Анализ на престъпността в нрб през 1988 годДата10.04.2017
Размер100.63 Kb.
ТипАнализ
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ
Анализ на престъпността в НРБ през 1988 година. - София : Съвет за криминол. изследвания, 1989 ; 343/А64

Атанасов, Атанас и др. Наказателноправни науки : Сборник с тематични разработки за държавен изпит / Атанас Атанасов, Гергана Антонова, Владислав Статев. - София : LawStore.bg, 2013; 343/А93

Беспалько, В.Г. Религиозные преступления в Моисеевом уголовном праве и их проекции в российском законодательстве X-XXI вв. / В. Г. Беспалько. - Москва : Инфра-М, 2015. - (Научная мысль) 343/Б53

Бешков, Панчо и др. Престъпността на непълнолетните в Бургаски и Варненски окръг / Панчо Бешков, Боян Станков, Борис Щърбанов. - София : Междувед. съвет за криминол. изследвания при Главна прокуратура на НРБ, 1972; 343/Б43

Бояджиев, В. Съвкупност от престъпления по наказателното право на НРБ / В. Бояджиев. - София : Наука и изкуство, 1964 ; 343/Б73

Брайнин, Я. М. Советское уголовное право : Общая часть / Я. М. Брайнин. - Киев : Изд-во Киевского университета, 1955 ; 343/Б75

България. Върховен съд Наказателни закони : Текст, стари текстове (1996 - 2000), съдебна практика, коментар / ред. Росица Петрова. - София : Нова звезда, 2000 ; 343/(094.57)

България. Върховен съд Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на НРБългария по наказателни дела : 1953 - 1979 / съств. Иван Палазов. - София : Наука и изкуство, 1982 ; 343/(094.57)

България. Върховен съд Преглед на практиката на Върховния съд на НРБ : Пленум и ОСНК по наказателни дела / Босилко Негенцов. - София : ЦСА, 1980 ; 343/(094.57)

България. Върховен съд Съдебна практика на Върховния съд на Република България : наказателна колегия:1989. - София : СЮБ, 1991. - (Библиотека Наказателно право; кн. 2) ; 343/(094.57)

България. Върховен съд Съдебна практика на Върховния съд на Република България : наказателна колегия: 1999. - София : СЮБ, 1991. - (Библиотека Наказателно право; кн.3) ; 343/(094.57)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове: Наказателен кодекс, ЗБППМН, Закон за амнистия от 2009 г. с действащи и отмени редакции и препращания. - 12 изд. - София : Сиби, 2014. - (Поредица "Джобни издания"); 343/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове: Наказателен кодекс, ЗБППМН, Закон за амнистията от 2009 г., действащи и отменени редакции, препращания. - 12 (13) изд. - София : Сиби, 2013. - (Поредица Джобни издания); 343/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за наказателното съдопроизводство. - София : Мин. на правосъдието, 1948 ; 343/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс : Закон за изпълнение на наказанията и др. нормативин актове. - София : Наука и изкуство, 1969 ; 343/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс : Проект. - София : Мин-во на правосъдието, 1965 ; 343/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове. Действащи и отменени редакции. Препращания / гл. ред. Милена Михайлова. - 5 изд. - София : Сиби, 2002. - (Поредица джобни издания) ; 343/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове: Нк, ЗИН, ЗОПДИППД, ЗКНВП, ЗПФКПП, Инструкция 1. - София : Сиела, 2007 ; 343/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове: действащи и отменени редакции. Препращания. - 9 изд. - София : Сиби, 2008. - (Поредица "Джобни издания") ; 343/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс на Република България / състав. Лазар Груев. - София : Софи-Р, 1993; 343/(094.4)

България. Закони и др. пр. Сборник на действуващите съдебни закони : 1878-1948: Част II: Наказателни закони. - София : държ. печ., 1948 ; 343/(094.4)

България. Закони и др.п. Наказателен кодекс. Наказателно-процесуален кодекс. - София : Наука и изкуство, 1982 ; 343/(094.4)

България. закони и др.пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове: действащи и отменени. - 5 изд. - София : Сиби, 2002. - (Поредица Джобни издания) ; 343/(094.4)

България. Закони и др.пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове: действащи и отменени редакции, препращания. - 9 изд. - София : Сиби, 2007. - (Поредица Джобни издания) ; 343/(094.4)

България. Закони и др.пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове: Действащи и отменени редакции. Препращания. - 6 изд. - София : Сиби, 2004. - (Поредица Джобни издания) ; 343/(094.4)

България.Върховен съд Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела : 1953 - 1990 / състав. Иван Папазов и др.. - София : СЮБ, 1991. - (Библиотека Наказателно право, кн.2) ; 343/(094.57)

България.Върховен съд Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по наказателни дела : 1953 - 1990 / състав. Иван Палазов и др.. - София : СЮБ, б.г. ; 343/(094.57)

Взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуального права : Монография. - Москва : Проспект, 2015 343/В11

Върховен касационен съд. Съдебна практика Постановления и тълкувателни решения на Върховния касационен съд (Върховния съд) на Република България по наказателни дела (1991 - 2002 г.) : 1991 - 2002 / състав. Веселин Вучков. - София : Фенея, 2003 ; 343/(094.57)

Върховен касационен съд. Съдебна практика. Сборник тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд и на Върховния съд на Република България по наказателни дела 1857-2015 / състав. Веселин Вучков, Евгени Стоянов. - София : Нова звезда, 2015; 343/(094.57)

Върховен касационен съд. Тълкувателни решения и тълкувателни постановления на Върховния касационен съд (Върховния съд) на Република България по наказателни дела : 1991-2007 г. / състав. Веселин Вучков. - София : Фенея, 2008 ; 343/(094.57)

Върховен съд. Съдебна практика Съ дебна практина на Върховния съд на НРБ 1953 г. : Том т. - София : Наука и изкуство, 1954 ; 343/(094.57)

Герцензон, А. А. Понятие преступления в советском уголовном праве / А. А. Герцензон. - Москва : Гос. изд-во Юрид. лит-ры, 1955 ; 343/Г38

Герцензон, А.А. Уголовно-правовая теория Жаня Поля Марата / А.А.Герцензон. - Москва : Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1956; 343/Г38

Гиргинов, Антон Наказателен кодекс : Обстоен коментар на промените, направени от последните две Народни събрания / Антон Гиргинов. - София : Софи-Р, 2004 ; 343/Г50

Гиргинов, Антон Наказателно право на Република България : Курс лекции / Антон Гиргинов. - София : Софи-Р, 2002 т.1. Обща час. - 2002 т.2. Особена част. - 2002 ; 343/Г50

Голюбов, Асен. Наказателен закон : Текстове, законодателни материали, изчерпателен книгопис, пълен сборник на съдебната практика от влизането на закона в сила до 31 декември 1938 / Асен Голюбов. - София : "Култура"; том пети. чл. чл. 247-262. – 1939; том първи. чл. 51-70. – 1939; том трети. чл. чл. 193-233. – 1939; том седми. чл. чл. 288 - 337. – 1939; том осми. чл. чл. 338 - 417. – 1939; том девети. чл. чл. 418 - 544. – 1940; 343/Г63

Долапчиев, Н. Наказателно право : том първи.Особна част. Престъпления против живот, здравето и честта / Н. Долапчиев. - София : С. Стайков, 1940 ; 343/Д75

Долапчиев, Николай Наказателно право : Том Втори - / Николай Долапчиев. - 3 прераб. изд. - София : Юрид. книжарница "Д. Димитров", 1947; Том Втори. Престъпления против личната свобода, против неприкосновеността на жилището и чуждите тайни и против половата нравственост. – 1947; 343/Д75

Долапчиев, Николай Наказателно право : Том първи - / Николай Долапчиев. - 6 изд. - София : Юрид. книжарница "Д. Димитров", 1945; Том Първи. Обща част. – 1945; 343/Д75

Ераксин, В. и др. Погашение и снятие судимости в советском уголовном праве / В. В. Ераксин, Л. Ф. Помчалов. - Москва : МГУ, 1963 ; 343/Е72

Жердев, В.А. и др. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе / В.А.Жердев, В.И.Комиссаров. - Москва : Юрлитинформ, 2002. - (Библиотека Криминалиста) ; 343/Ж40

Зивс, С.Л. Реакционная сущность уголовного права США / С. Л. Зивс. - Москва : АН СССР, 1954 ; 343/З59

Злобин, Г.А. и др. Умысел и его формы / Г.А.Злобин, Б.С.Никифоров. - Москва : Юридическая литература, 1972; 343/З-75

Йотов, Борислав Наказателно право : Обща част / Борислав Йотов. - София : УИ "Св. Кл. Охридски", 2002; 343/Й85

Йотов, Борислав Съдебна грешка : Роман по действителен случай, свързан с дейтващ полицай / Борислав Йотов. - София : Изд-во за юрид. лит-ра, 2009; 343/Й85

Карим, Манна Аммар Абдуль Преступление и наказание по мусульманскому праву : Учебное пособие / Манна Аммар Абдуль Карим. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2007 ; 343/К40

Катона, Г. и др. По следите на престъпленията / Г. Катона, И. Кертес; прев. от унгарски Лидия Халачева-Натан. - София : Техника, 1988 ; 343/К46

Коев, Стефан Логика на наказанието / Стефан Коев. - София : Галик, 1998; 343/К75

Козочкин, И.Д. Уголовное право Соединенных штатов Америки : сборник нормативных актов / И.Д.Козочкин. - Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986 ; 343/К75

Колев Христо Коза ностра / Христо Колев. - София : Партиздат, 1986; 343/К78

Колосов, Л. Мафията - концерн на престъпници / Л. Колосов. - София : Партиздат, 1978; 343/К79

Корнезов, Любен и др. 100 [Сто] години Наказателен закон и актуални проблеми на наказателното законодателство 1896-1996 : Научно-практическа конференция, Софи, 21 и 22 март 1996 г. / Любен Корнезов, Светла Маргаритова, Добринка Чанкова. - София : Министерство на правосъдието, 1996; 343/К18

Коршик, М. Г. и др. Изучение личности обвиняемого / М. Г. Коршик, С. С. Стехичев. - Москва : Госюриздат, 1961 ; 343/К85

Коцева-Владимирова, Евгения Версии при разследването / Евгения Коцева-Владимирова. - София : Юриспрес, 2002 ; 343/К87

Кочев, Костадин Предаване обвиняемия на съд / Костадин Кочев. - София : Наука и изкуство, 1984 ; 343/К86

Кристи, Н. Пределы наказания / Н. Кристи. - Москва : Прогресс, 1985 ; 343/К90

Кристи, Нилс. Мяра на престъпленията / Нилс Кристи. - София : Сиби, 2016; 343/К90

Кук, Фред Мафия / Фред Кук. - София : Наука и изкуство, 1981; 343/К93

Лебединский В. Г. Образцы основных прокурорско-следственных актов / В. Г. Лебединский. - Москва : Госюриздат, 1954; 343/Л33

Ломброзо Чезаре Жената престъпничка и проститутка / Чезаре Ломброзо. - Русе : Ахат, 2014; 343/Л82

Лукашевич, В. З. Гарантии прав обвиняемого в стадии предания суду / В. З. Лукашевич. - Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1966 ; 343/Л86

Маджаров, Емил Психологически портрети на осъдени на пробация / Емил Маджаров. - София : Сиела, 2010 ; 343/М14

Маджаров, Емил Психологическо портретиране на правонарушителите / Емил Маджаров. - София : Сиела, 2006 ; 343/М14

Маджаров, Емил Психологическо портретиране на правонарушителите : част първа. - / Емил Маджаров. - София : Сиела, 2001 ; 343/М14

Макаров, Ю. Я. Частное обвинение : Теория, судебная практика, документы / Ю. Я. Макаров. - Москва : Проспект, 2009 ; 343/М11

Манчев, Никола Обвинаемият в наказателния процес / Никола Манчев. - София : Наука и изкуство, 1958 ; 343/М24

Манчев, Никола Престъпления против Народната република / Никола Манчев. - София : Наука и изкуство, 1959 ; 343/М24

Маринова, Гергана Екстрадицията и Европейската заповед за арест / Гергана Маринова. - София : Сиби, 2009 ; 343/М31

Марков, Румен. Изключващи вината обстоятелства : Практика на ВС и ВКС по наказателни дела / Румен Марков. - София : Сиела, 2016; 343/(094.57)

Матас, Д. и др. Доклад върху обвиненията в отнемане на органи от практикуващи фалун гонг в Китай / Дейвид Матас, Дейвид Килгор. - б.м., 2006 ; 343/Д72

Матвеев, Ю.Г. Англо-американское деликтное право / Ю.Г.Матвеев. - Москва : Юридическая литература, 1973; 343/М38

Михайлов, Димитър Нови положения в особената част на Наказателния кодекс / Димитър Михейлов. - София : Сиела, 2003 ; 343/М73

Михайлов, Димитър Проблеми на наказателното право / Димитър Михайлов. - София : Сиела; т.1. Обща част. - 2007 т.2.. Особена част. - 2008 ; 343/М73

Михайлов, Димитър Рецензии по наказателно-правни науки / Димитър Михайлов. - София : ИнформаИнтелект, 2005 ; 343/М74

Наръчник за издаване на Европейска заповед за арест. - София : ЦОА "Кр. Цончев", 2008 ; 343/Н23

Научно-практичесикй комменратий к основам уголовного судопроизводства союза ССР и союзных республик. - Москва : Госюриздат, 1961 ; 343/Н31

Ников, Н. Ръководство по общата част на българския наказателен закон / Н.К.Ников. - 2 доп. и прераб. изд. - София : Народна печатниа "Витоша", 1921; Том първи. – 1921; 343/Н68

Ников, Н.К. Ръководство по общата част на Наказателния закон / Н. К. Ников. - София : печ. Ив. Г. Говедаров, 1898; 343/Н68

Ников, Н.К. Ръководство по особната част на българския наказателен закон / Н.К.Ников. - София : Печ. "П.М.Бъзайтов", 1902; Том втори. – 1902; 343/Н68

Ников, Н.К. Ръководство по особната част на българския наказателен кодекс / Н.К.Ников. - 2 доп. изд. - София : Народна печатница "Витоша", 1922; Том четвърти.; - 1922; 343/Н68

Николов, Иван Наказателният закон според тълкувателните решения на Върховния касационен съд от 1896-1945 г. : част II (чл.чл.193 - 318) / Иван Николов. - 3 доп. и попр. изд.. - София, 1946 ; 343/Н68

Николов, Иван. Наказателният закон според тълкувателните решения на Върховния касационен съд от 1896-1942 : Част Първа - / Иван Николов. - 2 доп. и поправено изд. - София : б. изд., 1943; част първа. чл.чл. 1 - 192. – 1943; 343/Н68

Общественото доверие в правосъдието - инструмент за оценка и развитие на наказателната политика. - София : Център за изследване на демокрацията, 2011 343/О-25

Павлов, Борис Възобновяване наказателни дела : Касационна практика. Теор. практ. разяснения / Борис Павлов. - София : печ. Книпеграф, 1938 ; 343/П13

Павлов, Стефан Основни начала на Наказателния процес на Народна република България / СтефанПавлов. - София : Наука и изкуство, 1956 ; 343/П13

Панова, Павлина Европейската заповед за арест и съдебната практика / Павлина Панова. - София : Сиела, 2011 ; 343/П18

Панова, Павлина Европесйката заповед за арест / Павлина Панова. - София : Сиела, 2009 ; 343/П18

Партньори в престъпността : Рисковете от симбиозата между сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа. - София : ЦИД, 2004. - (Анализи) ; 343/П23

Паунова, Лада и др. Организирана престъпна група / Лада Паунова, Пламен Дацов. - София : Сиела, 2010; 343/П29

Петров, Иван Защита на свидетели в държавите членки на Съвета на Европа / Иван Петров. - София : Труд, 2005 ; 343/П46

Пионтковский, А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву / А. Пионтковский. - Москва : Академия наук СССР, 1961 ; 343/П51

Предупреждение преступлений. - Москва : Госюриздат, 1962 ; 343/П85

Противодействие на организираната престъпност. - София : Прокуратура на Република България, 2013; 343/П89

Райчев, Петър Престъпността у непълнолетните и борбата с нея / Петър Райчев. - София : Наука и изкуство, 1957 ; 343/Р81

Ранчев, Иван Продължаваното престъпление в българското наказателно право / Иван Ранчев. - София : Фенея, 2007 ; 343/Р; 34

Рарог, А. И.и др. Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам / состав. А. И. Рарог, А. А. Бимбинов. - Москва : Проспект, 2015 343/(094.57)

Рарог, А. И.и др. Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам / А. И. Рарог, А. А. Бимбинов. - Москва : Проспект, 2015 343/(094.57)

Рахунов, Р. Д. и др. Выявление судом причин и условий, способствавших совершению преступления / В. Д. Рахунов, И. Д. Якименко. - Москва : Изд-во юрид. лит-ры, 1967 ; 343/Р40

Россия. Законы Уголовный кодекс Российской Федерации : Текст и справочные материалы с изменениями и дополнениями на 1 ноебря 2005 г.. - Москва : Эксмо, 2005; 343(470)(094.4)

Сахаров, А. О личности преступника и причинах преступности в СССР / А. Б. Сахаров. - Москва : Госюриздат, 1961 ; 343/С21

Сборник лекции по наказателно право и процес по проект "Обучение и квалификация на прокурори и следователи 2001 - 2002. - Варна : ПИОР, 2002 ; 343/С22

Сборник на действуващите съдебни закони в Царството (1878-1937) : Част II - . - София : Държавно книгоиздателство пир Държавната печатница, 1937; Част II. – 1937; 343/(094.4)

Сверчков, В. В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела (преследования), отказ в его возбуждении : Проблемы теории и практики / В. В. Сверкчов. - Санкт-Петербург : Юриди. центр-Пресс, 2008 ; 343/С25

Советское уголовное право : часть общая. - Москва : Госюриздат, 1952 ч. 1. общая. - 1952 ч.2. особенная. - 1951 ; 343/С49

Стоев, Симеон Административно-наказателна отговорност по Наказателния кодекс : Материалноправно и процесуални аспекти / Симеон Стоев. - София : Наука и изкуство, 1984 ; 343/С77

Стоянов, Евгени Наказателноизпълнително право / Евгени Стоянов. - София : Сиела, 2007 ; 343/С83

Съдебна практика по Наказателния кодекс : том 1 - . - София : Аскони издат том 1. чл. 1 - чл. 30. – 2008 том 2. чл. 31 - чл. 114. – 2008 том 3. чл. 115-чл. 218. – 2008 том 4. чл. 219 - чл. 389. – 2008 том 5. 2004-2007. - 2010 ; 343/(094.57)

Телесните повреди по Наказателния кодекс на НРБ / Иван Печилков. - Пловдив : Христо Г. Данов, 1975 ; 343/П18

Уголовно-процессуальное законодательство СССР и союзных республик. - Москва : Госюриздат, 1957 ; 343/У22

Уголовный кодекс РСФСР. - Москва : Госюриздат, 1952 ; 343/(094.4)

Филчев, Никола Въпроси на наказателното право и съдебната практика / Никола Филчев. - София : Сиела, 2014; 343/Ф49

Филчев, Никола Наказателно право : Теоретични въпроси и съдебна практика / Никола Филчев. - София : УНСС, 2014; 343/Ф49

Фон-Лист, Франц. Учебник по наказателно право : Обща част / Франц Фон-Лист . - София : Печ. на С.М.Стайков, 1915; 343/Ф70

Халиков, А.Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А. Н. Халиков. - 2 прераб. и доп. изд. - Москва : Риор, Инфра-М, 2015. - (Научная мысль) 343/Х17

Хинова, Тамара Методи, средства и организация на борбата с престъпността на непълнолетните / Тамара Хинова. - София : Наука и изкуство, 1984 ; 343/Х51

Чиприани, Антонио Мафията : Пране на мръсните пари / Антонио Чиприани. - София : Издателство "Христо Ботев", 1991; 343/Ч79

Шарлие Жан-Мишел и др. Синдикатът на престъпниците / Жан-Мишел Шарлие, Жан Марсили; прев. Иво Владимиров. - София : Enthusiast, 2013; 343/Ш33

Cieslak, Marian Polska procedura karma / Marian Cieslak. - Warszawa : PWN, 1971; 343/Ц87

Codice di procedura penale delega al governo. - Roma : Camera dei deputati, 1970 ; 343/К73

Colectie de legi, decrete, hotariri si dispozitii. - Bucuresti : Ministerul justitiei, 1960; 343/(094.4)

Decennium Moztanicense : Zbornik Radova = Collected papers. - Rijeka : Pravni fakultet Sveucilista, 2008 ; 343/Д45

Eurojust. Годишен доклад за 2014 г., 2015 343/Е19

Garraud, R. Precis de Droit Criminel / R.Garraud. - Paris : Librarie dela Societe du recueil General des Lois et dea Arrets, 1901 ; 343/Г23

Garraud, R. Traite theoretique et pratique du droit penal Frnacais : tome premiere - / R. Garraud. - L.Larose et Forcel : Paris, 1888 tome premiere. – 1891 tome deuxieme. – 1888 tome troisieme. – 1899 tome quatrieme. - 1891 ; 343/Г23

Goyet, Francisque Precis de Droit Penal Special / Francisque Goyet. - Paris : Librarie du recueil sirey, 1930 ; 343/Г23

Hucklesby, Antheaet al. Criminal Justice / Anthea Hucklesby, Azrini Wahidin. - New York : Oxford University Press, 2009; 343/Х96

Italy. Lois etc Codice Penale e Codice di procedure penale. - Milano : Ulrico Hoepli, 1942. ; 343/(094.4)

Kahane, Siegfried Dreptul procesual penal / Siegfried Kahane. - Bucuresti : Editura didactica si pedagogica, 1963 ; 343/К39

Leitfaden des Strafprozebrechts der Deutschen Demokratischen Republik. - Berlin : Veb Deutscher Zentralverlag, 1959 ; 343/Л85

Maxwell, J. Престъплението и обществото / J.Maxwell; прев. ог фр. П. Влаев, И. Стефанов; предговор от В.Н.Митаков. - Лом : Печ. "Зора", 1924; 343/М19

Miklos, Vermes A kriminologia alapkerdesei / Vermes Mikols. - BudaPEST : Akademiai Kiado, 1971 ; 343/М28

Overveldt, A. Raport General : T. III. Le role des organs de poursuite dans le process penal. - La Haye, 1964 ; 343/О-23

Staat ohne Recht. Des Bonner Staates strechtliche Sonderjustiz in Berichten und Dokumenien. - Berlin : Veb Deutscher Zentralverlag, 1959 ; 343/С; 32Strafprozebrecht der DDR. - Berlin : Humboldt Universitat heft 1a. – 1964 heft 3. – 1964 heft 4. – 1964 heft 6-9. - 1964 ; 343/С; 32

Vabres, H. Traite elementaire de Droit criminel et de legislation penale comparee / H. Vabres. - Paris : Librairie du recueil sirey, б. г. ; 343/В12
Каталог: files -> Biblioteka
Biblioteka -> Библиотека „А. Златанов”
Biblioteka -> Наказателен процес
Biblioteka -> Александров, Евгени Речник по международни отношения / Евгени Александров. София : Тракия-М, 2001; 341(03)/А51
Biblioteka -> Закон за съдебната власт. 3 изд. София : Сиби, 2003. (Поредица "Джобни издания"); 347. 97/(094. 4) България. Закони и др пр. Закон за съдебната власт. София : Сиби, 2003.
Biblioteka -> Административно право
Biblioteka -> Ангелов, Борис. Кметовете на София / Борис Ангелов. София : Екопрограма, 2015; 949. 72/А64
Biblioteka -> Александров, Евгени Речник по международни отношения / Евгени Александров. София : Тракия-М, 2001; 341(03)/А51
Biblioteka -> Закон за собствеността. Текст, съдебна практика (1954-1991). Мотиви към законопроекта за собствеността. Литература по вещно право


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница