Акценти от третия дебат – тема „енергетика” (16 март 2009 Г.) СдсДата24.10.2017
Размер93.97 Kb.


АКЦЕНТИ ОТ ТРЕТИЯ ДЕБАТ – ТЕМА „ЕНЕРГЕТИКА” (16 МАРТ 2009 Г.)

СДС (Владимир Кисьов)

 • Политика, ориентирана към потребителите

 • Ясна стратегия за атомната енергетика и нейното развитие

 • Акцент върху алтернативните енергийни източници и намаляване на вредните емисии; Стимулиращи мерки за производство и употреба на енергия от възобновяеми източници - например, да не се издава разрешително за строеж, ако не е предвидено конструктивно монтирането на слънчеви колектори в сградата;

 • Ускорено реализиране на започналите програми и проекти в системата на енергетиката;

 • Намаляване на разходите за пренос на енергия;

 • Извеждане на Агенцията за енергийна ефективност от обсега на МИЕ и превръщането й в независим орган;

 • Либерализация на енергийния пазар; Старт на енергийната борса най-късно през 2011 г.

 • Относно общото министерство на икономиката и на енергетиката: Отделяне управлението на енергетиката от структурата на МИЕ;

 • Относно емисиите на СО2: „След като сме членове на ЕС, трябва да изпълним всички поети ангажименти относно намаляването на вредните емисии. Целите са постижими. Това е въпрос на повишаване конкурентоспособността на икономиката.”

 • Относно изграждането на АЕЦ „Белене”: Преразглеждане на проекта и пренасочване на инвестициите към възобновяеми енергийни източници и намаляване на вредните емисии;

 • Относно проблемите на топлоенергетиката: „СДС е за запазване и развитие на централизираното топлоснабдяване, но със задължително прилагане на когенерация в производството”

 • Относно готовност за съдействие на електроразпределителните дружества за мерки срещу кражбите на ток и въвеждане на специален режим на движение на аварийните коли: „Категорично „ДА” за решаване и на двата проблема”

 • Относно работните места в системата на енергетиката: „Това е въпрос за стопанския субект, а не към политиците. Държавата не може да регулира пазара на труда.”


ГЕРБ (Владимир Уручев)

 • Основни приоритети: Сигурност на доставките, намаляване емисиите на вредни газове, конкурентоспособност на сектора;

 • Повишаване на енергийната ефективност. Прилагане на инициативи и програми, които да спомогнат за двойно увеличение процента на енергийна ефективност в края на мандата; Заедно с бизнеса и неправителствените организации ще изработим нова стратегия за енергийната ефективност;

 • Ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници трябва да са с преобладаващ дял в енергийния микс;

 • Запазване на високия дял на местните въглища в електропроизводството;

 • Увеличаване потреблението на природен газ и, паралелно, мерки за ограничаване на рисковете от зависимост от външни доставчици;

 • Ускорено изграждане на големите енергийни проекти;

 • Ефективен енергиен пазар; намаляване на квотите за регионалния енергиен пазар; промяна на регулаторните практики (необходимо е създаване на конкуренция, а не прилагане на социална политика); Първата стъпка е да се освободи енергия за свободния пазар при осигуряване на защитените потребители. Енергийната борса може да заработи до 2011 г.

 • Относно общото министерство на икономиката и на енергетиката: „Категорично разделяне на енергетиката и икономиката”;

 • Относно емисиите на СО2: „В ЕС сме и трябва за изпълним ангажиментите си”

 • Относно изграждането на АЕЦ „Белене”: „АЕЦ „Белене” няма алтернатива!”

 • Относно проблемите на топлоенергетиката: „Ще приложим някои непопулярни решения, свързани с ниската събираемост на вземанията на топлофикациите. Престъпление е да не се плаща за ползване на топлинна енергия. Регулирането на цените трябва да е на пазарен принцип”

 • Относно готовност за съдействие на електроразпределителните дружества за мерки срещу кражбите на ток и въвеждане на специален режим на движение на аварийните коли: „ДА” и за двата проблема!”


БСП (Таско Ерменков)

 • Три основни приоритета на енергийната политика: устойчиво развитие при достъпни енергийни услуги; повишаване конкурентоспособността на икономиката чрез развитие на свободен пазар; енергийна сигурност и разнообразяване на доставките, при ценови нива, които да не затрудняват икономическото развитие;

 • „Ще изпълним програмата си в сферата на енергетиката до 2013 г., вкл. в частта за създаване на енергийна борса”;

 • Минимални разходи за производство на енергия;

 • Намаляване замърсяването на околната среда;

 • Повишаване на енергийната ефективност, вкл. в производството и преноса на енергия; намаляване на загубите в системата;

 • Първа стъпка в посока „енергийна ефективност” е до края на 2009 година да стартира изпълнението на мерките за въвеждане на енергийна ефективност в сгради държавна и общинска собственост, за които е направено енергийно обследване. Става въпрос за 400 от общо 5000 подлежащи на оценка и саниране сгради.

 • Използване на биомаса и водна енергия;

 • Завършване на АЕЦ „Белене” до 2012 г.

 • Либерализация на енергийния пазар, но да не се допусне т.нар. енергийна бедност;

 • Относно общото министерство на икономиката и на енергетиката: „Енергетиката е част от икономиката, но функциите им трябва да се преразапределят дори в рамките на едно министерство”

 • Относно емисиите на СО2: „Целта „България 50” е недостижима. Икономисаното количество емисии трябва да се продаде на свободния пазар”

 • Относно изграждането на АЕЦ „Белене”: „АЕЦ „Белене” няма алтернатива!”

 • Относно проблемите на топлоенергетиката: „Централизираната топлофикация няма алтернатива и ще работим за укрепване на този сектор. Събираемостта трябва да се подобри и да се създаде обществена нетърпимост към това явление. Предвиждаме мерки за подобряване енергоснабдяването на апартаментите чрез изграждане на хоризонтални системи (вместо сегашните вертикални) и извеждане на измервателните уреди извън апартаментите. Предвиждаме въвеждане на когенерационни системи в производството на топлинна енергия. Необходима е децентрализация на топлоснабдяването. Цените трябва да са пазарно ориентирани, но и социално поносими”.

 • Относно готовност за съдействие на електроразпределителните дружества за мерки срещу кражбите на ток и въвеждане на специален режим на движение на аварийните коли: „ДА” и за двата проблема”

 • Относно работните места в системата на енергетиката: „Увеличаване на заетостта в сектора. Големите енергийни проекти ще създадат работни места”


Напред” (Кънчо Филипов)

 • Основни приоритети: Надеждност, достъпност, устойчивост. Сигурност и стабилност на енергетиката в условията на криза;

 • Да се защити мястото на България като енергиен кръстопът чрез нова енергийна дипломация и говорене в един глас навън;

 • Да се разшири експертната основа на разработването на енергийната политика, чрез привличането на експерти от страна на бизнеса, производителите на енергия и потребителите;

 • Либерализация на енергийния пазар; Да се разреши проблемът с дългосрочните договори за изкупуване на енергия и тези производители да минат на пазарен принцип на борсата;

 • Ясни критерии за определяне на групата на защитени потребители – подпомагане на социално слабите потребители от държавата, а не чрез цени;

 • Преструктуриране на НЕК

 • Относно общото министерство на икономиката и на енергетиката: „Дуализмът трябва да се ликвидира!”

 • Относно емисиите на СО2: „Решението на ЕК не отчита постигнатото от България досега. По този начин беше нарушен принципът на лоялно сътрудничество. Сега Правителството води дело, но се съмнявам, че ще има положително решение”.

 • Относно изграждането на АЕЦ „Белене”: „Трябва да се строят и нови мощности, но и трябва да се правят инвестиции за намаляване загубите при производство на енергия”

 • Относно проблемите на топлоенергетиката: „Необходимо е увеличение дела на комбинираното производство и подобряване събираемостта на вземанията на топлофикационните дружества.”

 • Относно готовност за съдействие на електроразпределителните дружества за мерки срещу кражбите на ток и въвеждане на специален режим на движение на аварийните коли: „ДА” и за двата проблема!”

 • Относно работните места в системата на енергетиката: „Това е въпрос на мениджмънта. Държавата трябва да създава условия за изграждане на специалисти в този отрасъл, които да се занимават с възобновяеми енергийни източници и с икономика на енергетиката, защото университетите все още не подготвят такива кадри”НДСВ (Милен Велчев)

 • Основен приоритет: развитие на възобновяемите енергийни източници (изкупуване при преференциални цени на енергията от ВЕИ); усилия за намаляване на вредните емисии; енергийна ефективност; ускоряване на големите проекти; енергийна сигурност (Южен поток и Набуко); действия за либерализация на пазара;

 • По-голямата част от енергетиката трябва да се приватизира, вкл. приватизация на топлофикациите и „Булгаргаз”;

 • Либерализация на енергийния пазар; 2011 г. е реалистичен срок за старт на борсата. По-важен е въпросът с дългосрочните договори за изкупуване на енергия, вкл. на бъдещи такива договори с производители от ВЕИ;

 • Необходим е финансов ангажимент от страна на държавата за субсидиране по определени програми на производството на по-скъпа енергия от ВЕИ;

 • Относно общото министерство на икономиката и на енергетиката: „Това е въпрос на преценка и политическо решение”

 • Относно емисиите на СО2: „Да се направят аукциони за емисии и средствата от продажбата да се насочат към енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници”

 • Относно изграждането на АЕЦ „Белене”: „На държавата не й е работа да дава пари нито за „Белене”, нито за запушване на дупки от загуби на енергия. Държавата трябва да създава стимули за инвестиране в енергетиката и в енергоспестяващи технологии, щадящи околната среда”

 • Относно проблемите на топлоенергетиката: „По-малко държава в икономиката, респективно – приватизация на топлофикациите. Категорично сме против общата сметка („Един блок, една сметка”). Либералната икономика не предполага споделената отговорност. По тази логика можем да въведем и обща сметка на града”.

 • Относно готовност за съдействие на електроразпределителните дружества за мерки срещу кражбите на ток и въвеждане на специален режим на движение на аварийните коли: „ДА” и за двата проблема”

 • Относно работните места в системата на енергетиката: „Заетостта не е работа на държавата, но трябва от сега да е ясно, че ръстът на производство на енергия чрез възобновяеми източници не вещае добро за броя на заетите в системата”


ДСБ (Иван Иванов)

 • Намаляване енергоемкостта на икономиката чрез данъчни облекчения за бизнеса и намаляване срока за амортизация при инвестиции в енергоспестяващи технологии;

 • Кредити при изгодни условия за енергоспестяващи действия;

 • Рехабилитация на преносните мрежи и завишен контрол по тяхното функциониране, с цел намаляване на загубите при пренос на енергия;

 • Либерализиран пазар за големите потребители и регулирани цени за малките фирми и битовите потребители;

 • ДКЕВР да обяви с числени стойности каква е реалната цена на електроенергията;

 • Държавата да декларира, че няма ада сключва повече договори за гарантирано изкупуване на енергия; да се прекрати практиката на дългосрочните договори и регулираните цени;

 • Създаване на национална енергийна борса през 2010 г., последвано от изграждане на регионална енергийна борса;

 • Ускорено изграждане на газопреносната мрежа;

 • Данъчни стимули за използване на биомаса за производство на топлинна енергия;

 • Гарантирано изкупуване на енергията от възобновяеми енергийни източници;

 • Енергийна сигурност, вкл. чрез използване на местни суровини и ревизия на съществуващите договори за доставки;

 • Алтернативни газови трасета: TGI (Турция, Гърция, Италия), от Северно море чрез Унгария и Румъния, разширяване на находището в Чирен и нови 20 сондажа, които да добиват дневно по 12 млн.куб.м., вместо досегашните 4 млн.куб.м.;

 • Намаляване разходите на енергийните дружества;

 • Изваждане на Агенцията за енергийна ефективност от структурата на МИЕ – агенцията трябва да стане независим орган по енергийна ефективност; Необходима е промяна на философията на политиката по енергийна ефективност – трябва да се говори не за саниране на сгради, а за намаляване на енергийните разходи на дружествата; Необходима е промяна в Закона за енергийната ефективност, която да въведе силен данъчен натиск върху замърсителите и енергийно неефективните производства;

 • Преустановяване практиката на дългосрочни договори за изкупуване на енергия;

 • Преустановяване дейността на Българския енергиен холдинг;

 • Относно общото министерство на икономиката и на енергетиката: „Разделяне на секторите. Държавата сега е и собственик, и регулатор. Необходимо е по-малко държава при управлението на енергетиката. Трябва да се насърчи конкуренцията и инвестициите в сектора”.

 • Относно емисиите на СО2: „Намалението на емисиите трябва да стане с няколко мерки. Най-вече чрез намаление енергоемкостта на икономиката, улесняване развитието на възобновяемите енергийни източници, приоритетно газифициране на страната и създаване на данъчни тежести при въвеждане на енергоемки производства”

 • Относно изграждането на АЕЦ „Белене”: „Строителството на АЕЦ „Белене” не е сред приоритетите на ДСБ, особено в момент на финансова и икономическа криза. В този проект не е решен основният въпрос – този за складирането на отработеното гориво. Докато този въпрос не бъде решен, отново ще бъдем зависими от Русия”.

 • Относно проблемите на топлоенергетиката: „Цените трябва да са реални пазарни за бизнеса и регулирани за бита. Субсидии трябва да има само за социално слабите. Категорично сме против принципа „Един блок, една сметка”

 • Относно готовност за съдействие на електроразпределителните дружества за мерки срещу кражбите на ток и въвеждане на специален режим на движение на аварийните коли: „ДА” за решаване на проблема с кражбите на ток, но за специалния режим на движение на колите, вкл. и за депутатските коли. Въпросът е защо има толкова много аварии – защото дружествата не са приватизирани коректно, не са направени нужните инвестиции, които да намалят авариите.”

 • Относно работните места в системата на енергетиката: „Когато се либерализира пазарът, всяко енергийно предприятие ще знае какви количества на каква цена ще продава и това ще реши въпроса с цената на труда.

За контакт: тел. 02/ 932 09 11, 0889 81 67 63, pr@bia-bg.com дата 24.10.2017 г., стр. от

Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница