Abc югоизточна европейска конференция в областта на инфраструктурата с фокус на интернационализацията Нови перспективи за между-регионално сътрудничество между малките и средни предприятия, 10 Ноември 2009, СофияДата25.10.2018
Размер80.29 Kb.
ABC Югоизточна европейска конференция в областта на инфраструктурата с фокус на интернационализацията - Нови перспективи за между-регионално сътрудничество между малките и средни предприятия, 10 Ноември 2009, София

(Строителство, Общинска инфраструктура, Енергетика и водоснабдяване, гражданско строителство, транспортни мрежи, околна среда, както и съпътстващи отрасли)


Предварителна програма

ABC South-East European Conference on Infrastructure in Focus of Internationalization – New Perspectives for Interregional Cooperation between small and medium enterprises (SME) on 10 November 2009 in Sofia

(Construction, Municipal Infrastructure, Energy and Water Supply, Civil Construction, Machine and Equipment Construction, Supply Industry, Environmental Technology and Similar Branches)


Preliminary Program

Понеделник, 9 Ноември 2009

Monday, 9 November 2009

Индивидуално пристигане в София
Настаняване за чуждестранните участници Кемпински Хотел Зографски

Бул. „Джеймс Баучер” 100, София 1407, България, Тел. +3592/969 22 22, Факс +3592/969 22 23Individual Arrival in Sofia
Check-in Kempinski Hotel Zografski

100, James Bourchier Boulevard, Sofia 1407, Bulgaria, Tel: + 359 2 969 22 22, Fax: + 359 2 969 22 23Вторник, 10 Ноември 2009

Tuesday, 10 November 2009

Място на провеждане:

Кемпински Хотел Зографски, Бул. „Джеймс Баучер” 100, София 1407, зала София


Работни езици: Английски, Български и Немски (симултанен превод)
09:30 Регистрация на участниците
10:00 – 10:30 Официално откриване на Югоизточната европейска конференция

Приветствия

Росен Плевнелиев, Министър на Регионалното развитие и благоустройството, България

Цветан Симеонов, Президент, Българска търговско-промишлена палата

Helge Tolksdorf, Директор Разширение на ЕС, Югоизточна Европа и Турция, Федерално Министерство на Икономиката и Технологиите, Германия (tbc.)

Tobias Baumann, Директор на Дирекция „Русия, Източна и Югоизточна Европа, Турция, Централна Азия”, Асоциация на Германските Търговско-Промишлени Палати(DIHK), Германия
10:30 – 12:00 ПАНЕЛ 1

Изграждането на модерна инфраструктура в Югоизточна Европа като важен фактор, заемащ място в глобалната конкуренция – Инфраструктурни стратегии и ключови дейности 2009-2013

Интернационализация на инфраструктурата, Хармонизация на транспортните мрежи, Интеграция на всички видове транспорт – железопътен, сухоземен, воден, въздушен; Транспорт и околна среда, Възможности за финансиранеМодератор

Frank F. Weindorf , Ръководител на Проект „Автомагистрала Люлин:, Национална Агенция Пътна Инфраструктура (НАПИ),България
Лектори

Димитър Савов, Директор на Дирекция „Национална транспортна политика”, Министерство на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията, България

Süreyya Yücel Özden, Съюз на камарите и стоковите борси на Турция, Член на УС на Gama Holding Inc., Турция

George Kassimatis, Президент, Съюз на Гръцките Търговско-промишлени Палати, Гърция

Jürgen Vogel, Управляващ Директор, Търговско промишлена-палата на Pfalz, Германия

Eng. Claus-Dieter Stolle, член на Управителния съвет на Национална Агенция Пътна Инсфтраструктура България
12:00 – 12:30 Кафе пауза

12:30 – 14:00 ПАНЕЛ 2Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа –Европейски перспективи
Модератор

Tobias Baumann, Директор на Дирекция „Русия, Източна и Югоизточна Европа, Турция, Централна Азия”, Асоциация на Германските Търговско-Промишлени Палати(DIHK), Германия

Лектори

Efi Bacopoulou, Генерален секретар на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество

Andjelko Kovacevic, Вицепрезидент, Гражданско инженерство и инфраструктура, Сръбска Търговска Палата, Сърбия

Иван Пеев, Мениджър Европейски фондове, Уникредит Булбанк, България

Annika Pattberg, Кореспондент Румъния, България, Молдова, Агенция за търговия и инвестиции – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH (gtai), Германия (tbc.)

Nadja Teoharova, Директор на Департамент Външноикономическа политика и ЦИЕ пазари, Федерация на германската строителна индустрия, Германия

14:00 – 14:30 Кафе пауза

14:30 – 18:00 Възможности за индивидуални срещи за сътрудничество

Информация и двустранни срещи – фирмите се срещат за индивидуални b2b разговори според предварителен график, с осигурен превод (Английски, Български и Немски)
Venue:

Kempinski Hotel Zografski, 100, James Bourchier Boulevard, Sofia 1407, Bulgaria, hall Sofia


Working Languages: German, English and Bulgarian (simultaneous translation)
09:30 Registration of the participants
10:00 – 10:30 Opening South-East European Conference on Infrastructure

Statements

Rosen Plevneliev, Minister of Regional Development and Public works of Bulgaria

Tsvetan Simeonov, President of Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria

Helge Tolksdorf, Director EU-Enlargement, Southeast Europe, Turkey, Federal Ministry of Economics and Technology, Germany (tbc.)

Tobias Baumann, Director of Department “Russia, Eastern and South-Eastern Europe, Turkey, Central Asia”, Association of German Chambers of Industry and Commerce (DIHK), Germany
10:30 – 12:00 PANEL 1

Modern Infrastructure in South-East Europe as an important Location Factor in the global Competition - Infrastructure Strategies and Key Activities 2009 – 2013

Internationalization of infrastructure, Harmonization of Transport Networks, Integration of all Transport Ways – Railway, Road, Water, Air, Transport and Environment, Funding opportunitiesModerator

Frank F. Weindorf , Project Manager Ljulin Motorway, National Agency Road Infrastructure(RINA), Bulgaria


Speakers

Dimitar Savov, Director of National Transport Policy Directorate, Ministry of Transport, Information Technologies and Communications, Bulgaria

Süreyya Yücel Özden, Representative of Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, Member of the Board of Gama Holding Inc., Turkey

George Kassimatis, President, Union of Hellenic Chambers of Commerce and Industry, Greece

Jürgen Vogel, Managing Director, Chamber of Industry and Commerce Pfalz, Germany
Eng. Claus-Dieter Stolle, Member of the Managing Board of National Agency Road Infrastructure(RINA), Bulgaria

12:00 – 12:30 Coffee break

12:30 – 14:00 PANEL 2

Regional Cooperation in South East Europe –European Perspectives
Moderator

Tobias Baumann, Director of Department “Russia, Eastern and South-Eastern Europe, Turkey, Central Asia”, Association of German Chambers of Industry and Commerce (DIHK), Germany

Speakers

Efi Bacopoulou, Secretary General BSEC Business Council

Andjelko Kovacevic, Vice- President in charge for Civil Engineering & Infrastructure, Serbian Chamber of Commerce, Serbia

Ivan Peev, Manager European Funds, Unicredit Bulbank, Bulgaria

Annika Pattberg, Correspondent Romania, Bulgaria, Republic of Moldova, Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH (gtai), Germany (tbc.)

Nadja Teoharova, Head of Department Foreign Economic Policy and CEE markets, German Construction Industry Federation
14:00 – 14:30 Coffee break

14:30 – 18:00 Market Opportunities - Individual Cooperation Meetings – Collecting Practical Knowledge

Information and contact meetings - enterprisers meet each other for individual face-to-face conversations according time schedule with interpreter service (German, English, Bulgarian)


Страни участнички:

Албания, Босна и Херцеговина, България, Германия, Кипър, Гърция, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Турция


Отговарящи институции:

IHK Ostthüringen zu Gera, Gera/Germany

Partnership Project Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK) – Association of Balkan Chambers (ABC), Sofia/Bulgaria
В сътрудничество с:

- DIHK Service GmbH, Berlin/Germany

- AHK Bulgaria, Sofia/Bulgaria

- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI), Sofia/Bulgaria

- Association of Balkan Chambers (ABC), Sofia/Bulgaria

- Chamber of Industry and Commerce Pfalz, Ludwigshafen/Germany

- German Embassy in the Republic of Bulgaria
Югоизточната европейска конференция в областта на инфраструктурата се осъществява с помощта на:

Partnership Project Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK) – Association of Balkan Chambers (ABC), Sofia/Bulgaria

via SEQUA GmbH, Bonn/Germany and

Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Bonn/Germany


Лице за контакт в Германия:

DIHK Service GmbH

Sieglinde Urbig

Project Manager International and Secretary of the Committee “small and medium enterprises” in the German-Bulgarian Cooperation Council

Tel.: +49 (0) 30/20308-2365

Fax +49 (0) 30/20308-2370

E-Mail: urbig.sieglinde@dihk.de
За контакти в България:

1. За Немско-българските двустранни бизнес срещи

German-Bulgarian Chamber of Industry and Commerce (DBIHK), Sofia/Bulgaria

Contact Person: Andreas Schäfer, Deputy Managing Director, Head of DEinternational

Tel.: +359 2 81630 20

Fax: +359 2 81630 19

E-Mail: a.schaefer@ahk-bg.org
2. DIHK - ABC Liaison Office, Sofia/Bulgaria

Contact Person: Karmen Vranchev

Tel.: + 359 2 987 10 77

Fax: + 359 2 987 27 58

E-Mail: karmen.vranchev@bcci.bg
Организаторите си запазват правото на промени в програмата.


Participating Countries:

Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Germany, Cyprus, Greece, FYROM, Montenegro, Romania, Serbia, Turkey


Responsible Institution:

IHK Ostthüringen zu Gera, Gera/Germany

Partnership Project Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK) – Association of Balkan Chambers (ABC), Sofia/Bulgaria
in Cooperation with:

- DIHK Service GmbH, Berlin/Germany

- AHK Bulgaria, Sofia/Bulgaria

- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI), Sofia/Bulgaria

- Association of Balkan Chambers (ABC), Sofia/Bulgaria

- Chamber of Industry and Commerce Pfalz, Ludwigshafen/Germany

- German Embassy in the Republic of Bulgaria
The South-East European Conference on Infrastructure is supported by:

Partnership Project Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK) – Association of Balkan Chambers (ABC), Sofia/Bulgaria

via SEQUA GmbH, Bonn/Germany and

Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Bonn/Germany


Contact Person in Germany:

DIHK Service GmbH

Sieglinde Urbig

Project Manager International and Secretary of the Committee “small and medium enterprises” in the German-Bulgarian Cooperation Council

Tel.: +49 (0) 30/20308-2365

Fax +49 (0) 30/20308-2370

E-Mail: urbig.sieglinde@dihk.de
Contact Person in Bulgaria:

1. for German-Bulgarian Individual Cooperation Meetings

German-Bulgarian Chamber of Industry and Commerce (DBIHK), Sofia/Bulgaria

Contact Person: Andreas Schäfer, Deputy Managing Director, Head of DEinternational

Tel.: +359 2 81630 20

Fax: +359 2 81630 19

E-Mail: a.schaefer@ahk-bg.org
2. DIHK - ABC Liaison Office, Sofia/Bulgaria

Contact Person: Karmen Vranchev

Tel.: + 359 2 987 10 77

Fax: + 359 2 987 27 58E-Mail: karmen.vranchev@bcci.bg

The organizers reserve themselves the right on program modification.
10.9.2009, 14:00 /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница