Али бей'ин борджу али Бей’ин БорджуДата29.11.2017
Размер98.61 Kb.
АЛИ БЕЙ'ИН БОРДЖУ
Али Бей’ин Борджу
Али Бей’ин яшадъъ кьойюнюн гьозе чарпан бир шейи йокту. Али Бей ве ханесинин де ьойле гьозе чарпъджъ бир шейлери йокту. Дюккaнъ вардъ. Дюккaндан чок аз казанч алдъ. Бу казанчла чок зор кендисини ве ханесини гечиндиребилийорду. Хичбир заман дюккaнънъ бюйютебилмек ичин йетеджек кадар казанч салаямъйорду. Гюнюн биринде Али Бей’ин бир аркадашъ гелди. “Ябанджъ бир мемлекетте даха ийи чалъшма имкaнларъ вардеди. Аркадашъ она, “Орадаки ийи казанчла хем ханени гечиндиребиледжен, хем де пара топлаябиледжендийе сьойледи. Бу фикир Али Бей’ин чок хошуна гитти. Ябанджъ мемлекетте шансънъ денемейе карар верди. Дюккaнънъ саттъ, ханесине бираз пара бърактъ. Каръсъ ве къзанларъ да биркач ай сонра гидеджеи мемлекете геледжеклер, деди.
Али Бей о мемлекете гитти ве кендине бир ода тутту. Ев сахибине бираз пара вермек зорундайдъ. Хемен иш арамая башладъ. Не язък ки, иш булмак о кадар колай бир шей деилди... Арайъшъна гедже гюндюз девам етти. Хер гечен гюн елиндеки пара азалъйорду. Пара харджамадан карнънъ насъл дойурабилирди ки? Бир де кира ьодеди ми, парасъ чок чабук битеджек, ач каладжак, бунларъ анладъ. Арадан ики ай гечтиктен сонра ев сахиби капъя гелди. Али Бей чок утандъ. ”Ефендим,деди, “бана сабър гьостерин. Даха иш буламадъм. Бу йюзден сизе олан борджуму ьодейемийорум.Ев сахиби ийи бир адамдъ. Али Бей’е анлайъш гьостерди, кирайъ ертеледи.
Али Бей иш арамая девам етти. Ама не язък ки, хич бир иш буламадъ. Ючюнджю айда дуруму даха да фена олду. Борч ве съкънтъларъ хеп артъйорду. Ев сахиби гене кира парасънъ алмая гелди. Али Бей утандъ. Бир сюре сусту, сонра шунларъ сьойледи: “Ефендим, сиз ийи йюрекли ве мерхаметли бир адамсънъз. Бу сон юч айън борджуну бана баъшлайън. Шимдиден сонра сизе лaъм оланъ ьодейеджем.
Ев сахиби шьойле джевап верди: “Евет, ийи йюрекли ве мерхаметли бирийим. Ама бунун янъ съра да адалетли бирийим. Борджунузу ьодемелисиниз. Чюнкю геледжек замана аит борчларъ ьодемекле, гечмише аит борчларъ силемезсиниз. Изин верин, сизе бир акъл верейим. Бъракмайън, борчларънъз о кадар бюйюсюн ве сизи босун.Буну деди ве сонра калктъ, гитти.
Арадан бир сюре даха гечти. Рамазан айънън сонуна дору Али Бей’ин оруджуну бозмасъ ичин куру бир екмек парчасъндан башка бир шейи йокту. Борджу да бойнуна асълъ аър бир зинджир гибийди. Ев сахиби байрамда борджуну алмая геледжек. Бу дюшюнджейле Али Бей хич истемеди байрам гелсин. Борджуну гене ьодейемейеджек ве сокаа, я да хапсе биле атълабиледжекти, бу ябанджъ мемлекетте евсиз каладжактъ.
Байрам гелди. Али Бей’ин кендине байрамлък аладжак парасъ йокту. Танъдъктан танъдъа гитти, онлардан ярдъм истеди. Ама хер аркадашъндан айнъ джевабъ алдъ: “Кардешим, сенинле айнъ дурумдайъм. Бенде олмаянъ сана насъл веребилирим? Беним де борчларъм вар, ьодемем лазъм. ЬОдемезсем, ким билир бана не япаджаклар...“
Али Бей борч пара арамактан вазгечти бир сюре. Ертеси гюн оруч тутту, бойнуну бюктю ве дюшюнмейе башладъ, башъма нелер геледжек? Базен чаресиз ве юмитсиз олуйорду, базен де ьофкейле долуйорду...
О гедже бекледи, ев сахиби гелсин, ама капъсънъ чалан деил ев сахиби, онун чоджууйду. Али Бей ьофкейле долду. “Сизинле гьорюшмек истемийорумдеди. Али Бей генч адама сайгъсъзлък гьостерди. Ама бунунла берабер ев сахибинин чоджуу аркадашча елини узаттъ ве ьофке ятъштъран татлъ бир дилле конушмая башладъ: “Кардешим, бурая сени азарламая гелмедим, сана мюжде гетирмейе гелдим. Бабамла бен факирлиини гьордюк. Сана аджъйоруз. Анлъйоруз, мемлекеттен узаксън, юзюнтюлюсюн. Бабам адалетли бир адамдър. Бунун ичин борджуну баъшлаямъйор. Ама сени севийор. Бунун ичин бана шьойле деди: “Сен чалъш, кира ичин лазъм олан парайъ сен казан.Буну севе севе яптъм. Борджуну ьодемек ичин лаъм олан парайъ янъмда ташъйорум. Буйур, ал. Ярън бабама гит, она бу парайъ веребилирсин. Аллах сенинле олсун...деди.
Ама Али Бей тешеккюр етмеди, гурурла долду ве ев сахибинин чоджууна серт сьозлерле “Сенинле ишим йок бенимдеди. “Сенин садакана да мухтач деилим. Бабанла гьорюштюм мю, бен бир чаресини булурум. Паран сенин олсун. Хайдъ гюле гюле сана.Парайъ она дору фърлаттъ ве капъйъ гьостерди. Ев сахибинин чоджуу бир сюре сусту дурду. Гьозлери юзюнтюйле долмушту. Сонра парайъ топладъ ве сессиздже орадан айрълдъ.
Ертеси гюн ев сахиби капъя гелди. Али Бей къзгън ве шашкъндъ. Ев сахибинин аякларъна капанмак ве аф ве мерхамет дилемектен башка бир шей дюшюнемеди.

Ев сахиби шьойле конушту: “Дюн акшам чоджуумун кишилиинде сизе аф ве мерхамет гьостердим. Ама ону ве онун мерхаметини кабул етмединиз. Аяънъза кадар гелмиш олан бу шансъ кенди аяънъзла тептиниз. Сизе да фазла мерхамет гьостеремем.”


Али Бей не десин? Даха ьондже бундан коркмушту. Шимди башъна гелди. Евден атълдъ. Али Бей евден еве, касабадан касабая диленмейе башладъ. Бир гюн ачлък ве соуктан чок хасталандъ. Мемлекетинден ве севдиклеринден узактъ. Ябанджъ бир мемлекетте ьолдю.
Аркадашъм, сиз де бу Али Бей’е бензийор мусунуз? Бир вакът къзандънъз, ама бираз бюйюдюктен сонра, ийилии ве кьотюлюю бирбиринден айърмайъ ьорендиниз. Та о замандан Аллаха каршъ олан борджунуз башладъ. Ве бугюне кадар Аллаха каршъ олан борджунуз арттъ, чоалдъ, деил ми? Аллахън ясакладъъ шейлери сък сък япмадънъз мъ? Евет, Онун ясакладъъ шейлер яптънъз, инсанлара зарар вердиниз, онларъ яраладънъз. Аллахън сизден бекледии шейлере ьонем вермединиз. Базен кьотюлюю бъракмак ичин ве ийи шейлер япмак ичин гайрет еттиниз, ама биркач ийи ишле ески борджунузу силемединиз. ЬОйле деил ми?
Ийи нийетлериниз, тьовбелериниз ве ийи ишлериниз, дуаларънъз ве оручларънъз гечмиштеки гюнахларънъзън борджуну ьодейемез... Геледжек гюнлерде ийи ишлер яптънъз мъ, бунлар затен вазифениздир. Аллах затен сизден ийи ишлер ве мерхамет беклер, ьойле деил ми?
Пейгамберлер гюнахларънъзън борджуну ьодемекте сизе ярдъмджъ оламазлар. Чюнкю онлар да сизин гиби инсандър. Онларън да Аллаха каршъ борчларъ вардър. Онлар да ялнъз Аллаха съъндълар. Чюнкю дава гюнюнде херкес саде кендиси ичин адалетли Аллахън ьонюнде хесап вереджектир...
Аллах гьорюйор, сиз де гюнахларънъзън борджуну ьодейемейеджексиниз. Дава гюню якъндър. Бундан херкесин хабери вар. Аллах мерхаметлидир. Сизе бир куртулуш йолу хазърламъштър. Ев сахиби Али Бейе аджъдъ, чоджууну гьондерди. Аллах да бунун гиби рухсал ачъдан чоджуу олан Иса Месих’и сизе гьоклерден гьондерди. Иса Месих дюнянън куртаръджъсъдър. Аллах Онун араджъйла бютюн инсанлар ичин гюнахтан ве сонсуз ьолюмден куртулуш саладъ... “Аллах сизи чок севийор, йок олманъзъ истемийордийе сизе мюжде гетирди.
Аллах сизинле кендиси арасънда баръш ве достлук олмасънъ истеди. Бунун ичин сонсузлуктан бери Онун Келам’ъ (яни Онун Сьозю) олан Иса’йъ гьондерди. Иса Месих, Аллахън катъндаки шанлъ йерини бърактъ, йерйюзюне гелди. Яшадъъ темиз хаятъ сизин ичин яшадъ... ДЖанънъ сизин ичин верди. Анлатълмаз аджълар чекти, канларънъ акъттъ ве ьолдю.
Севгили кардешим, кимсе кендиси я да башкасъ ичин аф салаямаз. Аф, Аллахън бир бахшишидир, Аллахън бир лютфю ве ийилиидир. Ялнъз Иса Месих буну салаябилир ве буну инсанлара сунабилир. Аллах сизе Иса Месих араджъйла аф сунду. Бу аффъ рет етмекле сучларънъза ве гюнахларънъза ен коркунч сайгъсъзлъъ еклемейин... Месих’ин сизин ичин курбан олмасънъ кабул един. Иса Месих лазъм олан юджрети ьодемиштир. Геч олмадан буну Аллаха тешеккюрле кабул един. Чюнкю Аллах ийилиини ве аффънъ рет еденлери давалаяджактър...
Иса Месих сизе шьойле дийор: “Ей бютюн йоргунлар, аър йюк алтънда оланлар. Бана гелин, бен сизе рахат вереджем. Бойундурууму такънън ве бенден ьоренин. Чюнкю бен яваш ве алчакгьонюллюйюм. О заман джанларънъз ичин рахатлък буладжаксънъз.(Инджил’ден, Матта 11: 28 ве 29)

Мутлу Кайнак

mutlu.kaynak@gmx.net

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница