Административен адрес на Община Неделино: област Смолян, община Неделино, гр. Неделино, улстраница1/5
Дата24.10.2018
Размер1.09 Mb.
  1   2   3   4   5


4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104

тел.03072 / 8801, факс:03072 / 8850

http://www.nedelino.bg, e-mail:oba_nedelino@abv.bg
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Административен адрес на Община Неделино: област Смолян, община Неделино, гр. Неделино, ул. „ Александър Стамболийски” № 104


Възложителят обявява настоящата при условията и реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката

Документацията за провеждане на настоящата поръчка се състои от отделни документи, които взаимно се допълват и доизясняват, предвид което всички документи от настоящата документация следва да се тълкуват кумулативно.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и обявените условия на Възложителя.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

1.2 ПРЕДМЕТ „ БЕТОНОВА ПОДПОРНА СТЕНА ПОД ПЪТ НЕДЕЛИНО – ВЪРЛИ ДОЛ – КМ 3, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН”

Стойността на поръчката е определена в български лева без данък върху добавената стойност (ДДС), като включва стойностите за строително – ремонтните работи на обща стойност в размер на 89 946,85 лв. /осемдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки/ без вкл. ДДСУчастниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет, който е в размер до 89 946,85 лв. /осемдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет, 89 946,85 лв. /осемдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС

Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение на СМР – Приложение

1.3 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.3.1 авансово плащане – до 50% от стойността на договора до 15 дни от подписването на договора и след представяне на следните документи: оригинална данъчна фактура за дължимата сума. Авансът се приспада пропорционално от всяко следващо плащане дължимо от Възложителя на Изпълнителя.

1.3. 2 Месечни междинни плащания в рамките на до 20 %, които се извършват както следва:

- само за действително извършени и с необходимото качество видове работи, в срок до 30 дни от датата на представяне на следните документи:

- двустранно подписани Актове обр. 19 и Сметки обр. 22 съставени в процеса на изпълнение на СМР; оригинална фактура за дължимата сума.

1,3..3. окончателно Разплащане след получаване на Разрешение за ползване на обектаОписание на предмета на поръчката:

Пълно описание на обекта на настоящата процедура е дадено в „Техническа спецификация - пълно описание на обекта на поръчката и одобрени количествени сметки Общо количество /обем на СМР
Код по СЕК

Наименование на видовете работи

Ед.мярка

К-во

1

2

3

4

9

1

01.314

Изкоп с багер в з.п. при нормални условия

мЗ

850,00

2

01.241

Тесен изкоп 0.6-1.2м дълбочина до 2м в ск п. Ръчно

мЗ

42,00

3

00.001

Ръчен изкоп с къртач

мЗ

15,00

3

01.04.063

Разриване земни маси с булдозер на депо

мЗ

750,00

4

01.324

Натоварване на скална маса с багер на транспорт

мЗ

850,00

5

00.002

Превоз на земни и скални почви със самосвал

мЗ

850,00

6

01.061

Прехвърляне на скални почви до Зм.хориз. И до 2 м. верт.

мЗ

57,00

7

02.211

Едроплощен кофраж за стени-в основи

м2

95,00

8

04.038

Полагане на подложен бетон В10

мЗ

20,00

9

04.038

Полагане на неармиран бетон В15 за основи,фундаменти и настилки

мЗ

135,00

10

03.024

Изработка и монтаж армировка-сл. И ос.сл. Стомана AIM

кг

550,00

11

02.211

Едроплощен кофраж за стени- над основи

м2

215,00

12

04.038

Полагане на неармиран бетон В15 за стени с деб.над 12.5см.

мЗ

165,00

13

00.003

Превоз бетон

мЗ

320,00

14

00.004

Изолационен материал дилатационни фуги

м2

20,00

15

05.001

Доставка и полагане на дренаж

мЗ

95,00

16

22,667

PVC тръби за барбакани

м

90,00

17

00.005

Превоз земни маси за обратно засипване

мЗ

350,00

18

00.006

Направа на стоманобетонова шапка

м

33,00

19

00.007

Доставка и монтаж предпазна мантинела

м

33,00

2. Обособени позиции по поръчката – не.

3. Краен срок за изпълнение на поръчката – съгласно предложението на участника но не повече от шест месеца

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове

4. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

5. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

6. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

7. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

8. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

9. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

10. за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.

11. при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

12. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Изискванията на , т. 1. т. 4 и т. 9 от - 1.7, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - /предходните/ и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3. 4.5 и ал. 5, т. 2, от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Декларациите се попълват по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата определени в чл. 42 от ЗОП

Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно персонифицирано или неперсонифицирано юридическо лице или не е дружество по Закона за задълженията и договорите с БУЛСТАТ/ ЕИК в Агенцията по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват нотариално заверено споразумение помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:


 • че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора

 • да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.

 • участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата.

 • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора

 • не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.

Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП

3. декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея, ако:


 • към офертата му не е приложено споразумение за създаването на обединение и/или

 • в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени по-горе и/или

 • съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.

Едно и също физическо или юридическо лице няма право да участва едновременно в две обединения, които са участници в процедурата, или да участва в процедурата самостоятелно и в обединение. Установяването на подобно обстоятелство ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Възлагането на работи/задачи на подизпьлнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия.

Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва само с една оферта, при което варианти не се допускат. Представянето на повече от една оферта, ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната.

Административните изисквания по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

1.8. Освен в посочените в т. 1.7 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.8.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията;

1.8.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.8.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

1.8.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

1.9.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

1.9.1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;

1.9.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 , ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя и ще доведе до отстраняване на участника.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват участници, които отговарят на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, както следва

Реализирали общ оборот от строителство за 2010, 2011 и 2012 г. в размер не-по малко от 225 000 лв. (двеста двадесет и пет хиляди лева )


   1. Реализирали оборот от строителство, сходно с предмета на поръчката, общо за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер не по-малко от 150 000 лв. (сто и петдесет хиляди лева).

Забележка: Сходни с предмета на поръчката – са работи, вкл. и СМР по изграждане на подпорни стени

   1. Заверено копие от Валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника по чл. 171 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) или еквивалентна. Към завереното копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора

   2. За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците представят един или няколко от следните документи

Представят се заверени от участника копия на баланс и отчет за приходи и разходи за отчетните 2010,2011 и 2012 г (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите,когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията).

минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

Участника да има положителен финансов резултат от последния заверен годишен финансов отчет.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците

Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва:

2.2.1. Участникът, да има изпълнени през 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г. години най-малко един договора, сходен с предмета на поръчката - представят се Референции (препоръки) за добро изпълнение строителните обекти

Забележка: Сходни с предмета на поръчката – са работи, вкл. и СМР по изграждане на подпорни стени

2.2.2 Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи съгласно предмета на поръчката удостоверяващи право на изпълнение на СМР на подобен вид обекти със срок на валидност не-по малко от посочения от участника срок за изпълнение на договора за строителство. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или да докаже регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

2.2.3. Всеки участник трябва да разполага с техническо оборудване и механизация (собствени или наети или друга форма на официален ангажимент), минимум както следва:

2.2.3.1 багер хидравличен – 1 броя;

2.2.3.2 челен товарач – 1 броя;

2.2.3.3 товарни автомобили (самосвали) – 2 броя;

Обстоятелството се декларира със Справка по член 51, ал.1, т.3 от ЗОП и се удостоверява с приложени доказателства за собственост, респ. правното основание, на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката. Да се приложат копия от контролен талон за извършен годишен технически преглед на техниката, включени в списъка на техническото оборудване, удостоверяващ тяхната изправност към датата на подаване на офертата. Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.Същото условие се прилагат и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица


   1. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен персонал, които ще бъде на разположение за изпълнението на обекта на обществената поръчка:

    1. “Технически ръководител”да има минимум 2 (две) години общ трудов стаж на позиция Технически ръководител на обект;

    2. Физическо лице, което ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, притежаващо валидно Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

По време на изпълнението на поръчката Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му и в Списъка на експертите в екипа, отговорен за изпълнение на поръчката, като ключови експерти без предварително писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят може да предложи смяна на ключов експерт в следните случаи: 1. при смърт на ключовия експерт;

 2. при невъзможност на ключовия експерт да изпълнява възложената му работа повече от 1 (един) месец;

 3. при лишаване на ключовия експерт от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;

 4. при осъждане на ключовия експерт на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

 5. при необходимост от замяна на ключовия експерт поради причини, които не зависят от Изпълнителя.

В тези случаи Изпълнителят уведомява Възложителя в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания. С уведомлението Изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния ключов експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на тези или по-високи от тези на заменения експерт.

Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителя да приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на Възложителя с ново уведомление, което съдържа описаната по–горе информация и доказателства.

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на ключовия експерт, са за сметка на Изпълнителя.

2.2.5. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА
1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава "Официален превод" на български език. Съгласно § 1, т. 16а. От ДР към ЗОП "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация – Образец № 13

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация Образец № 13, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, документи се представят и в превод на български език.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА – 90 / деветдесет/ календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по - кратък срок на валидностИзисквания при изготвяне и представяне на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.

1. Срок на валидност на офертите

1.1. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

1.2. Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

1.3. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по - кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на Възложителя.

2. Изчисляване на срокове

2.1. Сроковете, посочени в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка се изчисляват, както следва:

 • когато срокът е посочен като определен час на дата, той изтича в посочения час.

 • когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период:

 • когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се че срокът изтича в края на първия работен ден. следващ съответния почивен ден или официален празник.

2.2. Сроковете, посочени в настоящата документация, са в календарни дни/календарни месеци респективно. Когато срокът трябва да се чете като срок в работни дни. това е изрично указано след посочването на съответния срок.

3. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата

3.1. Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал. Не се допускат варианти

3.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, трябва да бъдат последователно номерирани.

3.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.3.4. Всяка подадена Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес

Общият непрозрачен плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

3.4.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП , отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;

3.4.2. плик № 2 с надпис "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП

", в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП , свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;3.4.3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на участника съгласно образец към документацията.

Общия непрозрачен плик се надписва както следва :

ДО

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

град Неделино, п.к.4990,

ул. „Александър Стамболийски“ № 104Оферта за участие в процедура по реда на глава осем „а” за възлагане на обществена поръчка с предмет :

БЕТОНОВА ПОДПОРНА СТЕНА ПОД ПЪТ НЕДЕЛИНО – ВЪРЛИ ДОЛ – КМ 3, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН”

Наименование на участника, адрес за кореспонденция,

телефон, факс и електронен адрес на участника3.4.4. Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.

3.4.4.1. Офертите на участниците се приемат всеки работен ден в срока съгласно ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА в деловодството на Община Неделино, с адрес: област Смолян, община Неделино, град Неделино, п.к.4990, ул. „Александър Стамболийски“ № 104

3.4.4.2. Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл.57 ал.1 и ал.2 от ЗОП се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

4. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите и с изискванията на Възложителя;

4.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника които трябва да съдържа офертата на участника с отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират – чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

4.2. Оферта по образец – Образец № 1

4.3. Административни сведения за участника - Образец №2

4.4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние, което да е актуално към датата на подаване на офертата (т.е. да е издадено до 3 /три/ месеца преди датата на подаване на офертата). Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

4.5. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП – Образец № 4;

4.6. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 от ЗОП - Образец №5;

4.7. Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 2а от ЗОП - Образец № 6

4.8. Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП - Образец №7

4.9. Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 4 и т. 5от ЗОП - Образец № 8

4.10. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец № 9

4.11. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец № 10

4.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - Образец № 11

4.13. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители - Образец № 12

4.14. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - с приложени документи от подизпълнителя съгласно чл.56 ал.1 т.1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП - Образец № 13

4.18. Нотариално заверено споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите когато участника е обединение / консорциум)

4.19. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участника е обединение / консорциум) - Образец № 15

4.20. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участника е обединение / консорциум) - Образец № 16

4.21. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние на участника, съгласно условията на чл.50 от ЗОП, и тези посочени в Публичната покана и документацията за настоящата поръчка:

4.21.1. Заверено копие от годишния финансов отчет – баланс и отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.). Изискването за представяне на годишни финансови отчети – баланс и отчет за приходите и разходите, не важи за участници, представили ЕИК и за които данните са достъпни в Търговския регистър.

4.21.2. Декларация, съдържаща за общия оборот от строителство и оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката по чл. 50, ал. 1 от ЗОП – Образец

4.22. Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, съответстващ на групата и категорията на строежа, обект на поръчката, за лица регистрирани на територията на Р. България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установениЗа участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.

4.23. Декларация от участника в свободен текст, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора

4.24. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл.51 от ЗОП, и тези посочени в Публичната покана документацията за настоящата поръчка:

4.25. Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строеж предмет на настоящата обществена поръчка. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или да докаже регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4.26. Списък - декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 21) – в оригинал;

4.27. Декларация съдържаща списък на предложените от участника експерти – Образец № 17. Същия трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит – заверени копия.

4.28. Справка за броя на работниците, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка – Образец 19

4.29. Списък на основните строителни продукти - Образец – 224.30. Декларация свободен текст от участника, че е запознат, респективно незапознат с инвестиционния проект и строителната площадка и условията на строителство на място, при което незапознаването и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност.

4.31. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен

4.32. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал). Този документ се представя, когато лицето, подписващо документи от офертата, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура.

4.33. Списък (съгласно образец №14) на основните договори за строителство, изпълнени през – 2008, 2009, 2010, 2011г. и 2012 г. Списъкът съдържа обект (предмет), възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора;

4.34. Референции (препоръки) за добро изпълнение на най – важните строителни обекти, изброени в списъка

4.35. Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА и документацията за участие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.5. Съдържание на Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП

5.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА чл 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП към офертата (съгласно образец № 27), съдържащо като минимум изискуемата по образец информация, както и следните задължителни съставни части:

5.1.1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, която да съдържа като минимум, но да не се ограничава със следните елементи:

 • Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

 • Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

 • Организация и подход на изпълнение


5.1.2. ЛИНЕЕН ГРАФИК И ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА РЪКА, която да съдържа като минимум, но да не се ограничава със следните елементи:

- Линеен график

- График на работната ръка - разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите;

5.1.3. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, която да съдържа като минимум, но да не се ограничава със следните елементи:

- Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;

- Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на риска.

5.1.4. Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни задължително, в който следва да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

Срокът общо за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава 6 (шест) месеца.Участник предложил срок за изпълние на поръчката повече от 6 месеца ще бъде отстранен от участие

5.1.5. Срок на отложено плащане в календарни дни

Участника посочва в календарни дни задължително предлаган от него срок за отложено плащане на отделните траншове дължими по договора за извършване на СМР.

5.1.6. Гаранционни срокове за отделните видове строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнеия и строителни обекти. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройствотоУчастниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство, както следва:

Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предложеният гаранционен срок следва да е реалистичен и доказуем, като за такъв се приема не повече от трикратната стойност на минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В случай, че се констатира предложен под установения минимум или нереалистичен предложен срок по този показател, офертата на участника се предлага за отстраняване.

5.2. Парафиран на всяка страница от участника (без попълнени цени) проект на договор за възлагане на обществена поръчка съгласно Образец № 25

Участник, в чиято оферта е предложен по-дълъг срок за изпълнение в съответствие с обявените от Възложителя указания или към чието техническо предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

6. Съдържание на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.

6.1. Попълнено Ценово предложение – Образец № 28 се подготвя от участника на хартиен носител в 1 оригинал

1 Цената, предлагана от участника за изпълнение всяка от дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без ДДС

 1. Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик "№ 3" трябва да бъдат последователно номерирани.

 2. Извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.

 3. Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

 4. Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими разходи по изпълнението.

6.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя.

След получаване на офертите длъжностни лица, определени от възложителя. представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП

длъжностни лица, определени от възложителя за получаването, разглеждането и оценката на офертите определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е:” Икономически най-изгодна оферта”.
Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател (методика на оценяване) са представени в настоящата документацията за участие.

Комисията ще отвори пликът с предлаганата цена след като е: 1. разгледала предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

 2. извършила проверка за наличието на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

 3. оценила офертите по всички други показатели, различни от цената.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.
Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя, с най-висока относителна тежест, и се избира офертата, с по-благоприятна стойност по този показател. Ако офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят й и се предава на Възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване.


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница