Анализ на качеството на водата, използвана за питейно-битови цели на територията на бургаска област за 2016 ГДата17.12.2017
Размер71.23 Kb.
ЦЕНТРАЛНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ

АНАЛИЗ

НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ ЗА 2016 Г.
Водоснабдяването на населението на Бургаска област с вода за питейно-битови цели се осъществява от 325 централни водоизточника, като 2 от тях са повърхностни - язовир «Камчия» и язовир «Ясна поляна». Двата повърхностни водоизточника имат изградени и функциониращи пречиствателни станции.

От язовир „Камчия" се водоснабдяват 82 населени места в Бургаска област с население 315 040 жители - от Общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен и Сунгурларе. От язовира се подава вода и за населени места, намиращи се на територията на Варненска и Сливенска области. И през тази година има населено място (с. Соколово), което от смесено водоснабдяване премина към голямата водоснабдителна система на язовир „Камчия“, с което отпадна функцията на собствения водоизточник.

От язовир „Ясна поляна" се водоснабдяват 24 населени места с население 32 908 жители от Общините Созопол, Приморско, Царево и Средец. През тази година има населено място (с.Росеново), което се водоснабдяваше от местни водоизточници и премина към централното водоснабдяване от водоснабдителна система „Ясна поляна".

Останалите 152 населени места от Бургаска област с население 19 663 жители се водоснабдяват от 283 подземни водоизточника, като водата от тях постъпва след пречистване и обеззаразяване във водопроводната мрежа на съответното населено място.

РЗИ-Бургас извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на населението в гр.Бургас и областта. Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени с изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Всяка година РЗИ-Бургас съвместно с експлоатационното дружество „В и К" ЕАД гр.Бургас изготвя програма за мониторинг на питейната вода в Бургаска област.

През 2016г. пробонабирането от водопроводната мрежа на населените места в Бургаска област се извършваше от 554 пункта, съгласно изготвен график. Качеството на питейната вода в гр.Бургас се изследваше ежемесечно в 10 пункта, разположени в различни квартали и комплекси на града.

През годината по показателите на постоянния мониторинг са проведени изпитвания на 712 проби, от които 608 съответстват на нормативните изисквания. В постоянния мониторинг са включени следните показатели: активна реакция, алуминий, амониев йон, вкус, електропроводимост, манган, мирис, мътност, нитрати, нитрити, цвят, колиформи, ешерихия коли, остатъчен свободен хлор.

По показателите на периодичния мониторинг през 2016 г. са изследвани 87 проби, от които 71 съответстват на нормативните изисквания. В този вид мониторинг са включени органолептични, физико-химични, микробиологични и радиологични показатели, съгласно Приложение №1 от Наредба №9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


От проведените анализи са установени следните проблеми в качеството на питейните води:

  • Несъответствия по микробиологичните показатели

Най–честите отклонения са в по-малки населени места, с малки водоснабдителни системи, без пречиствателни станции и с примитивни начини на дезинфекция; в зони на водоснабдяване, с водочерпене под 10 куб.м. на денонощие; на места се извършваха ремонтни дейности по водопроводната мрежа; наличие на стари и лесно авариращи в следствие на обилни валежи водопроводни мрежи в малките населени места.

  • Отклонения по показател „нитрати”

През годината целенасочено са изследвани 22 населени места (22 зони на водоснабдяване) с трайни отклонения по показател „нитрати”. От 52 проби (38 от постоянния и 14 от периодичния мониторинг), взети от централни водоизточници с трайно отклонение по показател „нитрати”, 33 са стандартни, а останалите 19 са със завишени стойности от 51,0 мг/л. (с. Черково) до 76,0 мг/л.(с. Екзарх Антимово).

Насочения мониторинг по този показател ще продължи в определените по списък населени места, в които се подава вода с трайно отклонение. В две зони на водоснабдяване, които не са включени в списъка на населените места с трайно откланение по този показател, се установиха наднормени стойности - 55,0 мг/л (зона №9 – с.Раклиново); 53,9мг/л и 56,6 мг/л (зона № 144- Суходол). Водата в същата ще бъде проследена през 2017г. по този показател.

Най-често замърсяването с нитрати се среща във водите на плитки подземни водоизточници (извори, кладенци, сондажи), разположени в местности с обработваеми земеделски земи или в близост до населени места и черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти. Основната причина за повишаване на този показател е неправилното използване на азотни минерални торове, неправилната земеделска и животновъдна практика.


  • Отклонения по показател „флуориди”:

В едно населено място (в 2 изследвани проби) са установени по-високи стойности от 1,5мг/л. по показател „флуориди” - с. Есен – 4,8 мг/л. и 6,2 мг/л. В с. Есен, община Сунгурларе, водата е изцяло от един водоизточник с много високо съдържание на флуориди и на този етап корекция е невъзможна. По данни на Кмета на Община Сунгурларе ще бъде проучена възможността за намиране на друг водоизточник в околността и изследване на неговите качества.

При продължителна консумация на вода с наднормено съдържание на флуор е възможно да се развие заболяването зъбна флуороза, при което флуора се натрупва в зъбите, променя цвета им, уврежда техния емайл, което ги прави чупливи и ронливи. Особено уязвими са кърмачетата и малките деца. При много дълъг период на експозиция на високи нива на флуор чрез питейната вода може да се развие и скелетна флуороза със засягане на цялата костна система.  • Отклонение по показател „калций” и „магнезий”

По показател „магнезий” в осем от пробите са установени наднормени стойности – 110,7 мг/л в с. Ливада; 112,1 мг/л в с. Желязово; 95,8 мг/л в с Русокастро; 102,9 мг/л в с.Голямо Буково; 108,5 мг/л в с. Извор;83,9 мг/л в с. Габър;114,8 мг/л в с.Суходол и 95,3 мг/л в с. Малина.

В четири проби са установени наднормени стойности по показател „калций“ в с.Факия – 159,6 мг/л; с.Младежко-166,8мг/л и с. Белила -150,8 мг/л и 171,6 мг/л (две проби).Тези показатели участват в определянето на твърдостта на водата, като същата за с. Белила е в нормите – 8,4mg(Sum)qv/l.

  • Отклонения по органолептични показатели (цвят, мирис, вкус, мътност)

През годината се установиха 103 нестандартни проби, взети в дъждовно време, от малки зони на водоснабдяване, в населени места със стара и амортизирана водопроводна мрежа, както и след извършени ремонтни дейности.

  • Отклонение по показател „желязо“

В периода от 25.04 – 31.05.2016г. бяха установени наднормени стойности по показател „желязо“ в 14 проби от питейната вода в населени места от Община Царево (с. Резово и с. Синеморец) и Община Приморско (гр.Приморско и с. Ново Паничарево), всички водоснабдени от водоснабдителна система „Ясна Поляна“ (язовир „Ясна Поляна“). След проведено проучване от страна на „ВиК“ ЕАД гр.Бургас е установено, че отклоненията се дължат на аварийни ремонти по деривация „Ясна Поляна“, която е изпълнена от стоманени тръби и е в експлоатация от 1972-1974г. Водата на изход ПСПВ „Ясна Поляна“ не показва отклонение от нормите по този показател. Връчени бяха 3 предписания и съставени 2 акта за установяване на административно нарушение. Предприети са мерки от дружеството за прочистване и ремонт на авариралите участъци.

  • Отклонение по показател „манган“

По показател „манган“ в две проби в с.Богданово са установени наднормени стойности - 202 µg/l и 307 µg/l. Издадени са 2 предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки. Извършено е промиване на водоема и на водопроводната мрежа.

  • Отклонение по показател „фосфати“

В една проба е установено несъответствие по показател „фосфати“ – 0,548 мг/л – с.Русокастро.


  • Отклонение по показател „активна реакция“

По показател „активна реакция“ в две проби са установени наднормени стойности – 9,8рН единици (с. Аспарухово и с. Крушово), което не създава риск за здравето на консуматорите , при условие , че няма отклонения по други показатели.

  • радиологични показатели

Питейната вода освен по микробиологични и химични показатели се изследва и по радиологични показатели. Една проба от с.Синьо Камене, Обшина Средец, отново не отговаря по показател „обща алфа активност“ – установено 1,31 Bq/l. Изследванията по показател „обща бета активност“, „естествен уран“ и „обща индикативна доза“ на същата проба не показват превишение на стойностите по Наредба №9. По една проба в с. Пчелин , с.Разбойна и с.Росен не отговарят по показател „обща алфа активност“ – установено съответно 0,13 Bq/l, 0,17 Bq/ l, 0,22 Bq/ l. Изследванията по показател „обща бета активност“, „естествен уран“ и „обща индикативна доза“ на същите проби не показват превишение на стойностите по Наредба №9. Към момента не е изяснена причината за отклонението по този показател. Провеждат се допълнителни проучвания и анализи.
За съдържание на бромати в питейната вода са изследвани 31 проби – всички съответстват на нормата.

Беше осъществен контрол по спазване на санитарно-хигиенните изисквания в санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения при водоизточниците, използвани за питейно-битови цели и водоснабдителните съоръжения към тях (пречиствателни станции за питейни води, хлораторни станции и съоръжения за обеззаразяване на водата, резервоари, помпени станции и др.). Водоснабдителните съоръжения, регистрирани в РЗИ-Бургас, съгласно чл.36 от Закона за здравето към 31.12.2015г. са 410 броя. Взети са 90 проби по показателите на постоянния мониторинг от необработени (сурови) води – от самите водоизточници или от водоеми, от които 78 отговарят на нормативните изисквания. От язовирите за питейно-битово водоснабдяване за мониторинг по микробиологични показатели са взети 48 проби съвместно с БДЧР-Варна. Същите съответстват на Наредба №12 от 18 юни 2002г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

През годината бяха издадени общо 36 предписания на 41 обекта. За установени несъответствия на качеството на питейните води са наложени администрантивни наказания на отговорните лица.

През 2017г. продължава систематичния контрол (мониторинг) върху качеството на водата за питейно-битови цели, подавана във водопроводната мрежа на Бургаска област, на състоянието и поддържането на водоизточниците, водоснабдителните съоръжения и на санитарно-охранителните им зони.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница