Ac alternating currentстраница1/8
Дата26.09.2016
Размер0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Z

AC - Alternating current

Променлив ток

Abandonment of nuclear sources

Отказ на атомните източници
Abandonment of nuclear sources

Ядрени източници, отказ от
Abnormal exposure conditions

Анормални условия на облъчване
Abnormal occurrences

Анормални събития
Absolute risk

Абсолютен риск
Absorbed dose

Погълната доза
Absorbed dose rate

Мощност на погълнатата доза
Absorber rod

Поглъщащ прът
Absorbtion

Поглъщане
AC electrical supply

Захранване с променлив ток
Acceptable limits

Приемливи граници
Acceptable risk

Приемлив риск
Accepted risk

Приет риск
Accessibility

Възможност за достъп
Accessible compartments/rooms

Достъпни помещения
Accessories

Арматура
Accident

Авария
Accident analysis

Авариен анализ
Accident mitigation

Отслабване на аварията
Accidental risk

Авариен риск
Accident-prevention

Предотвратяване на аварията
Acoustic Emission Test

Акустично изпитание
Actinides

Актиниди
Activated clay

Активирана глина
Active component/unit

Активен възел
Actuation Signal

Втори предел
Actuator

Включващо устройство
Actuator

Изпълнителен механизъм
Acute radiation syndrome

Остра лъчева болест
Adhesion

Адхезия
Advanced Gas Cooled Reactor [AGR]

Усъвършенствуван газоохлаждаем реактор
Aerosol filter

Аерозолен филтър
Aerosol sample

Аерозолна проба
Air compressor

Въздушен компресор
Air Control Valve

Пневматичен регулиращ клапан
Air Dryer

Въздухосушител
Air ejector

Въздушен ежектор
Air masses

Въздушни маси
Air Operated Valve

Клапан с пневмопривод
Air tool

Пневматичен инструмент
Air-Blast Circuit Breaker, Air-Оperated Circuit Breaker

Въздушен прекъсвач
Alarm-warning alarm

Предупредителен сигнал
Allowed risk

Допустим риск
Along the perimeter

По периметъра
Analog to Digital Converter (ADC)

Аналогово дискретен преобразовател (АДП)
Analog Trip Unit

Аналогово устройство за спиране на блока
Analysis

Анализ
Analysis trade-off

Анализ на компромисния избор
Analysis-Deterministic

Детерминистичeн анализ
Annealing

Отгрев
Annual dose equivalent limit

Граница на годишната еквивалентна доза
Annual Limit of Intake [ALI]

Предел на годишното постъпление
Annular tank

Пръстеновиден резервоар
Annulus

Пръстеновидно пространство (обем)
Annulus Seal

Пръстеновидно уплътнение
Annunciator

Устройство за сигнализация от разстояние
Anode voltage

Анодно напрежение
Anticipated operational occurrences

Очаквани нарушения на експлоатационните норми
Anticipated Transient Without Scram (ATWS)

Очакван преходен процес без сработване на АЗ на реактора
Anticipated working period

Очакван период на работа
Aquatic environment

Водна среда
Aquatic organisms

Водни организми
Area

Област
Area Radiation Monitor [ARM]

Радиационен контрол на площадката
As Low As Practicable [ALAP]

Толкова малко, колкото е практически достижимо
As Low As Reasonably Achievable [ALARA]

Толкова малко, колкото е разумно да се достигне
Assembly, Fuel

Горивна касета
Assessment-Risk

Оценка на риска
Atmosphere contamination/polution

Атмосферно замърсяване
Atom

Атом
Atom density

Атомна плътност
Audit

Проверка
Automatic Blowdown System

Автоматична система за продувки
Automatic control

Автоматичен контрол
Automatic control shutdown system

Автоматична система за аварийно спиране
Automatic Depressurization System (ADS)

Автоматична система за понижаване на налягането
Automatic power control

Автоматичен регулатор на мощността (АРМ)
Automatic self-test

Автоматично самотестване
Automatic Switch on for Auxiliary Supply

Автоматично включване на резерв (АВР)
Auxiliary Boiler (AUXB)

Пуско-резервен котел
Auxiliary Building [AB]

Спомагателна сграда
Auxiliary Control Panel

Неоперативен панел за управление
Auxiliary Control Room [ACR], Emergency Control Room (ECR)

Резервен щит за управление
Auxiliary Feedwater Control Valve

Регулиращ клапан на линията за подаване на аварийна питателна вода
Auxiliary Feedwater System [AFWS] (Emergency Feedwater System )

Спомагателна система питейна вода (Система за аварийна питателна вода)
Auxiliary Oil Pump

Спомагателна маслена помпа
Auxiliary Relay

Спомагателно реле
Average Core Thermal Output

Средна топлинна мощност на активната зона (на реактора)
Average Power Range Monitor (APRM)

Контрол за усредненото значение на мощността в енергиен диапазон
Axial Power distribution

Осево разпределение на мощността
Axial Shape Index (ASI)

Коефициент на осево разпределение

B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Z

Backflow

Обратен поток, Обратна тяга

Backwash Storage Tank

Бак за съхраняване на отработила среда

Baffle

Отражател

Baffle Plate

Отражателна плоча

Balance of plant (BOP)

Баланс на централата

Balanced risk

Балансиран риск

Barrier drainage cut off

Отсичаща дренажна завеса

Base load

Базов товар (базов режим на експлоатация)

Battery

Акумулаторна батерия

Battery Charger

Зарядно устройство на АБ

Bay

Поле

Bearing

Лагер

Behaviour

Поведение на съоръжение

Biological half life

Биологически период на полуразпад

Biological Shield Wall

Стена на биологична защита

Biological Shielding

Биологическа защита

Biomedical monitoring

Медицинско-биологичен контрол

Blackout

Обезточване на АЕЦ

Bleed

Отбор на турбината

Blocking signal

Блокиращ сигнал

Blowdown Condenser pump

Помпа за продувка на кондензатор

Blowdown Condenser Pump

Помпа на продувката на кондензатора

Blowdown Monitor tank

Контролен бак на продувката

Blower

Въздуходувка

Blowout panel

Панел на сдувките

Boiling Light Water Cooled, Heavy Water Moderated Reactor (BWCHWR)

Кипящ реактор с топлоносител лека вода и забавител тежка вода

Boiling transition

Преходен режим на кипене

Boiling Water Reactor (BWR)

Кипящ реактор

Booster Pump

Бустерна помпа

Borated Reactor Coolant

Топлоносител на реактора с разтворен в него бор

Borated Water Tank

Резервоар за аварийно подпитаване

Boric Acid Tank (BAT)

Бак борна киселина

Boric Water Reservoir

Басейн за аварийно подпитаване (БАП)

Boron

Бор

Boron Concentration Control

Контрол на концентрацията на бора

Boron Dilution

Разреждане на бора с чист концентрат

Boron Injection Recirculation Pump

Помпа за рециркулация на борната вода за впръскване

Boron Injection Surge Tank

Напорен бак за борна вода за впръскване

Boron Injection Tank (BIT)

Бак борна вода за впръскване (БАП)

Bottom plate

Бак сборен разтвор за впръск

Bottom plate

Долна плоча на реактора

Break in supply

Прекъсване на захранване

Breaker

Прекъсвач, разединител

Bridge crane

Мостов кран

Brittle failure (fracture)

Окрехкостено разрушение

Bulk of material

Основна част на материалаC|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Z

Cable

Кабел

Cable Penetration

Кабелна проходка

Canned type pump

Безсалникова помпа

Carbondioxide cooling

Охлаждане с въглероден двуокис

Centralized Control System of Technological Process [CCSTP]

Автоматизирана система за управление на технологичния процес

Cermet

Металокерамика

Chain reaction

Верижна реакция

Channel by channel control

Поканално регулиране

Channel inlet

Вход на канала

Charcoal Filter

Дървесно-графитен филтър

Charcoal Filter

Филтър с активен въглен

Cheek valve

Обратен клапан

Chemical and Volume Control System [CVCS]

Система за компенсиране на обема и борно регулиране

Chief of Shift for Technologic Measures and Automation

Началник смяна технологични измервания и автоматика

Chief of Shift in Electrical Department

Началник смяна електро цех

Circuit Break Unit (CBU)

Блок за галванично разделяне

Circulating Water Pump

Помпа Вода Циркулация (ПВЦ)

Circulating Water Pump [CWP}

Помпа циркулационна вода (ПВЦ)

Circulating Water System [CW]

Система циркулационна вода

Circumferential prestressing

Периферно преднапрежение

Civil defense

Гражданска отбрана

Cladding

Покриване (с някакъв метал; плакиране; обвивка на ТОЕ)

Clean condensate tank

Бак за чист кондензат (БЧК)

Cluster

Група регулиращи пръти

Clutch

Съединител

Coating

Покритие; обмазване (за кабели)

Coil

Бобина; Соленоид; Намотка

Cold Leg

Студена нитка

Cold Shutdown

Спиране с разхлаждане

Combined Intermediate Valve (CIV)

Комбиниран клапан пред цилиндър ниско налягане

Command Initiating Unit (CIU)

Блок за формиране на команди

Command Reception Unit (CRU)

Блок за приемане на команди

Commissioning

Въвеждане в експлоатация, пуско-наладъчни операции

Common mode failure

Отказ по обща причина; пълен отказ

Common Mode Failure

Пълен отказ

Compartment (room)

Помещение

Compensation Chamber Thermocouples Compensation Box [TCB]

Компенсационна кутия на термодвойките

Component Cooling Water System [CCWS]/Service Water

Система техническа вода

Concentrated Waste (CONW)

Концентрирани отпадъци

Concentrator

Обогатител

Concrete

Бетон

Condensate Booster Pump

Бустерна помпа на кондензната помпа

Condensate Demineralizer

Блочна обезсоляваща установка

Condensate Filter [CF]

Филтър на основния кондензат

Condensate Filter Demineralizer [CFD]

Обезсолителен филтър на кондензата

Condensate Storage Tank (CST)

Бак за съхраняване на кондензат

Condensate System

Система основен кондензат

Condenser

Кондензатор

Condenser Air Removal System [CAR]

Система за отделяне на въздуха от кондензатора

Condenser Hotwell

Кондензатосборник на кондензатора

Condenser Vacuum Pump

Вакуумна помпа на кондензатора

Condition Off-normal

Анормално условие

Confinement

Бокс на парогенераторите

Confinement area

Зона на локализация (1-4 блок)

Confinement penetration

Проходка на бокса на ПГ

Consequence analysis

Анализ на последствията

Consequences limitation

Ограничаване на последиците

Constraint

Ограничение

Construction Permit

Разрешение за строителство

Containment area

Зона на локализация (5,6 блок)

Containment Atmospheric Monitoring System [CAMS]

Система за радиационен контрол на атмосферата в херметичната обвивка (Оболочката)

Containment Fan Cooler System [RCFC]

Система за въздушно охлаждане на херметичната обвивка (оболочката)

Containment Hydrogen Control System

Спринклерна система на херметичната обвивка

Containment Integrity

Цялост на херметичната обвивка (оболочката)

Containment Isolation Valve

Клапан за свръхналягане на оболочката (Запорна арматура на оболочката)

Containment Isolation Valve

Отсичащ клапан на хермообвивката (КИД)

Containment Liner (PWR)

Облицовка на херметичната обвивка (ВВЕР)

Containment Penetration

Проходка в херметичната обвивка (оболочката)

Containment Ventilation System {PWR}

Система за вентилация на херметичната обвивка (ВВЕР)

Containment Vessel {PWR} [CV] (Reactor Containment)

Херметична обвивка на реактора (ВВЕР)

Containment-penetration

Проходка на хермообвивката

Contamination

Замърсяване

Control Key [CK]

Ключ за управление

Control rod

Авариен стержен (прът)

Control Rod Cluster {PWR}[CRC]

Регулиращи пръти кластерен тип

Control Rod Drive (CRD)

Привод на регулиращ прът

Control Rod Drive Mechanism (CRDM)

Механизъм на регулиращия прът (стержен)

Control Rod Drive Mechanism Cooling

Система за охлаждане на привода на регулиращия прът

Control Rod Drop

Падане на регулиращия прът на СУЗ

Control Rod Guide Tube

Направляваща тръба за пръти на СУЗ (Направляваща втулка на прътите на СУЗ)

Control Rod Withdrawal

Изваждане на регулиращия прът на СУЗ

Control Room (MCR)

Щит за управление (БЩУ)

Control Valve

Регулиращ клапан

Controlled leakage

Организиран теч (протечка)

Controlled leakage tank

Бак за организирани протечки (БОП)

Coolant delivery

Подаване на топлоносител

Coolant Pressure Boundary (RCPB)

Защитна бариера на топлоносителя, намиращ се под налягане

Cooler

Охладител

Core

Активна зона

Core Baffle

Отражател на активната зона

Core Barrel {PWR}

Шахта на реактора

Core disrupture

Авария с разрушение на АЗ

Core distortion

Деформация на активната зона

Core flow

Поток на активната зона на реактора

Core Inlet Subcooling

Недогряване на водата на вход в активната зона (на реактора)

Core Inlet Subcooling

Поток в активната зона (на реактора)

Core Internals (Reactor Internals)

Вътрешнокорпусни устройства на реактора (ВКУ)

Core melt

Авария с разтапяне на АЗ

Core minimum critical heat flux ratio

Минимален коефициент до кризиса на топлообмена на активната зона на реактора

Core Minimum Critical Heat Flux Ratio (CMCHFR)

Минимален коефициент на запаса до кризис на топлообмена в активната зона на реактора (кипящ реактор)

Core minimum fraction of limiting power density (CMFLPD)

Минимална част от активната зона, характеризираща се с гранична плътност на енергоотделянето

Core Spray

Спринклерна система на активната зона на реактора

Core Support Columns

Опорни колони на активната зона на реактора

Core support plate

Опорна плоча на активната зона

Core-restrictive

Зона със строг режим (ЗСР)

Cost benefit analysis committee

Експертен технико-икономически съвет

Cost-benefit analysis

Анализ на рентабилността

Cost-effectiveness analysis

Анализ на ефективността на загубите

Cost-performance analysis

Технико-икономически анализ

Cost-sensitivity analysis

Анализ на измененията на загубите

Counteracting

Противодействие

Crack

Пукнатина

Critical Heat Flux (BWR)

Кризис на топлообмена (критически топлинен поток) (кипащ реактор)

Critical Heat flux ratio

Запас до кризис на топлообмена

Critical Heat Flux Ratio (BWR)

Коефициент на запаса до кризиса на топлообмена (кипащ реактор)

Cumulative table

Обобщена таблица

Current Signal Multiplication Unit (CSMU)

Блок за размножаване на токови сигнали (БРТС)

Cut-off barrier

Отсичаща бариера (завеса)

Cut-off valve

Отсичащ клапан


  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница