Агроекологични плащания


Раздел I Общи изискваниястраница2/9
Дата07.05.2017
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Раздел I

Общи изисквания
Чл. 33. Земеделските стопани, подпомагани по реда на тази наредба, водят дневник за извършваните дейности в земеделското стопанство.
Чл. 34. (1) При прехвърляне на стопанство, подпомагано по реда на тази наредба, приобретателят може да продължи извършването на агроекологичните дейности до края на петгодишния период, когато:
1. е регистриран в ИСАК;
2. отговаря на изискванията за подпомагане за съответната агроекологична дейност;
3. е преминал обучение по реда на чл. 20, ал. 1, в случай че прехвърлянето е извършено след втората година от поетото агроекологично задължение, или е доказал наличието на опит в извършването на дейността;
4. прехвърлителят и приобретателят подават пред областната разплащателна агенция (ОРА) по регистрация на прехвърлителя съвместна декларация по образец, одобрена от изпълнителния директор на ДФЗ - РА за прехвърляне на стопанството.
(2) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция уведомява прехвърлителя и приобретателя за взетото решение в срок един месец от постъпване на декларацията в ОРА.
Чл. 35. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Когато приобретателят не продължи извършването на агроекологичните дейности до края на петгодишния период, прехвърлителят възстановява финансовите средства, получени към момента на прехвърляне на стопанството или част от тях съгласно чл. 18, ал. 4.
Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) При прехвърляне на стопанство от едно подпомагано лице на друго приобретателят спазва всички изисквания на агроекологичните дейности, които е прилагал прехвърлителят.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) При прехвърляне на стопанство, сертифицирано за дейности по метода на биологичното производство, което не е заявено за подпомагане по тази наредба, на земеделски стопанин, подпомаган или кандидат за подпомагане по реда на тази наредба, приобретателят представя договор с контролиращо лице от датата на прехвърляне на стопанството, както и договора с контролиращо лице на прехвърлителя, с което се счита, че е изпълнено изискването на чл. 37, ал. 1, т. 2.
Раздел II

Биологично земеделие
Чл. 37. (1) Подпомаганите лица по подмярка "Биологично земеделие" са длъжни:
1. да спазват изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) и Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008;
2. до 31 декември на годината, предхождаща кандидатстването, да са сключили договор с контролиращо лице за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство;
3. за петгодишния период на подпомагане до 30 септември на петата година от ангажимента , който започва да тече от подаването на първото одобрено заявление за подпомагане най-малко веднъж да са получили сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни или пчелни продукти с правилата на биологичното производство;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) в случай на промяна на заявената за подпомагане култура и/или удължаване на периода на преход на парцел и/или връщането на биологичен парцел в период на преход подпомаганите лица са задължени да уведомят писмено ДФЗ - РА в срок 10 работни дни от промяната, като приложат променения и съгласуван с контролиращото лице план за сеитбооборот и/или документ, заверен от контролиращото лице, удостоверяващ налагането на удължаване на периода на преход на парцел или връщането на биологичен парцел в период на преход;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) при нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него, разораване на пасища или пожар подпомаганите лица са задължени да уведомят писмено ДФЗ - РА в срок 10 работни дни от настъпване на събитието, като представят и копие от документ от съответното подразделение на Министерството на вътрешните работи, който удостоверява събитието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 1.11.2011 г.) В срок до 30 октомври контролиращите лица въвеждат данни за извършените през текущата година проверки в електронната система по чл. 68.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 1.11.2011 г.).
(4) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.).
Чл. 38. (1) Кандидатите за подпомагане за дейността "Биологично растениевъдство" са длъжни да спазват правилата на биологичното производство на цялата площ на блока на земеделското стопанство, с който кандидатстват за подпомагане. В блока на земеделското стопанство могат да бъдат оставяни парцели в угар, за които има сключен договор с контролиращо лице.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.).
(3) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Когато избраната дейност е биологично производство на посевен и посадъчен материал за култура, включена в приложение № 5, част А от Наредба № 1 от 27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.), подпомаганите лица се вписват в официалния регистър за фитосанитарен контрол, воден от съответната регионална служба за растителна защита.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., отм., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.).
(5) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.).
Чл. 39. (1) Кандидатите за подпомагане за дейността "Биологично пчеларство" отглеждат най-малко 20 пчелни семейства.
(2) В периода на изпълнение на агроекологичната дейност по ал. 1 подпомаганото лице отглежда всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното производство.
(3) За петгодишния период на изпълнение на дейността подпомаганото лице не намалява броя на пчелните семейства под посочения в ал. 1, за които е поело задължение да извършва агроекологичната дейност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) В случай че броят на пчелните семейства за текущата година е намален, агроекологичните плащания за същата година се изплащат за наличния брой пчелни семейства поради смърт, кражба или унищожаване, подпомаганите лица са задължени да уведомят писмено ДФЗ - РА в срок 10 работни дни от настъпване на събитието, като представят и копие от документ от контролиращото лице или от съответното подразделение на Министерството на вътрешните работи, който удостоверява събитието.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) В случаите по ал. 4 агроекологичните плащания за същата година се изплащат за наличния брой пчелни семейства.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) При увеличаване на броя на пчелните семейства подпомаганото лице прилага към "Заявлението за плащане" анекс за увеличения брой пчелни семейства към договора, сключен с контролиращото лице.
Раздел III

Управление на земеделски земи с висока природна стойност
Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Агроекологичните дейности по подмярка "Управление на земеделски земи с висока природна стойност" се подпомагат за физически блокове съгласно заповедта по чл. 4.
Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) При управлението на дейностите по направление "Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност" подпомаганите лица спазват следните изисквания:
1. не използват минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на определените в приложение 1 и 2 на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008;
2. не изграждат нови отводнителни системи;
3. не разорават затревените площи.
(2) Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват изискванията по ал. 1 и извършват:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) първата коситба в равнинните райони от 15 юни до 15 юли, а в планинските райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (ДВ, бр. 20 от 2008 г.) - в периода 30 юни до 15 август;
2. косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към периферията, а когато това не е възможно - от единия край към другия, като използват ниска скорост.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) В случаите по ал. 2 подпомаганите лица могат да извършват свободна паша на животни след последната коситба, с изключение на горските ливади, като спазват гъстота на животните до 1,5 ЖЕ/ха.
(4) Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез паша, спазват изискванията по ал. 1 и поддържат гъстота на животинските единици от 0,3 до 1,5 ЖЕ /ха.
Чл. 42. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., отм., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.).
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Подпомаганите лица по чл. 41 посочват всяка година в заявленията по чл. 7, ал. 2 начина на поддържане на затревените площи - паша или косене, за всеки парцел в блока на земеделското стопанство. За участие се одобрява целият блок на земеделското стопанство, при положение че всички парцели в него се поддържат само с паша или само с косене.
Чл. 44. (1) При управлението на дейностите по направление "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места", подпомаганите лица извършват една или комбинация от следните дейности:
1. оставят малки по размер, неразорани и незасети площи, с размери от 16 до 25 кв. м, в посевите с есенни култури (есенници), като на всеки 0,5 ха има по 2 участъка (4 участъка на хектар) с определените размери;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) запазват стърнища в полетата, предназначени за засяване с пролетни култури, на ротационен принцип;
3. оставят за петгодишен период на ротационен принцип от 10 до 20 % некултивирани и неразорани площи от общата площ на блока на земеделското стопанство, но не по-малко от 1 ха цялостни, нефрагментирани парчета земя, за период от две години в земеделски земи с интензивно монокултурно отглеждане, с по 1 м изорана свободна от растителност ивица по границите; ивиците по границите се разорават 2 - 3 пъти годишно, но не в периода от март до юли;
4. прибират реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus), посочени в приложение № 2;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) не използват пестициди, родентициди от второ поколение и минерални торове освен за локализирано третиране срещу инвазивни плевели.

т. 6. (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) засяват и отглеждат есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи;

т. 7. (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) превръщат обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в пасища и в последствие ги поддържат екстензивно чрез паша или косене

(2) Комбинация от дейностите по ал. 1 е посочена в приложение № 1.

(2) (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) При управление на дейността по ал. 1, т. 6 земеделските стопани са длъжни да не използват родентициди в периода 15 окотмври – 15 март.

(3) (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) При управление на дейността по ал. 1, т. 7 земеделските стопани са длъжни:

1. през първата година от прилагането на дейността до 30 септември да осигурят засяване на площите с тревна житна смеска;

2. да представят разходно-оправдателни документи до 30 септември на първата година за изпълнението на задължението по т. 1 за количество минимум от 50 кг/ ха;

3. да спазват изискванията, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и ал. 4;

4. да не разорават създадените затревени площи при осъществяването на дейността

(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) Комбинация от дейностите по ал. 1 е посочена в приложение № 1б.

(5) (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) Дейностите по чл. 13, ал. 4, т. 3, букви „д” и „е” не могат да се комбинират помежду си и с други дейности, подпомагани по тази наредба, на една и съща площ.

(6) (Нова – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.) Когато подпомаганите лица, които осъществяват дейностите по ал. 1, т. 7, не изпълнят задължението по ал. 3, т. 4 възстановяват получените до момента агроекологични плащания съгласно чл. 18, ал. 4.


Раздел IV

Характеристики на ландшафта
Чл. 45. (1) Направление "Традиционно отглеждане на овощни градини" е агроекологична дейност, която се подпомага на територията на всички традиционни овощни градини на възраст повече от 25 г., които се управляват екстензивно, междуредията са затревени, плодовете не са предназначени за продажба и дърветата са разположени на разстояние не повече от 10 м едно от друго, с изключение на овощните видове орех и череша, за които разстоянието е не повече от 15 м едно от друго.
(2) При управлението на дейностите по ал. 1 подпомаганите лица са длъжни да:
1. опазват всички живи овощни дървета;
2. извършват редовна резитба на дърветата най-малко веднъж годишно;
3. поддържат тревното покритие чрез косене и/или паша;
4. не изгарят тревата или дървета в овощните градини;
5. опазват дърветата от увреждания, причинени от пасящите животни или техниката за косене;
6. допускат растителнозащитни мероприятия само в извънредни случаи на пряка заплаха от унищожаване на дърветата и след консултация със специалист по растителна защита;
7. не прилагат минерални торове или хербициди в затревените площи (в междуредията) на традиционната овощна градина.
(3) Към "Заявлението за подпомагане" се прилага удостоверение от Националната служба за съвети в земеделието по местонахождение на традиционните овощни градини, с което се удостоверява, че традиционната овощна градина отговаря на изискванията по ал. 1. В удостоверението се отбелязва намерението на кандидата за подпомагане да засажда определен брой млади дръвчета.
(4) Подпомаганите лица могат да засадят не повече от десет млади дръвчета на хектар за целия период на подпомагане, като за тях не получават допълнителни агроекологични плащания.
Раздел V

Опазване на почвите и водите
Чл. 46. За прилагане на агроекологични дейности по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" се подпомагат кандидати, които стопанисват площи, в които отглеждат земеделски култури и върху които може да се прилага сеитбообращение.
Чл. 47. (1) При управление на дейностите по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" подпомаганите лица са длъжни да:
1. осигурят вземането на почвени проби за извършване на агрохимичен анализ на почвата за всички площи, върху които ще се извършва сеитбообращение, през първата и петата година от прилагане на дейността;
2. подготвят и спазват петгодишен план на база на резултатите от агрохимичния анализ за минимум четириполно сеитбообращение и управление на хранителните вещества, който се заверява от дипломиран агроном;
3. поддържат растителна покривка през зимата на най-малко 50 % от цялата земеделска площ в сеитбообращение, описана в плана по т. 2;
4. не разорават почвата преди 1 април.
(2) В плана по ал. 1, т. 2 се описват номерата на земеделските парцели със съответната култура за всяка година.

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. … от, в сила от …2012 г.) (1) При управление на дейностите по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" подпомаганите лица са длъжни да:

1. подготвят и спазват петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение за пет години, който се заверява от дипломиран агроном;

2. осигуряват вземане на почвени проби за всички площи на ниво физически блок през първата и четвъртата година на прилагане на направлението. На база на резултатите от агрохимичния анализ на взетите почвени проби през първата година се разработва план за балансирано торене (план за управение на хранителните вещества), който се заверява от дипломиран агроном;

3. поддържат растителна покривка през зимата на най-малко 50 % от цялата земеделска площ в сеитбообращение, описана в плана по т. 1;

4. извършват първа обработка на почвата след 1 април за всяка календарна година за полетата, които са засяти с есенни култури;

5. при промяна на предоставения план за сеитбообращение уведомят ДФЗ-РА за направените изменения, които се заверяват от дипломиран агроном.

(2) В плана по ал. 1, т. 1 се описват номерата на земеделските парцели със съответната култура за всяка година.

(3) Планът по ал. 1, т. 1 се предоставя с подаване на първото заявление за подпомагане по направлението.

(4) Планът по ал. 1, т. 2 се предоставя с подаване на заявлението през втората година на прилагане на направлението.

(5) Резултатът от анализа на почвените проби, извършен през четвъртата година, се предоставя с подаване на заявлението през петата година.

(6) Изменение на предоставения план за сеитбообращение по ал. 1, т. 5 се позволява само в частта за културите върху заявените площи. Измененият план за сеитбообращение се прилага към заявлението за плащане за съответната година.
Чл. 48. (1) При управление на дейностите по направление "Контрол на почвената ерозия" подпомаганите лица прилагат една или комбинация от следните дейности:
1. създаване и поддържане на затревени буферни ивици с широчина от 4 до 8 м, отстоящи на разстояние 20 - 80 м една от друга, в зависимост от типа почва, наклона и други фактори, които да покриват между 10 и 30 % от обработваемата площ;
2. засяване на почвозащитни предкултури;
3. изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди, ориентирани перпендикулярно на склона и на разстояние от 20 до 40 м една от друга;
4. поясно редуване на културите; поясите се разполагат перпендикулярно на склона и са с широчина от 30 до 100 м с различни окопни култури, засадени по контурите;
5. превръщане на обработваеми земи в пасища, които да се управляват по екстензивен начин с не повече от 2 ЖЕ на хектар;
6. подобрителни мероприятия в пасищата, които включват: разчистване от камъни и/или подсяване на незатревени места и/или торене в пасищата;
7. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) в междуредия на трайни насаждения, разположени успоредно на склона, се създават оттокозадържащи бразди, ориентирани перпендикулярно на склона.
(2) Комбинация от дейностите по ал. 1 е посочена в приложение № 1б.
(3) При подаване на "Заявление за подпомагане" земеделският стопанин представя петгодишен план за избраните дейности по ал. 1 за площите, за които кандидатства за подпомагане, който е заверен от дипломиран агроном.
(4) През втората година от поетото агроекологично задължение по ал. 1, т. 5 парцелите се декларират в "Заявлението за плащане" като "постоянно затревена площ", която се управлява по екстензивен начин с не повече от 2 ЖЕ на хектар.
(5) При извършване на дейности по ал. 1, т. 5 подпомаганите лица прилагат към "Заявлението за плащане", което подават през третата година, копие на скица с актуализиран начин на трайно ползване на земята, издадена от общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите, съответно от Службата по геодезия, картография и кадастър.
Раздел VI

Традиционно животновъдство
Чл. 49. (1) По направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи" се подпомага отглеждането на селскостопански животни съгласно приложение № 7 6.
(2) Породността на животните по ал. 1 се установява със зоотехнически сертификат или сертификат за произход за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитни животни - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно, издадени съгласно Закона за животновъдството.
Чл. 50. При управлението на дейностите по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи" подпомаганите лица са длъжни да:
1. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.);
2. спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода;
3. водят регистър съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.);
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството за клане или продажба на всяко животно, подпомагано по реда на тази наредба;
5. отглеждат свинете съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.);
6. спазват изискванията за хуманно отношение към животните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност;
7. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) ползват постоянно затревени площи, като поддържат гъстота на животинските единици до 2 ЖЕ/ха за всички животински единици в стопанството с изключение на източнобалканска свиня.
Чл. 51. Земеделските стопани, подпомагани за извършване на дейности по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи" на територията на горите и земите от горския фонд, прилагат към заявленията по чл. 7, ал. 2 копие от позволително за странични ползвания за паша, издадено съгласно чл. 100, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998 г.).
Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) При загуба на животни, подпомагани по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи", вследствие на клане, продажба, смърт или кражба, земеделските стопани представят в ДФЗ - РА до 30 ноември или с подаването на заявлението на следващата година, ако събитието се е случило след този период, копие от документ, който удостоверява причината за загубата на животните, както следва:
1. при клане - становище за негодността на животното за използване за развъдна дейност от съответната развъдна организация или Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството; становище за негодността на животното за използване за развъдна дейност от съответната развъдна организация или ИАСРЖ с препоръка за реализиране на животното за месо или за продажба на друга животновъдна ферма;

2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) при смърт от болест - документ от официален ветеринарен лекар (аутопсионен документ);


3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) при смърт вследствие на нападение от хищници - документ, издаден от Държавно горско стопанство, директора на дирекция национален парк, в зависимост от това, кой стопанисва територията, на която се е случило нападението;
4. при кражба - протокол от съответното подразделение на Министерството на вътрешните работи.
(2) Намаляване на броя на подпомаганите животни се допуска само в случаите по ал. 1.
(3) Когато при загуба на животно земеделският стопанин представи в ДФЗ - РА документите по ал. 1, агроекологични плащания за същата година се изплащат за наличния брой животни.
(4) Когато при загуба на животно земеделският стопанин не представи в ДФЗ - РА документите по ал. 1, агроекологичните плащания се намаляват съгласно методиката по чл. 16.
Чл. 53. (1) По направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" кандидатите за подпомагане разполагат с годишно разрешително за паша на територията на националните паркове "Пирин" или "Централен Балкан", издадено съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии.
(2) Копие от разрешителното по ал. 1 се прилага всяка година през петгодишния период на подпомагане към заявленията по чл. 7, ал. 2.
Чл. 54. При управлението на дейностите по направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" подпомаганите лица са длъжни да:
1. изкарват на паша най-малко 50 овце или 10 говеда, или 10 коня, или при комбиниране на поне два вида от тях - не по-малко от 10 ЖЕ;
2. водят запис за загубите на животните и датите на извеждане и прибиране на животните от пасищата;
3. пасат животните на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината в периода май - октомври;
4. подържат гъстота на ЖЕ/ха съгласно плана за управление на съответния парк;
5. представят при проверка на място ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животните.
Чл. 55. (1) Агроекологичните плащания се предоставят за единица площ чрез приравняването на 1 ЖЕ към 1 хектар.
(2) Когато броят на ЖЕ е по-малък от размера на площта в хектари, се предоставя агроекологично плащане, съответстващо на броя на ЖЕ.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.).
Чл. 56. (1) Подпомаганите лица по чл. 54, които притежават не по-малко от две работни кучета от каракачанската порода за опазване на овцете и говедата от нападение на хищници, получават агроекологични плащания съгласно чл. 13, ал. 7, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Работните кучета притежават сертификат за произход, издаден от развъдна организация, получила разрешение за дейност от МЗХ, по реда на Закона за животновъдството, както и удостоверение от същата асоциация, че кучетата са работни.
(3) Броят на кучетата е пропорционален на общия брой овце или говеда, които трябва да бъдат охранявани. Две каракачански кучета охраняват стадо от 100 овце или 30 говеда, като за всеки допълнителни до 100 броя овце или до 30 броя говеда е необходимо по още едно куче. Когато за всеки допълнителни до 100 броя овце или до 30 броя говеда не е осигурено по още едно куче от земеделския стопанин агроекологичните плащания се намаляват съгласно методиката по чл. 16Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница