Агроекологични плащаниястраница7/9
Дата07.05.2017
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Приложение № 1

Приложение 1б към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.,в сила от 1.03.2011 г.)


Таблица за кодовете на агроекологични дейности и техните комбинации

 

Съкращение

Комбинация

Кратко описание на дейността

Код на дейност

на дейността

от дейности

 

или комбина-

 

 

 

ция за записва-

 

 

 

не в съответ-

 

 

 

ната таблица

1

2

3

4

БЗ

 

За биологично растениевъдство - угар

АП00

БЗ 1

 

За биологично растениевъдство - постоянно затревени

 

 

 

площи (ливади и пасища)

АП01

БЗ 2

 

За биологично растениевъдство - за полски култури,

 

 

 

включително фуражни

АП02

БЗ 3

 

За биологично растениевъдство - трайни насаждения,

 

 

 

лозя и маслодайна роза

АП03

БЗ 4

 

За биологично растениевъдство - зеленчукови култури,

 

 

 

включително култивирани гъби и картофи

АП04

БЗ 5

 

За биологично растениевъдство - ароматни и меди-

 

 

 

цински растения

АП05

БЗП 1

 

За биологично растениевъдство в преход - постоянно

 

 

 

затревени площи (ливади и пасища)

АП06

БЗП 2

 

За биологично растениевъдство в преход - за полски

 

 

 

култури, включително фуражни

АП07

БЗП 3

 

За биологично растениевъдство в преход - трайни

 

 

 

насаждения, лозя и маслодайна роза

АП08

БЗП 4

 

За биологично растениевъдство в преход - зеленчукови

 

 

 

култури, включително култивирани гъби и картофи

АП09

БЗП 5

 

За биологично растениевъдство в преход - ароматни

 

 

 

и медицински растения

АП10

БП 1

 

За отглеждане на пчелни семейства - за пчелно семейст-

 

 

 

во, преминало периода на преход

АП11

БП 2

 

За отглеждане на пчелни семейства - за пчелно

 

 

 

семейство в период на преход

АП12

ВПС 1

 

За възстановяване и поддържане на за-

 

 

 

тревени площи с висока природна стойност (ВПС)

 

 

 

чрез косене

АПК13

ВПС 1

 

За възстановяване и поддържане на

 

 

 

затревени площи с висока природна стойност

 

 

 

(ВПС) чрез паша

АПП13

ВПС 2

 

(Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)

 

ВПС 2

 

(Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)

 

ВПС 4.1

 

за оставяне на малки по размер, неразорани и незасети

 

 

 

площи, с размери от 16 до 25 кв.м, в посевите с есенни

 

 

 

култури (есенници), като на всеки 0,5 хектара има по

 

 

 

2 участъка (4 участъка на хектар) с определените

 

 

 

по-горе размери

АП15

ВПС 4.2

 

За запазване на стърнища в полетата, предназначени

 

 

 

за засяване с пролетни култури

АП16

ВПС 4.3

 

за оставяне за петгодишен период на ротационен прин-

 

 

 

цип от 10 до 20 на сто некултивирани и неразорани

 

 

 

площи от общата площ на блока на земеделското сто-

 

 

 

панство, но не по-малко от 1 ха цялостни, нефрагмен-

 

 

 

тирани парчета земя, за период от две години в земе-

 

 

 

делски земи с интензивно монокултурно отглеждане,

 

 

 

с по 1 м изорана свободна от растителност ивица по

 

 

 

границите; ивиците по границите се разорават 2 - 3 пъ-

 

 

 

ти годишно, но не в периода от март до юли

АП17

ВПС 4.4.1

 

(изм. 2012 г.) за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с

 

 

 

гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus)

АП18.1

ВПС 4.4.2
(нова 2012 г.) за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи

АП18.2

ВПС 4.4.3
(нова 2012 г.) за превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus), в пасища и последващото им екстензивно поддържане

АП18.3

ВПС 4.5

 

За неизползване на пестициди, родентициди от второ

 

 

 

поколение и минерални торове освен за локализирано

 

 

 

третиране срещу инвазивни плевели.

АП19

Комб. 1

ВПС 4.1

(Изм. 2012 г.)За изпълнение на комбинация от дейности със

 

 

ВПС 4.4.1

съкращение ВПС 4.1 и ВПС 4.4.1

АП20

Комб. 2

ВПС 4.1

За изпълнение на комбинация от дейности със

 

 

ВПС 4.5

съкращение ВПС 4.1 и ВПС 4.5

АП21

Комб. 3

ВПС 4.2

За изпълнение на комбинация от дейности със

 

 

ВПС 4.5

съкращение ВПС 4.2 и ВПС 4.5

АП22

ХЛ 3

 

За традиционно отглеждане на овощни култури

АП23

ПВ 1

 

За въвеждане на сеитбообращение за опазване на

 

 

 

почвите и водите

АП24

ПВ 2.1

 

За поясно редуване на културите

АП25

ПВ 2.2

 

За създаване на буферни ивици

АП26

ПВ 2.3

 

За изграждане на оттокоотвеждащи бразди

АП27

ПВ 2.4

 

За извършване на противоерозионни мероприятия в

 

 

 

междуредия на лозя и овощни насаждения

АП28

ПВ 2.5

 

За превръщане на обработваеми земи в пасища

АП29

ПВ 2.6

 

За извършване на подобрителни мероприятия

 

 

 

в пасищата

АП30

ПВ 2.7

 

За въвеждане на почвозащитни предкултури

АП31

Комб. 1

ПВ 2.1

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.2

съкращение ПВ 2.1 и ПВ 2.2

АП32

Комб. 2

ПВ 2.1

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.3

съкращение ПВ 2.1 и ПВ 2.3

АП33

Комб. 3

ПВ 2.1

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.7

съкращение ПВ 2.1 и ПВ 2.7

АП34

Комб. 4

ПВ 2.1

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.2

съкращение ПВ 2.1, ПВ 2.2 и ПВ 2.3

АП35

 

ПВ 2.3

 

 

Комб. 5

ПВ 2.1

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.2

съкращение ПВ 2.1, ПВ 2.2 и ПВ 2.7

АП36

 

ПВ 2.7

 

 

Комб. 6

ПВ 2.1

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.3

съкращение ПВ 2.1, ПВ 2.3 и ПВ 2.7

АП37

 

ПВ 2.7

 

 

Комб. 7

ПВ 2.1

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.2

съкращение ПВ 2.1, ПВ 2.2, ПВ 2.3 и ПВ 2.7

АП38

 

ПВ 2.3

 

 

 

ПВ 2.7

 

 

Комб. 8

ПВ 2.2

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.3

съкращение ПВ 2.2 и ПВ 2.3

АП39

Комб. 9

ПВ 2.2

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.4

съкращение ПВ 2.2 и ПВ 2.4

АП40

Комб. 10

ПВ 2.2

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.7

съкращение ПВ 2.2 и ПВ 2.7

АП41

Комб. 11

ПВ 2.2

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.3

съкращение ПВ 2.2, ПВ 2.3 и ПВ 2.4

АП42

 

ПВ 2.4

 

 

Комб. 12

ПВ 2.2

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.3

съкращение ПВ 2.2, ПВ 2.3 и ПВ 2.7

АП43

 

ПВ 2.7

 

 

Комб. 13

ПВ 2.3

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.4

съкращение ПВ 2.3 и ПВ 2.4

АП44

Комб. 14

ПВ 2.3

За извършване на комбинация от дейности със

 

 

ПВ 2.7

съкращение ПВ 2.3 и ПВ 2.7

АП45

Ж 1.1

 

За опазване на застрашени местни породи - говеда,

 

 

 

коне и биволи

АП46

Ж 1.2

 

За опазване на застрашени местни породи - овце и кози

АП47

Ж 1.3

 

За опазване на застрашени местни породи - свине

АП48

Ж 2.1

 

Традиционни практики за сезонна паша

 

 

 

(пасторализъм) - стадо без каракачански кучета

АП49

Ж 2.2

 

Традиционни практики за сезонна паша

 

 

 

(пасторализъм) - стадо с каракачански кучета

АП50

 

 

 

 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница