Анализ на проблемаДата13.06.2017
Размер53.76 Kb.
ТипАнализ

 1. Анализ на проблема

За да решим определена приложна задача, каквато е настоящата, като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите, извършвани с цел нейното решаване, използваме MC Access. Той ни помага да се справим с определен информационен проблем като удовлетворява нуждата от достъп до актуална и точна информация. Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна за решаването на определен информационен или бизнес проблем.

Проблемът, който ние трябва да решим, е свързан с организираните екскурзии от няколко туристически агенции. За тази цел трябва да създадем база от данни, съдържаща информация за туристическите агенции, организираните екскурзии и хората, които са се запасали за тях. Тази база данни е наречена „Екскурзии”. Необходимостта от създаване на такава база данни произтича от нуждата информацията за това кой организира екскурзиите, тяхната цена и хората, който ще ги посещават, да бъде лесно прегледна и лесно обработваема, както и за да се улесни воденето на актуални отчети. 1. Описание на базата от данни

За да започне създаването на базата от данни като първа стъпка се отваря програмата MC Access и избираме Blank Access Database, който отваря отстрани прозорец, в който се задава името на създаваната база данни и определяме в коя папка тя да бъде запаметена. След това натискаме бутона Create, с което започва същинската работа по създаването на базата данни и въвеждането на данните.

За нашите нужди създава следните необходими таблици:  1. Таблица ТА (Туристически агенции) със следните полета:

 • CodeTA (шифър на туристическата агенция) от тип Number

 • NameTA (наименование на туристическата агенция) от тип Text

 • AddrH (местонахождение на хотела) от тип Text

За първичен ключ на таблицата се определя полето CodeTA

  1. Таблица Roots (Маршрути) със следните полета:

 • RootNo (номер на туристически маршрут) от тип Number

 • RootName (наименование на туристически маршрут) от тип Text

 • CodeTA (шифър на туристическата агенция) от тип Number

 • Price (цена за записване в екскурзията) от тип Number

За първичен ключ на таблицата се определя полето RootNo

  1. Таблица Vis (Участници) със следните полета:

 • EGN (ЕГН на участника) от тип Number

 • NameFam (име и фамилия на участника) от тип Text

За първичен ключ на таблицата се определя полето EGN

  1. Таблица Exc (записване за екскурзии) със следните полета:

 • RootNo (номер на туристически маршрут) от тип Number

 • EGN (ЕГН на участника) от тип Number

 • Kaparo (Внесено предплащане) от тип Number

За първичен ключ на таблицата се определят 2 полета, т.е. има 2 първични ключа, а именно полетата RootNo и EGN, което става като се маркират и двете полета и се натисне бутонът Primary Key на toolbar-а.

Създаването на Колони за избор става като в изгледа Design View на желаната таблица в полето Data Type избираме опцията Lookup Wizard и в проявилия се прозорец чрез няколко стъпки задаваме полето и коя таблица да служи за източника на данни за полето. Задаваме колони за избор на полетата: CodeTA от таблица TA, RootNo от таблица Roots и EGN от таблица Vis.

За правилното , лесно и безпроблемно функциониране на базата от там се създават връзки между следните таблици: таблица TA се свърза с таблица Roots, таблица Roots се свърза с таблица Exc и таблица Vis се свързва с таблица Exc.

След като връзките се въвеждат данните за 2 туристически агенции, 4 маршрута и 3-ма граждани, които са се записали съответно за 1, 3 и 2 екскурзии:

Туристическа агенция „Мелани” с шифър 10

Туристическа агенция „Бонжур” с шифър 20

Маршрут „Мелник” с номер 1 и цена 156

Маршрут „Витоша” с номер 2 и цена 120

Маршрут „Банско” с номер 3 и цена 200

Маршрут „Бургас” с номер 4 и цена 560

Участник Ивайло Петров 7905

Участник Виктор Иванов 8006

Участник Мария Георгиева 8204

За екскурзия с номер 1 и маршрут „Мелник” са се записали участници: Ивайло Петров, който е дал 40 капаро, Виктор Иванов, който е дал 50 капаро, и Мария Георгиева, която е дала 30 капаро.

За екскурзия с номер 2 и маршрут „Витоша” се е записал единствено участник Виктор Иванов и е дал капаро70.

За екскурзия с номер 3 и маршрут „Банско” са се записали участник Виктор Иванов, който е дал капаро 60, и участник Мария Георгиева, която е дала капаро 50. 1. Описание на входните форми

За целите на задачата имаме да създадем два вида форми – самостоятелни форми за обновяване на Таблиците Туристически агенции и Маршрути форма с подформа, чрез, която се обновяват таблиците Участниците и Записване за екскурзии.

  1. Самостоятелна форма за обновяване на таблиците Туристически агенции и Маршрути

Създаването на самостоятелна форма започва с маркиране на таблицата, чиято форма искаме да създадем, след което от менюто се избира Create -> More Forms -> Split Form. Готовата форма се отваря в изглед Form View, от където могат да се нанасят редакции и да се въвежда нова информация.

Двете форми (за таблиците Туристически агенции и Маршрути) се създават по описания начин.  1. Форма с подформа

Създаването на форма с подформа започва с избиране от менюто на Create -> Form Wizard. След това избираме таблицата, която ще ползваме за главната част на формата в полето Table/Queries. За целите на базата данни това е таблицата Участниците. На следващата стъпка се прехвърлят необходимите полета от тази таблица, избира се подчинената таблица (Записване за екскурзия), като и от нея се прехвърлят необходимите полета. Важно е общите полета за двете таблици да не се повтарят, а се прехвърлят само от едната таблица. Избира се тип. След натискане на бутона Finish създаването на форма с подформа приключва.

 1. Описание на създадените отчети

Отчетите представляват справки за нагледно и систематизирано представяне на информация, съдържаща се в базата данни. За целите на нашата задача създаваме отчет, съдържащ списък на маршрутите, който съдържа техните номер, описание и цена на записване, и отчет, предоставящ общ брой участници, обща сума на приходите и обща сума на внесеното предплащане от участниците по маршрути.

Започваме изготвянето на отчета като избираме Report Wizard от Create менюто. В отворилия се прозорец, избираме таблицата, от която искаме да извличаме полезна за отчета информация и полетата, които ще ни послужат. След като изберем подреждане във възходящ или низходящ ред ще подреждаме полетата и дали искаме отчета с таблична или вертикална ориентация, изготвянето на отчета приключва и натискаме бутона Finish.

Вторият отчет се изготвя след изготвянето на заявка, която в нашата задача е начена Exc Query Query. За нейното изпълнение изготвяме заявката Exc Query, която се създава чрез Query Design от Create менюто. След избирането му се появява Show Table, от която избираме таблиците, които ще ни послужат за изготвяне на заявката. В случая таблиците Exc и Roots, от които с двоен клик върху полето избираме полетата от таблиците, които ще ни свършат работа, които в случая са EGN, Kaparo, Price и RootNo(която свързва двете таблици и отбелязваме да не се показва в заявката). За тези полета избираме опцията Totals и съответните характеристики за всяко поле.

След като сме изготвили Exc Query, стартираме Query Wizard, където в полето Tables/Queries избираме именно нея, а като необходими полета избираме всички. По този начин създаваме заявката Exc Query Query, която ползваме за изготвянето на отчета (изготвя се по аналогичен начин на предходния отчет). 1. Описание на главната форма

Главната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълняват различни функции, свързани с отварянето, затварянето, редактирането на формуляри и отчети и др. Нашата главна форма е с име „форма” и съдържа бутони за отваряне на създадените заявки, форми и отчети.

Създаването на главна форма започва с отварянето на менюто Create/ Form Design и в появилото се поле създаваме бутоните чрез подменю Design/Buttons. В празното поле очертаваме бутона, при което се появява прозорец. В полето Categories избираме опцията Form operation, когато се отнася за форма, и Report operation, когато се отнася за отчет. В полето Action избираме Open Form за форма и Preview Report за отчет. На следващата стъпка се избира таблицата/отчета/заявката/формата, които ще се отварят от бутона, на следващата стъпка не правим нищо, но на по-следващата се избира обозначението на бутона – с текст или с картинка ще го виждаме. Накрая натискаме Finish, с което приключва работата ни по създаването на главната форма.Създадената главна форма съдържа бутони, които отварят формите- Exc Subform, Vis, Маршрути, Туристически агенции, форма; и отчетите – Exc Query Query и Отчет маршрути.
Каталог: 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Alexander Malinov
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница