Агроекологични плащаниястраница1/9
Дата07.05.2017
Размер2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 29 от 17.04.2009 г., в сила от 17.04.2009 г., изм. и доп., бр. 19 от 9.03.2010 г., в сила от 9.03.2010 г., бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г., бр. 85 от 1.11.2011 г., в сила от 1.11.2011 г., изм., бр. 103 от 23.12.2011 г., в сила от 23.12.2011 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на земеделски стопани, които извършват земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наричани по-нататък в наредбата "агроекологични дейности".
(2) Прилагането на агроекологични дейности в земеделските стопанства се подпомага за постигане на следните цели:
1. увеличаване на разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействието, положително и отрицателно, на селскостопанските практики върху околната среда, особено по отношение на управлението на почвите и водите и опазване на биологичното разнообразие;
2. поощряване на използването на екологичното планиране в практиките за управление на земеделските стопанства чрез въвеждането на многогодишен план за управление на хранителните вещества и план за сеитбообращение;
3. подкрепа за развитието на биологичното земеделие като екологосъобразен метод за селскостопанско производство, който е и икономически изгоден;
4. съхраняване на генетичното разнообразие чрез подкрепа за опазването на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, и традиционни сортове от земеделски култури, особено когато те предоставят допълнителни екологични ползи за обществото;
5. запазване на биологичното разнообразие чрез насърчаване на опазването на обработваеми земи с висока природна стойност, които са застрашени в случай на промяна на начина на земеползване, интензификация на производството и/или изоставяне на земеделските земи, включително и чрез подкрепа за традиционните животновъдни практики в определени територии;
6. поддържане и възстановяване на традиционния селскостопански ландшафт и характеристики на ландшафта, които имат културна, природна или екологична стойност, особено по отношение на биологичното разнообразие;
7. запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, в които почвите са засегнати от силна ерозия или са застрашени от загуба на хранителни вещества или от други форми на замърсяване от селскостопански източници;
8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) подпомагане на земеделските стопани, които доброволно поемат задължение да управляват земеделски земи в местата по Натура 2000 в съответствие с целите и изискванията на Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 15 - Околна среда, потребители и здравеопазване, том 02) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ, L 20 от 26.01.2010 г., стр. 7).
Глава втора

ПОДПОМАГАНИ АГРОЕКОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 2. (1) Подпомага се прилагането на една или комбинация от агроекологични дейности, включени в следните подмерки:
1. биологично земеделие с направления:
а) биологично растениевъдство;
б) биологично пчеларство;
2. управление на земеделски земи с висока природна стойност с направления:
а) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;
б) (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.);
в) поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места;
3. поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури;
4. опазване на почвите и водите с направления:
а) въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите;
б) контрол на почвената ерозия;
5. традиционно животновъдство с направления:
а) опазване на застрашени от изчезване местни породи;
б) традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).
(2) Агроекологичните дейности по подмерки и направления са определени в изискванията за управление в глава шеста.
Чл. 3. (1) Прилагането на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и т. 5, буква "а" се подпомага на територията на цялата страна, при спазване на изискванията по тази наредба.
(2) Прилагането на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "б" има пилотен характер и се подпомага на територията на националните паркове "Пирин" и "Централен Балкан".
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) Прилагането на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 се подпомага във физическите блокове, които попадат в обхвата на слой от земи с висока природна стойност, определени в системата за идентификация на земеделските парцели, към момента на подаване на заявление за подпомагане.

Чл. 4а (1) (Нов – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) Прилагането на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква „в” във връзка с чл.13, ал. 4, т. 3, букви „д” и „е” се осъществява в земеделски парцели, които с цялата си площ попадат в:

1. специализиран слой на местообитанията на зимуващите видове гъски;

2. специализиран слой на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus).

(2) Специализираният слой по ал. 1, т. 2 включва всички площи, които попадат едновременно в зоните на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд и във физически блокове, които през референтната за дейността 2011 г. са с начин на трайно ползване „обработваема земя” в Системата за идентификация на земеделските парцели.

(3) Двата специализирани слоя по ал. 1, т. 1 и т. 2 са референтни за съответните дейности по мярката и не подлежат на промяна в периода на прилагането им.

(4) Землищата, в които има площи, включени в един от двата слоя по ал. 1, т. 1 и т. 2 на зимуващите видове гъски, на Царския орел или на Египетския лешояд са посочени в Приложение № 1 и Приложение № 1а.
Чл. 5. (1) Министерството на земеделието и храните предоставя на ДФЗ - РА в срок до 28 февруари всяка година географски цифрови данни за всички защитени територии по категории съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ).
(2) Когато част от земеделския парцел попада в защитена територия, земеделският стопанин спазва гъстотата на животинските единици, предвидена в плановете за управление на защитената територия и върху останалата част от парцела, намираща се в площите с висока природна стойност, извън защитената територия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Земеделски парцел или част от него, който попада на територията на резерват, определен по реда на ЗЗТ и фигурира в географските цифрови данни по ал. 1, не се одобрява за участие за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания".
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Земеделските стопани не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 214 "Агроекологични плащания" и мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" от ПРСР 2007 - 2013 г.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Когато земеделски стопанин не представи разрешително за паша за парцел, който отчасти попада в защитена територия, целият парцел не се одобрява за участие и не получава агроекологични плащания.
Чл. 6. Министерството на земеделието и храните предоставя на ДФЗ - РА в срок до 15 април всяка година географски цифрови данни за земеделските парцели с одобрените за подпомагане дейности по Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ, бр. 88 от 2006 г.).
Чл. 7. (1) Агроекологичните дейности или направления се изпълняват за период от пет последователни години.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от началото на годината на подаване на "Заявление за подпомагане", което през първата година на кандидатстване е и "Заявление за плащане". През всяка следваща година до изтичане на срока по ал. 1 кандидатите за подпомагане подават "Заявление за плащане".
Чл. 8. (1) Кодовете на агроекологичните дейности и техните комбинации са посочени в приложение № 1б.
(2) Кандидатите за подпомагане отбелязват в заявленията по чл. 7, ал. 2 кода на съответната дейност срещу всеки парцел, животно или пчелно семейство.
(3) Не се допуска комбинирането на два или повече агроекологични кода, свързани с плащане на площ, върху един и същ земеделски парцел.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Подпомаганите лица могат да променят всяка година агроекологичните кодове в съответното направление по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "а" за периода от пет последователни години.
(5) Промените в дейностите се отбелязват в заявленията по чл. 7, ал. 2 чрез съответния код от приложение № 1б.
Глава трета

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 9. Финансовата помощ за извършване на агроекологични дейности, включени в подмерките и направленията по чл. 2, ал. 1, се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания, като 82 % от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 18 % - от бюджета на Република България.
Чл. 10. Агроекологичните плащания се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Чл. 11. Финансовата помощ се предоставя за период от пет последователни години съгласно отбелязания в заявлението агроекологичен код, посочен в приложение № 1б.
Чл. 12. (1) Един кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на повече от една агроекологична дейност за периода на прилагане на мярка "Агроекологични плащания".
(2) При комбиниране на дейности максималният размер на финансовата помощ се определя в границите на допустимите размери, посочени в приложението на Регламент 1698/2005 за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 - Земеделие, том 66), както следва:
1. за едногодишни култури - 600 евро/ха;
2. за многогодишни култури - 900 евро/ха;
3. за друг начин на земеползване - 450 евро/ха;
4. за застрашени от изчезване местни породи - 200 евро/ЖЕ.
(3) При комбиниране на дейности върху един парцел размерът на финансовата помощ е сума от размера на агроекологичните плащания за отделните дейности.
Чл. 13. (1) Годишният размер на агроекологичните плащания за биологично земеделие е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за полски култури, включително фуражни, в период на преход - 250 евро/ха;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за полски култури, включително фуражни, преминали периода на преход - 197 евро/ха;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за постоянно затревени площи (ливади и пасища), преминали периода на преход, и ливади и пасища в период на преход - 120 евро/ха;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, преминали периода на преход - 613 евро/ха;
5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за трайни насаждения, лозя и маслодайна роза в период на преход - 729 евро/ха;
6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за ароматни и медицински растения, преминали периода на преход - 327 евро/ха;
7. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за ароматни и медицински растения в период на преход - 448 евро/ха;
8. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи, преминали периода на преход - 446 евро/ха;
9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи, в период на преход - 547 евро/ха;
10. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за отглеждане на пчелни семейства - за пчелно семейство в период на преход или преминало периода на преход - 18,4 евро.
(2) Не се предоставя агроекологично плащане за подмярка "Биологично земеделие"направление „Биологично растениевъдство” за периода, през който парцели от блока на земеделското стопанство са оставени в угар.
(3) Агроекологичните плащания за периодите на преход по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 9 и 10 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава периодите на преход към биологично производство съгласно чл. 36, чл. 37, пар. 2 и чл. 38, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.).
(4) Годишният размер на агроекологичните плащания за управление на земеделски земи с висока природна стойност е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г., бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС1) - 151 евро/ха;
2. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.);
3. за поддържане на местообитания на защитени видове в земеделски земи, разположени в орнитологични важни места:
а) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за оставяне на малки по размер, неразорани и незасети площи, с размери от 16 до 25 кв. м, в посевите с есенни култури (есенници), като на всеки 0,5 ха има по 2 участъка (4 участъка на хектар) с определените размери - 30 евро/ха;
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за запазване на стърнища през зимата в полета на пролетни култури (пролетници) - 112 евро/ха;
в) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за оставяне за петгодишен период на ротационен принцип от 10 до 20 % некултивирани и неразорани площи от общата площ на блока на земеделското стопанство, но не по-малко от 1 ха, за период от две години в земеделски земи с интензивно монокултурно отглеждане, с по 1 м изорана свободна от растителност ивица по границите; ивиците по границите се разорават 2 - 3 пъти годишно, но не в периода от март до юли - 139 евро/ха;
г) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus), посочени в приложение № 2 - 35 евро/ха;
д) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г., бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи – 167 евро/ха

е) (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) за превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus), в пасища и последващото им екстензивно поддържане – 324 евро/ха.ж) за неизползване на пестициди, родентициди от второ поколение и минерални торове освен за локализирано третиране срещу инвазивни плевели - 88 евро/ха.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) Годишният размер на агроекологичните плащания за поддържане на характеристики на ландшафта - традиционно отглеждане на овощни култури, е 156 евро/ха.
(6) Годишният размер на агроекологичните плащания за опазване на почвите и водите е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите - 182 евро/ха;
2. за контрол на почвената ерозия:
а) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) поясно редуване на културите - 45 евро/ха;
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) създаване на буферни ивици - 43 евро/ха;
в) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) изграждане на оттокоотвеждащи бразди - 40 евро/ха;
г) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) противоерозионни мероприятия в междуредия на лозя и насаждения - 130 евро/ха;
д) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) превръщане на обработваеми земи в пасища - 324 евро/ха;
е) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) извършване на подобрителни мероприятия в пасищата - 82 евро/ха;
ж) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) въвеждане на почвозащитни предкултури - 129 евро/ха.
(7) Годишният размер на агроекологичните плащания за традиционно животновъдство е, както следва:
1. опазване на застрашени от изчезване местни породи:
а) за едър рогат добитък и биволи - 200 евро/животинска единица (ЖЕ);
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за овце и кози - 189 евро/ЖЕ;
в) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) за свине - 151 евро/ЖЕ;
г) за коне - 200 евро/ЖЕ;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.) традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) - 152 евро/ха, а при използване на най-малко две работни кучета от каракачанска порода - 165 евро/ха.
Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) (1) На всеки две години от прилагане на мярката размерът на агроекологичните плащания се преразглежда от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 - 2013 г.) и те може да бъдат намалени или увеличени.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.).
(3) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г. , в сила от 23.12.2011 г.).
Чл. 14. (1) Когато финансовите средства не са достатъчни за подпомагане по чл. 2, ал. 1, т. 4, с предимство се изплаща помощта на земеделски стопани, чиито земеделски парцели са одобрени за участие и изцяло или частично попадат в нитратно уязвими зони (НУЗ), посочени в приложение № 3 или в общините съгласно приложение № 4, по ред, основаващ се на датата на получената входяща регистрация на "Заявлението за подпомагане".
(2) Когато финансовите средства не са достатъчни за подпомагане на земеделски парцели по чл. 2, ал. 1, т. 4, които попадат изцяло или частично в приложения № 3 и 4, земеделските стопани се подпомагат по ред, основаващ се на датата на получената входяща регистрация на "Заявлението за подпомагане", с което са били заявени и одобрени парцелите.
Чл. 15. (1) Подпомагат се парцели, животни и пчелни семейства, които са одобрени за участие и за които земеделските стопани са поели задължение да изпълняват агроекологични задължения за период от пет последователни години по съответното направление.
(2) Дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 5, буква "а" се основават на брой пчелни семейства съгласно чл. 39, ал. 1 или на брой животински единици.
(3) Агроекологичните плащания за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "б" се предоставят при спазване на изискването за гъстота на животните на хектар съгласно чл. 55, ал. 1.
Чл. 16. Когато при проверка на място или административни проверки се установи, че за съответните парцели, животни или пчелни семейства не са спазени базовите изисквания по чл. 26, ал. 1 и 2 или изискванията по управление, агроекологичните плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните.
Чл. 17. (1) Финансова помощ по мярка "Агроекологични плащания" не се предоставя, когато:
1. кандидатът за подпомагане стопанисва земеделски парцели с размери, по-малки от определените в чл. 27;
2. при проверки за одобрение за участиеадминистративни или проверки на място са установени по-малко от изискваните брой пчелни семейства, животни или животински единици;
3. кандидатът за подпомагане възпрепятства извършването на проверка на място;
4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) броят на пчелните семейства, записани в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор с контролиращо лице или в договора не е посочен броят на пчелните семейства;
6. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) кандидатът за подпомагане стопанисва парцели и животни, за които получава безвъзмездна финансова помощ за извършване на същите дейности със същите парцели и животни по реда на Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД), по програми и мерки, финансирани от Структурните фондове на ЕС (Европейски фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд), както и по Кохезионния фонд и Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(2) Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявление по чл. 7, ал. 2, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) не е представен в предвидените срокове някой от документите по чл. 39, ал. 6, чл. 51, чл. 53, ал. 2, чл. 57 и 58, с изключение на документа по чл. 58, т. 1, буква „д”;
2. декларираният брой животни със съответния агроекологичен код е по-голям от разрешените в разрешителното за паша;
3. кандидатът отбележи грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявлението по чл. 7, ал. 2;
4. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.).
5. кандидатът декларира по-малък брой животни от одобрените и не е предоставил в Държавен фонд „Земеделие” документи съгласно чл. 52, ал. 1.
Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., изм., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" прекратява агроекологичния ангажимент и подпомаганите лица възстановяват 100 % от получената финансова помощ, когато не са изпълнили изискванията по чл. 20, ал. 1.
(2) Държавен фонд "Земеделие" прекратява агроекологичния ангажимент и подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ съобразно разпоредбите на ал. 4, когато: стопанствата им са прехвърлени на друго лице, регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), което не е продължило прилагането на подпомаганите агроекологични дейности.

1. стопанствата им са прехвърлени на друго лице, регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), което не е продължило прилагането на подпомаганите агроекологични дейности;

2. не са изпълнили изикванията на чл. 37, ал.1, т. 3;


(3) Държавен фонд "Земеделие" прекратява агроекологичния ангажимент и подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ по съответното направление съобразно разпоредбите на ал. 4:, когато преустановят прилагането на агроекологичните дейности по съответното направление преди изтичане на срока по чл. 7, ал. 1.

1. когато преустановят прилагането на агроекологичните дейности по съответното направление преди изтичане на срока по чл. 7, ал. 1.

2. декларират за втора поредна година по-малък брой животни по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква „а”;

3. не са спазили изискванията на чл. 24, ал. 2;4. земеделските стопани не изпълнят агроекологичните задължения от заявленията по чл. 7, ал. 2.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 подпомаганите лица възстановяват получената до момента финансова помощ заедно със законните лихви в зависимост от годината, в която е прекратен агроекологичният ангажимент, както следва:
а) до края на третата година - 100 %;
б) до края на четвъртата година - 40 %;
в) до края на петата година - 20 %.
(5) При установено неспазване на приложимите за съответното направление изисквания по управление съгласно чл. 26 финансовата помощ се възстановява в размер, изчислен съгласно методиката по чл. 16.
(6) Финансовата помощ не се възстановява в случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства. В случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства агроекологичният ангажимент се прекратява и не се изисква частично или пълно възстановяване на получената от земеделския стопанин финансова помощ.

(7) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ - РА от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него лице или от неговите правоприемници в рамките на 10 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него лице или неговите правоприемници са в състояние да направят това.Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 19. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) За прилагане на дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, буква "а" и т. 5 кандидатите за подпомагане се вписват в системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 ЗПЗП.
(3) Земеделските парцели, върху които се прилагат агроекологични дейности, подпомагани по тази наредба, се идентифицират в ИСАК.
Чл. 20. (1) Подпомаганите лица преминават агроекологично обучение или информационни дейности по агроекология до 31 декември на втората година, считано от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане през първите две години за периода на изпълнение на агроекологичните дейности или доказват наличие на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат.
(2) Изпълнението на разпоредбите по ал. 1 се установява с диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.
(3) При подпомагане на юридически лица или еднолични търговци на условията по ал. 1 и 2 отговаря лицето, изрично упълномощено да управлява агроекологичната дейност.
(4) За опит по ал. 1 се признава:

(5) (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) При поемане на нов ангажимент подпомаганите лица изпълняват изискванията на ал. 1, като за първа година се счита годината на първото подадено и одобрено заявление за подпомагане по мярката.

(6) (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) При одобрение за участие в мярката след прекратен ангажимент в предходна година подпомаганите лица изпълняват изискванията на ал. 1, като за първа година се счита годината на новото одобрение.
1. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) уведомително писмо за извършени плащания по мярка 1.3 "Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" по програма САПАРД;
2. за подмярка "Биологично земеделие" - сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни или пчелни продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, наричано по-нататък "контролиращо лице".
Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) Земеделските стопани се задължават да осигурят до датата на подаване на "Заявление за подпомагане" или "Заявление за плащане" и да представят при поискване от служители на ДФЗ - РА документи, доказващи правното основание за ползваните от тях площи, за които са подали заявление по чл. 7, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) Земеделските стопани се задължават да съхраняват документите, доказващи правното основание за ползваните от тях площи, с които са кандидатствали за подпомагане, най-малко 5 години от годината на подаване на "Заявление за подпомагане".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.).
Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.).
Чл. 23. При установяване на площи, заявени от двама или повече кандидати, документи за правното основание за ползването на земята се представят в ДФЗ - РА.
Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) (1) Агроекологичните дейности или направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2, 3, 4 се извършват върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичното задължение.
(2) Одобрената площ за извършване на агроекологични дейности или направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2, 3, 4 може да бъде намалена с до минус не повече от 10 %, като всяка година поне 90 % от площта по съответното направление се припокрива географски с площта , за която има поет агроекологичен ангажимент първоначално одобрената за подпомагане площ в първото подадено и одобрено по мярката заявление за подпомагане на кандидата.
(3) При намаляване на одобрената площ за извършване на агроекологични дейности или направления по ал. 2 подпомаганите лица не поемат ново агроекологично задължение за петгодишен период и финансовата помощ за текущата година се изчислява на база на намалената площ.
(4) При увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление по ал. 1 за дейнсоти и направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква а), т. 2 и т. 3 с до 20 на сто от първоначалния размер, но с не повече от 2 10 хектара, подпомаганите лица не поемат ново агроекологично задължение, а разширяват ангажиментите си с новите площи за оставащия период, при условие че новите площи отговарят на изискванията на тази наредба.
(5) Земеделските стопани, одобрени за участие в схемите по реда на тази наредба, могат да увеличават одобрените площи по съответното направление по предходната алинея в срок до третата година от първоначално поетия ангажимент. последното одобрено заявление за пдопомагане.
(6) След изтичане на срока по предходната алинея при увеличаване на одобрената площ по съответното направление земеделските стопани поемат нов петгодишен агроекологичен ангажимент за всички декларирани площи в заявлението за плащане, като същите подлежат на одобряване по реда на глава пета от наредбата.
(7) При увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление по ал. 1 за дейности и направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а”, т. 2 и т. 3 над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 хектара се поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те подлежат на одобряване по реда на глава пета от наредбата.

При увеличаване на площите над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 2 хектара се поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те подлежат на одобряване по реда на глава пета от наредбата.


(8) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 1.11.2011 г.).
(9) Когато подпомаганите лица са поели ново агроекологично задължение по предходните алинеи, петгодишният период по ал. 1 започва да тече от началото на годината на одобряване на новите площи.
(10) Когато подпомаганите лица не изпълнят агроекологичните задължения от заявленията по чл. 7, ал. 2, възстановяват получените до момента агроекологични плащания по съответното направление съгласно чл. 18, ал. 4 заедно със законните лихви.

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) Земеделските стопани, подпомагани по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква „а” не могат да намаляват броя на животните под броя на одобрените животни с последното подадено заявление за подпомагане, освен в случаите на чл. 52, ал. 1.
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) (1) Земеделските стопани могат да увеличават броя на пчелните семейства, подпомагани по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б", и броя на животните по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а", без да поемат ново петгодишно агроекологично задължение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) В случаите по ал. 1 подпомаганите лица се задължават да не намаляват броя на пчелните семейства и животните освен в случаите по чл. 39, ал. 4 и чл. 52, ал. 1.

(3) (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) Земеделските стопани, подпомагани по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква „б”, могат да увеличават декларираната площ и броя на заявените животни, които изкарват на паша, без да поемат нов петгодишен агроекологичен ангажимент.

(4) (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) За петгодишния период на изпълнение на дейността подпомаганите лица по ал. 3 се задължават да не намаляват броя на заявените животни под посочения съгласно чл. 54, т. 1 брой.
Чл. 26. (1) Земеделските стопани, подпомагани по реда на тази наредба, поддържат парцелите на територията на цялото земеделско стопанство, като спазват:
1. условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 5, и
3. правилата за добра земеделска практика, утвърдени съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).
(2) За площите, върху които се прилагат агроекологични дейности, освен изискванията по ал. 1 се спазват и следните изисквания за опазване на околната среда:
1. направление "Биологично растениевъдство" - чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и чл. 14, ал. 1 от Закона за защита на растенията;
2. направление "Биологично пчеларство" - чл. 15, т. 2 и 3 и чл. 16 от Закона за пчеларството;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) за направление "Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност" - чл. 46 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 64, т. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД);
4. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.);
5. за направление "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места" - чл. 64, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 ЗЛОД;
6. за направление "Контрол на почвената ерозия" - чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗОЗЗ;
7. за направление "Опазване на застрашени местни породи" - чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
8. за направление "Традиционни практики за сезонна паша на животните" (пасторализъм) - чл. 21 от Закона за защитените територии, чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Земеделските стопани се подпомагат с агроекологични плащания само за извършването на дейности съгласно установените с наредбата изисквания за управление на агроекологичните дейности, които надхвърлят базовите изисквания по ал. 1 и 2.
(4) Подпомаганите земеделски стопани спазват и промените, настъпили във:
1. изискванията за кръстосано спазване и минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 - Земеделие, том 80);
2. общите изисквания към кандидатите за подпомагане;
3. изискванията по управление за избраната агроекологична дейност.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) В случай, че подпомаганите земеделски стопани не приемат измененията на изискванията по ал. 4, т. 1, уведомяват ДФЗ - РА за несъгласието си да изпълняват новите условия в срок от 20 работни дни от датата на обнародване в "Държавен вестник" на промените в националното законодателство, без да възстановяват получените до момента агроекологични плащания, и са недопустими за подпомагане в годината на подаване на заявление по чл. 7, ал. 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) Подпомаганите земеделски стопани могат да прекратят по всяко време петгодишното си агроекологично задължение, като са длъжни да уведомят писмено ДФЗ -– РА чрез подаване на декларация за доброволен отказ съгласно Приложение № 6 и да възстановят всички получени до момента агроекологични плащания със законните лихви. съгласно чл. 18, ал. 4
(7) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) При подаване на ново заявление за подпомагане след прекратяване на предишно агроекологично задължение по реда на ал. 6 земеделският стопанин е длъжен да изпълни финансовите си задължения по предходното заявление по чл. 7, ал. 2 съгласно изискванията на методиката по чл. 16. чл. 18, ал. 4
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) Когато подпомаганите лица не уведомят ДФЗ - РА в срока по ал. 5 за несъгласието си да изпълняват новите условия, те продължават да изпълняват поетия ангажимент съгласно новите условия.
Глава пета

УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАРЦЕЛИ,

ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Чл. 27. (1) Минималният размер на ползваната площ за подпомагане по реда на тази наредба е 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел 0,1 ха.
(2) Допустими са следните изключения относно размера на ползваната площ по ал. 1:
1. за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а" - за култивирани гъби, оранжерийни площи, посевен и посадъчен материал - 0,1 ха;
2. за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 44, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 - 0,3 ха;
3. за дейността по чл. 44, ал. 1, т. 3 - 5 ха;
4. за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "б" - 5 ха.
Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28, доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., изм., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) За подпомагане по направление по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а" се одобряват животни, които са получили зоотехнически сертификат или сертификат за произход, а за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт), издадени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) или развъдна организация, която до 28 февруари на текущата година е получила разрешение за извършване на развъдна дейност от министъра на земеделието и храните по реда на Закона за животновъдството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) В случаите на чл. 25 документите по предходната алинея се представят само за увеличения брой животни по чл. 2, ал. 1, т. 5, буква "а".
Чл. 29. За подпомагане по направленията по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 5, буква "а" се одобряват собствениците на пчелини и животни.
Чл. 30. За участие в направлението по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а" се одобрява целият блок на земеделското стопанство, когато кандидатът има сключен договор за контрол на биологичното производство с контролиращо лице и всички парцели в блока на земеделското стопанство са заявени с дейност "Биологично растениевъдство".
Чл. 31. (1) Земеделски стопани, които нямат сключен индивидуален договор с контролиращо лице, могат да бъдат одобрени за подпомагане по подмярка "Биологично земеделие" при положение, че приложат към заявленията по чл. 7, ал. 2:
1. договор с трето лице, което е сключило договор с контролиращо лице, и
2. договор между третото лице и контролиращото лице.
(2) Договорът по ал. 1, т. 1 се заверява от контролиращото лице.
Чл. 32. Не се одобряват за участие в мярка "Агроекологични плащания":
1. парцели, изцяло или частично попадащи на територията на резерватите, определени по реда на ЗЗТ, които фигурират в географските цифрови данни по чл. 5, ал. 1;
2. парцели, пчелни семейства и животни, за които в заявленията по чл. 7, ал. 2 е отбелязан грешен агроекологичен код;
3. пчелни семейства, животни или животински единици, които са по-малко на брой от определените съгласно чл. 39, ал. 1 и чл. 54, т. 1;
4. парцели, за които в заявление по чл. 7, ал. 2 е отбелязан повече от един агроекологичен код за дейност, свързана с плащания на площ;
5. цялото "Заявление за подпомагане", в което е заявено участие по направленията по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "в" и т. 4, буква "а" и е подадено след 30 март.

6. парцели, заявени с дейности по чл. 44, ал. 1, т.6 и т. 7, които не отговарят на изискванията на чл. 4а, ал. 1 и ал.2Глава шеста

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница