Агенция по обществени поръчкиДата29.11.2017
Размер89.12 Kb.
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bgОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 192-00-25/18.05.2017

 
Възложител: Агенция за ядрено регулиране

Поделение (когато е приложимо): [……]

Партида в регистъра на обществените поръчки: 382

Адрес: бул. Шипченски проход № 69, 1574 гр. София

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Светлана Францова

Телефон:  02 9406921E-mail: S.Frantsova@bnra.bg


Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не
Обект на поръчката:

[] Строителство

[] Доставки

[x] Услуги

Предмет на поръчката: "Инсталация, миграция, консолидация, тестване и осигуряване на сигурност на информационните ресурси на Агенция за ядрено регулиране”

 

Кратко описание: Предмет на поръчката: "Инсталация, миграция, консолидация, тестване и осигуряване на сигурност на информационните ресурси на Агенция за ядрено регулиране". Поръчката включва:

- Провеждане на тестове за проникване (Penetration tests) и анализ на трафика с цел повишаване сигурността в ИТ Инфраструктурата на АЯР. Целта е да се извърши проверка на сигурността и да се идентифицират потенциални уязвимости и слабости в ИТ Инфраструктурата и системите на АЯР като се дадат препоръки за отстраняване на откритите уязвимости и съответно подобряване на сигурността.

- Миграция на пощенската услуга в АЯР към Microsoft Exchange Server 2016 с цел повишаване на отказоустойчивостта и. Целта е да се извърши миграция на съществуващата пощенска услуга към последна налична версия на Microsoft Exchange Server 2016 за гарантиране на нормалната работа на служителите на АЯР в рамките на агенцията и извън нея и внедряване на Anti-Spam решение за борба с нежелания пощенски трафик, което да бъде предоставено от Изпълнителя.


 

Място на извършване: гр. София

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000 лв.

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не
Номер на обособената позиция: [ ]

 

Наименование: [……]

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:


Изисквания за личното състояние: [……]

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]Икономическо и финансово състояние: [……]

 

Технически и професионални способности:

1. На основание чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Възложителят изисква участниците да разполагат най-малко със следните експерти:

1.1. Е1 - Експерт „Ръководител по предоставяне на услугата и експерт по информационна сигурност“;

1.2. Е2 - Експерт „Penetration testing“;

1.3. Е3 - Експерт „Оценка на риска“;

1.4. Е4 – Специалист „Пощенска инфраструктура“;

1.5. Е5 – Специалист „Сървърна инфраструктура“. Участникът представя списък на персонала по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, данни за придобитото образование, данни за проектите, в които са участвали експертите, данни за придобитите сертификати за професионална квалификация и доказателства във връзка с посочените в списъка данни.

2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 (три) дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за която подава оферта, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността и да приложи доказателства за изпълнението.

Под „дейност с предмет сходен с този на поръчката“ се разбира: услуги по провеждане на тестове за проникване и анализ на трафика на Възложителя. Информацията по т. 2 за изпълнените дейности от участника се посочва в списък на договорите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.

3. Участникът трябва да е внедрил и да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с обхват предмета на поръчката като включва като минимум консултации и системен анализ на ИТ проекти, одит на информационни системи. Участникът удостоверява съответствието си с изискването по т. 3. чрез представяне на валиден сертификат, удостоверяващ, че участникът е внедрил и прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка като включва като минимум консултации и системен анализ на ИТ проекти, одит на информационни системи.

4.Участникът трябва да е внедрил и да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 27001:2013 или еквивалент, с обхват предмета на поръчката като включва като минимум консултации и системен анализ на ИТ проекти, одит на информационни системи.Участникът удостоверява съответствието си с изискването по т. 4. чрез представяне на валиден сертификат.5. Допълнителни изисквания: Осигуряването на необходим хардуер и софтуер със съответните лицензи за изпълнение на дейностите по провеждане на тестове за проникване и анализ на трафика с цел повишаване сигурността в ИТ от поръчката е отговорност на Изпълнителя, за което участникът представя декларация в свободен текст.


Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места
Критерий за възлагане:

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[x] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[] Най-ниска цена

 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [Показател П1 „Предложена цена”] Тежест: [35]
Име: [ Показател П2 „Професионална компетентност на персонала”] Тежест: [50]
Име: [ Показател П3 „Наличен генериран доклад от активно и пасивно проучване на безжичните мрежи”] Тежест: [15]

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 25.05.2017 г. Час: (чч:мм) 17:30 ч.

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 24.07.2017 г. Час: (чч:мм) 17:30 ч.

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 26.05.2016 г., 10:30 ч.

 

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, партер, учебен център, малка зала.


 
Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

 

 Оферти ще се приемат до посочения в настоящата обява срок в деловодството на Агенцията за ядрено регулиране в гр. София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69.

Офертите се подават на горепосочения адрес от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:За участие в обществена поръчка с предмет:

"Инсталация, миграция, консолидация, тестване и осигуряване на сигурност на информационните ресурси на Агенция за ядрено регулиране"

Информация за участника: Име на участника (включително участниците в обединението, ако е приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща.


 С настоящото одобрявам следните приложения:

1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

2. Технически спецификации;

3. Методика за оценка;

4. Образци;

5. Проект на договор.
Дата на настоящата обява

Дата: (дд/мм/гггг) 18.05.2017 г.Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) Борислав Кирилов Станимиров

Длъжност: Зам. председател на Агенция за ядрено регулиране (Заповед № РД-22-63)

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница