Агроекологични плащаниястраница9/9
Дата07.05.2017
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Приложение № 4

към чл. 14, ал. 1

Списък на областите и общините, чиито земи са застрашени от ерозия


Водна ерозия


Област

Община

1

2

Благоевеград


Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово


Бургас

Айтос, Бургас, Средец, Камено, Карнобат, Малко Търново, Царево, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Сунгурларе, Приморско

Варна

Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Дългопол, Провадия

Велико Търново


Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол


Видин

Белоградчик, Бойница, Видин, Грамада, Димово, Кула, Ружинци, Чупрене

Враца

Враца, Мездра, Роман

Габрово

Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна

Добрич

Добрич, Балчик, Добрич-сел­ска, Крушари, Тервел

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене

Кюстендил


Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно


Ловеч

Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Монтана, Чипровци

Пазарджик


Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Стрелча


Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън

Плевен

Никопол, Червен бряг, Плевен

Пловдив

Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Родопи, Хисаря, Перущица

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Ценово

Силистра

Главиница, Ситово, Тутракан

Сливен

Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица

София

Ботевград, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костин­брод, Правец, Самоков, Сливница, Златица, Пирдоп, Мирково, Челопеч

Стара Загора


Братя Даскалови, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Стара Загора


Търговище


Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище


Хасково

Ивайловград, Маджарово, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Хасково

Шумен

Венец, Върбица, Гара Хитрино, Велики Преслав, Смядово, Шумен

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа

Ветрова ерозия


Бургас

Айтос, Средец, Камено, Карнобат, Царево, Поморие, Руен, Созопол, Сунгурларе

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Провадия, Суворово

Велико Търново


Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица


Враца

Борован, Криводол, Хайредин

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

Монтана

Вълчедръм, Медковец, Якимово

Плевен

Кнежа, Гулянци

Разград

Кубрат, Завет, Цар Калоян

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле

Силистра

Главиница, Кайнарджа, Дулово, Тутракан

Сливен

Котел, Сливен, Твърдица

Стара Загора


Гълъбово, Гурково, Мъглиж


Търговище


Омуртаг, Опака, Попово, Търговище


Хасково

Маджарово, Симеоновград, Харманли

Шумен

Венец, Каолиново, Нови пазар

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

Приложение № 5

към чл. 26, ал. 1, т. 2

(Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.,

в сила от 1.03.2011 г.)

Минимални изисквания по отношение на минералните торове и продуктите

за растителна защита (ПРЗ)


1. В крайбрежните заливаеми ивици на реките не се складират ПРЗ и

минерални торове.2. Опаковки, специални облекла и оборудване, свързани с торенето, не се

мият в реки, язовири и други повърхностни водни обекти.3. Не се тори в пояс II на санитарно-охранителната зона [1] на

водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, в които съдържанието на

нитрати е по-високо от 35 милиграма на литър.

4. Минералните торове се съхраняват и превозват при спазване на

санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията за пожарна и взривна

безопасност по начин, който изключва увреждане на здравето на хората,

животните и околната среда.5. Земеделските производители водят на отчет употребените количества и

видове минерални торове за всяко поле.6. Земеделските производители водят дневник за проведените химични

обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни

вещества за всяко поле по образец, одобрен от министъра на земеделието и

горите.


7. Земеделските производители уведомяват регионалните служби за

растителна защита (РСРЗ) преди извършване на растителнозащитни мероприятия с

авиационна техника.

8. Техниката за растителна защита е преминала технически преглед пред

регионалната служба на контролно-техническа инспекция (РСКТИ), което се

удостоверява със служебна бележка от РСКТИ и талон за технически преглед.

9. Земеделските производители купуват ПРЗ от търговски фирми,

притежаващи разрешение за търговия с продукти за растителна защита, като

ползват списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за

растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата за

съответната година. Списъкът се издава от НСРЗ и може да бъде намерен в

съответните РСРЗ по места, в интернет страниците на НСРЗ или на МЗХ.10. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Посевен и посадъчен материал

за биологично производство, включен в приложение № 5, част А на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.), не се

използва, без да притежава фитосанитарен растителен паспорт или етикет/и,

издаден/и от национална организация по растителна защита (НОРЗ) на страна -

член на ЕС.

11. Земеделските производители на семена и посадъчен материал от

видове, посочени в приложение № 5, част А на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.), притежават удостоверение за

регистрация в официалния регистър на РСРЗ по чл. 33, ал. 1 от същата наредба.

12. Земеделските производители използват предпазно работно облекло при

извършване на растителнозащитни дейности.13. Последното растителнозащитно мероприятие е извършено така, че е

спазен карантинният срок на ПРЗ при прибирането на реколтата, което се

отбелязва в дневник за проведените химични обработки и употребени торове,

подобрители на почвата и биологично активни вещества.14. Земеделските производители употребяват ПРЗ в зависимост от нивото

на своята квалификация:

- продуктите за растителна защита от втора (ограничена) категория на

употреба се прилагат от лица с висше агрономическо образование или със

средно земеделско образование - растениевъден профил; в случай че

земеделските производители нямат необходимото образование, те преминават

курс на обучение и получават удостоверение за това;

- продуктите за растителна защита от трета (свободна) категория на

употреба могат да се прилагат от лица, навършили 18 г.

Приложение № 6

към чл. 49, ал. 1

Списък на застрашените от изчезване местни породи
1. Българско сиво говедо. 2. Родопско късорого говедо. 3. Българска

мурра. 4. Каракачанска овца. 5. Копривщенска овца. 6. Сакарска овца.

7.Медночервена шуменска овца. 8. Дъбенска овца. 9. Реплянска овца.

10.Тетевенска овца. 11. Западностаропланинска (Брезнишка) овца. 12.

Софийска(Елинпелинска) овца. 13. Средностаропланинска овца. 14.

Среднородопска овца.15. Котленска овца. 16. Странджанска овца. 17. Местна

карнобатска овца. 18. Местна старозагорска овца. 19. Свищовска овца. 20.

Бяла маришка овца. 21. Вакла маришка овца. 22. Дългокосместа коза. 23.

Каракачански кон. 24. Източнобългарски кон. 25. Дунавски кон. 26. Плевенски

кон. 27. Източнобалканска свиня.


Приложение № 6 към чл. 26, ал. 6

(Ново Приложение – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.)


Доброволен отказ

от поет ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Данни за заявлението:
УРН:

Данни за кандидата (Физическо лице)
Физическо лице
ЕГН/ЕНЧ


Лична карта/паспорт №
Издадена от
на датаАдрес за кореспонденцияТелефон
Мобиленe-mail


Данни за кандидата (Юридическо лице/ЕТ)
Юридическо лице / ЕТ


ЕИК / БУЛСТАТУправляващо лице
ЕГН/ЕНЧ


Лична карта/паспорт №
Издадена от
на датаАдрес за кореспонденцияТелефон
Мобиленe-mail

Декларирам, че:  • Запознат съм и съм съгласен да възстановя всички получени средства до момента по мярка 214 „Агроекологични плащания” съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;

  • Запознат съм и съм съгласен да ми бъдат наложени санкции, ако в резултат на административни проверки и/или проверки на място бъдат открити нередности в подаденото от мен заявление за плащане през текущата година.Дата на подаване:
Подпис и печат
Приложение № 6 7 към чл. 49, ал. 1

(Предишно Приложение № 6 - Изм. – ДВ, бр. … от 2012 г., в сила от …2012 г.)

Списък на застрашените от изчезване местни породи

1. Българско сиво говедо. 2. Родопско късорого говедо. 3. Българска мурра. 4. Каракачанска овца. 5. Копривщенска овца. 6. Сакарска овца. 7.Медночервена шуменска овца. 8. Дъбенска овца. 9. Реплянска овца. 10.Тетевенска овца. 11. Западностаропланинска (Брезнишка) овца. 12. Софийска(Елинпелинска) овца. 13. Средностаропланинска овца. 14. Среднородопска овца.15. Котленска овца. 16. Странджанска овца. 17. Местна карнобатска овца. 18. Местна старозагорска овца. 19. Свищовска овца. 20. Бяла маришка овца. 21. Вакла маришка овца. 22. Дългокосместа коза. 23. Каракачански кон. 24. Източнобългарски кон. 25. Дунавски кон. 26. Плевенски кон. 27. Източнобалканска свиня.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница