{afet}комисия по външни работистраница1/13
Дата02.06.2018
Размер1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{AFET}комисия по външни работи


<RefProc>2011/2050RefProc><RefTypeProc>(INI)RefTypeProc>

{11/09/2012}11.9.2012

ИЗМЕНЕНИЯ

1 - 186

e>Проектодоклад


Hannes Swoboda

(PE492.766v01-00)

съдържащ препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите във връзка с новото споразумение между ЕС и Русия

(2011/2050(INI))
AM_Com_NonLegReport

Изменение 1Paweł Zalewski, Krzysztof LisekПредложение за резолюция

тире 3

Предложение за резолюция

Изменение

като взе предвид споделяната от ЕС и Русия цел, изложена в общата декларация, представена след 11-та среща на най-високо равнище между ЕС и Русия в Санкт Петербург на 31 май 2003 г., за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство за сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за научни изследвания и образование, включително културни аспекти („четирите общи пространства“),

заличава се

Or. {PL}plИзменение 2


Kristiina OjulandПредложение за резолюцияend>

Позоваване 3a (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
като взе предвид консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека,

Or. {EN}enИзменение 3

-By>Inese VaidereПредложение за резолюция

Позоваване 6a (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
като взе предвид Препоръката относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация във връзка с въвеждането или увеличението на износните мита върху суровините (A7-0178/2012),

Or. {EN}enИзменение m>4

Tunne KelamПредложение за резолюция

Съображение A

Предложение за резолюция

Изменение

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор, при условие че това партньорство се основава на общи ценности като демокрацията, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава; като има предвид, че Русия е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

Or. {EN}en

</Amend>

Изменение 5

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr PorębaПредложение за резолюция

Съображение A

Предложение за резолюция

Изменение

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

А. като има предвид, че Русия продължава да има важна роля във външната и енергийната политика на ЕС; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

Or. {EN}enИзменение 6

Paweł Zalewski, Krzysztof LisekПредложение за резолюция

Съображение A

Предложение за резолюция

Изменение

A. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

A. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е голяма държава, значителна част от гражданите на която свързва произхода си с Европа, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

Or. {PL}plИзменение 7

Werner Schulz

{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция

Съображение A

Предложение за резолюция

Изменение

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като важен партньор, при условие че се споделят и поддържат основните ценности, на които се основава Съюзът; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

Or. {EN}en

end>

Изменение 8

Laima Liucija AndrikienėПредложение за резолюция

Съображение A

Предложение за резолюция

Изменение

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

Or. {EN}enИзменение 9

Inese Vaidere

y>

Предложение за резолюция

Съображение A

Предложение за резолюция

Изменение

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

Or. {EN}enИзменение 10

Kristiina OjulandПредложение за резолюция

Съображение A

Предложение за резолюция

Изменение

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ, както и е отговорна за изпълнението на задълженията си като член на тези организации;

Or. {EN}enИзменение 11

Paweł Robert KowalПредложение за резолюция

Съображение A

Предложение за резолюция

Изменение

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като стратегически партньор; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

А. като има предвид, че Русия следва да бъде включена в развиващата се обща външна политика и политика на сигурност на ЕС като важен партньор; като има предвид, че Русия е държава с европейски културни корени, която е важен играч на световно и регионално равнище и е член на Съвета за сигурност на ООН, Г-8, Г-20, Съвета на Европа и ОССЕ;

Or. {EN}enИзменение 12

Werner Schulz

{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция

Съображение Б

Предложение за резолюция

Изменение

Б. като има предвид, че ЕС и Русия са взаимозависими и от икономическа, и от политическа гледна точка, като поради това засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от основно значение за стабилността, сигурността и благоденствието както на Европа, така и на Русия;

Б. като има предвид, че икономическата независимост на ЕС и Русия непрекъснато нараства, като поради това засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от основно значение за стабилността, сигурността и благоденствието както на Европа, така и на Русия;

Or. {EN}enИзменение 13

Inese VaidereПредложение за резолюция

Съображение Б

Предложение за резолюция

Изменение

Б. като има предвид, че ЕС и Русия са взаимозависими и от икономическа, и от политическа гледна точка, като поради това засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от основно значение за стабилността, сигурността и благоденствието както на Европа, така и на Русия;

Б. като има предвид, че ЕС и Русия са взаимозависими търговски партньори, като засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от основно значение за стабилността, сигурността и благоденствието както на Европа, така и на Русия;

Or. {EN}enИзменение 14

Paweł Zalewski, Krzysztof LisekПредложение за резолюция

Съображение Б

Предложение за резолюция

Изменение

Б. като има предвид, че ЕС и Русия са взаимозависими и от икономическа, и от политическа гледна точка, като поради това засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от основно значение за стабилността, сигурността и благоденствието както на Европа, така и на Русия;

Б. като има предвид, че ЕС и Русия са взаимозависими и от икономическа, и от политическа гледна точка, като поради това засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия следва да са от основно значение за стабилността, сигурността и благоденствието както на Европа, така и на Русия;

Or. {PL}pl


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница