Анализ на остри заразни заболявания през 2012 Г. За разградска областДата27.10.2018
Размер136 Kb.
АНАЛИЗ НА ОСТРИ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2012 Г. ЗА РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Общата инфекциозна заболяемост през 2012 г. – 946,60%000 (1170 болни) е по-висока спрямо предходната 2011 г. – 597,90%000 (739 болни), което представлява увеличение с 431 болни. Увеличението е за сметка на варицела (557,44 %000) – 689 болни. Мониторирането на данните за общата инфекциозна заболяемост и по нозологични единици през последните 5 години (Приложение 1а) показва, че общата инфекциозна заболяемост през отчетния период е по-висока от средната за Разградска област (768,41%000), поради по-големия брой болни през 2012 г. от варицела, салмонелоза, туберкулоза, остър вирусен хепатит В, лаймска борелиоза, ехинококоза, както и регистрирани 12 случая на трихинелоза.

Обликът на инфекциозната патология през 2012 г. се определя от двете най-разпространени инфекции – варицела - 689 болни (557,44%ооо) и ентероколити - 225 болни (182,04%ооо) – 78,12% от всички заразни болести.

От чревните инфекции, най-голямо епидемиологично значение имат ентероколитите – 182,04%ооо с 225 болни, следват ротавирусни гастроентерити – 71 болни (57,44%ооо), салмонелози – с 40 болни (32,36%000), при сравнително ниски нива на вирусен хепатит „А” – 7 болни (5,66%000), колиентерити – с 5 болни (4,05%000) и дизентерия – 2 болни (1,62%000).

Заболяемостта от лаймска борелиоза – 45 болни (36,41%000) е по-висока от тази през 2011 г. – 19 болни (15,37%000) и 2 пъти по-висока спрямо средната за областта през последните 5 години – 17,72%000.

През 2012 г. има регистрирани 3 смъртни случая от ОЗБ, срещу 1 починал през 2011 г.


І. Анализ по нозологични единици

1. Капкови

1.1 Туберкулоза - Новооткрити и съобщени са 14 болни от туберкулоза, БК(+), срещу 4 болни през 2011 г. Заболяемостта за 2012 г. – 11,33%000, почти колкото средната за областта през последните 5 год. – 11,77%000 и близо 2 пъти под средната за страната за 2012 г. – 21,54%000.

Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 50-59 год. – 21,97%000 (4 болни), следвана от групата 40-49 год. – 16,15%000 (4 болни), над 60 год. – 15,86%000 (5-ма болни) и групата 30-39 год. – 11,92%000 (2 болни).

Структурата по професии и месторабота показва, че 6-ма от болните са пенсионери (42,86%), следвани от безработни – 4 болни (28,57%), работещи – 3 болни (21,43%) и 1 учител (7,14%).

Заболяемостта в селата е по-висока – 13,82%000 (9 болни), в сравнение с градовете – 8,55%000 (5 болни). Болните са от 10 населени места на 5 общини.

Профилактиката с римицид (изонид) на контактни и инфектирани лица се осъществява успешно. През годината са профилактирани 127 лица и са изразходвани 140 опаковки. През 2012 г. са получени 300 опаковки изонид в МБАЛ гр. Разград. Към 31.12.2012 г. ОПФ на МБАЛ – Разград има в наличност 111 опаковки и в болнична аптека 1250 опаковки. В края на всяко тримесечие са извършвани проверки и са изпращани доклади в МЗ, Дирекция УСДП.

1.2. Морбили – Няма заболели лица през 2012 г.

1.3 Епидемичен паротит – Заболяемостта за 2012 г. е 0,81%000 (1 болен), почти колкото средната за страната 0,79%000 и е 8 пъти по-ниска от предходните 5 години (2007-2011 г.) – 6,55%000 и еднаква с тази през 2011 г. – 0,81%000 – 1 болен. Болният е дете на 3 години, неорганизирано, от село.

Детето е изолирано и лекувано в дома и е с редовен имунизационен статус за възрастта.1.4. Рубеола - Няма заболели лица през 2012 г.

1.5 Скарлатина – Заболяемост – 16,18%000 (20 болни), по-ниска от предходната година – 22,65%000 (28 болни) и близо 2 пъти по-ниска от средната заболяемост за Разградска област за последните 5 год. – 30,09%000 и под средната за страната за 2012 г. – 42,39%000.

Градската заболяемост – 25,64%000 (15 болни) е по-висока от селската – 7,68%000 (5 болни). Болните са от 10 населени места на 6 общини. Най-много са откривани през м. декември.

Най-засегната е възрастовата група от 1-3 год., със заболяемост 175,70%000 (6 болни), следвана от 4 до 7 год. – заболяемост 225,12 %000 (10 болни), 8-14 год. – заболяемост 49,03%000 (4 болни).

Скарлатината обхваща предимно ученици – 50% (10 болни), следвани от деца в ОДЗ – 30% (6 болни), следват и неорганизирани деца - 15% (3 болни) и 1 дете от ДЯ (5%).1.6 Варицела – Заболяемост 557,44%000 (689 болни). Нивото е близо 3 пъти по-високо от това за 2011 г. – 235,44%000 (291 болни) и по-високо от средното за областта през последните 5 год. – 396,94%000, и под средното ниво за страната, за 2012 г. – 378,01%000.

Варицелата е най-разпространената инфекция в Разградска област и съставлява 58,89% от общата заболяемост. Инфекцията е регистрирана целогодишно, но най-често през месец май – 151 случая, м. юни – 87, м. април – 80.

Преобладава в градовете 538 заболели (919,71%000), а в селата са 151 заболели (231,94%000 ). (Приложение № 6-в). Регистрираните болни са от 47 населени места на областта и 7 общини.

Според възрастовата характеристика най-засегната е възрастта от 4-7 г.- 6911,30%000 (367 болни), следва групата 1-3 год., със заболяемост 6061,49%000 (207 болни), 8-14 год. – 1397,40%000 (114 болни), възрастова група 0-1 год.- 1244,81%000 (12 заболели), 15-19 год. – 231,67%000 (17 болни), 20-29 год. – 98,50%000 (14 болни), 30-39 год. – 77,49%000 (13 болни), 40-49 год. – заболяемост 21,54%000 (4 болни) и 1 болен в групата 50-59 год. – 5,49%000.

Анализът по професии и колективи показва, че 61,83% (426 болни) са деца в ОДЗ, следвани от ученици 19,74% (136 болни), деца неорганизирани – 9,43% (65 болни), деца в детски ясли – 4,64% (32 болни), работещи в промишлени фирми и земеделски фирми – 12 болни (1,74%), други – 6 болни (0,87%), служещи – 0,58% (4 болни) и по 2 болни в ДМСГД – гр. Разград, безработни и 2-ма работещи в обществено хранене и търговия по 0,29% и по 1 болен пенсионер и учител – 0,15%.

Причините за високата заболяемост в учебните и детски заведения са свързани освен с възрастовото предразположение, струпване на големи контингенти в колективите, високия контагиозен индекс, както и с влиянието на някои социални фактори в организацията на обслужването на децата, формиране на сборни групи и паралелки, клубове и извънкласни форми.1.7 Грип и ОРЗ – През 2012 г. са заболели 913 лица, срещу 754 за 2011 г.

Открити са 335 болни с усложнения, от които 319 лекувани стационарно. През 2011 г. болните с усложнения са 485.

В ежедневния и седмичен мониторинг са включени в системата за сентинелно наблюдение 6 АПМП. Във връзка с усложнената епидемична обстановка ежедневно се изготвят справки за заболяемостта от ОРЗ и Грип в областта.

През 2012 г. са получени 680 бр. антивирусни препарати, от които 240 бр. реленца и 440 бр. тамифлу. 754 опаковки тамифлу и 1061 реленца са разпределени на лечебните заведения за болнична, извънболнична помощ, ЦСМП, съобразно обслужващото население. Ежеседмично отдел ПЕК изготвя справка за изразходваните антивирусни препарати.1.8 Коклюш – Няма регистрирани болни за 2012 година. (Приложение № 3).

2. Чревни инфекции

2.1 Салмонелози – Заболяемостта през 2012 г. – 32,36%000 (40 болни) е 7 пъти по-висока от тази през 2011 г. – 4,85%000 (6 болни), по-висока от средната за областта през последните 5 год. – 10,28%000 и от средното за страната ниво за 2012 г. – 11,42%000.

Заболелите 40 лица през 2012 г. са от 20 населени места на 5 общини. Салмонелозите са по-разпространени сред населението от селата 41,47%ооо (27 болни), срещу 22,22 %ооо (13 болни) в градовете. (Приложение № 6-в).

Етиологичната структура на салмонелозите (Приложение 6-б), показва изолиране на 8 щама – 15 със салмонела Ентеритидис, 13 със салмонела Котбус, 6 със салмонела Тифимуриум, 2 със салмонела Гиза и по 1 със салмонела гр. “ОС”7, Грампиан, Ричмонд и Бонариензис.

Регистрирани са 22 контактни, от които 15 със салмонела Ентеритидис, по 2 със салмонела гр. „ОС“ и „ОС“2 и по 1 със салмонела Бонариензис, Котбус и Тифимуриум.

Открити са 5 здрави заразоносители, от които по 2 със салмонела Котбус и гр. „ОС“ и 1 със салманела Тифимуриум.

Регистрирани са и 5 преболедували, от които 3 със салмонела Ентеритидис и 2 със салмонела гр. „ОС“.

Анализът по възрастови групи показва, че най-засегната е групата от 0-1 год. - 726,14%000 (7 болни), следва групата 1-3 год., със заболяемост – 263,54%000 (9 болни), 4-7 год. - със заболяемост – 90,05%000 (4 болни), над 60 год. - със заболяемост – 31,73%000 (10 болни), 30-39 год. със заболяемост – 23,84%000 (4 болни), 20-29 год. със заболяемост – 14,07%000 (2 болни), 15-29 год. със заболяемост – 13,63%000 (1 болен), 8-14 год. със заболяемост – 12,26%000 (1 болен) и 40-49 год. със заболяемост – 10,77%000 (1 болен).

Анализът по професии и месторабота (Приложение № 5), показва че най-засегнати са неорганизирани деца – 35% (14 болни), следват пенсионери – 25% (10 болни), работещи в промишлени фирми и земеделски фирми –7,50% (3 болни), по 2 болни (5%) са работещи в ОХТ, ученици и безработни и по 1 болен (2,50%) – дете в детска ясла и други.

При епидемилогичните проучвания на заболелите през 2012 г. от салмонелоза при 23 от тях се установи консумация на рискова храна – яйца (пържени и варени), супи със застройка от яйце, пилешки продукти (бутчета), кайма, миди, яйчен крем, баница и сандвичи с яйца и сирене.

2.2 Шигелози – Заболяемост за 2012 г. е 1,62%000 (2 болни), срещу 4,05%000 (5 болни) за 2011 г., под средната за областта през последните 5 год – 2,98%000 и 9 пъти по-ниска от средната за страната – 10,57%000.

Болните са от 2 населени места в 2 общини, като 1 е от град (1,71%ооо ) и 1 е от село заболяемост(1,54%ооо). (Приложение № 6-в).

Анализът по възрастови групи (Приложение № 2), показва, че водеща е групата от 50-59 г. със заболяемост – 5,49%000 (1 болен) и 1 над 60 год. – заболяемост 3,17.

По професии и месторабота (Приложение № 5) показва, че 1 болен е учител и 1 пенсионер (50%).

Етиологична характеристика (Приложение № 6-б). От 2-ма болни се изолира шигела Зоней. Регистрирани са 3 здрави заразоносители, от които 2-ма са с шигела Зоней и 1 шигела диз.4.

2.3 Колиентерити – Заболяемостта за 2012 г. – 4,05%000 (5 болни), по-ниска от тази за 2011 г. – 4,85%000 (6 болни) и по-ниска от средната за областта през последните 5 год. – 7,30%000, и под средната за страната за 2012 г. – 6,07%000.

Заболелите са от 4 населени места на 3 общини. Колиентеритите са по-разпространени сред населението от градовете - 6,84%ооо (4 болни), срещу 1,54%ооо (1 болен) в селата. (Приложение № 6-в).

Заболяванията са в групата 0-1 год., със заболяемост 207,47%000 (2 болни) и от 1 до 3 год. - заболяемост – 87,85 %000 (3 болни).

Анализът по колективи и професии показва, че 4 от заболелите лица са деца – неорганизирани (80%) и 1 дете от ОДЗ (20%).

От заболелите 5 лица, 3 лица са със серотип ЕЕК06, и по 1 лице със серотип ЕЕК0126 и ЕЕК0164.

Регистрирани са 9 заразоносители, като от тях са с ЕЕК06 – 4 лица, ЕЕК055 - 3 лица и ЕЕК0126 – 2 лица.

От 9 заразоносители, 2 са контактни с ЕЕК06.

Здравите заразоносители са 6, от които по 3 са с ЕЕК055, 2 с ЕЕК0126 и 1 ЕЕК06. Преболедувал е 1 заразоносител със серотип ЕЕК06.2.4 Ентероколити – Заболяемостта 182,04%000 (225 болни), по-ниска от тази през 2011 г. – 219,26%000 (271 болни) и по-ниска от средната за областта за последните 5 години - 226,10%000 и от средната за страната за 2012 г. – 250,57%000.

Заболелите са от 63 населени места в 7 общини, като в селата заболяемостта е 187,40%000 (122 болни), а в градовете – 176,08%000 (103 болни).

Заболяемостта по възрастови групи (Приложение № 2) е както следва: 0-1 год. - 2385,89%000 (23 болни), 1-3 год. – 1903,37%000 (65 болни), 4-7 год. – 585,32%000 (26 болни), 8-14 год. – 343,22%000 (28 болни), над 60 год. – 123,74%000 (39 болни), 20-29 год. – 119,61%000 (17 болни), 15-19 год. – 95,39%000 (7 болни), 30-39 год. – 59,61%000 (10 болни), 50-59 год. – 27,47%000 (3 болни) и 40-49 год. – 26,92 %000 (5 болни).

Анализът по професии (Приложение № 5) показва, че най-засегнати са деца, неорганизирани в колективи – 45,33% (102 болни), пенсионери – 17,78% (40 болни), деца от ДЗ – 11,56% (26 болни), ученици – 9,78% (22 болни), работещи в промишлени и земеделски фирми – 9,33% (31 болни), безработни – 2,67% (6 болни), други – 1,33% (3 болни), по 2-ма болни в обществено хранене и търговия и 3 служащи (0,89%) и 1 дете от детски ясли – 0,44%.

Етиологичното разшифроване (Приложение № 1) на ентероколитите е рутинно, като от всички 225 ентероколити, 64 са етиологично определени както следва: 30,74%000 (38 болни) с протеус, 7,28%000 (9 болни) с ентеробактер, по 7 болни (5,66%000) с цитробактер и морганела моргани, и 2,43%000 (3 болни) с псевдомонас аеругиноза.

2.5 Ротавирусни гастроентерити - заболяемостта 57,44%000 (71 болни), срещу тази през 2011 г. – 55,83%000 (69 болни) е по-висока от средната за страната за 2012 г. – 28,35%000.

Заболелите са от 26 населени места в 7 общини, като в градовете заболяемостта е 76,93%000 (45 болни), а в селата – 39,94%000 (26 болни).

Заболяемостта по възрастови групи (Приложение № 2) е както следва: 0-1 год. - 1659,75%000 (16 болни), 1-3 год. – 1376,28%000 (47 болни), 4-7 год. – 135,07%000 (6 болни), 8-14 год. – 12,26%000 (1 болен), 50-59 год. – 5,49%000 (1 болен).

Анализът по професии (Приложение № 5) показва, че най-засегнати са деца, неорганизирани в колективи – 76,06% (54 болни), деца от ДЗ – 15,49% (11 болни), деца от детски ясли – 4,23% (3 болни), ученици – 2,82% (2 болни) и 1 други (1,41%).3. Вирусни хепатити

Заболяемостта за 2012 г. – 16,18%000 (20 болни), малко по-ниска 16,99%000 (21 болни) за 2011 г., по-ниска от средната за областта за последните 5 години – 21,14%000 и доста по-ниска от средната за страната за 2012 г. – 76,29%000. През 2012 г. има регистрирани 7 болни с хроничен вирусен хепатит С .3.1 Вирусен хепатит А – Заболяемостта – 5,66%000 (7 болни) и по-ниска от тази за 2011 г. – 8,09%000 (10 болни) и близо 3 пъти по-ниска от средната за областта (2007-2011 г.) – 14,60%000. Заболелите от ВХ „А” са 35% от всички хепатити.

Лицата са от 3 населени места на 2 общини, като заболяемостта е по-висока в селата – 6,14%000 (4 болни), спрямо тази в градовете – 5,13%000 (3 болни).

Най-засегната възрастова група (Приложение № 2а) е 20-29 год. – 14,07%000 (2 болни), следва групата 30-39 год. – 11,92%000 (2 болни), 40-49 год. – 10,77%000 (2 болни) и 1 болен над 60 год. – 3,17%000.

Анализът по професии показва, че по 2 болни (28,57%) са безработни и работещи в промишлени фирми и земеделски фирми и по 1 болен (14,29%) са пенсионер, работещ в обществено хранене и търговия и други.3.2 Остър вирусен хепатит В – Заболяемост 4,85%000 (6 болни) за 2012 г., срещу 1 болен за 2011 г. (0,81%000) и 2 пъти по-ниска от средната за областта (2007-2011 г.) – 2,23000 и малко по-ниска за страната за 2012 г. – 4,38%000.

Лицата са от 5 населени места на 3 общини, като заболяемостта е по-висока в селата – 6,14%000 (4 болни), спрямо тази в градовете – 3,42%000 (2 болни).

Най-засегната възрастова група (Приложение № 2а) е 15-19 год. – 13,63%000 (1 болен), следва групата 30-39 год. – 11,92%000 (2 болни), 50-59 год. – 10,99%000 (2 болни) и 1 болен 20-29 год. – 7,04%000.

Анализът по професии показва, че 4 болни (66,67%) са безработни и 2 други (33,33%).

През 2012 г. е регистриран 1 смъртен случай от ОВХ тип „В“. Касае се за жена на 39 год. от село, безработна. Лекувана е в ОИБ на МБАЛ гр. Разград. Поради усложняване на състоянието й болната е приведена в ОАИЛ, където прави екзитус леталис.

3.3 Остър вирусен хепатит С – няма заболели лица за 2012 год.

3.4 Остър вирусен хепатит – неопределен – няма заболели лица през 2012 г.

3.5 Хроничен вирусен хепатит В – няма заболели лица за 2012 год.

3.6 Хроничен вирусен хепатит С - Заболяемост за 2012 г. – 5,66%000 (7 болни), по-висока от тази за 2011 г. – 4,85%000 (6 болни) и 4 пъти по-висока от средната за областта (2007 г.-2011 г.) – 1,64%000 и за страната – 1,25%000.

Лицата са от 5 населени места на 2 общини, като заболяемостта в селата е по-висока – 6,14%000 (4 болни), срещу 5,13%000 (3 болни) в градовете.

Анализът по професии показва, че 3-ма от болните са пенсионери – 42,86% и по 1 болен (14,29%) - работещ в промишлена фирма, служещ, безработен и други. (Приложение № 5).

Заболяемостта по възрастови групи (Приложение № 2) е както следва: 4-ма болни са на възраст над 60 год. (12,69%000), следва групата - 40-49 год. – 2 болни (10.77%000), 50-59 год. – 1 болен (5,49%000).

Шестима от болните са хоспитализирани за лечение в МБАЛ – гр. Разград. Изследвани за маркери, положителни за ВХ “С”.
4. HIV и СПИ

4.1 HIV-инфекция – през 2012г. на територията на областта са изследвани 1033 лица, срещу 859 през 2011г. Един регистриран е 1 случай на серопозитивен – заболяемост 0,81%000 за 2012 г., еднаква с тази за 2011 г.- 0,81%000 (1 случай), по висока от средната за областта (2007 г.-2011 г.) – 0,74%000 и за страната – 0,71%000.

Съгласно Заповед на МЗ № РД-29-1095/12.07.2012 г. и Заповед на МЗ № РД-29-1077/12.07.2012 г. служителите от отдел ПЕК при РЗИ – Разград извършиха дейности по Компонент 1 и Компонент 2.4.2 Гонококова инфекция – За 2012 г. няма регистрирани болни.

4.3 Сифилис – за 2012 г. има регистриран 1 заболял от сифилис, заболяемост – 0,81%000, 4 пъти по-ниска тази за страната 4,48%000, колкото тази за 2011 г. – 0,81%000 (1 болен) и малко по-ниска от тази за последните 5 години в Разградска област – 0,89%000.

Заболелият е жена на 40 г., безработна, от град, лекувана в ОКВБ на МБАЛ гр. Разград.4.4 Хламидия трахоматис – регистрирани са 4 болни за 2012 г. – 3,24%000, срещу 1 болен за 2011 г. (0,81%000), заболяемост по-висока от средната за страната – 1,78%000, както и за последните 5 години -1,15%000.

Болните са от гр. Разград и са открити при профилактични изследвания.5. Трансмисивни инфекции

5.1 Лаймска борелиоза – Заболяемост за 2012 г. - 36,41%000 (45 болни), по-висока от тази за 2011 г. – 15,37%000 (19 болни), по-висока от средната за Разградска област (2007 г. – 2011 г.) – 17,72%000 и 5 пъти по-висока от средната за страната – 5,61%000. Лаймската борелиоза е регионална проблемна инфекция. Анализът на клиничните форми на лаймската борелиоза за 2012 г. показва, че случаите с еритема хроника мигранс (ЕХМ) са 32 болни (71,11%), лимфаденит – 17,78% (8 болни) и с други симптоми са 5 болни (11,11%). Потвърдени серологично са 45 болни (100%). От епидемиологичните проучвания се установи, че 34 от заболелите са ухапани от кърлеж, т.е. 75,56%, 6 лица (13,33%) са ухапани от др. насекоми и 5 (11,11%) са без данни за ухапване.

Ухапаните от кърлежи през 2012 г. са 364 лица и са с 50 по-малко от тези за 2011 г. – 414 лица.

Анализът на данните за ухапвания от кърлежи по общини, показва, че 303 лица (83,24%) са от община Разград, следва община Лозница – 25 ухапани (6,87%), община Кубрат – 14 ухапани лица (3,85%), община Исперих – 9 ухапани (2,47%), община Завет - 7 лица (1,92%), община Самуил – 5 ухапани (1,37%), община Цар Калоян – 1 лице (0,27%) (Приложение № 6а).

Заболелите 45 лица са от 15 населени места на 6 общини, като 32 лица (54,70%000) са от градове, срещу 13 лица (19,97%000) в селата.

Анализът по възрастова структура (Приложение № 2) показва, че най-голяма е заболяемостта в групата 50 - 59 год. – 65,92%000 (12 болни), 40-49 год. – 59,23%000 (11 болни), над 60 год. – 38,07%000 (12 болни), 30 - 39 год. – 29,80%000 (5 болни), 8 - 14 год. – 24,52%000 (2 болни), 4 – 7 год. – 22,51%000 (1 болен), следва 15 - 19 год. – 13,63%000 (1 болен) и 20 – 29 г. – 7,04%000 (1 болен).

По професии (Приложение 5) най-засегнати са работници от промишлени фирми – 33,33% (15 болни), следват пенсионерите – 31,11% (14 болни), безработни – 8,89% (4 болни), по 3-ма болни (6,67%) – ученици и служещи, 2-ма болни (4,44%) са работещи в ОХТ и по 1 болен (2,22%) - дете от ОДЗ, учител, здравен работник и други.

Анализът по общини за заболяемостта, за област Разград 2012 г. (Приложение 6а) показва, че водеща е община Завет – 67,13%000 (7 болни), следвана от община Разград – 53,51%000 (27 болни), община Цар Калоян – 49,29%000 (3 болни), община Кубрат – 27,63%000 (5 болни), община Самуил – 14,47%000 (1 болен), община Исперих – 8,92%000 (2 болни). В община Лозница няма регистрирани заболели от лаймска борелиоза.

Изготвени и изпратени до кметовете на 7 общини са предписания, за провеждане на дезакаризационни мероприятия.6. Паразитози

6.1 Ехинококоза – През 2012 г. са съобщени 12 случая на ехинококоза – заболяемост 9,71%000, по-висока от тази за 2011 г. – 5,66%000 (7 болни) и по-висока от средната за Разградска област (2007 г. – 2011 г.) – 6,11%000 и от средната за страната за 2012 г. – 4,56%000.

Заболелите са от 11 населени места на 6 общини, като преобладават в селата – 15,36%000 (10 болни), срещу 3,42%000 (2 болни) от градовете.

Анализът по възрастови групи (Приложение № 2) показва, че най-засегната е групата 20-29 г. – 20,11%000 (3 болни), следва над 60 г. – 15,86%000 (5 болни), 15-19 г. – 13,63%000 (1 болен), 8-14 г. – 12,26%000 (1 болен) и 40-49 год. – 10,77%000 (2 болни).

Структура по професии (Приложение № 5) показва, че 5-ма са пенсионери (41,67%), 3-ма са работещи в промишлени предприятия (25%), 2-ма са безработни (16,67%) и по 1 работещ в обществено хранене и търговия и ученик (8,33%).6.2 Тениаринхоза – заболяемостта за 2012 г. е 0,81%000 (1 болен), същата като тази през 2011 г. и е по-ниска от средната за областта (2007 г. – 2011 г.) – 1,79%000, и по-висока от средната за страната за 2012 г. – 0,31%000.

Касае се за дете на 6 год., посещаващо детско заведение. Лекувано е амбулаторно от паразитолог. Диагнозата е доказана в РЗИ гр. Шумен.6.3 Трихинелоза - През 2012 г. са съобщени 12 случая със заболяемост 9,71%000, много по-висока от средната за страната за 2012 г. – 0,41%000. Няма регистрирани болни за 2011 г., както и за последните 5 год. за Разградска област.

Заболелите са от гр. Завет, общ. Завет.

Анализът по възрастови групи (Приложение № 2) показва, че най-засегната е групата 30-39 г. – 29,80%000 (5 болни), 50-59 г. – 16,48%000 (3 болни), 8-14 г. – 12,26%000 (1 болен), 40-49 г. – 10,77%000 (2 болни) и 20-29 год. – 7,04%000 (1 болен).

Структура по професии (Приложение № 5) показва, че 5-ма са безработни (41,67%), 3-ма са работещи в промишлени предприятия (25%) и по 1 болен (8,33%) - работещ в обществено хранене и търговия, ученик, учител и пенсионер.7. Покривни инфекции

7.1 Профилактика на беса по хората – През отчетната 2012 г., от агресивни животни са травмирани 186 лица, с 31 по-малко от 2011 г. – 155 лица. Имунизирани за следекспозиционна профлактика са 78 лица (41,94%) с 342 дози ваксина, срещу 77 лица (49,68%) за 2011 г. От тях 56 лица с 5 дози (71,79%), с 4 дози - няма, с три дози 19 лица (24,36%), 2 лица с две дози (2,56%) и 1 лице с една доза (1,28%).

Анализът на данните за травматизираните лица, съобщени с Бързи известия показва, че най-много травматизирани лица има от кучета – 163 лица (87,63%), домашни котки – 18 лица (9,68%), еднокопитни – 3 лица (1,61%), други – 1 лице (0,54%) и дива котка - 1 лице (0,54%).7.2 Антракс – няма заболели за 2012 год.

8. Невроинфекции

8.1 Остра вяла парализа на лицевия нерв – Заболяемост за 2012 г. - 2,43%000 (3 болни), по-ниска от тази за 2011 г. 4,05%000 (5 болни) и по-ниска от средната за областта през периода (2007 г.- 2011 г.) – 4,02%000, и по- висока от средната за страната за 2011 г. – 1,76%000. Няма съобщени ОВП на крайници.

Случаите са открити от ОПЛ, спешно отделение и АСМП (педиатър), насочени за лечение и хоспитализация в ОНБ на МБАЛ гр. Разград. Всички заболели са деца съответно от 8-14 год. – 2 болни (24,52%000) и 1 болен в групата 4-7год. – 1,51%000.

Болните са ученици от 3 населени места на 2 общини, като преобладават в градовете – 3,42%000 (2 болни), срещу тази в селата – 1,54%000 (1 болен).

Всички деца са с отрицателни резултати за ентеровируси от фекалните проби. Децата са с редовен имунизационен статус против полиомиелит. Болните са преминали контролни прегледи 60 дни след заболяването, с изключение на един болен, за който се изчаква 60-ия ден от заболяването. Изпратени в МЗ са изискващите се документи.8.2 Бактериални менингити

8.2.1 Бактериални менингити - стрептококов – Заболяемост 0,81%000 (1 болен), по-висока от средната за страната за 2012 г. – 0,14%000. За 2011 г. и за последните 5 години няма регистрирани болни.

Касае се за 45 годишен мъж, безработен, от село. Хоспитализиран в МБАЛ – гр. Разград с диагноза: гноен менингоенцефалит и лекуван в ОИБ, поради влошаване на състоянието е приведен в ОАИЛ, където прави екзитус леталис.8.2.2 Менингококова болест – инвазивна - Заболяемост 0,81%000 (1 болен), по-висока от средната за страната за 2012 г. – 0,15%000 и по-висока от средната за областта през последните 5 години 0,15%000. За 2011 г. няма регистрирани болни.

Касае се за бебе на 11 мес. възраст, от село, пребиваващо извън страната 6 дни пред хоспитализацията. Хоспитализирано в ОП на МБАЛ – гр. Разград с Диагноза: Свръхостър сепсис. Мозъчен оток. Синдром на Уотърхаус-Фредерихсен , където прави екзитус леталис.9. Вирусни енцефалити и менингоенцефалити (серозен менингит) Заболяемост 1,62%000 (2 болни), по-ниска от средната за страната за 2012 г. – 7,57%000 и по-висока от тази за Разградска област (2007 г. - 2011 г.) – 0,30%000 За 2011 г. няма регистрирани болни.

Болните – пенсионер и безработен са от две села на една община (3,07%000).IІ. АНАЛИЗ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ВЗРИВОВЕ
През 2012 г. са регистрирани 5 епидемични взрива както следва:
1. Взрив от ротавирусен гастроентерит, възникнал на 07.01.2012 г. и приключил на 18.01.2012 г., с 3-ма заболели от село Яким Груево, община Исперих, обл. Разград.

Касае се за взрив от 3-ма заболели, лекувани в ОИБ на МБАЛ гр. Разград с диагноза: ротавирусен гастроентерит, потвърдена вирусологично.

Издирени са общо 7 контактни лица. Предприети са необходимите противоепидемични и профилактични мерки в огнището. Епидемичният взрив е ликвидиран.

2. Взрив от трихинелоза, възникнал на 16.01.2012 г. и приключил на 10.04.2012 г., с 12 заболели лица,от които 11 лаб.потвърдени от гр. Завет, община Завет, обл. Разград.

При възникналия взрив от хранително заболяване с причинител Т. Spiralis от общо 38, консумирали месо от отстреляните диви прасета, заболяват 12 лица, от които 4-ма са лекувани стационарно в ОИБ на МБАЛ – гр. Разград. При тях са налице данни за консумация на недобре термично обработено и в полусуров вид месо. Заболяванията протекоха от асимптомна, лека до средно-тежка клинична форма. На заболелите е проведен консулт с паразитолог и е назначено лечение със Зентел. На преболедувалите се провежда диспансерно наблюдение, съгласно действащото нормативно здравно законодателство.

3. Взрив от салмонелоза, възникнал на 11.05.2012 г. и приключил на 23.05.2012 г., с 3-ма заболели от 2 домакинства от с. Топчии и с. Побит камък, обл. Разград.

Касае се за взрив от хранително заболяване с причинител салмонела ентеритидис с общо 3-ма заболели от 2 домакинства. Двама от заболелите са консумирали пържени яйца “на очи”, закупени от домакинството на третия (открит активно при епидемиологичното проучване) заболял, който отрича консумация на яйца, произведени в собственото му стопанство.

Взети са мерки спрямо източника на инфекцията – умъртвяване на 17 бр. кокошки от личното стопанство на едно от засегнатите домакинства.

Заболяванията протекоха в лека до средно-тежка форма. Болните са лекувани в ОИБ на МБАЛ – Разград и изписани клинично здрави с отрицателни за салмонела резултати. Взети са необходимите противоепидемични мерки спрямо контактните лица – 28 изследвани и наблюдавани, от които 1 с положителен за салмонела резултат (саниран). Останалите 3-ма с варненско местожителство са съобщени на РЗИ – гр. Варна, за предприемане на необходимите мерки.

Епидемичният взрив е ликвидиран.

4. Взрив от стафилококова интоксикация, възникнал на 17.05.2012 г. и приключил на 21.05.2012 г., с 2-ма заболели от гр. Исперих, община Исперих, обл. Разград.

Касае се за стафилококова интоксикация при двама болни, възникнала след консумация на домашно приготвено козе сирене, заразено с е. коли и стафилококи. Най-вероятен източник на инфекцията са козите, отглеждани в засегнатото домакинство.

Заболяванията протекоха в лека до средно тежка форма. Болните са изписани клинично здрави. Взети са необходимите противоепидемични мерки.

Епидемичният взрив е ликвидиран.

5. Взрив от вирусен хепатит тип А, възникнал на 22.09.2012 г. и приключил на 08.01.2013 г. в с. Манастирци, община Лозница, област Разград, с 4-ма заболели.

При епидемиологичното проучване се установи, че четиримата болни живеят на една улица и са от 3 домакинства в с. Манастирци, и са в роднински връзки.

Първият болен (мъж на 37 г.) съобщава,че е пребивавал за 5 дни в курортно селище Обзор, около 35 дни преди заболяването му. Втората болна (жена на 25 г.), заболяла на 29.09.2012 г., съобщава за летуване в същия курорт. Третия болен (мъж на 42 г.) е брат на първия болен и заболява, като контактен в рамките на инкубационния период. Четвъртата болна е снаха на двамата заболели мъже.

В двете домакинства има млеконадой, а трима от контактните работят в хранителен магазин. Уведомена е ОДБХ – гр. Разград.

След всеки нов случай са предприемани необходимите противоепидемични и профилактични мерки в огнищeто.

Като най – вероятен източник на възникналия епидемичен взрив приемаме, че първия е заболял като контактен на болен от ВХ А в гр. Обзор.Няма съобщени нови заболели и епидемичния взрив е ликвидиран.
Изготвил:

д-р Рени Кирякова, нач. отдел ПЕК


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница