Административен съд – русеДата20.08.2017
Размер213.83 Kb.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ


Русе 7000, ул. “Александровска” 57 e-mail: as@аdmcourt-ruse.com web: http://www.admcourt-ruse.com

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д
за дейността на

Административен съд – Русе

през 2008 година


Р у с е, 2 0 0 9

І. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
Административни

През отчетния период в съда е имало за разглеждане 794 адми­нист­ративни дела, от които 124 - висящи към 01.01.2008г., 658 - новообразувани и 12 – върнати за продължаване на съдопроизводствените действия /прекратени през 2007г. и върнати за продължаване в началото на 2008г./. Видовете и брой разгледани дела са дадени в Прил. № 1, а в процентно съотношение са показани в диаграмата по-долу. Данните сочат следното: най-голям дял имат делата по ДОПК и ЗМ; следват - по ЗУТ и ЗКИР; след тях - искове по АПК, следват – ЗМВР, ЗДСл, ЗБДС и по оспорвания срещу актове на органите на местната власт. През 2007г. в същите групи е имало най-голямо постъпление, което показва, че съотношението между отделните групи дела се запазва и сочи на трайна, запазваща се тенденция. Тя се обяснява с факта, че на територията на нашия съдебен район се намира седалището на съответния административен орган – Директор на ТД на НАП, Директор на РМД и публичен изпълнител, Директор на РМД, Началник на Митница, Областен управител, Директор на ОД на МВР и др. Досежно исковите производства следва да се посочи, че преобладаващата част от тях са типичните за нашия съдебен район искове за обезщетения за вреди срещу Агенцията по приватизация. Тук бих искала да подчертая, че делата от тези групи са не само най-голям брой в количествено отношение, но това са делата с най-голяма фактическа и правна сложност.

От гледна точка на класификация на административните актове на подзаконови, общи и индивидуални, най-голям брой са постъпилите оспорвания на индивидуални административни актове. През годината са образувани 8 дела по оспорвания на общи общи административни актове и 4 – на подзаконови актове - наредби на ОбС.


Касационни

През отчетния период те са били само касационни административно­на­казателни дела. През 2008г. е имало за разглеждане 479 кан дела, от които 20 висящи към края на 2007г. и 459 бр. новообразувани. Запазва се спрямо миналата година относителния дял на видовете кнахд в зависимост от компетентния наказващ орган и материя:Наказващ орган Нормативен акт Брой

КАТ, РПУ ЗДвП 152

ТД на НАП по различни данъчни закони 62

Началник на Митница ЗМ, ЗАДС 64

ОИТ КТ и ЗЗБУТ 52

РИОКОЗ ЗЗ, ЗХ 28

РИОСВ 17

ДЪРЖ.РЕЗЕРВ 11

Статистическите данни показват, че средно месечното постъпление /новообразувани дела/ на административни и касационни аадминистратив­но­наказателни дела през 2008г. е 93 бр., като за сравнение през 2007г. е било – 86 бр. , т.е. наблюдава се увеличение с 9%. Завишението е предимно от касационните административнонаказателни дела.
Разглеждане на делата

Съдебните заседания се провеждат по предварително изработени двумесечни графици. Всеки съдия има по 2 заседания месечно в едноличен състав, и участва един път или два пъти месечно в касационни състави. Графиците за съдебните заседания за конкретния ден се спазват по часове и не се наблюдават отклонения. Насрочването на делата се извършва преимуществено в срока по чл.157 ал.1 АПК.

Назначената със Заповед на председателя комисия по чл.98 от Правилника за съдебната администрация извършва два пъти годишно проверка за наличността на делата. При извършените инвентаризация не са установени загубени или унищожени дела.
ІІ.СВЪРШЕНИ ДЕЛА
Съгласно решение на ВСС през 2008г. отчитането на свършените дела се извършва по нови правила: делото се счита приключено в деня на вписване на изготвения съдебен акт в деловодната програма за управление на делата. По този начин, в срока за свършване на делото се включва и едномесечния срок за написване на съдебния акт. Възприемайки този ред на отчитане, данните сочат следното:

Административни дела

От постъпилите през годината 794 адм. дела за разглеждане, със съдебен акт са приключени 685 броя, което съставлява 86.27%. В края на 2008г. са останали висящи 109 административни дела. При сравнение с предходния отчетен период, се установява, че 2007г. сме приключили с повече висящи дела -124 бр.. При това, следва да се има предвид, че през 2007г. е имало по-малко постъпление на дела и по-благоприятен начин за отчитане на свършените. Изложеното е положителна атестация за работата на съдиите-докладчици досежно бързината на тяхната правораздавателна дейност.

От общо свършените 685 административни дела - 253 са в 1 мес.срок, 185 - от 1 до 3 мес. и 247 - над 3 мес. Това означава, че 64 % от административните дела са приключени в срок до 3 месеца, а останалите 36% - над 3 месеца.

Анализът показва, че в едномесечния срок за свършване се включват дела, по които съдът се произнася незабавно - по чл.75 ДОПК, чл.60 АПК , по гл.ХV АПК, а също и прекратените дела.

Най – големият брой дела от решените в срок над 3 месеца са тези по ДОПК и ЗМ, ЗУТ и ЗКИР, както и исковите производства по АПК във вр. със ЗОДОВ. Както бе посочено по – горе, това са делата с най-голяма фактическа и правна сложност. Специфичните причини за удължаване на срока на разглеждане на тези групи дела, респ. провеждането на повече от едно заседание са:

а/ назначаване на експертизи поради необходимост от специални знания – основни, допълнителни; единични, тройни; при митническите експертизи често се срещат затруднения с намирането на вещи лица с рядкосрещани специалности или пък техническите средства за извършване на анализите могат да бъдат намерени само в други градове -София, Пловдив, Бургас, което забавя съдебния процес;

б/ при исковите производства, сроковете се удължават поради спазване на новата процедура по ГПК /нов/;

в/ призовавания на голям брой заинтересовани страни /делата по ЗУТ и ЗКИР/

г/ разпити по делегация на свидетели или приемане на експертизи в други съдилища

Отделно следва да се посочат и общите за всички административни дела причини за удължаване на сроковете за разглеждане и свършването им:

а/ констатирани нередовности в жалби/искове и оставяне без движение;

б/ представяне на непълни преписки, избирателно прилагане на документи от преписките от администрациите, което се установява в първото заседание, въпреки практиката изрично да се указва в разпореждането за насрочване на делото, че следва да се представи цялата административна преписка;

в/ съдебна ваканция, по време на която не се насрочват и разглеждат дела, освен тези по които съдът дължи произнасяне в срок по-кратък от 1 месец. Такива дела са много малък брой в АС;

г/ причини от обективен характер – АС-Русе разполага само с една зала за провеждане на заседания, която се ползва 3 дни в седмицата. Това налага насрочване на делата в по-дълъг срок.


Касационни дела

От общо 479 дела за разглеждане, в края на годината са свършени 402 дела, което съставлява 84%. Висящи са останали 77 бр. За сравнение, в края на 2007г. висящи са останали 20 бр. Тази разлика се обяснява със следното:

а/ по-голям брой постъпили касационния дела през 2008г. в сравнение с 2007г. - общо за годината и по-специално за последните два месеца на 2008г. и невъзможността от гледна точка на процесуалния закон те да бъдат приключени;

б/ по-неблагоприятен начин на отчитане на свършено дело, с включване и на срока за написване на съдебния акт. На практика в броя на висящите към края на годината 77 касационни административнонаказателни дела са включени тези, които са разгледани в открито заседание през м.декември 2008г., но са предадени с написани в срок решения в началото на настоящата година, а също и дела, които са постъпили в АС-Русе през м.декември и са насрочени за м.януари 2009г.

Касационните дела приключват преимуществено в срок до 3 месеца с едно проведено открито заседание. Много рядко се отлагат касационни дела за второ заседание /12 дела през цялата 2008г./, което прави по-малко от 3%. Причините за отлагане са били: молба за отлагане от страната, респ. пълномощник /8 бр./ и необходимост от събиране на писмени доказателства /4 бр./. 84% от касационните дела са решени в срок до 3 месеца, а 16 % - над 3 месеца.
ОБОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СВЪРШЕНИ ДЕЛА

От общо постъпилите в съда за разглеждане 1273 дела, в края на отчетния период са приключили със съдебен акт 1087, което прави 85%. Само за сравнение, през 2007г. съотношението е било 83%. Този резултат сочи на по-бързата и ефективна правораздавателна дейност на съдиите.

От общо свършените за годината със съдебен акт 1087 бр. дела преобладаващата част са приключени в 3 месечен срок - 72 %, а останалите 28% в срок над 3 месеца.
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗАБАВЯНЕ НА ДЕЛАТА

С оглед ограничаване на случаите на нередовно призоваване в съда беше проведено обучение на призовкарите от зам.председателя. В случаите, когато призоваването се извършва чрез общината или кметствата, бяха изпратени писма с детайлни обяснения за начина на връчване по АПК и ГПК. Благодарение на това, случаите на нередовно призоваване са изключение.

Предвид промяната в срока за представяне на заключенията на вещите лица /вече една седмица преди съдебното заседание съгласно чл.199 ГПК/, вещите лица бяха уведомени за новата законодателна уредба.

Тук би следвало да се направи коментар на показателя “едномесечен срок за свършване” на делата и невъзможността той да бъде спазван при повечето дела, подсъдни на административните съдилища. В процесуалните закони - АПК и субсидиарно приложимия ГПК, са предвидени срокове за образуване на делото, за размяна на книжа, за насрочване на делата /до 2 месеца по чл.157 ал.1 АПК/, за отстраняване на нередовности в жалба или иск, за написване на решение /1 месец по чл.172 ал.1 АПК/, спазването на които изначално изключва разглеждане и свършване на делото в едномесечен срок.


Написване на съдебните актове

Съдиите спазват стриктно нормата на чл.172 ал.1 АПК за написване на решението в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. За цялата година има едно просрочено с няколко дни решение. Непосредствено след написване и предаване на съдебния акт, последният се поставя на интернет сайта на съда.


ІІІ.РЕШЕНИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО
Административни

От всичко свършени 685 адм.дела – 451 са приключили със съдебен акт по същество. Следва да се обърне внимание, че значителния брой, около половината решени по същество дела /218 бр./ са от групите ДОПК и ЗМ, ЗУТ и ЗКИР, искове по АПК Както бе посочено по-горе, това са не само най-големия брой дела, но и със значителна фактическа и правна сложност, което изисква от съдиите много добра предварителна подготовка за всяко заседание, отлично познаване на приложимите нормативни актове, а също и познания извън правните.

Значим обществен интерес представляват оспорвания на подзаконови нормативни актове, като най-често това са Наредби на ОбС. По образуваните през 2008г. четири дела от този вид, в три от случаите съдът е отхвърлил жалбата, а по 1 – частично е уважил. Делата са приключили в срок до 3 месеца.
Касационни

От всичко свършени кнахд 402 бр. – 380 са по касационни жалби на Районен съд-Русе и 22 - на Районен съд -Бяла. От всички решени дела по 401 спорът е решен по същество, а по 1 е прекратено производството по касационната жалба.


ІV. ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА
При анализа на свършените административни дела прави впечатление големият брой прекратени дела - 234 от 685 свършени. Съществена причина за това е недоброто познаване на АПК и новото законодателство от гражданите, фирмите, адвокати и юрисконсулти и недостатъчна процесуална активност на страните.

Причини и правни основания за прекратяване на делата:

- неотстраняване на констатирани нередовности в жалбата/исковата молба;

- липса на местна подсъдност;

- неподсъдност на делото на административните съдилища, а на общите съдилища;

- недопустимост на жалбата по чл.159 АПК. Най-често основанията са по т.1, 4, 5, 8 от посочения член – липса на правен интерес; просрочено оспорване; административният акт не подлежи на оспорване; оттегляне на оспорването;

- недопустимост на исковете по АПК.


V.ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ АКТОВЕ НА СЪДА. РЕЗУЛТАТИ ОТ КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА
В таблицата Прил.№1 са посочени данни за обжалвани административни дела. През отчетния период са постъпили 318 жалби срещу наши съдебни актове. Тук са включени касационни жалби и срещу дела приключени през 2007г. Като се има предвид, че част от нашите актове са окончателни /напр. по чл. 75 ДОПК/ може да се направи извод, че близо половината от постановените актове са били оспорени пред ВАС. Интересен факт е, че жалби се подават дори и срещу наши актове, които по закон са окончателни.

В таблицата Прил.1 са посочени резултатите от касационна проверка на актове, постановени от АС-Русе, като те са разделени на решения и определения. Следва да се направи уточнението, че таблиците са изготвени въз основа на актове на ВАС, постановени от 01.01.2008г. до 31.12.2008г., по наши дела от 2007г. и 2008г. От общо постановените през периода касационни актове на ВАС по 262 наши обжалвани решения и определения - 208 потвърждават акта на АС-Русе, 50 отменят изцяло и 4 отменят частично, или изразено в процентно съотношение 80% от проверените наши съдебни актове са потвърдени и 20 % - изцяло или частично отменени.

Тези цифри са различни за решения и определения:

За решения – 82.70% са потвърдени и 17.30% - изцяло или частично отменени.

За определения – 71.43% - потвърдени и 28.57% - изцяло или частично отменени.

Данните за резултатите от касационна проверка по съдии сочат, че най-малък процент отменени актове имат съдия Тодор Петков, съдия Вилиана Върбанова и съдия Сибила Симеонова.

Анализ на причините за отмяна на съдебните актове на АС-Русе през 2008г.:

а/ 8 са отменените съдебни актове по искове по чл.1 ЗОДОВ срещу Агенцията за приватизация /2 решения и 6 определения/ . Този негативен за АС-Русе резултат е отражение на създалата се още през 2007г. противоречива съдебна практика, която доведе до образуване на Тълкувателно дело № 4/2008г. на ВАС и произнасяне по него с Тълкувателно решение № 6/10.12.2008г.

б/ 8 са отменените съдебни актове поради проявено процесуално бездействие на страните пред първоинстанционния съд /5 решения и 3 определения/. В анализираните случаи съдът е дал възможност на страните да ангажират доказателства, но те не са сторили това. Доказателства за релевантните факти са представени едва пред касационната инстанция, което е довело до отмяна на решението и решаване на спора по същество от касационната инстанция или връщане на делото за ново разглеждане от друг състав, респ. до отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на процесуалните действия.

в/ друга част от съдебните актове са отменени поради спорни въпроси в практиката по приложение на материалния и процесуален закон и нееднозначното им решаване. Тук биха могли да се посочат 5 обезсилени решения по дела срещу актове на РДНСК. В тази връзка, считаме, че ще бъде полезна започналата тематична проверка на Инспектората на МП по критериите за мониторинг по приложението на АПК относно повишаване качеството на съдебните актове, която ще прегледа отменените решения на АС-Русе в отчетния период – 2008г.


VІ.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ И СЪДЕБНИЯ РАЙОН - СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ ДЕЛА И СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА. ТЕЖЕСТ НА ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА
Средната натовареност по щат е отразена в Прил.1 и в диаграмата по-долу.

По показател дела за разглеждане - 13.26.

По показател свършени дела - 11.32.


Действителна натовареност е отразена в Прил.1а и в диаграмата по-долу.

По показател дела за разглеждане – 13.40.

По показател свършени дела – 11.44.

Сравняването на средната натовареност с тази за предходния отчетен период - 2007г. сочи на завишение и по двата показателя.

При сравняване натовареността на АС-Русе с тази на административните съдилища в страната е видно, че нашата е над средната за страната.

В АС-Русе няма обособени отделения и съответно липсва профилиране на съдиите в определена материя. Делата се образуват от председателя, а при отсъствие – от негов заместник. Разпределението на делата се извършва съгласно утвърдени Правила от Председателя на съда, изготвени при спазване на изискванията на чл.157 ал.2 АПК, чл. 9 ЗСВ и решения на Общото събрание на съдиите. Разпределянето на делата на принципа на случайния подбор се извършва чрез използване на електронна програма LawChoice, предоставена от ВСС. Съгласно решение на общото събрание на съдиите и с оглед предотвратяване на неравномерното натоварване по вид и тежест на делата, всички възможни спорове, подсъдни на АС, бяха групирани в 6 групи по материя. По този начин всеки съдия получава равномерно дела от различните по своята тежест групи дела и се избягва неравнопоставеността според тежестта на споровете. Делата за разкриване на данъчна и осигурителна тайна, делата по гл.ХV, по чл.60 АПК и др.дела, които изискват незабавно произнасяне, се разпределят на дежурния за деня съдия.

Таблицата в Прил.2 отразява натовареността по съдиите според показателите брой разпределени и свършени дела. Най-голям брой дела за разглеждане през годината са имали съдия Сибила Симеонова, съдия Вилиана Върбанова и съдия Йълдъз Агуш. Най- голям брой свършени дела /с решение или определение/ имат същите съдии - Симеонова, Върбанова и Агуш.

VІІ.АДМИНИСТРАТИВНО-РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ
1.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Съдии

Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание в АС-Русе са предвидени 10 съдийски бройки – 8 съдии и 2 младши съдии. През 2008г. в съда работиха 8 съдии на длъжности, както следва: 1 председател, 2 зам. Председатели и 5 съдии. От 01.12.2008г. съдия Тодор Петков беше командирован във ВАС за срок до 01.06.2009г.

Съдийски стаж: Съдиите от АС-Русе са със значителен съдийски стаж, което е видно от таблица Прил.№1. Те притежават необходимите знания и потенциал да се справят успешно с професионалните си задължения, отговаряйки на динамиката на законодателството и на предизвикателствата на административното правораздаване.

Рангове: на 01.01.08г. четирима от съдиите бяха с ранг: Елга Цонева - с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, Тодор Петков, Росица Басарболиева и Свилена Про­данова - с ранг „съдия в апелативен съд”. През 2008 г. съдия Тодор Петков придоби необходимия стаж и след преценка за наличието на условията по чл. 234 от ЗСВ , бе открита процедура за атестирането му с оглед повишаване в ранг на място. С решение на ВСС по Протокол № 39/8.10.2008г. съдия Петков придоби ранг „съдия във ВКС и ВАС”. През м.ноември 2008г. бе открита процедура за атестиране с оглед придобиване статут на несменяемост за съдия Вилиана Върбанова. Процедурата приключи през м.февруари на настоящата година.

Незаети щатни съдийски бройки – в щатното разписание има 2 незаети бройки за „младши съдия”. Според чл.91 от новия ЗСВ административният съд се състои само от съдии и поради това е невъзможно да се обяви конкурс за тези бройки. Наложително е ВСС да вземе решение за трансфор­миране на предвидените младши съдийски бройки в такива за съдии с оглед очакваното повишение на постъпленията от дела през следващите години. Предложение в този смисъл бе направено и в предходния отчетен доклад.
Съдебни служители

Длъжностното щатно разписание на Административен съд – Русе, утвърдено с Решение на ВСС, включва 32 съдебни служители, като в края на годината са заети 20.

Със Заповед на Председателя на Административен съд – Русе е трансформирана 1 щатна бройка – съдебен деловодител в 1 щатна бройка “деловодител “Регистратура”. Поради нарасналата необходимост от съдебен служител “архивар” е възложено съвместяване в рамките на работното време на служебните задължения по основния трудов договор на съдебен служител, изпълняващ длъжността “деловодител Регистратура” със задълженията на длъжността „съдебен архивар”.

За оптимизиране работата на служба “Деловодство” деловодителите са разпределени за работа със съдебни състави.

През 2008 г. са проведени следните конкурси за съдебни служители:за длъжността “шофьор” – 1 щатна бройка; за длъжността “призовкар” – 3 щатни бройки; за длъжността “съдебен деловодител” – 1 щатна бройка.

Бързото и безпроблемно навлизане на новоназначените служители в работата и сработването им с останалите съдебни служители доказва правилният и подходящ избор, направен от комисиите по избора.

Незаети щатни бройки към края на 2008г. са 12. Единствената причина за това е липсата на място /помещения/ за разполагане на нови работни места. До края на 2009г с приключване на преустройството и ремонта на сградата, предоставена за нуждите на АС-Русе, поетапно щатът ще бъде попълнен.

Предвиденото по щат съотношението съдии:съдебни служители е оптимално и осигурява нормални условия за правораздавателна дейност. Поради незает щат на съдебните служители в момента те са натоварени повече.


2. КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИ И СЛУЖИТЕЛИ

Съдии

Предвид сформирането на съвсем нова за нашата съдебна система институция – регионален административен съд и необходимостта от осъществяване на правораздавателна дейност по новоприети нормативни актове, през първите години от функционирането на АС е наложително постоянното обучение и повишаване на квалификацията на административните съдии. В началото на годината на общо събрание на съдиите бе направен график за участието им в организирани от НИП обучения с тематика : административен и граждански процес, административно право - специални закони /ЗУТ, КСО, ЗСП, ЗДСл и др./, европейско право и съдебна практика. Всеки от съдиите е участвал в два или повече семинара на НИП през годината.

Много полезна се оказа приетата от НИП Програма за регионални обучения на съдилища и прокуратури. Според тази програма обучителни семинари се провеждат по региони, където един административен съд е домакин, а финансирането се осигурява почти изцяло от НИП. През 2008г. АС-Русе бе един от първите административни съдилища, които бяха одобрени за провеждане на обучение. Семинарът бе проведен от 09.10.- 11.10. 2008 г. с участието на лектори от ВАС – съдия Елена Златинова и съдия Светла Петкова, по теми:1.Здравно осигуряване. Спорове по НРД. Пенсионно осигуряване – ви­дове пенсии, отпускане и изменение. Обезщетения за безработица. и 2. Одоб­ря­ване и обжалване на ПУП по ЗУТ. Проблеми по приложението на ЗКИР. Създадената добра организация и подходяща материално-техническа база обезпечиха спокойното и ползотворно провеждане на семинара. Съдиите от АС-Русе взеха участие и в регионалните семинари, организирани от АС-Шумен и АС- Силистра.

В края на 2008г. Административен съд – Русе кандидатства и получи одобрение за ново финансиране от НИП за провеждане на семинар по Програмата за регионални обучения за съдилищата и прокуратурите в страната през м.юни 2009 г.Съдебни служители

През 2008г. служителите участваха активно в организираните от Националния институт на правосъдието обучения (семинари, курсове и работни срещи) по предварително изработен график в началото на годината. Съдебни служители от ръководния екип са участвали и в семинари, организирани от ВСС. По време на участията си съдебните служители получават богата информация с практическа насоченост както от лекторите, така и от колеги от други съдебни органи. За продължаване процеса на повишаване на професионалната квалификация на съдебните служители е изготвен график за участие на съдебните служители в обучения за повишаване на квалификацията и за календарната 2009 година, който е намерил своето отражение в подадените в НИП заявки за участие в предстоящите семинари.

Атестиране на съдебните служители

Чрез атестирането на съдебните служители се установява равнището на професионалната квалификация и нейното съответствие с изискванията на длъжностната характеристика; подобряват се служебните взаимоотношения и работата в екип; осъществява се прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие и справедливо възнаграждение на съдебните служители. Във връзка със Системата за финансово управление и контрол и за по-голяма прозрачност в АС-Русе са разработени Правила за атестиране и повишаване в ранг на служителите, ведно с Атестационен формуляр и формуляр - протокол за резултатите от проведена Междинна среща за атес­тиране. През 2008г. бяха спазени етапите на атестиране на съдебните слу­жи­тели. Изготвени бяха индивидуални работни планове. Проведоха се междинните срещи със съдебните служители за обсъждане на постигнатите резултати. След финализиране на атестацията чрез изготвяне на обща оценка в края на годината, шестима съдебни служители бяха повишени в ранг.3. МАТЕРИАЛНА БАЗА

От създаването на Административен съд – Русе и към момента съдът временно е настанен в сградата на Съдебната палата със Заповед на Министъра на правосъдието. Един кабинет е предоставен на председателя, седемте съдии работят в два кабинета – трима и четирима. Съдебните служители на Административен съд – Русе осъществяват дейността си в 1 кабинет, предоставен за администрация (4 съдебни служители), и 1 помещение – за служби “регистратура”, “деловодство”, “съдебни секретар-протоколисти”, системен администратор, призовкари, работник по поддръжката и куриер-прислужник (16 съдебни служители).

В края на 2008г. Министерство на правосъдието финализира обществената поръчка за извършване на преустройство и ремонт на сградата, предоставена за нуждите на Административен съд – Русе. Сключен е договор за извършване на строителни и ремонтни работи, който предвижда предаване на обекта в края на 2009г.
4.РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ

През 2008г. не са извършвани ревизии на дейностите на съда от контролни органи.


5.ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ

През 2008г. не са инициирани дисциплинарни производства спрямо магистрати и съдебни служители от АС-Русе.


6.ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Компютърната техника и програмното осигуряване на Административен съд – Русе се поддържа на нивото на съвременните изисквания за информационни технологии. Това от своя страна повишава ефективността при обслужване на гражданите и юридическите лица, а също така допринася за за улесняване и подобряване на работата на магистратите и служителите.

В Административен съд – Русе са внедрени и се използват следните софтуерни продукти:

- Деловодна система: АСАС “Съдебно деловодство”, разработена от Информационно обслужване, Варна – служба “Деловодство”, регистратура, съдебни секретари;

- система „Омекс 2000“, разработена от Омегасофт, София – ТРЗ и личен състав

- „САС-Счетоводна отчетност”, разработена от Бусофт-Бургас – счетоводство;

- система за звукозапис на съдебните заседания

В края на 2008г. бе извършено отделяне на локалната мрежа на съда от тази на Окръжен съд – Русе, с което се постигна по- бързо действие и надеждност на системата. Телефонната мрежа е съществуващата в Съдебна палата – Русе.

В дейността си магистратите и съдебните служители имат постоянен достъп на работните си места до правна информационна система АПИС.

Интернет страница с адрес: http://www.admcourt-ruse.com се поддържа и обновява постоянно от системния администратор на съда. Сайтът е създаден и действа от 01.11.2007 г. От 01.11.2008 г. се публикуват пълният текст на постановените съдебни актове по делата.

Съдът разполага с компютри, доставени през 2008г. – 10бр. за магистратите, главния счетоводител и административния секретар и компютри, доставени през 2007г. за съдебните служители – 18бр., които би трябвало постепенно да се подновят, защото са вече морално остарели. Сървърите в мрежата са три: основен, на който се пазят правата на потребителите и споделените папки в мрежата, втори, който резервира основния и помощен, на който е инсталирана деловодната и счетоводна програми. Съдиите и служителите разполагат с двустранно печатащи мрежови принтери. Получена бе и копирна машина, която разширихме с модули за печат и сканиране през мрежата.

Предстои изграждане на връзка между деловодната програма и интернет сайта на съда с оглед извършване на справки от външни потребители.


VІІІ.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ И УЕДНАКВЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
1. Да се създаде отделна тарифа за държавни такси, събирани от админи­стра­тивните съдилища, в която:

- да се уредят изрично и диференцирано по видове и размери държавните такси, събирани по административноправни спорове, предвид голямото им разнообразие, специфика и материален интерес;

- да се предвиди по-висок размер на таксите в сравнение с досегашните с цел препятстване на немотивирани и безпринципни обжалвания пред първоинстанционния АС и пред ВАС;

- да се уреди въпроса за събиране или не на такси по административно­наказа­тел­ни дела в касационната инстанция предвид различната практика досежно тяхната дъл­жи­мост в административните съдилища в страната.


2. Да се внесат промени в чл.72 и чл.73 ЗАНН като изрично се уреди възможността за възобновяване на административно-наказателните производства пред административните съдилища, а не пред окръжните съдилища; Същата промяна следва да се извърши и в чл.70 ЗМИ като окръжен съд се замени с административен съд.

3. Да се обсъди евентуална промяна в чл.215 ал.4 ЗУТ, според който като страна в производството по обжалване на административния акт се призовава юридическото лице, от чието име се издава акта. Това законодателно решение е в противоречие с АПК и др. нормативни актове, според които винаги се призовава административният орган, издал административния акт. Предложението ни е да се уеднакви този текст с възприетия от АПК общ принцип.

4. Да се уредят предпоставките за спиране на допуснато по закон предварително изпълнение на ИАА от съда /както например това е уредено за горестоящия административен орган-чл.90 ал.3 АПК/. В съдебната практика се използва чл.166 ал.2 АПК, но там хипотезата е по-различна - урежда се спиране на предварително изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта. Във връзка с това следва да се уреди и процесуалният ред за разглеждане на искането – в открито или закрито заседание; ако се приеме да е в открито заседание – да се посочи , че не се прилагат сроковете за призоваване /едноседмичен/.

5. В чл.88 ал.3 АПК не е уреден редът за разглеждане на частната жалба- в открито или закрито заседание. За да се избегне противоречивата практика и възможността за правоприлагане по аналогия, законодателят следва да уреди изрично процедурата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпреки липсата на нормални условия за работа съдиите полагат максимални усилия за насрочване, разглеждане и написване на съдебните актове. Резултатите от правораздавателната дейност на съда по отношение бързината на приключване на делата и качество на съдебните актове са по-добри в сравнение с миналия отчетен период.

Съдът осигурява нормален достъп на граждани, фирми, организации до правосъдие. Резултатите от проведената анонимна анкета сочат, че административното обслужване на гражданите е много добро, с ясни правила, служителите се отнасят с разбиране и вежливо към всички. Съдиите и служителите работят с желание и отговорно, което е гаранция за професионално изпълнение на служебните задължения с цел осигуряване на качествено, бързо, достъпно и прозрачно административно правосъдие.
ПРИОРИТЕТИ в работата през 2009г.:

- ускоряване сроковете за разглеждане на делата;

- подобряване на качеството на съдебните актове;

- работа по осигуряване на материалната база на съда – завършване на ремонта на сградата, предоставена за нуждите на съда и обзавеждането й;- попълване на щата за съдебни служители до края на годината.

25.02.2009г. ИЗГОТВИЛ

Гр.Русе Елга Цонева

Председател на АС-Русе


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница