравнителен анализ между Русия и България (ръководител)(NATO-Research Support Program);

1994-7 - Обществени потребности от видове висше образование в ситуация

на социален преход (ръководител) (Отворено общество);

1994-1996 - Университетската хуманитарна интелигенция на кръстопът (участник) (CY);

1986 - 88 - Социологически портрет на българския художник (участник)(СБХ);

1988 - Подготовка на учениците и студентите за семеен живот (ръководител)(НИИМ);

1986 - 87 - Съзнанието на младежта за икономическите проблеми в страната (участник)(НИИМ).


2. Образователни проекти

2005 – Академично състезание между студентите по европеистика и студентите по социология: EU/NonEU – Как да разбираме съвременната българска държавност (в партньорство с ас. В. Стойчев и под патронажа на Декана на ФФ при СУ “Св. Кл. Охривски”)

2004 – Магистърска програма “Практична социология”, СУ

2004 – Обновяване на курса по “Социология на социологията” от магистърска програма “Социологическа диагностика на съвременността” към специалност Социология, проект спонсориран от Институт “Отворено общество” (научен редактор на превода на “Една социология на социологията” от Р. Фридрихс)

2004 – Peter Berger in Sofia (series of academic events)- инициатор и основен организатор;

2001-2004 - Innovative Sociology: Societies in Transition in South-Eastern Europe, Institutional project for twinning of sociology Departments at Sofia University and Skopje University (HESP, CEU Grant,) – ръководител на международния колектив

2002-2003 – докторантско училище по американска социология към Институт по социология, БАН – инициатор и участник за Катедра “Социология”, СУ (грант на “Отворено общество”)

2002 – Participant in the EU Visitor Programme, Brussels

2001- местен организатор на Международната конференция „Building a Network of European Studies in South Eastern Europe – Challenges and Perspectives“ в партньорство с Бонския университет

2001 – организатор на Националната конференция “Публичният дебат за Европа в предизборна ситуация”, НДК, София

1999 – местен организатор на Международната конференция от името на Съвета на Европа “European Studies in South-Eastern Europe: Contribution to Strengthening Democracy”, септември, Слънчев бряг

1999 – съорганизатор на Националната конференция “Постижения, проблеми и перспективи пред висшето образование в България и ролята на академичната общност”, София.
ДРУГИ НАУЧНИ АНГАЖИМЕНТИ:

2015 – гост-редактор на тематичен брой на списание South-East Europe, Brill

2007-2015 – член на редколегията на of Journal of Social Science Education –JSSE (www.jsse.org)

1993 - 1994 - член на Специализирания съвет по социология и политология

1992 -1994 - член на редколегията на сп. “Социологически проблеми”

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

2000-4 – Секретар на УС на Международната асоциация по European Studies и Председател на програмния комитет, Великобритания.

1994 -2000 - Председател на УС на Асоциация за социални изследвания, 2000- постоящем - член

1993 - - член на БСАДРУГА ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ:

2008-2011 – член на работната група за създаване на Стратегия на научно развитие на Софийски университет, автор на идейния проект

2004-2005 – член на работна група към Институт “Отворено общество” МОН за подготовка на нов закон за висше образование под ръководството на проф. П. Бояджиева

2001-2002 – член на работна група към МОН за подготовка на нов закон за висше образование под ръководството на зам.-министъра на образованието

1996-1999 - член на работната група “European Studies for Democratic Citizenship”, DECS - HH, Council of Europe;

1998 - представител на СУ в Multy-Country Phare Project: Quality Assurance in Higher Education;

1998/9 - местен консултант на ФАР-проект “Национална агенция за оценяване и акредитация”

1996- член на работна група към Министерство на образованието за изработване на ЕДИ за социални науки


АКАДЕМИЧНИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ:
2014 – Национална награда „Питагор” за съществен принос към науките от утвърден учен в социалните и хуманитарни науки

2012 – Център за академични изследвания, София - стипендия за старши изследовател с проект “Непрекъснато нова: изследване на прекъснатостта и промените в социалната наука”

2008 - Fulbright Senior Researcher Fellowship – History of American Sociology, (The 20th Century American Sociology: A Gallery of Prominence), George Washington University

2008 – Национална номинация за наградата “Питагор” за социални науки

2007 – Грант на МОН за подготовка на проект по 7РП

2002 – Fulbright Senior Researcher Fellowship – Sociology of Sociology, Chicago University

2002 – Гост по програма EU Visitor Programme, Brussels

2001 – Годишна награда на Философски факултет за нова книга

2001 - HESP (CEU) Grant for Institutional Development

1996 - Research Support Scheme Grant for a Research Project

1995 - Mellon Foundation Fellowship for East-West Seminar Participation

1994 - NATO Research Program Fellowship for a Team-Research Project

1986 – Първа награда за млад учен на “Първите национални четения за млади социолози на името на Живко Ошавков”

1982 – Първа награда за студентско творчество на Националния конкурс на ТНТМОСНОВНИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ СЛЕД 19951:

- The Europeanization of the Countries in South-East Europe through Enhancement of the Rule of Law: A Mission in Progress, editorial article for a thematic volume of South Eastern Europe, Brill, 2015, 39 (3).

- Така е в чужбина. Но язък!, в: Знанието като ценност, познанието като призвание, Юбилеен сборник в чест на проф. Пепка Бояджиева, София, Изток-Запад, 2015.

- Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho Stoychev – The Bulgariam Route through the EU integration Maze. The Specificity of Bulgaria’s Integration Strategy and Its Implementation., MAXCAP Midterm Conference, Istanbul, 22-24 April, 2015 • Kaloyan Haralampiev, Georgi Dimitrov, Stoycho P. Stoychev – Measuring Socio-political Distances between EU Member States and Candidates: a New Path. MAXCAP Working Papers N 15, 2015

- The Effect of Late Enlargements of the EU to the Study of Europeanization: From A Series of Thematic Shifts to a Paradigmal Change, 14-th Bienial International Conference of EUSA, Boston, March 5-7, 2015.

- Overcoming the EU’s Post-accessin Conditionality Crisis, in: The EU at a Crossroad, Proceedings of the International Conference of the European Studies Department, Sofia, 21-22 May, 2014, Hanns-Seidel-Stiftung, 2015.

- Димитров, Г., К. Харалампиев, Здр. Георгиева – „Проблемът с борбата срещу корупцията в България, видян през докладите по механизма за сътрудничество и проверка на ЕК за периода 2007-2012. (Резултати от емпирично проучване), Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, Книга Социология, том 104, 2015. https://research.uni-sofia.bg/bitstream/123456789/1312/1/GSU_Sociology_105.pdf.

- За другостта на европейския персонализъм и неговата криза през ХХ век, Philosophia: E-Journal of Philosophy and Culture – 9/2015, http://philosophy-e.com/philosophia-e-journal-of-philosophy-and-culture-92015/

- The Western Balkans as a Paradigmal Challenge to the Study of the Current Europeanization. (Dialogical reading of “The Europeanization of the Western Balkans” by Florian Trauner), South-East Europe, 2014.

- SOS! Министерство на образованието пише стратегия, Българско списание за образование, бр.1, 2014, 1-10

- Georgi Dimitrov, Kayolan Haralampiev and Stoycho P. Stoychev “Contextual policy reading of public opinion data and recent trends in attitudes towards European integration”, MAXCAP Working Papers, (forthcoming).

- “Perpetually New, Essentially Modern: Studies in Discontinuity and Transformations in Social Science, CAS Publications, (Forthcoming)

- Ever Closer or Diverging: the Relationship between EC and the Latecomers (Bulgaria and Romania) Seen through the Rrism of CVM, in: Publications of the European Union Liaison Committee of Historians, Band 16, Nomos, 2014 pp 205-215.

- “Съграждане на гражданството: перспективи пред публичното партньорство в България (Резултати от емпирични проучвания)”, монографичен сборник – съставител, научен редактор, автор на предговор и заключението, авторство на четвърта студия и съавторство на трета студия, С., Издателство на СУ, 2013

- “Българин да се наричам първа радост е за мене” (могат ли да се формират граждани в съвременното българско училище – резултати от емпирично проучване), Стратегии на научната и образователна политика, 2013 № 1 (в съавторство с Е. Стойкова)


 • Европейски цивилизационен процес. Избрани студии, монографичен сборник, С., Издателство на СУ, 2012

 • Политики за наука в Софийски университет, монографичен сборник, обща научна редакция, авторство и съавторство, Издателство на СУ, 2012

 • Beyond the Vicious Circle of the Impossible Reform in Public Administration, Second Annual Conference of the Balkan Sociological Forum Close but Unknown Neighbors: Balkan Sociological Perspectives, 9-10 November 2012 Sofia, Bulgaria

- "Институционален капацитет на Народното събрание за активно участие в провеждането на политики за борба с организираната престъпност и политически покровителстваната корупция" (доклад с резултати от емпирично проучване). http://riskmonitor.bg/bg/publication/institutsionalen-kapatsitet-na-narodnoto-sabranie-za-politiki-sreshtu-organiziranata-prestapnost; 2011

- State-orchestrated civic education versus civic competences of school students: some conceptual implications from a case study, JSSE, 2011, N 4

- Тайнството в генезиса на капитализма; студия в Юбилеен сборник по случай 10 годишнината на електронно сп. “Диалог”, Стопанска академия “Д. Ценов”, 2011

- Възможна ли е проактивна институционална политика за насърчаване развитието на университетската наука? Няколко методически експеримента; Стратегии на научната и образователна политика, 2011 № 1 (в съавторство с К. Харалампиев) • Дългият път на правната уредба от нощта (на държавното всевластие) към деня (на правовата държава), сп. «Публични политики.bg», С. бр. 1, 2011 (в съавторство с Св. Димитрова-Ковачева)

 • Социология на илюзиите или илюзиите на социологията; сп. “Социологически проблеми”, 2011, бр.1

 • Как държавното гражданско образование доведе до спад в гражданските компетентности на учениците, сп. “Български език и литература,” С., МОМН 2011, кн. 6.

 • Why has sociology a marginal position in civic education in Bulgaria – nationally specific and/or universal trends? (co-authored with E. Stoykova), in: Journal of Social Science Education, Vol. 8, N 4, 2009

 • HOW WAS THE MYTH OF PEACEFUL REVOLUTION OF 89 IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE SUSTAINED?, paper for the conference “Recasting the Peaceful Revolution of ´89. Roots and Legacies” to be held in Sodertorn University, Stockholm in October 22-24, 2009.

 • Защо така трудно, защо така бавно, Социологически проблеми, 2009 , кн. 3-4

- Ценностните ориентации на българските бизнесмени. (Българските “wessi”-та – ескиз към ценностния профил) ; в Европейските ценности в днешното българско общество, Фотев, Г. (ред.), София, Издателство на СУ “Св. Кл. Охридски”, 2009

- Кризата на българския обществен живот в началото на 21-ви век; в Европейските ценности в днешното българско общество, Фотев, Г. (ред.), София, Издателство на СУ “Св. Кл. Охридски”, 2009

- Dimitrov, G., Pepka Boyadjieva - Citizenship education as an instrument for strengthening the state's supremacy: an apparent paradox?; Citizenship Studies, Volume 13, Issue 2 April 2009 , pages 153 - 169

- EU-Bulgaria Communication: An Intercultural Gap, Intercultural Communications, International Conference of the Faculty of European Studies, University of Cluj-Napoca, Romania, Nov. 2008

- "Нормативната рамка като инструмент за регулация на училищното образование в България", Стратегии на научната и образователна политика, 2008 № 2

- “Идентифициране на приоритети в закона за училищното образование, Стратегии на научната и образователна политика, 2008 № 3, (в съавторство с В. Данчев и Св. Тачева)

- The Social Challenges of the European Integration for the Countries of Southeastern Europe /Actions against corruption as a problem of the institutional efficiency and the involvement of the citizens/- The Research Project; co-authored by E. Karamfilova & V. Danchev; in Balkans: Curbing Challenges. Effectiveness, Anti-Corruption, and Citizen’s Participation, Dimitrov, G., M. Stoicheva (eds.), Sofia University Press, 2008

- Прикачването на България към ЕС, В: Европейски перспективи, Юбилеен сборник за 10-годишнината на специалност Европеистика, Стойчева, М. (съставител), Издателство на СУ “Св. Кл. Охридски”, 2008

- Как се отглеждат вълци, Социологически проблеми, 2008 1-2

- “Shut Up When You Talk with Me”. Civil Education in a Post-Communist Society Challenged by the Institutionalized Public Culture. The Case of Bulgaria in: Journal of Social Science Education, Volume 9, Number 1, pp 58-67, 2008/2http://jsse.uni-bielefeld.de/2008/2008-1/dimitrov-post-communist-society-1-2008

- Опит за дисиденство в условия на демокрация, в: Социологически проблеми, 2008, № 1-2

- Civil Education in Bulgaria – Achievements, Problems and Their Roots in the Historically Underdeveloped National Civil Society; conference paper for Transformed Institutions – Transformed Civil Education?; Bielefeld, June 8-10, 2007

- Защо е необходима нова стратегия за развитие на българското висше образование, Стратегии на научната и образователната политика, 2007 бр.1 (с 48-55)

- Въвеждаща студия към българско-македонския сборник “Иновативна социология” под общата научна редакция на Г. Димитров, Издателство на СУ “Св. Климент Охридски”, 2007

- Необходим ли ни е американски етос в социологията, в: Светове в социологията. Юбилеен сборник по случай 65 годишнината на проф. Георги Фотев, 2006

- Качеството на образованието по Европеистика през погледа на студентите от бакалавърската програма, студия в Годишник на СУ, Книга Европеистика, Том 3, 2006 (под печат)

- Sociology as a Figure of Speech or Love; Special Issue of Sociological Problems dedicated to the XVІ Congress of ISA, 2006

- How Was the Education Reform in Bulgaria (2000-2004) Brought to Failure?, Социолошка Ревиja, Skopje, бр. 1 / 2, 2006, рр 101-117

- България като малко дете (Как и защо България отказва да прочете доклада за проблематичния напредък по своя път към евроинтеграцията?); електронно списание “Политики”, № 32, 2005 (www.politiki.bg)

- Why Did the World Bank Fail? The Civil Society’s Role in Structural Transformations in a Post- Communist Society; What Counts? Calculation, Representation, Association, 17th Annual Meeting on Socio-Economics, SASE, Budapest, June 30 - July 2, 2005

- The Crisis of Sociology at the End of the 20th Century and Perspectives for the 21st Century. A Plea for a Mediating Sociology. Public lecture at “Sozialwissenschaften neu denken. Sozialwissenschaften Fur das 21. Jahrhendert. Denkwerkstatte der Fakultat Fur Sozialwissenschaften an der Universitat Wien, Juni, 2005, Wien

- Създаване на специалност социология в ЮЗУ ”Н. РИЛСКИ”: историко-концептуални и биографични реминисценции, в: Юбилеен сборник на Катедра Социология, ПИФ, ЮЗУ, Издателство на СУ “Св. Климент Охридски”, 2005 • Корупцията във висшето образование отвъд подкупите (монографично изследване), в: АнтиКорупция / Анти образование, Изток-Запад, София, 2005

 • Стратегия за развитие на висшето образование в България; в: АнтиКорупция / Анти образование, Изток-Запад, София, 2005 (съавторство с П. Бояджиева)

 • Загадката в историята на американската социология, в: Социологически проблеми, 2005, № 1

 • За необходимостта от нов закон за висше образование, в: Стратегии на образователната и научната политика, 2005 № 1

 • The Short Happy Life of the American Sociological Tradition, Managerial Law, vol.47, issue 3/4, 2005

 • Променящата се тежест на социалните регулатори в света на еснафа (върху анализа на Ив. Хаджийски); в: Топалова, В., В. Кожухарова (съст.) Минало и съвремие - 60 години след Хаджийски, Сборник от научната конференция по повод 60 години от смъртта на Ив.Хаджийски, Троян 2004, Alja Press, 2007.

 • За реда и красотата в хаоса, въвеждаща студия към книгата на А. Абът “Хаос от дисциплини”, Парадигма, София, 2004

 • The Second Crisis of American Sociology in the Early 1990s; in: Proceedings of the International Conference American Sociology: In Memoriam to Robert Merton, Skopje, 2004 (публикувана и на македонски в сборника “Современата американска социологиja. Роберт К. Мертон како повод, Филозофски факултет, Скопje 2005)

 • Институционални ресурси за (не)осъществяване на социални реформи, в: Държавата срещу реформите, съставител Г. Димитров, Изток-Запад, 2004 (студия)

 • Sociology in Trouble; Expert Workshop: The Sociological Worlds of Peter Berger, Sofia, 2004

 • Проблемът за мястото на евроинтеграцията в българската национална история, Годишник на СУ, Книга Европеистика 1, 2004 (студия)

 • Проблеми на оценяване на студентите в специалност “Социология” при СУ “Св. Кл. Охридски”, Годишник на СУ, Книга Социология, 2004 (студия в съавторство)

 • Български предизвикателства пред проекта за реформа на системата за висше образование, в: Образование и социална промяна, (съст. В. Миленкова), Unipress, София, 2004

 • Да мислим ли Възраждането? Социологически проблеми, 2003/4

 • Кратък разказ за една неосъществена реформа, Стратегии на образователната и научната политика, 2003/3 (в съавторство с П. Кабакчиева)

- The Lesson Bin Laden Did not Learn; the Lesson We Have to Know, Knowledge, Power and Freedom in a Changing World, Proceedings of the Fifth Fulbright Conference, 2002

- The Contemporary Sociology: Crucified by its Tradition and Public Expectations, Sociological Problems (special Issue) 2002

The Crisis in Bulgaria’s Critical Public Sphere – Spring 2001 (Why the taxi drivers beated journalists at their own game), in “Civil Society and Political Culture in the Countries from the Black-Sea Region” International Conference Proceedings, METU, Ankara, Turkey, 2001.

- Университетски курс по социология. Краят на ХХ век. Том 1 - Социология за свободата, С. 2001; (монография)

- Sequences of the Multiple Transformation and the Importance of Setting Up Strong Institutions, in: Factors of Success and Failure of the Democratic Process in South Eeastern Europe, Regional Bureau for Europe and the CIS of the United Nations Development Programme, Bratislava, Slovakia, 2000. • Modes of Diversification of Higher Education in Bulgaria: Case Study in Four Disciplines, Internet publication, VIRTUS, Prague, Open Society Institute, HESP, 1999 (http://e-lib.rss.cz/diglib/pdf/81.pdf) main text in Bulgarian.

- Die jungste bulgarische Geschichte im Spiegel der bulgarischen Soziologie; Bulgarien im Ubergang (Kramer & Stoyanov), 1999;

- Why Should European Studies Be Studied, 1999, Discussion paper, HER - DECS,

Council of Europe; reprinted in Bulgarian in Социологически проблеми, 2001 /1-2

- Академичната тежест на студента; в Сборник с доклади и изказвания от Националната конференция “Постижения, проблеми и перспективи на висшето образование в България и ролята на академичната общност” (П. Бояджиева - съставител), С. 1999;

- Правителството на СДС: правителство без шанс, в: За промените, София, 1999;

- Социология за свободата; студия в Годишник на СУ, Книга Социология, 1999;

- European Studies in Bulgaria - National Report; Colloquy on European Studies, Council of Europe, Strasbourg, October 1998;

- Императиви за реформа във висшето образование; Стратегии на образователната и научната политика, 1998/4;

- Диверсификацията на висшето образование - прекалена и недостатъчна; Бюлетин на МОН 1998/2;

- Какво озаконява законът за висше образование?, Социологически проблеми, 1997/3-4 (в съавторство с Иво Христов и Юлия Димитрова)

- Културата на “революцията” от 1997 г., в: От лумпена до гражднина (Л. Йорданова - съставител), С. 1997;

- Модерното общество като човешки свят; Трите стълба на модерното общество; в Незавършваща социология (учебно полагало за ученици Х-ХІI клас; гл V и VІI), 1997

- Europe and the Constituting of Modern Bulgaria, in Europe and the Balkans, (co-author A. Krasteva, ed. St.Bianchini) 1996.

- Russia and Bulgaria: Farewell Democracy, 1996 (co-authors P.Kabakchieva; J.Kiosev)

- "Законът е врата у равно поле" (историко-социологически анализ на правната регулация в българското общество), студия в съавторство в Годишник на СУ, книга социология, 1996;

- Ценностни нагласи към висшето образование в период на преход, Стратегии на образователната и научната политика” 1996/2 (в съавторство с П. Кабакчиева и Д. Ненкова)

- Пазарната ситуация във висшето образование - поглед отвътре, Стратегии на образователната и научната политика, 1996/4 (в съавторство с П. Кабакчиева и Д. Ненкова)

- България в орбитите на модернизацията, монография, 1995, София;

- Българската социология - основания за оптимизъм, Социологически проблеми 1995 /4;


 • Модернизацията - основание за съществуването на социологията, Соцологически проблеми 1995/2;

- How was the Mass Reception of an 18 Century Bulgarian Intellectual possible? paper, presented at The East-West Seminar, Munster 1995;

- The Paradoxes of modernization in Eastern Europe: The Bulgarian case, in Social Research in Social Movements, Conflict and Change, vol. 18, 1995

- Увяхването на един модерен мит, Политически изследвания 1995 /1;

НАУЧНИ РЕЦЕНЗИИ:
- Рецензия за конкурс за професор на Иван Чалъков по Теория, история и социология на културата, ПУ „П. Хилендарски”, 2015

- Рецензия за конкурс за доцент на Антоанета Дончева по Теория, история и социология на културата, ПУ „П. Хилендарски”, 2014

- Срамната семейна тайна на посткомунистическите преходи, (отзив за книгата на Ганев, В. - „Плячкосването на държавата”, С., „Изток-Запад”, 2013), Социологически проблеми, 2013, кн.3-4

- Вярвай в социологията!(отзив за книгата на Св. Маринова „Към политическа икономия на разказите за миналото в германската история на социологията”, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2012), Социологически проблеми, 2013, кн.1-2

- Рецензия за конкурс за професор на Ингрид Шикова по Политики на ЕС, СУ, 2013

- Рецензия за РhD. дисертация на Мартин Иванов „Развитие на „зелена” енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости”, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, 2013

- Как се фабрикуваха хората в коруби, отзив за книгата на Пепка Бояджиева “Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим”, ИИБМ, Сиела, 2010; сп. “Социологически проблеми”, 2011, кн.1

- Високият волтаж на добрата социология, рецензия за книгата на Ив. Чалъков, Иво Христов, Т. Митев - “Черните дупки на българската енергетика”, С., “Изток-Запад”, 2011 в-к “Култура”, Бр. 9, 2011- Рецензия за РhD. дисертация на Г. Петрунов “Социални измерения на организираната престъпност. Организирана престъпност в периода на преход”, 2007

 • Рецензия за РhD. дисертация на В. Стойчев “Модерните армии като политически институции”, 2005

 • Книга по ръба на острието – рецензия за книгата на Г. Горнев и колектив “Идентичност и криза. Случаят Косово: отвъд разбягващите се интерпретации” София, Изток-Запад, 2004, в: Социологически проблеми, 2004, № 3-4

 • Избор на доцент по Икономически политики на ЕО/ЕС – Ингрид Шикова, СНСП, 2004

 • Социология на правото като свободен избор и призвание – рецензия към книгата на И. Христов, “Модерност и право”,

 • Рецензия за конкурс за професор по социология – Ивайло Дичев, СНССПН, 2002,

 • Балканските варианти на модернизацията като интелектуално предизвикателство – рецензия за книгата на Д. Мишкова “Приспособяване на свободата. Модерност-легитимност в Сърбия и Румъния през 19 в.” С. 1999; в: Социологически проблеми, 2002, №1/2

 • A Man Beyond the Limits – a book review for G. Fotev’s “Limits of Politics. A Sociological Treatise, Sofia, 2001; in: Sociological Problems, Special Issue dedicated to the XV Congress of ISA, pp. 259-261

 • Социологията като съблазън – въвеждаща студия към българския превод на книгата на П. Бъргър “Покана за социология”, Поканата на Бъргър, С. 1999, с. 5-13

 • Време, творчество, съдба – рецензия за книгата на Цв. Томов “Иван Хаджийски – време, творчество, съдба”, С. 1989; в: България в орбитите на модернизацията, С. 1995, с. 142-149

 • Защо университетът не възниква в България – рецензия за книгата на П. Бояджиева “Раждането на университета”, С. 1992; в: България в орбитите на модернизацията, С. 1995, с. 149-153

 • Да направиш социология – рецензия за двутомника на Г. Фотев “История на социологията”, С. 1993, т. 1 и 2; в: България в орбитите на модернизацията, С. 1995, с. 153-158

 • Чужденецът – рецензия за книгата на К. Коев “Метаморфозите на чужденеца”, С. 1991; в: България в орбитите на модернизацията, С. 1995, с. 158-173

 • Социология на забавленията и забавленията на социолога – рецензия за книгата на Е. Дайнов “Забавленията на другата половина”, С. 1991; в: България в орбитите на модернизацията, С. 1995, с. 174-179

 • А. Тофлър – личност от настоящето – рецензия за българския превод на А. Тофлър “Третата вълна”, С. 1985; в: Младеж и общество, 1989 №1/2, с. 55-58


ПУБЛИЧНИ АКАДЕМИЧНИ ЛЕКЦИИ


 • The Political Construction of the EU’s Post-Accession Conditionality Crisis, The Idea of Europe and its Boundaries, International Summer School for Doctoral Students, Kiten, 2014

 • Южноевропейската криза на следприсъединителната условност на ЕС, Семинар за Източното разширяване на ЕС, СУ, декември 2013

 • Не е нужно да си Капоути, за да изпитваш трепет пред сбъднати молитви, Серия публични презентации на ЦАИ, София, април 2013

 • Качеството на висшето образование в България: накъде по-нататък?, лекция пред младежки организации в областта на образованието, София, декември 2010

 • Know Thy Heroes – The 20th Century American Sociology: a Gallery of Prominence, Lecture at the Department of Sociology, The George Washington University, Washington, D.C. 2010.

 • Историзмът като предизвикателство пред социалните и хуманитарни науки, лекция пред Международния семинар по палеославистика, Трявна, юли 2010

 • Bulgarias Accession to the EU: Institutional Adjustments and Public Attitudes – лекция за студенти и преподаватели в AUBG, 2007

 • Модернизациите на България и «модернизацията» в България – публична лекция пред Семинара за социална (стопанска) история: Бъдещето през културата на миналото, ЦЛС, 26 октомври 2006

 • Стратегия за противодействие на корупцията във висшето образование – публична лекция пред участниците в българо-австрийската лятна школа, Варна, 18 август 2006

 • Кризата на образованието в България като симптом за анахронизма на съвременната ни държава – публична лекция на Центъра за академични изследвания, София, юни 2006

 • The Crisis of Sociology at the End of the 20th Century and Perspectives for the 21st Century. A Plea for a Mediating Sociology. Public lecture at “Sozialwissenschaften neu denken. Sozialwissenschaften Fur das 21. Jahrhendert. Denkwerkstatte der Fakultat Fur Sozialwissenschaften an der Universitat Wien, Juni, 2005, Wien

 • Bulgaria: a Country with the Ex-king as a Prime-Minister and an Ex-communist as a President; a lecture at Lake Forest College, 18 Nov. 2002, Illinois, USA


CV Status 30.06. 2015

1 Не са включени преводи на научни статии и книги, интервюта, участия в научни съставителства, научно редакторство, публицистични публикации, изказвания на национални конференции и др.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница