Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услугистраница2/10
Дата14.01.2018
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1. Въведение

Промяната на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му в началото на 2010 г. въвежда нов подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги. Промените в основните документи, определящи държавната социална политика, имат за цел осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги на хората от различните рискови групи. В тази връзка, на основание чл.36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се пристъпи към изготвяне на настоящия доклад, който има за цел да представи цялостен анализ на ситуацията на териорията на община Пещера и постави основата на планирането на социалните услуги на общинско и регионално ниво за период 2011 – 2015 г.

При изготвяне на анализа, териториалният екип и заинтересованите страни се съобразиха със следните основни източници на информация, които определят националната, регионалната и местната политика в областта на развитие на социалните услуги:


 1. Общински план за развитие на Община Пещера 2007 – 2013 година;

 2. Стратегия за децентрализация и програма за изпълнение на стратегията за децентрализация;

 3. Национален доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 - 2010 г.;

 4. Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”;

 5. Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015;

 6. Национална стратегия за детето 2008–2018 г.;

 7. Национална програма за закрила на детето за 2010 година;

 8. Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006–2020 г.;

 9. Конвенция на ООН за правата на детето и Закона на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване на детското здраве, както и включването на децата със специални образователни потребности в интегрирана училищна среда;

 10. Стратегически документи на община Пещера.

Отчетени са приоритетите на Правителството в областта на социалната политика в частта – социални услуги, а именно: • Промяна на философията на предоставянето им чрез интегриран подход от прилагане на пасивни и активни политики, насочени към най-уязвимите групи: хора с увреждания, самотни родители, възрастни и деца, застрашени от попадане в институции;

 • Преминаване към алтернативни форми на социални услуги, предоставяни в общността, съобразени с потребностите на хората в съответната община и процеса на деинституционализация.

Анализът се изготви от назначения със Заповед на Кмета на Община Пещера №327/26.05.2010 г. и актуализиран със Заповед на Кмета на Община Пещера №529/12.07.2010 г. териториален екип за Община Пещера за управление на процеса на анализ и планиране в състав:

Али Ахмедов Чешмеджиев – Директор на дирекция „Социални дейности, етнически и демографски въпроси” – координатор и

Членове:


 1. Ангел Веселинов Смилянов – Общински съветник;

 2. Георги Иванов Козарев – Общински съветник;

 3. Николай Гълъбов Гълъбов – Директор на дирекция “Социално подпомагане” – Пещера;

 4. Галина Перкова Стоянова – Началник отдел “Закрила на детето” към дирекция “Социално подпомагане” – Пещера;

 5. Мария Йорданова Чешмеджиева – Представител на фондация “ФОНД за превенция на престъпността – ИГА”.

2. Методология

2.1. Цели и обхват на проучването


Проучването следва няколко основни цели:

 • Да представи пълна и реалистична информация за състоянието на предлаганите социални услуги в общината;

Оценката на средата има за цел да определи тенденциите и изясни потребностите на различните целеви групи от услуги – да се оценят потребностите от социални услуги по отношение на целевите групи и видове социални услуги, които общината има; какъв е капацитетът им и какво е качеството на предоставянето им; работят ли в мрежа услугите и взаимодействат ли с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други; какви са възможностите за финансиране; достъпа до услуги и какво участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги, както и други важни за развитието на социалните услуги фактори;

 • Да се оценят ресурсите за задоволяване на установените потребности;

 • Да определи задачите и насочи усилията на местната власт и местната общност към положителни промени в подобряване на качеството и развитието на социални услуги и качеството на живот на населението.


2.2. Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Пещера


При изготвяне на анализа е приложен подходът на обсъждане и разпределяне на отговорностите на държавните институции, местната власт и неправителствените организации в социалната закрила на населението и борбата срещу социалната изолация.

В хода на изготвянето на настоящия доклад:

1. Проведоха се работни срещи, в които участваха възможно най-широк кръг участници от заинтересованите страни в т.ч. и ползватели; обсъдиха се проблемите на различните рискови групи – деца, възрастни, хора с увреждания и етнически малцинства от гледна точка на:


  1. бенефициентите на социални услуги;

  2. доставчиците на услуги - извърши се обсъждане и допитване;

  3. анализраха се проблемите през призмата на гарантите на правата на децата чрез активното участие на представители на служби, организации и институции, отговорни за гарантиране правата на децата в Пещера;

 1. Взеха се предвид извършените през 2009 г. проучвания в рамките на проектите „Социални услуги в помощ на възрастните хора ” и „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в община Пещера” за нагласите на населението в общината за разкриване на социални услуги в общността, насочени към лица с увреждания и възрастни хора.

 2. Извърши се събиране на актуална статистика, отразяваща ситуацията за различните рискови групи в Пещера. За целите на анализа са събрани и обобщени статистически данни от служби и организации, работещи по проблемите на различните рискови групи в града;

 3. За нуждите на анализа е извършено документално проучване на демографски анализи, стратегически и оперативни планове, свързани с развитието на услугите и гарантиране благосъстоянието на населението на община Пещера.

Опорна точка за изготвяне на анализа за община Пещера са разработените и действащи планове, стратегии и програми – а именно Общински план за развитие на Община Пещера 2007 – 2013 година, одобрен с Решение на Общински съвет № 118, взето с Протокол №10 от 27.06.2008 г., Стратегия за социална политика на Община Пещера 2006-2013 година, одобрена с Решение на Общински съвет № 439, взето с Протокол №35 от 31.05.2006 г., Стратегия за превенция на престъпността и намаляване на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни в Община Пещера 2007-2013 година, одобрена с Решение на Общински съвет № 626, взето с Протокол №51 от 31.05.2007 г., Общинска стратегия за закрила на детето 2008-2018 година, одобрена с Решение на Общински съвет № 223, взето с Протокол №17 от 28.11.2008 г. и Общинска програма за закрила на детето 2010 година, одобрена с Решение на Общински съвет № 512, взето с Протокол №49 от 30.04.2010 г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница