Анализ и оценка на състоянието и дейността на училището през изминалата учебна годДата15.10.2018
Размер180.5 Kb.
Раздел І

Кратък анализ и оценка на състоянието и дейността на училището през изминалата учебна година

Приоритетите в УВД през изминалата учебна година се свеждат до:

1. Провеждане на качествен УП в съответствие с държавните образователни изисквания, гарантиращ добра общообразователна подготовка, добри резултати при външното оценяване и реализация на учениците от VІІ и VІІІ клас в средни учебни заведения.

2. Активна превантивна възпитателна работа с учениците, формиране на нравствени ценности и добродетели, както и решаване на проблеми на училищния ред и дисциплина.

3. Прибиране и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици.

4. Интегрирано обучение на децата със специални образователни потребности и разнороден етнически състав – ранна социализация.

5. Взаимодействие с родители, общественост, неправителствени организации.

В най-общ план поставените цели бяха изпълнени от педагогическия екип. Hа външното оценяване учениците постигнаха оптимални резултати. Спортните ни успехи са сред едни от най–добрите в региона. В резултат на превантивната възпитателна работа нямаме ученици с тежки криминални прояви и рисково асоциално поведение.

Остават редица нерешени проблеми, които са свързани с разнообразяване на учебния процес, педагогическото общуване, подобряване на училищния ред и дисциплина, опазване на материалната база и издигане нивото на възпитаност на учениците.

Тези проблеми са основополагащи в стратегията за развитието на училището както в дългосрочен, така и в краткосрочен план и те определят основните цели и приоритети на УВД в настоящия комплексен план.

Раздел ІІ

Цели, стратегия и приоритети в дейността на училището.


І. Мисия и визия на училището

Основно училище „Алеко Константинов” е общообразователно учебно заведение, в което се обучават ученици с различен интелектуален потенциал и мотивация за учебен труд. В по- голямата си част родителската общност са хора, свързани с различни сфери на материалното производство и услугите и малка част имат малък и среден бизнес.

Педагогическият екип е високо квалифициран и съставен от учители с изявени професионални качества. МТБ е на добро равнище и всяка година се обогатява и подобрява.

Тези основни характеристики предопределят мисията на училището, която се свежда до:

1. Учебният процес трябва да се организира така, че да предоставя възможност на подрастващите за развитие на умствените им способности и интелектуалните им качества и овладяване на учебния материал. Крайната цел е да получат добра общообразователна подготовка, която до голяма степен, определя по-нататъшното им обучение и ги прави конкурентноспособни на състезания, олимпиади, приемни изпити

2. Във връзка с целите в учебната работа наложително е в училище да се осигурява добра психологическа среда и позитивни взаимоотношения между ученици, учители, родители, чрез повишена взискателност, поддържане на добрите училищни традиции, извънкласни дейности и разнообразни форми на сътрудничество с родителската общественост. В основата на всички дейности трябва да стои проблемът за опазване здравето и живота на децата.

3. Административният и педагогическият контрол да се основава на доброто взаимодействие между органите на управление на училището и на демократичните принципи на управление. Стилът на УР да бъде ориентиран както към решаването на основните цели и задачи на УВП, така и към проблемите на всеки член на педагогическия екип.

4. Провеждане на ежегодна информционна кампания сред родителите за разясняване на ползите от образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

5. Системно обогатяване и обновяване на МТБ с цел създаване на оптимални условия за провеждане на УВП.

ІІ. Основни цели и приоритети в дейността на училището през учебната 2016/17 година.Стратегическа цел: прибиране, адаптиране, ограмотяване и приобщаване на учениците към училище, като важна предпоставка за правилната им реализация в обществото.

1. Създаване на предпоставки за оптимален учебен процес и за подобряване качеството на учебната работа

1.1. Прибиране и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици

1.2. Изпълнение на основните образователни изисквания.

1.3. Повишаване качеството на урочната работа чрез:

1.3.1. Упорита, целенасочена работа на учителите за повишаване мотивацията, за получаване на по-добри резултати от учениците в учебния процес.

1.3.2. Формиране на способности у учениците за самостоятелна работа и използване на знанията.

1.3.3. Използване пълноценно възможностите на наличната компютърна и мултимедийна техника в учебния процес.

1.3.4. Създаване на условия за достъп до съвременни информационни технологии, извън учебните часове за ученици, които нямат компютър в къщи.

1.3.5. Оптимизиране на системата за проверка и оценка знанията на учениците и контрол върху резултатите от изпитванията чрез тестови задачи, сравняване на входящи и изходящи нива.

1.3.6. Интегрирано обучение на децата със СОП и разнороден етнически състав – ранна социализация и развитие творческите заложби на учениците.

2. Провеждане на съдържателна възпитателна работа по гражданско образование.

2.1. Здравно и екологично възпитание.

2.2. Превантивна дейност срещу проявите на агресивност и насилие в училище.

2.3. Разработване и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване на училищния тормоз между децата и учениците. Създаване на училищен координационен съвет за справяне с насилието.

2.4. Подобряване на училищния ред и дисциплина и опазване на МТБ.

2.5. Формиране на правна култура у учениците - какво е криминално деяние и тероризъм.

2.6. Активна и съдържателна работа по БДП и действия при бедствия, аварии и катастрофи.

2.7. Разширяване на ученическото самоуправление чрез активизиране дейността на ученическия съвет, класните (паралелковите) активи с цел подобряване на дисциплината, активизиране на дежурствата и опазване на МТБ.

2.8. Ресурсно осигуряване на разнообразни извънкласни форми с цел реализиране на училищната политика – знания, успех и реализация според възможностите на всеки.

3. Утвърждаване на демократичните принципи на административен и педагогически контрол, взаимодействие с родители и обществени организации.

3.1. Утвърждаване функционалната структура на училищното управление.

3.2. Усъвършенстване на контролната дейност.

3.3. Усъвършенстване работата на педагогическия съвет- оперативност, деловитост, функционалност.

3.4. Разработване и актуализиране на пакет от вътрешно - училищни нормативни документи, отнасящи се до:

- правилник за дейността на училището;

- правилник за вътрешния трудов ред;

- колективен трудов договор;

- вътрешни правила за образуване и разпределение на ФРЗ;

3.5. Усъвършенстване на системата за педагогически консултации между родители и учители.

3.6. Взаимодействие на училището с обществените организации.

3.7. Усъвършенстване на информационната система за оповестяване на дейностите в училище на медиите и русенската общественост.

3.8. Подобряване на МТБ, финансово осигуряване на училището.

3.9. Актуализация на сайта на училището.

4. Приоритет в дейността на училището

4.1. Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение; приоритетно обучение по математика.

4.2. Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

4.3. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.

4.4.Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

4.5. Гражданско образование.

4.6. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално – техническа база.

4.7. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

4.8. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ цялостната УВР.


Раздел ІІІ

Дейности за реализиране на целите и мероприятията в учебно- възпитателната работа

Приложения:

1. Учебна дейност.

2. Гражданско образование и възпитание

3. Квалификационна дейност.

4. Взаимодействие с родители и общественост

5. Помощни органи и комисии.

6. План – график за дейността на училището.

7. Тематичен план за работата на ПС.1.Учебна дейност
1. Разумно и професионално приложение на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност при изработване на годишните разпределения и плановете на класните ръководители.

Срок - 15.09.2016 г.

Отг. - Директорът

2. Създаване на организационни предпоставки за съдържателна педагогическа дейност:

2.1. Разработване на Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране.

Срок: 10.09.2016

Отг.: Ст. Петрова, М. Маринова, В. Андреева

2.2. Приемане на Правилник за дейността на училището.

Срок: 10.09.2016

Отг.: В. Гаврилов, Ж. Цвяткова

2.3. Разработване на училищни учебни планове.

Срок: 10.09.2016

Отг.: Д. Алекова

2.4. Приемане на Годишния план за дейността на училището.

Срок: 10.09.2016

Отг.: Ж. Чавдарова, П. Данова, Ц. Трифонова

2.5. Разработване на учебни планове за индивидуална форма на обучение.

Срок: 10.09.2016

Отг.: Д. Алекова

2.6. Разработване на мерки за повишаване на качеството на образованието.

Срок: 10.09.2016

Отг.: М. Енчева, П. Димитрова, Д. Димитрова

2.7. Разработване на Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Срок: 10.09.2016

Отг.: Ив. Иванов, М. Милушева, Т. Маринова

2.8. Разработване на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Срок: 10.09.2016

Отг.: Ж. Чавдарова, М. Митева, Ст. Баберкова

2.9. Предлагане на Директора разкриване на занимания по интереси.

Срок: 10.09.2016

Отг.: М. Митева

2.10. Разработване на Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

Срок: 10.09.2016

Отг.: Ж. Чавдарова

2.11. Избиране на спортните дейности от определените по чл.92, ал.1 от ЗПУО.

Срок: 10.09.2016

Отг.: Г. Павлова

2.12.Изготване на седмичното разписание

Срок: 10.09.2016

Отг.: Д. Алекова

2.13. Изготвяне на график за дежурствата

Срок: 15.09.2016

Отг.: В. Гаврилов

2.14. Актуализиране на Правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Срок: 10.09.2016

Отг.: Ж. Чавдарова

2.15. Разпределение на класните стаи

Срок - 15.09.2016 г.

Отг. - Директорът

2.16. Изготвяне на графици за БДП, ГЗ, консултации, ДЧФВС, спортни дейности, допълнителен час на класа, контролни и класни работи и др.

Срок - 15.09.2016 г.

Отг. - преподавателите

3. Във връзка с повишаване качеството на учебната дейност учителите да вземат под внимание следните приоритети в преподавателската си работа:

3.1. В обучението по природоматематически дисциплини да доминират проблемите, свързани с логическото мислене на учениците и формиране на умения за самоконтрол при използване на знанията.

Срок – през годината

Отг. - учителите

3.2. В обучението по хуманитарни дисциплини акцентите да бъдат насочени към проблемите на глобализацията; същност, управленски стратегии и значение на Европейския съюз. Да продължи работата по развитие на комуникативно-речевите умения на учениците и подобряване на езиковата им култура.

Срок – през годината

Отг. – учителите

3.2.1. Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българският език не е майчин.

Срок – през годината

Отг. – учителите по БЕЛ

3.3. Приоритет в учебната работа по художествено- естетическите дисциплини и физическо възпитание и спорт да бъдат повишаване мотивацията на учениците за по-високи резултати за духовно и физическо усъвършенстване.

Срок – през годината

Отг. – учителите

4. По всички учебни дисциплини да продължи работата по следните проблеми:

4.1. Съдържание и критерии за оценка при тестовите изпитвания. Особено внимание да се обърне на подготовката и външното оценяване в ІV и VІІ клас.

4.2. По-широко използване на компютърна и мултимедийна техника н учебния процес.

4.3. Индивидуализация и диференциация на обучението с изоставащите ученици и ученици от етническите малцинства застрашени от отпадане или преждевременно напускане от училище.

Срок - през годината,

Отг. –учителите, пр. на МО

4.4. Индивидуализация и диференциация на обучението на деца и ученици със СОП.

Срок - през годината,

Отг. – ресурсните учители

4.5. Да се провеждат консултации с нуждаещите се от допълнителна работа ученици по определен график.

Срок – през годината

Отг. – учителите

2. Гражданско образование и възпитание
­І. Основни направления:

1.Гражданското образование в училището да бъде насочено към формиране на умения у учениците за взаимодействие със социалната среда, изграждане на култура на социално поведение, уважение към гражданските права и отговорности. Активно да се противодейства срещу проявите на агресивност и насилие в училище. Във връзка с здравното и екологично възпитание да се активизира спортно - туристическата дейност.

2. Да се утвърждава превантивната възпитателна работа в училище с оглед предпазването на децата от наркомания, алкохол, тютюнопушене, секти , сексуална разпуснатост, пристрастяване към хазартни игри, криминални прояви.
ІІ. Гражданското образование и възпитание да се осъществява в трите съставни части на учебно-възпитателния процес:

1. Чрез учебното съдържание по отделните учебни предмети.

2. Чрез възпитателната работа в часа на класа.

3. Чрез съдържателна извънкласна и извънучилищна дейност.


ІІІ. Гражданско образование и възпитание чрез учебното съдържание:

1. В годишните разпределения учителите да формулират ясно и обосновано възпитателните цели на методичните единици.

Срок - 15.09.2016 г.

Отг. – учителите

2. Осъществяване на мотивирана и целенасочена извънкласна работа, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на етническите малцинства.

Срок – през годината

Отг. – учителите

3. В преподаването на учебния материал учителите да акцентуват върху следните проблеми на възпитателния процес:

3.1. Начален етап: приобщаване на малките ученици към общоучилищния живот, възпитание в родолюбие, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие, безопасност на движението, действия при бедствия и аварии.

Срок – през годината

Отг. – учителите

3.2. Прогимназиален етап: здравно-екологична възпитание, възпитаване на нравствени добродетели и патриотични чувства, безопасност на движенито, действия при бедствия и аварии, формиране на естетически критерии.

Срок – през годината

Отг. – учителите

3.3. Съхраняване и развитие на културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства в образователния процес.

Срок – през годината

Отг. – учителите

ІV. Гражданско образование и възпитание в часовете на класа

1. Превантивната възпитателна работа на класните ръководители да се интегрира с ОбКПППМН , РПУ

Срок – през годината

Отг. – зам.-директор, кл.ръководители

2. Приоритет в работата на класните ръководители да бъде формиране на личностни умения на учениците за адекватно социално поведение при съвременните динамични обществено-икономически условия. За целта в часовете на класа да се работи по следните приоритетни теми, които да бъдат в основата на планирането на възпитателната работа на класовете.

2.1. Начален етап: Етикеция, Отговорност и самостоятелност, как да противодействаме срещу насилието, БДП, Религиозна и етническа толерантност, Хигиенни навици за учебен труд.

Срок – 21.09.2016 г.

Отг. – класните ръководители

2.2. Прогимназиален етап: Здравето като ценност и качество на живота, Как да осмисля свободното си време, Светът и любовта, Позитивни и негативни форми на социално поведение – рисково поведение, Действия при бедствия и аварии, Религиите по света и религиозно толерантност.

Срок .- 21.09.2016 г.

Отг. – класните ръководители

2.3. Регистриране на децата и учениците в риск и обхващане в занимания по интереси.

Срок – м. октомври

Отг. – кл. ръководители

2.4. Да се проведе час на класа, посветен на 154–годишнината от рождението на Алеко Константинов

Срок – януари 2017 г.

Отг. – класните ръководители

V. Да се организират по работния график на училището следните национални и училищни празници и бележити годишнини:

- Откриване началото на учебната година -15.09.2016 г.;

- Ден на независимостта - 20.09.2016 г.

- Ден на народните будители - 28.10.2016 г.

- Годишнина от рождението на Алеко Константинов - 13.01.2017 г.;

- Национален празник - 02.03.2017 г.

- Международен Ден на земята - 21.04.2017 г.

-Ден на славянската писменост, българската просвета и култура 24.05.2017 г.

- Ден на детето - 01.06.2017 г.
3. Квалификационна дейност
1. Вътрешноквалификационната дейност в училище да се организира чрез изграждане на следните методически обединения:

1.1. МО на учителите от начален етап с председател М. Енчева

1.2. МО на учителите от прогимназиален етап с председател П. Данова

2. Председателите на МО да разработят конкретни планове за работата на МО, които да бъдат внесени за обсъждане и утвърждаване от педагогическия съвет през месец октомври.

Отг. Председателите на МО

3. Примерни теми за квалификационна работа, които да се включат в плановете:

- развитие на комуникативно-речевите умения и писмена грамотност на учениците

- методи на изграждане на понятиен апарат в обучението по история и цивилизация, география и икономика

- мотивация на учениците в обучението по физкултура и художествено-естетическите предмети

- работата с изоставащите ученици, груповата работа и взаимоучителната метода

- подобряване стила и метода на проверка и оценка знанията на учениците. Тестовото изпитване

4.Участие в курсове, организирани от РУО и Департаментите за усъвършенстване на учителите

5. Форми на вътрешноучилищна методическа работа – лекции, семинари, дискусии

Срок – през годината

Отг. – зам. - директор

6. Сбирките на МО да се осъществяват по работен график на училището

Отг. Председателите на МО

4. Взаимодействие на училището с родители и общественост

1. Да продължат и се задълбочат контактите на училището с Дирекция

„ Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, БЧК, благотворителни фондации с цел подпомагане на децата в неравностойно поведение

Срок - ежемесечно;

Отг. – зам. - директор

2. В плановете за възпитателна работа класните ръководители да обособят специален раздел за дейности, свързани с родителите. Да се изградят класни родителски комитети

Срок - октомври

Отг. – зам. – директор

3. Да се задълбочат връзките на училището с

- Регионална библиотека „Любен Каравелов”

- Читалище „Г.Бенковски”

- ОбДЦКИ


- ОбКБППМН

- Държавен куклен театър

- Комплекс за социални услуги за деца и семейства

- Първо управление „Полиция“ – Русе

Срок – през годината

Отг. – зам. директор

4.Да се осъществи взаимодействие с неправителствени организации за подпомагане на гражданското образование и възпитание в областта на превенцията по проблемите на наркоманията, СПИН, здравословен начин на живот при деца и др.

Срок - през годината

Отг. – зам.директор

5. Тематични родителски срещи:

- Запознаване на родителите на учениците от първи и пети клас с новия ЗПУО

Срок – 09.09.2016

Отг. - Директорът

- Запознаване и разясняване на ЗПУО, училищния правилник и нормативната уредба в училище. Здравословно хранене и здравословен начин на живот.

Срок – октомври 2016; февруари 2017 г.

Отг.- Директорът

6.Отклонение в социалното поведение на учениците - среща разговор с психолог

Срок – март

Отг. - Директорът


5. Помощни органи и комисии


  1. Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците:

Председател - Жулиета Чавдарова

Членове - Милена Цанкова

Велико Гаврилов

Гинка Павлова

Младен Стойков

2. Комисия по професионалното ориентиране:

Председател - Стефка Божанова

Членове - Иваничка Георгиева

Десислава Димитрова
3. Комисия по БДП:

Председател: Иван Иванов

Членове: Марияна Енчева

Иван Данчовски


4. Комисия по БУВОТ :

Председател: Юлиян Гюрчев

Членове- Младен Стойков

Жулиета Чавдарова

Ст. Баберкова
5. Комисия по ритуалите и тържествата в училище:

Председател: Петя Димитрова

Членове – Велико Гаврилов

Анелия Костова

Ценка Трифонова

6. Комисия за поддържане на училищния сайт и информиране на медии и общественост за дейностите и успехите в учебно-възпитателната работа.

Председател: Теодора Маринова

Членове - Даря АЛекова

Жулиета Чавдарова
7. Комисия по разработване на проекти.

Председател: Жулиета Чавдарова

Членове – Диана Маринова

Теодора Маринова

Адриана Бубянова

Павлина Данова


8. Комисия по стопанските въпроси.

Председател: Виолета Андреева

Членове – Жулиета Чавдарова

Иван Иванов

Митко Митев

Даринка Николова


9. Комисия за квалификация на учители и изготвяне на критерии за оценка на педагогическия труд.

Председател: Юлиян Гюрчев

Членове – Жулиета Чавдарова

Десислава Димитрова

Иван Данчовски

Милена Пишмишева


10. Комисия за противодействие на тормоза в училище

Председател: Жулиета Чавдарова

Членове: Велико Гаврилов

Пламен Георгиев

Родител, ученик

11. Комисия по БАК

Председател: Жулиета Чавдарова

Членове: Стеляна Баберкова

Иваничка Георгиева

Мариела Митева

Митко Митев
12. Комисия за седмичното разписание

Председател: Даря Алекова

Членове: Теодора Маринова

Адрияна Бубянова

Милена Цанкова

Младен Стойков


13. Комисия по СФУК

Председател: Юлиян Гюрчев - Директор

Членове: Жулиета Чавдарова

Виолета Андреева

Даринка Николова

Даря Алекова


Директорът създава Комисии за противопожарна безопасност в началото на учебната година.


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

НА УЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ

през учебната 2016/2017 година
Дейности

Срок

Отговорници

Септември 2016 г.

1.

2.


Организиране и провеждане на родителска среща за родителите на учениците в първи и пети клас за запознаване с новия ЗПУО.


Организация на УВП, разпределение на учебните часове, разпределение на класните ръководители

09.09.2016 г.


Директор


Зам.- директор
Директор

Зам. - директор3.

Преглед на задължителната документация за началото на учебната година:

- Стратегия за развитие на училището

- Правилник за дейността на училището

- Училищни учебни планове

- Приема формите на обучение

- Годишен план за дейността на училището

- Учебни планове за индиви-дуална форма на обучение

- Мерки за повишаване качеството на образованието

- Програма за превенция на ранното напускане на училище

- Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

- Предлагане на групи по интереси

- Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

- Избор на спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.


10.09.2016 г.

Директор

Зам.- директор


Ст. Петрова, М. Ма

ринова, Андреева

В. Гаврилов

Ж. Цвяткова

Д. Алекова
Ж. Чавдарова

П. Данова


Д. Алекова

М. Енчева

П. Димитрова

Ив. Иванов

М. Милушева

Ж. Чавдарова

М. Митева

М. Митева

Ж. Чавдарова

Г. Павлова4.

Откриване на учебната година

Изготвяне на годишните разпределения и плановете на кл. ръководители15.09.2016 г.

П.Димитрова

В.Гаврилов

Ив.Данчовски

Ц.Трифонова5.

Изработване на седмичното разписание, графици за занятията по ЗИП и СИП, ИУЧ и ФУЧ в I, V клас, БДП, ГЗ, ДЧФКС, спортни дейности допълнителния час на класа;график за консултиране на ученици и родители

15.09.2016 г.

Ж.Чавдарова

Д. Алекова

учителите


6.

Изработване на графици за дежурства; Графици за контролни и класни работи;

15.09.2016 г.

Ж.Чавдарова

В.Гаврилов

Д. Алекова


7.

Дейности, свързани с 22.09 -обявяване Независимостта на България

20.09.2016 г.

Ив.Георгиева

П. Данова8.

Оформяне на училищната документация; Утвърждаване на Списък-Образец №1

29.09.2016 г.

Директор

Зам.- директор

Кл. ръководители учители


9.

Изграждане на групите за извънкласни дейности и изработване на график за провеждането им.

29.09.2016 г.Директор

Ръководителите на групи10.

Класните ръководители да включат в разпределенията си за часа на класа по 2 теми за кариерно развитие на учениците.

29.09.2016 г.

Кл. ръководители

11.

Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията.

30.09.2016 г.

Д. Алекова

Т. МариноваОктомври 2016 г.

12.

Организиране и провеждане на родителска среща

11.10.2016 г.Директор

Зам.- директор

Кл. ръководители


13.

Изработване на училищна програма за работа по пробле-мите на наркоманията, сектите и детската престъпност и съгласуването й с ИО на МОН.

11.10.2016 г.

Зам.- директор

14.

Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

18.10.2016 г.

Мл. Стойков

15.

Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.

постоянен

Зам.- директор

Кл. ръководители16.

Задоволяване на най – неотложните потребности от учебно – технически средства.

постоянен

Директор

Зам.- директор17.

Провеждане на учебно занятие за действие при бедствия и пожари

25.10.2016 г.Директор

Зам.- директор

Кл. ръководители


18.

Посещение на историческия музей-Русе

27.10.2016 г.

Кл. ръководители

19.

Провеждане на медицински прегледи на учениците.

28.10.2016 г.

Мл. Стойков

20.

Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

28.10.2016 г.

Зам.- директор

21.

Организационни сбирки на МО и приемане плановете за тяхната дейност

м.октомври 2016 г.

Председателите на МО

Ноември 2016 г.

22.

Отпразнуване по класове на 01.11- Ден на народните будители

28.10.2016 г.

Кл.ръководители

23.

Вътрешно- училищна изложба-

Конкурс на художествена рисунка18.11.2016 г.

Иван Иванов

М.Цанкова24.

Квалификационни дейности

01.- 30.11.2016 г.

Зам.- директор

Председателите на МОДекември 2015 г.

25.

Коледни празници:

  • общо тържество

  • тържества по класове

19 - 23.12.2016 г.

Ил. Донкова

П.Димитрова

В.Гаврилов

Ив. Данчовски26.

Коледни картички, рисунки и предмети, изработени в часовете по ДТИ и ИИ

20.12.2016 г.

Ив.Иванов

УчителитеЯнуари 2017 г.

27.

152 год. от рождението на Алеко Константинов

13.01.2017 г.

Ил. Донкова

П.Димитрова

В.Гаврилов


28.

Участие в ученически спортни първенства

23 - 27.01.2017 г.

Г.Павлова

29.

Приключване на І учебен срок и оформяне на училищната документация

03.01.2017 г.


Учители, кл.ръководители


Февруари 2017 г.

30.

Изготвяне на училищната документация за втория учебен срок; Изработване на седмичното разписание, графици за занятията по ЗИП и СИП, ИУЧ и ФУЧ в I, V клас, БДП, ГЗ, ДЧФКС, допълнителния час на класа; график за консултиране на ученици и родители; Изработване на графици за дежурства; Графици за контролни и класни работи

09.02.2017 г.

Директор

Зам.- директор

Кл. ръководители


31.

Провеждане на родителски срещи

14.02.2017 г.

Директор

Зам.- директор

Кл. ръководители


32.

Годишнина от обесването на Васил Левски

17.02.2017 г.

Кл.ръководители

Март 2017г.

33.

Национален празник на България

03.03.2017 г.

Ив.Георгиева

П. Димитрова34.

Ученически спортни игри 2016 -2017 г.- турнири по футбол, волейбол, баскетбол и др.

По график

Ж.Чавдарова

Г.Павлова35.

Организиране на тематична изложба на мартеници и картички, посветени на 1 и 8 март

м. март 2017 г.

Ив.Иванов

Кл. ръководители36.

Училищно състезание „Алековци“ за учениците от ΙΙΙ клас

31.03.2017 г.

Кл. ръководители на ΙΙΙ клас

Април 2017 г.

37.

Провеждане на вътрешноучилищен пробен изпит във връзка с НВО в ΙV и VΙΙ клас

18 - 28.04.2017 г.

Директор

Зам.- директор

Кл. ръководители учители


38.

Отбелязване Деня на Земята

21.04.2017 г.

Д. Димитрова

М. Митева39.

Седмица на детската книга - съвместна дейност с читалище-то. Посещения на детски представления

м. април 2017

М.Маринова

М. ЦанковаМай 2016г.

40.

Отбелязване Деня на Европа

09.05.2017 г.

Кл. ръководители

41.

Провеждане на спортен празник на училището

12.05.2017 г.

Юл.Гюрчев

Ж.Чавдарова

Г.Павлова


42.

24 май- Ден на славянската писменост и култура


24.05.2017 г.

Ж.Чавдарова

П.Димитрова

В.Гаврилов


43.

НВО в IV; VII клас

От 19.05. 2017 г.

Юл.Гюрчев

Ж.Чавдарова В.Гаврилов Преподавателите44.

Родителски срещи с родители-те на ученици от седми и осми клас

16.05.2017 г.

Кл. ръководители

45.

Планиране на броя на постъпва

щите първокласници31.05.2016 г.

Директор

М. Цанкова46.

Планиране на необходимата учебна и училищна документа-ция.

31.05.2016 г.

Директор

Зам.- директор47.

Тържество, посветено на приключване на учебната година в началния курс

31.05.2017 г.

Кл. ръководители

Юни 2016 г.

48.

Провеждане на екскурзии с учебна цел V – VІІІ клас

01-10.06.2017 г.


Кл.ръководители49.

Планиране на ремонтните дейности.

15.06.2016 г.

Директор

Д. Митев


50.

Тържество, посветено на приключване на учебната година и оформяне на документаицията

15.06.2017 г.

П.Димитрова

В.Гаврилов

Ив.Данчовски

Ил. Донкова

Годишният план е приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 12 от 12.09.2016 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница