AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnology


Предложение за изпълнение на поръчката /техническа оферта/, изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 4 от настоящата документациястраница3/6
Дата06.05.2017
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6

7.2.Предложение за изпълнение на поръчката /техническа оферта/, изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 4 от настоящата документация.

7.3.Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 5 от настоящата документация.


УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА – задължителни за участниците:


а) Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени, предложени в друга валута се отстраняват.

б) Цените в офертите ще бъдат сравнявани с точност до втория знак след десетичната запетая, съгласно общоприетите математически правила.


7.4.Срок на валидност на офертата. Офертата трябва да бъде със срок на валидност най-малко 60 дни, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

8.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 7.1.1, букви а) и в), т. 7.1.2 и т. 7.1.4 се представят за всеки от тях.


Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие.

9.Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 7.1.1 се представя в официален превод, а документите по т. 7.1.2 – 7.1.8 включително, които са на чужд език, се представят и в превод.

10.Пояснение на Възложителя: под „заверено копие” навсякъде в т. 7.1 има предвид копие заверено „Вярно с оригинала” и подпис на участника.

11.Когато има разминаване между суми или числа изписани цифром  и  словом в офертата на участника, се взема под внимание сумата или числото, изписани словом, освен ако е налице явна фактическа грешка. При аритметични грешки в ценовата оферта на участника, за меродавна се приема общата цена на офертата. Аритметичните грешки са за сметка на участника. При изпълнение на договора, Възложителят ще заплаща по реално изпълнените количества и правилно изчислени единични цени съгласно ценовата оферта на участника, но не повече от месечната цена за съответната услуга, посочена от участника в офертата му.12.Сключване на договор


С избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец – приложение № 6. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя:

  • документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

  • декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.13.Други условия: По неуредените въпроси от публичната покана ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.Приложения към настоящата документация:
1. Техническа спецификация за възлагане на поръчката – Приложение № 1;

2. Образец на Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) и чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 2;

3. Образец на Декларация за използване / неизползване на подизпълнители – Прилож. № 3;

3а. Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 3а;

4. Образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №;

5. Образец на Ценово предложение – Приложение № 5;

6. Проект на договор Приложение № 6.

С уважение,

/подпис/

проф. Росица Бъчварова

Директор на АБИ

Приложение № 1Технически спецификации
За възлагане на обществена поръчка за доставка – публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект - Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве.
I. Изходна информация за изпълнението на поръчката
Предмет на обществената поръчка е: “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект - Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
РАЗТВОРИТЕЛИ ЗА ХРОМАТОГРАФСКИ ЦЕЛИ

No

Дейност

РАЗТВОРИТЕЛ

ЧИСТОТА

МЕРНА ЕДИНИЦА

КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ
(В ЛЕВА)

ОБЩА СТОЙНОСТ
(В ЛЕВА) (без ДДС)

1

2

Ацетонитрил

LC-MS grade ≥ 99.90%

2.5 л

1

616.08

616.08

2

2

Метанол

LC-MS grade ≥ 99.90%

2.0 л

4

146.10

584.39

3

1

Етанол

ч.з.а

1 л

6

15.50

93.00

4

2

Петролеев етер

р.а. analytical reagent

2,5 л

1

160.00

160.00

 

 

 

 

Обща цена в лева без ДДС

1453.47ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
КОНСУМАТИВИ ЗА ХРОМАТОГРАФСКИ ЦЕЛИ

No

Дейност

КОНСУМАТИВ

МЕРНА ЕДИНИЦА

КОЛИЧЕСТВО

ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ
(В ЛЕВА)

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (В ЛЕВА)

1

2

Виалка 2 мл/12х32 мм, от прозрачно стъкло, с градуиране и зона за надписване, с широко гърло ND9 мм, за винтова капачка 2 мл

100 бр. в кутия

10

50.00

500.00

2

2

Винтова капачка от син полипропилен с 6 мм отвор със септа от бял тефлон и червен силикон, предназаначена за виалка с широко гърло ND9 мм

100 бр. в пакет

10

50.00

500.00

3

2

Стъклена вложка за виалка с широко гърло ND9 мм, 400 мкл

500 бр. в пакет

2

40.00

80.00

4

2

Спринцовка за autosampler (съвместима с хроматографска система Agilent 7890A/5795C)

Обем-10 µl

2

130.00

260.00

5

2

Хроматографска колона (5MS с дължина 30 m, диаметър 0.32 mm и дебелина на филмовото покритие 0. 25 µm) (съвместима с хроматографска система Agilent 7890A/5795C) температурени граници: от -60°C до 325°C(35°0C)

1 бр. 

1

1200.00

1200.00

6

2

Колонки за твърдофазова екстракция (пълнеж силикагел С18 обърната фаза, 5 гр/20 мл

20 бр. в опаковка

5

400.00

2000.00

7

2

Статив за виалки от 2 мл (12х32 мм)

 2 бр.

2

95.00

190.00

Обща цена в лева без ДДС

4730.00
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница