Агроекологични плащания


Глава седма НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 2страница3/9
Дата07.05.2017
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Глава седма

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 2
Чл. 57. (1) За доказване на опит по чл. 20, ал. 1 кандидатите за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания" представят в ДФЗ - РА копие на един от следните документи:
1. диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция;
2. уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 "Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" от Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000 - 2006 г. по програма САПАРД;
3. сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Копие на документите по ал. 1 се прилага към едно от най-късно при подаването на заявленията по чл. 7, ал. 2 или се представя в срок до 30 ноември на втората година от поемане на агроекологичното задължение. на третата година от поетото агроекологично задължение
(3) Кандидати за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания" - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към "Заявлението за подпомагане" нотариално заверено пълномощно, с което изрично са упълномощили друго лице да управлява агроекологичните дейности. В този случай документът по ал. 1 е на името на упълномощеното лице.
Чл. 58. Кандидатите за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания" прилагат следните документи:
1. по направление "Биологично растениевъдство:
а) копие на договор по чл. 37, ал. 1, т. 2 - към "Заявлението за подпомагане";
б) (отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.);
в) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., отм., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.);
г) копие на удостоверение за регистрация съгласно чл. 38, ал. 3 - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
д) копие на сертификат съгласно чл. 37, ал. 1, т. 3 - поне веднъж от поемане на агроекологичното задължение;
е) (отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.);
2. по направление "Биологично пчеларство":
а) копие на договора по чл. 37, ал. 1, т. 2 - към "Заявлението за подпомагане";
б) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) копие на удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелина в регистъра на БАБХ по образец, одобрен със заповед на генералния директор на БАБХ - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
в) таблица за описание на пчелина - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
г) (отм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) по направление "Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност" - при ползване на наета земя в защитената територия - копие на годишно разрешително за паша или позволително за странични ползвания за паша или сено - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
4. по направление "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места":
а) копие на удостоверение за преминат курс на обучение за употребата на продукти за растителна защита от втора (ограничена) категория, издадено от НСРЗ - когато се предвижда използването на такива продукти през текущата година, или
б) копие на диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско-растениевъден профил;
5. по направление "Традиционно отглеждане на овощни култури":
а) копие на удостоверение за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ от втора (ограничена) категория, издадено от НСРЗ - когато се предвижда използването на такива продукти през текущата година, или
б) копие на диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско-растениевъден профил;
в) удостоверението по чл. 45, ал. 3 - към "Заявлението за подпомагане";
6. по направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите":

а) петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение, заверен от дипломиран агроном;

б) документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите - през втората година към "Заявлението за плащане" и през петата година, но не по-късно от 30 септември;

в) план за балансирано торене (план за управление на хранителните вещества) на база на резултатите от извършения агрохимичен анализ, заверен от дипломиран агроном през втората година към "Заявлението за плащане";

г) диплома за висше образование на агронома, заверил плана по буква "а" и „в”- към "Заявлението за подпомагане"; и „Заявлението за плащане”;

д) изменен план за сеитбообращение в случаите на чл. 47, ал. 6 - със „Заявлението за плащане” за съответната година.
а) документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите - през първата година към "Заявлението за подпомагане" и през петата година най-късно до 30 септември;
б) петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение и управление на хранителните вещества на база на резултатите от извършения агрохимичен анализ, заверен от дипломиран агроном - към "Заявлението за подпомагане";
в) диплома за висше образование на агронома, заверил плана по буква "б" - към "Заявлението за подпомагане";
7. по направление "Контрол на почвената ерозия":
а) петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно чл. 48, ал. 3 - към "Заявлението за подпомагане";
б) диплома за висше образование на агронома, заверил плана по буква "а" - към "Заявлението за подпомагане";
в) актуализирани скици на имотите съгласно чл. 48, ал. 5 - към "Заявлението за плащане", до третата година от поемане на агроекологичното задължение;
8. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи":
а) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) зоотехнически сертификат или сертификат за произход за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно към "Заявлението за подпомагане", а в случаите на чл. 25 - към "Заявлението за плащане";
б) разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община (за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
в) позволително за странични ползвания (паша или сено), за земи и гори от горския фонд - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
г) документ по чл. 52, ал. 1;
9. по направление "Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)":
а) годишно разрешително за паша съгласно чл. 53, ал. 1 - към заявленията по чл. 7, ал. 2;
б) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) сертификати за произход на каракачанските кучета съгласно чл. 56, ал. 2 - всяка година;
в) удостоверение от Международната асоциация на каракачанските кучета, че кучетата са работни - всяка година.
Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да поиска от земеделските стопани, подпомагани по реда на тази наредба, всички необходими документи, свързани с изпълнението на поетите агроекологични задължения и предоставяне на агроекологични плащания. Документите се представят в срок до 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин е получил искането от ДФЗ - РА.
Глава осма

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Кандидатите за подпомагане подават общо заявление за плащания на площ съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.).
Чл. 61. Първото подадено заявление за подпомагане по мярка "Агроекологични плащания" съгласно чл. 60 се счита и се отбелязва от кандидатите за подпомагане за "Заявление за подпомагане" и "Заявление за плащане".
Чл. 62. (1) "Заявление за подпомагане" по направления "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места" и "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвата и водите", се подава в периода от 1 март до 30 март на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 30 март е неприсъствен ден, срокът за подаване изтича в първия следващ работен ден.
(2) Когато земеделските стопани подадат "Заявление за подпомагане" след 30 март, в което е заявено участие по направленията от ал. 1, ДФЗ - РА не одобрява за участие цялото "Заявление за подпомагане".
(3) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителни писма за одобрените и неодобрените за участие площи, животни или пчелни семейства в мярка "Агроекологични плащания".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Уведомителното писмо по ал. 3 се изпраща в срок до 3 месеца след крайната дата за промени в подадените заявления съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Земеделските стопани, които са поели да изпълняват агроекологични задължения за период от пет последователни години, подават "Заявление за подпомагане" в ДФЗ - РА, когато увеличат одобрените площи в случаите по чл. 24, ал. 6 и 7.
(2) Новото "Заявление за подпомагане" подлежи на проверки за одобрение от ДФЗ - РА с всички площи, животни и пчелни семейства, с които земеделският стопанин кандидатства, за да бъде регистрирано за участие по мярка "Агроекологични плащания". Когато ДФЗ - РА не одобри заявлението, земеделските стопани прилагат вече поетите агроекологични задължения до изтичане на срока по чл. 7, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) Земеделските стопани подават "Заявление за плащане" в ДФЗ - РА, когато намалят одобрената площ до размера по чл. 24, ал. 2.
(4) Земеделски стопани, чиито парцели, животни или пчелни семейства са одобрени за подпомагане по дадено направление, могат да заявят агроекологични дейности по ново направление, преди да е изтекъл периодът по чл. 7, ал. 1 за поетите агроекологични задължения, като подадат ново "Заявление за подпомагане". Заявените парцели, животни и пчелни семейства се одобряват за участие от ДФЗ - РА.
Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Извън случаите по чл. 62, ал. 1 кандидатите за подпомагане могат да правят промени в "Заявлението за подпомагане" и "Заявлението за плащане" по мярка "Агроекологични плащания" в срока и при условията по чл. 11 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.).
(2) Кандидатите за подпомагане могат да правят промени в заявленията за подпомагане по чл. 62, ал. 1 най-късно до 30 март.
Чл. 65. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, одобрява, намалява или отказва изплащането на годишната финансова помощ след извършване на административни проверки и проверки на място за изпълнението на изискванията за подпомагане на агроекологичните дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) При извършване на административните проверки по ал. 1 по направленията по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, буква "а" и т. 5 ДФЗ - РА използва наличната в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните към датата на подаване на заявление от кандидата информация. При установяване на несъответствие между декларирания брой животни и/или пчелни семейства и информацията в регистъра на БАБХ ДФЗ - РА изисква от земеделските стопани всички необходими документи, които следва да бъдат представени в срока по чл. 59.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., предишна ал. 2, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Проверката на място по ал. 1 се извършва в присъствието на кандидата или упълномощен негов представител или служител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., предишна ал. 3, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) При приключване на проверката на място служителят на ДФЗ - РА представя контролния лист с резултатите от проверката за подпис на кандидата или упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в контролния лист обяснения и възражения по направените констатации.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., предишна ал. 4, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) В случай, че кандидатът или упълномощен негов представител или служител не присъстват при проверката на място и са открити нередности, ДФЗ - РА информира кандидата, като му изпраща уведомително писмо заедно с копие от контролния лист.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., предишна ал. 5, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) В срок до 14 дни от получаването на контролния лист за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на ДФЗ - РА.
(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., предишна ал. 6, доп., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ всяка година в срок до три месеца след датата на оторизация на плащането.
Чл. 66. (1) Кандидатите за подпомагане прилагат към общото заявление за плащания на площ документите, посочени в чл. 57, ал. 3 и чл. 58.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) В случай на непълнота на заявените данни или при липса на някой от документите по ал. 1 ДФЗ - РА уведомява кандидата, който може да отстрани допуснатите непълноти в срока и при условията по чл. 11 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Земеделски стопани, които не подадат "Заявление за плащане" по време на агроекологичния си ангажимент, възстановяват получената финансова помощ или част от нея съгласно чл. 18, ал. 4 и се изключват от подпомагане по мярка "Агроекологични плащания".
(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.).
Глава девета

(Нова - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 1.11.2011 г.)

СИСТЕМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ПРОВЕРКИ ОТ ВЪНШНИ ИНСТИТУЦИИ
Чл. 68. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 1.11.2011 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, създава и поддържа електронна система, в която контролиращите лица, развъдните организации и дирекциите на национални паркове "Пирин" и "Централен Балкан" въвеждат данни за извършените през текущата година проверки.
(2) Данните по ал. 1 се въвеждат в електронната система в следните срокове:
1. в срок до 30 октомври на годината, за която се отнасят - за контролиращите лица и дирекциите на национални паркове "Пирин" и "Централен Балкан";
2. в срок до 30 ноември на годината, за която се отнасят - за развъдните организации.
(3) Контролиращите лица, развъдните организации и дирекциите на национални паркове "Пирин" и "Централен Балкан" изпращат в Министерството на земеделието и храните заверена разпечатка на въведените в електронната система данни в седемдневен срок от изтичане на срока по ал. 2.
(4) Функционирането на електронната система и достъпът до нея се уреждат със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА.

(5) При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции, отстраняването им се извършва съгласно „Процедура за редакция на въведени данни в „Система за въвеждане на данни от външни институции”, утвърдена от Министерството на земеделието и храните.(6) Държавен фонд "Земеделие", може да изиска от външните институции, всички необходими документи, свързани с въведени резултатите от извършени през текущата година проверки на земеделски стопани.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г., бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) "Правно основание за ползване" е и решение на общото събрание на населението по реда на глава четвърта от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и споразумение или заповед за разпределение на масивите за ползване по чл. 37в от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
2. "Животинска единица" е условна единица/коефициент за приравняване на гъстотата (броя) на животни на единица фуражна площ, използвана за изхранването им. Броят на различните видове и категориите животни се превръщат в ЖЕ, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една ЖЕ;
б) (доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) говедо или бивол от 6 месеца до 2 години се равнява на 0,6 ЖЕ;
в) (доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.) говедо или бивол до 6 месеца - 0,4 ЖЕ;
г) една овца или една коза се равнява на 0,15 ЖЕ;
д) една свиня за развъждане над 50 кг се равнява на 0,5 ЖЕ;
е) едно животно от други категории свине под 50 кг се равнява на 0,3 ЖЕ.
3. "Обучаваща институция" по смисъла на чл. 1320, ал. 2 е:
а) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.) обучаващи организации, извършващи дейност по Мярка № 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
б) държавно или частно висше училище, създадено, акредитирано и регистрирано при условията и по реда на Закона за висшето образование;
в) публична или частна институция в системата на професионалното образование и обучение, която е професионално училище, професионална гимназия или професионален колеж, създадени и регистрирани в съответствие със Закона за народната просвета, или център за професионално обучение, създаден, лицензиран и регистриран в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение;
г) чуждестранно лице, лицензирано и/или регистрирано в съответствие с националното законодателство в областта на професионалното обучение и квалификация;
д) институция, която притежава лиценз за професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.
4. "Форсмажорни или изключителни обстоятелства" са:
а) смърт на подпомаганото лице;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на подпомаганото лице;
в) отчуждаване на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е поет ангажиментът;
г) сериозно природно бедствие, което силно засяга земята на стопанството;
д) разрушаване на оборите в стопанството в резултат на инцидент;
е) епизоотична болест, засягаща всички или част от животните в стопанството.
5. "Тревни смески от местен произход" са растителните покривки, естествено растящи в подпомаганите площи.
6. "Сеитбообращение" е научнообосновано последователно редуване на земеделските култури по време и място върху определена обработваема площ.
7. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) "Информационни дейности по агроекология" са дейности, които отговарят на изискванията по чл. 6 и чл. 7 от Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 69 от 2008 г.).
8. "Писмено доказателство" е документ, издаван от контролиращо лице на всеки производител или преработвател, който контролира и отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) на Съвета № 834/2007 и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята дейност. Писменото доказателство е изготвено съгласно образеца в приложение XII на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008.
9. (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) "Физически блок", "блок на земеделското стопанство" и "земеделски парцел" се определят съгласно т. 26, 27 и 31 от допълнителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 2. Наредбата се издава за прилагане на чл. 36 (а) (iv) и 39 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1698/2005 г., чл. 27 и т. 5.3.2.1.4 от Приложение II на Регламент на Комисията (EС) № 1974/2006 и Регламент на Комисията (EС) № 1975/2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 - Земеделие, том 80).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Агроекологичните дейности, които се подпомагат по Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) до края на 2009 г., ще се подпомагат по ПРСР за 2007 - 2013 г. за остатъка от периода на петгодишния им договор.
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Земеделски стопани, които са подали "Заявление за подпомагане" през 2008 г. могат да приложат документи, доказващи опит по чл. 20, ал. 1, към "Заявлението за плащане" през четвъртата година от поетото агроекологично задължение.
§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Земеделски стопани, които са подали "Заявление за подпомагане" през 2009 г., могат да приложат документи, доказващи опит по чл. 20, ал. 1, към "Заявлението за плащане" през третата година от поетото агроекологично задължение.
§ 5. През 2009 г. земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "в" и т. 4, буква "а", могат да подават "Заявление за подпомагане" в срок до 30 април включително.
§ 6. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отменя Наредба № 12 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

————————————————————————————————

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 9.03.2010 г.)
........................................................................
§ 24. За подадени заявления след 1 март 2009 г. одобрената площ за извършване на агроекологични дейности или направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а", т. 2, 3, 4 и т. 5, буква "б" може да бъде намалена веднъж за целия петгодишен период до минус 10 %, като поне 90 % от площта се припокрива с одобрената със "Заявлението за подпомагане".
........................................................................
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.)
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница