Асарел – медет“ ад – гр. Панагюрище рег. № Утвърдил: изп. Директор: /инж. Д. Николов/ Техническо заданиеДата27.10.2018
Размер345.39 Kb.
Индекс на документа:

РИ-ИСУ 08.02.00.00.00/4-1АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. № УТВЪРДИЛ: ИЗП.ДИРЕКТОР: /инж. Д. Николов/

Техническо задание

(изисквания) за възлагане извършване на инженерингова услуга
ОТНОСНО: Обект: „Проектиране и изграждане на жилищен блок №202, УПИ II-Жилищно строителство, квартал 202 по плана на гр. Панагюрище“
ЧАСТ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Общи положения

1.1. Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на офертното проучване се регламентират от настоящата документация.

1.2. Проучването се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане на предложенията.

1.3. По смисъла на тази документация, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОР на тази поръчка е „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище.

1.4. Седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е площадка „Асарел”, гр. Панагюрище.

1.5. Предмет на поръчката е да се определи надежден главен изпълнител, който при условията на настоящата документация да извърши проектиране и всички строително – монтажни работи от изпълнението на ОБЕКТ: „Проектиране и изграждане на Жилищен блок №202, УПИ II-Жилищно строителство, квартал 202 по плана на гр. Панагюрище“

1.6. Изборът се провежда между определен кръг предварително поканени потенциални изпълнители и всяка фирма проявила интерес към поканата отправена по Интернет, публикувана на http://www.asarel.com и към публикуваната обява във вестник „Капитал Daily”.

2. Съществуващо положение

Обектът е разположен в гр. Панагюрище и представлява шестетажна жилищна сграда на етап груб строеж, т.е. изпълнена е носещата конструкция на сградата и частично преградните зидове (в сутерена, партера и отчасти първия етаж).

Носещата конструкция на сградата е реализирана по системата „пакето-повдигани плочи“.

Колоните са с размери 25/50cm и междуосово разстояние 4.20/4.20m. Шайбите са с дебелина 25cm. Плочитe са с дебелина 14cm.

Съгласно протокол за безразрушително изпитване на бетона е установен приведен клас на бетона B25 за колоните и шайбите в стълбищните клетки, а за останалите шайби е установен клас на бетона B15. При изграждането на сградата е използвана армировъчна стомана АІ и АІІІ.

Натоварванията върху конструкцията са определени съгласно „Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” (с изменение и допълнение), в сила от 16.04.2005г.

Извършени са пълни статико-динамични изчисления на цялата сграда.

Изчисленията са направени с програмен продукт „Tower 6” при спазване на „Нардба №2 за проектиране на съоръжения в земетръсни райони”

Сеизмичното въздействие е определено за район с VIII степен на сеизмичност с Кс=0.15(сградата е ситуирана в района на гр. Панагюрище).

Установи се, че наличната армировка в основните носещи елементи на конструкцията е достатъчна за поемане на товарите, съответстващи с действащата в момента нормативна уредба у нас.

Въпреки това при визуалния оглед на обекта на места е видно десортиране на бетона при изливането на стоманобетоновите шайби извън стълбищните клетки. В резултат на това са и ниските показания по отношение на якостта на бетона, установена за тези шайби по безразрушителен метод. Поради този факт се налага механичното отнемане на десортирания материал, а именно в неговата нарушена част и възстановяване сечението на съответния елемент посредством торкретиране на бетонов разтвор с фракция 0-15 и клас B25.

Тухлените стени, които са частично изградени в зоната на жилищните етажи са от единични тухли. В проекта следва да се направи оценка на възможностите за използването им.

Обектът е стоял дълги години изложен на климатични влияния и това на места е довело до ерозия на бетоновите сечения вследствие повърхностно замръзване, а в последствие и до откриване на частични арматури. Ерозиралите места трябва да се почистят чрез пясъкоструене и обработените повърхности да се торкретират с циментов разтвор клас B30. Това мероприятие е особено наложително при обработването на покривната плоча и плочата на кота +13.74.

При бъдещото разработване на новата архитектурна функция проектантът ще следва да се придържа към първоначалната основна идея по отношение на архитектурното разпределение поради факта, че основните отвори за колекторите, обслужващи мокрите помещения са надлежно изпълнени, което категорично фиксира тяхното място. Освен това в старата архитектурна идея са разработени апартаменти тип мезонет и в плочите на съответните места са оставени отвори за доизливане на стълбите, свързващи двете нива. Съобразявайки се с тези съществуващи условия проектанта по част Архитектурна да изготви проект за промяна, като бъдат оформени нови жилищни апартаменти – тип студия и двустайни апартаменти.

При огледа на сградата в зоната на сутеренния етаж е видно овлажняване по стените и пода, което е в следствие от проникването на теренните води по време на дъжд. Това прави директното използване на този етаж невъзможно. Във връзка с това е необходимо цялостно разкриване на околовръстните стени на сградата в подземната им част и изпълнение на необходимата хидроизолация, която в последствие да бъде защитена посредством обратни насипи и провеждането на вертикална планировка, която да отдалечи дъждовните води от сградата.

В част Архитектурна да се оценят възможностите за използване на приземния етаж, който е с височина 240см, като се обособят жилища във вътрешната част на сградата и гаражи към улицата.


3. Изисквания за същността /цел/, съдържанието /предмет/ и особеностите на услугата. Технически спецификации.

  1. Същност /цел/ на услугата:

Да се извърши проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Жилищен блок“ на база съществуващия сграден фонд и територия, както следва:

 • Архитектурно – градоустройствено решение чрез преустройство на съществуващия сграден фонд, обхващащи:

 • Двустайни апартаменти;

 • Студиа.

Описаните по-горе идеи не изчерпват всички възможности. Очакванията ни са проектантът да предложи нови идеи за разработване на вариантите.

Задачата да се изпълни на „пълен инженеринг“ – проект, доставка, монтаж и пускане в експлоатация при спазване на действащата нормативна уредба за тези дейности.  1. Съдържание /предмет/ на услугата:

Предмет на настоящата поръчка представлява цялостното реализиране на Обект: „Проектиране и изграждане на Жилищен блок №202, УПИ II-Жилищно строителство, квартал 202 по плана на гр. Панагюрище“

  1. Обхват, обем и особености на услугата

- Обхватът на проекта да бъде в съответствие с критериите и изискванията на Наредба №4/21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, „Закон за техническите изисквания към продуктите”, „Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004г.); Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2377/15.09.2011г., Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /СТПНОБП/.

- представяне на идеен проект в минимум два варианта;

- представяне работен проект по всички части, след одобряване на идейния проект. Проектите да са изработени в съответствие със скицата, заданието, графика за изпълнение, изискванията по чл. 169 /1/ от ЗУТ и действащите нормативни разпоредби. Обхват на комплексния проект във фаза работна:

1. Част Инженерна геология и хидрогеология

2. Част Вертикална планировка

3. Част Архитектурна

4. Част Осигуряване на достъпна среда, вкл. за хора с увреждания

5. Част Архитектурно благоустройствено оформление

6. Част Екстериорно оформление (цветово оформление и детайли)

7. Част Хидроизолации

8. Част Строителни конструкции

9. Част Детайли на металните конструкции

10. Част Антикорозионна защита

11. Част Електроснабдяване

12. Част Електротехническа

13. Част Електрообзавеждане

14. Част Контролно-измервателни прибори и автоматизация

15. Част Пожароизвестяване

16. Част Телекомуникационна система. Оптични връзки. Интерфейси

17. Част Външно водоснабдяване

18. Част Водоснабдяване и канализация

19. Част Пожарогасене

20. Част Външна канализация

21. Част Отопление, вентилация и климатизация

22. Част Топлотехническа ефективност

23. Част План за безопасност и здраве

24. Част Авариен план

25. Част Пожарна безопасност

26. Част Организация и безопасност на движението

27. Част Организация и изпълнение на строителството

28. Част Програма за провеждане на 72-часови проби

29. Част Подробни количествени сметки по всички части;

30. План за Управление на строителните отпадъци;

31. Инструкция за експлоатация

32. Други по преценка на оферента.

- изпълнителя /проектанта/ ще бъде длъжен да отстрани допуснати пропуски установени при приемане от експертен съвет и при двете фази на проектиране – идеен и работен проект;

- изпълнителят е отговорен за пълната съгласуваност между отделните части на проекта. В случай на установяване на несъгласуваност или непълноти, той е задължен да направи необходимите доработки за своя сметка и в необходимите срокове;

- Авторски надзор на всички дейности по всички части на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и разпоредбите за безопасност, опазване на околната среда, здравето и хигиената на труда;

- Провеждане на 72 часови проби в експлоатационни условия и окомплектовка с необходимата екзекутивна документация - схеми, сертификати, декларации за съответствие, протоколи за изпитания и замервания;

- Осигуряване с проекта на необходимите мероприятия по опазване на околната среда и водите;

- Действия при аварийни ситуации;

- Проектът да бъде изготвен в седем хартиени екземпляра на български език и един на електронен носител CD;

- Изпълнение на всички строително-монтажни работи на обекта.

Особености

Фирмата кандидат на етап офертно проучване (подаване на оферта), на база своя професионален опит, оглед на строителната площадка и предоставената от Възложителя информация, трябва да разработи проекти за реализация на задачата в такава степен на готовност, която позволява генерирането на действителни количествени сметки за всяка проектна част. Оферента трябва да остойности изготвените от него количествени сметки, които впоследствие ще станат неразделна част от двустранно сключения Договор и да ги приложи към ценовото си предложение.


В хода на изпълнение на услугата, Възложителят запазва правото си за промяна на обема и обхвата на всички видове работи.

3.4. Качествени изисквания към услугата, материали за изпълнение - в съответствие с приетите проектни решения, влаганите материали да бъдат с необходимата здравина и дълготрайност необходими за целите, за които ще бъдат използвани. Представяне на спецификации, сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали. Всяко изделие трябва да е окомплектовано със сертификат .

Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища.3.5. Срок за изпълнение на СМР за обекта

Общият срок за изпълнение на проектирането и СМР за обекта е до месец май 2016 г. /Приложение №10/.  1. Контрол по изпълнението и критерии за приемане на извършената работа

3.6.1. Приемането на проектните разработки ще стане по следния начин: изпълнителят представя проектите с приемо - предавателен протокол - опис, след което се насрочва ЕТИС /експертен технико - икономически съвет/ на възложителя, на който се разглежда проекта.

Разработените и остойностени с единични цени количествени сметки на етап офертно проучване остават твърди за целия период на строителството. При установено несъответствие между тях и работния проект (при разлгеждането му на ЕТИС или в процеса на реализацията му), направените допълнителни разходи остават за сметка на Изпълнителя.

3.6.2. След приемането на проектните разработки на ЕТИС изпълнителят трябва да ги представи и завери пред контролните съгласувателни органи.

3.6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подсигурява координатор и технически ръководител, които ще контролират изпълнението обекта;

3.6.4. Предаването на извършените СМР се извършва с подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ чрез упълномощени от тях представители двустранен констативен приемо - предавателен протокол, в който се описват подробно изпълнените видове работи и количества;

3.6.5. Изпълненият обем СМР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:

- Количествено - стойностна сметка (протокол за установяване и заплащане на извършените видове СМР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- подробна количествена сметка към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове доставки и СМР, подписани от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- протоколи за приемане на скрити работи и други изискуеми документи по образци съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и изискванията на ПИПСМР, заверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията;

- анализи за единичните цени на изпълнени СМР, които не са определени в КСС, приложена към Договора;

- искане за плащане (сметка обр. 22);

- при непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните доставки и СМР;

3.6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да актува само, изцяло завършени на 100% и годни за приемане дейности по договора;

3.6.7. В срок от 7 (седем) работни дни след получаване на уведомителното писмо и документите за доказване и актуване на извършените СМР и доставки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да направи оглед на представените за приемане СМР и ги приеме (ако следва) или да разпореди поправянето им чрез мотивирано предписание, след което да направи необходимите корекции на документите и да ги подпише. За доказване приемането на етапа СМР се съставя двустранно подписан приемо - предавателен протокол;

3.6.8. Разплащането на изпълнените работи ще се извършва по стойността на подписания протокол за установяване и заплащане на извършените видове доставки и СМР по условията на Договора;

3.6.9. Качеството на изпълнените СМР и измерването им се извършва съгласно изискванията на Правила за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и изискванията на проекта;

3.6.10. Некачествено извършените работи извън нормативите на ПИПСМР и изискванията в работния проект не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.

3.6.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да посещава площадката на СМР на обекта по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на Работния проект и качеството на изпълнение. Контролът по изпълнение на СМР ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от негов упълномощен представител (Инвеститорски контрол), Проектант и Строителен надзор и се отнася за всички дейности, предмет на Договора;

3.6.12. При стартиране на задачата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава строителна линия и ниво на обекта;   1. Изпълнителят подсигурява технически ръководител, координатор по БЗР, координатор по управление на отпадъците и собствен геодезист, които ще контролират изпълнението на задачата;

   2. Всички обстоятелства, свързани с обекта, като предаване и приемане на строителната площадка, СМР подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на СМР и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

   3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва системно и точно да води Дневник на монтажните работи, Дневник на бетоновите работи, Дневник на АКЗ и Дневник на заваръчните работи.

3.7. Здравословни и безопасни условия на труд и пожароопасност

При изпълнението на СМР стриктно да се спазват проекта по част: ПБЗ и действащи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ.

Стриктно да се спазват всички действащи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да се изпълняват предписанията в ПБЗ и на координаторите и инспекторите по БЗР на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.8. РПОИС

При изготвяне на своите оферти кандидатите следва да включат в тях разходи за изготвяне на РПОИС за обекта по части, обуславящи цялостното изпълнение на строежа. РПОИС се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за стриктно спазване на ПБЗ и технологиите за изпълнение на СМР.Изпълнението на предвидените в Работния проект СМР ще стартира задължително и само след одобряването на РПОИС от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Изготвянето на РПОИС да бъде съобразен с изготвения ПБЗ за строежа.

3.9. Охрана

Бъдещият ИЗПЪЛНИТЕЛ организира охрана на обекта и временното селище за периода на изпълнение на СМР.3.10. Технически спецификации

Месторазположение и функционални характеристики за строежа:

Предметът на услугата е: Реализиране на Обект: „Проектиране и изграждане на Жилищен блок №202, УПИ II-Жилищно строителство, квартал 202 по плана на гр. Панагюрище“

В тази връзка към настоящата документация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага следните приложения, с които определя работните характеристики на очаквания обем и обхват на дейностите за реализиране на Обекта:3.10.1. Скица на имота – Приложение №1;

3.10.2. Строително-конструктивна експертиза – Приложение №2;

3.10.3. Част „Архитектурна“ – частично;

3.10.4. Предложения за крайни единични твърди цени в Раздел I и рекапитулирана обща офертна цена по Количствено -стойностна сметка /Приложение № 3/ –неразделна част към настоящото задание;

3.10.5. Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на декларация – ПРИЛОЖЕНИЕ №4, че задълбочено са проучили техническите спецификации, че ще спазват при реализиране на проектите посочените в тях стандарти, и че ще представят изискващите се доказателства, че техническото им решение, предложената от тях стока или услуга отговарят на:

1. български стандарти или „еквивалентни” европейски, международни стандарти, или „еквивалентни” европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други еквивалентни технически еталони на европейски стандартизационни органи при реализирането на проекта;

2. български стандарти, еквивалентни технически одобрения или спецификации, отнасящи се до изпълнение на строителството и до използваните материали, когато няма стандарти по предишната т.1;

Като доказателства за съответствие на техническите им предложения по техническите спецификации кандидатите ще представят техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.3.10.6. Справка за ценообразуващи параметри – ПРИЛОЖЕНИЕ №5, при които ще се изготвят анализните цени на всички допълнително възникнали и възложени видове работи и доставки извън ПРИЛОЖЕНИЕ №3.

3.10.7. Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта – ПРИЛОЖЕНИЕ №6.

Всички разходи по ПРИЛОЖЕНИЕ №6 трябва да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СМР.

3.10.8. ПРИЛОЖЕНИЕ №7 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта – ПРИЛОЖЕНИЕ №10 – „Общ срок за изпълнение на услугата”. При представянето на предложението оферентите да посочат следните срокове:

– Срок за изготвяне на Идеен проект; • Срок за изготвяне на Работен проект;

При попълването на тези приложения кандидатите да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на СМР:Етапи /междинни срокове в кал.дни/

Документи по образец

Важни дати

1.

Откриване на строителна площадка на обекта

Протокол обр.2

Датата на подписан акт обр.2 се счита за «Начало» на срок за изпълнение

2.

Готовност за отпочване и период за мобилизация3.

Период на СМР4.

Период за подготовка на екзекутиви и отстраняване на недоделки5.

Установяване годността на строежа за приемането му от комисия

Констативен акт – двустранен

Дата на подписване на констативен акт се счита «Край» на срок за изпълнение

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

 • Срока за изпълнението на същинските СМР – при следните условия за организиране на работния режим:

√ двусменен 16-часов работен ден ;

√ непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/ .

- ПЕРСОНАЛЪТ- брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на СМР на обекта при горепосочените работни условия;

- Краен срок за предаване на обекта (но не по-късно от май 2016 година).

Всички срокове да бъдат посочени в КАЛЕНДАРНИ ДНИ.

3.10.9. Проекто - договор за СМР – ПРИЛОЖЕНИЕ №8. Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проектодоговора.

В случай че участникът има бележки или допълнения към проектодоговора, той ги представя отделно като свое приложение към офертата си, в плика с надпис „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.3.10.10. Декларация за подизпълнители – ПРИЛОЖЕНИЕ №13. В това приложение кандидатът посочва дали възнамерява да ползва или да не ползва подизпълнители, като в случай че ползва за тях се посочва:

1. Име и място на регистрация по ТЗ на фирмата .

2. По коя част от Подобекта ще работи подизпълнителя.

3. Да се приложат необходимите декларации за подизпълнителя.

4. Да се приложи декларация в свободен текст от подизпълнителя, че е запознат и дава своето писмено принципно съгласие да изпълни конкретната част. Ако подизпълнителя не е запознат с конкретната част за която ще бъде ползван, го отразява в своята декларация.

Оферентите трябва да знаят, че в договора с бъдещия ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ще има клауза, че той отговаря за работата на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ като за своя.3.10.11. Декларация за срок на валидност на предложението – ПРИЛОЖЕНИЕ №14. - В това приложение участниците декларират срока на валидност на офертното предложение, който не трябва да бъде по-малък от 120 календарни дни, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска удължаване на валидността от класираните участници до датата на сключване на договор за изпълнение.

3.10.12. Декларация за предложен гаранционен срок – ПРИЛОЖЕНИЕ №16 – Гаранционните срокове за СМР трябва да бъдат съгласно Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр.72/15.08.2003 г., изм. и доп. бр. 49 от 14.06.2005 г.

Участниците попълват Декларация (Приложение №16) за предложен гаранционен срок на изпълняваните дейности, обхванати в предмета на проектодоговора.3.10.13. Управление на строителните отпадъци - кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на Декларация - Приложение №17, че при изпълнение СМР на обекта ще спазват нормативната уредба и изискванията към строителната организация за управление на строителни отпадъци /СО/.

ЧАСТ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в тръжната процедура поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия.1. Условия за участие

1. В процедурата може да участва всеки кандидат вписан в Централния професионален регистър на строителя в първа група строежи – високо строителство и съпътстваща инфраструктура и да има обхват на вписване:

 • от първа до пета категория строежи.

- за наличие на вписване в ЦПРС кандидатите представят копие от удостоверението за вписване в посочената група и обхват на вписване и копие от контролен талон към удостоверението със срок на валидност не по-рано от 30.12.2014г.

2. Възложителят има изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

3. В процедурата не може да участва кандидат, който е:

(1) лишен от правото да упражнява търговска дейност;

(2) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари; за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група;

(3) осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството;

(4) обявен в несъстоятелност или е в открито производство по обявяване в несъстоятелност;

(5) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

(6) лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

(7) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

4. Изискванията по т.ІІ.1.3. (2), (3), (6) и (7) се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.

5. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т.3. и т.4. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

6. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.3., т.4. и т.5. с декларация.

7. При подписване на договора за строителство участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелствата.

8. Не може да участва в процедура за възлагане на настоящата поръчка чуждестранно юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.3., т.4. и т.5. по-горе.

Възложителят има право да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.2. Специфични изисквания към кандидатите

Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №6.Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания, временно строителство и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №6 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят в единичните цени в Приложение №3.

3. Оглед на строителната площадка

Извършването на оглед на обекта е задължително условие за участие в офертното проучване. Оферентите да представят декларация за оглед на строителната площадка (Приложение №11). По време огледа на обекта оферентите ще получат допълнителни пояснения и информация, които са важни за изготвяне на тяхното офертно предложение.Забележка: На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта. Огледи на площадката могат да се правят всеки работен ден от 8,30 до 15,00ч. до датата, определена за представяне на офертите, след задължително предварително съгласуване за деня на посещението на телефоните за контакти.

4. Участие на подизпълнители

Документи, които се представят от кандидатите за техни подизпълнители:

- посочените по-горе две Декларации – първата по приложение №13 и втората – в свободен текст от Подизпълнителя.

- Към V.2. ЧАСТ ПЪРВА «Техническо предложение»:

- Декларации по Част ІІ.1 т.6., респ.т.8./за чуждестранни лица/ по Приложения № 12-2 и № 12-3.

-Административни сведения за кандидата – адрес, телефон, факс, e-mail – по Приложение №12-1.

-Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

- Копие от регистрация по БУЛСТАТ /ЕИК/

-Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт

-Копие от документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителите /ЦПРС/


ЧАСТ ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Разходите свързани с подготовката и представянето на офертните предложения са за сметка на кандидатите.

2. Стойността на документацията за участие в откритата процедура е 250 (двеста и петдесет) лева с ДДС, която сума следва да се преведе по сметка на Асарел Медет АД:

Райфайзанбанк АД Пазарджик

РАЗПЛАЩАТЕЛНА :IBAN:BG 11RZBB91551085858517

БАНКОВ КОД: RZBBBGSF

3. Документацията се получава от отдел „Строителство” на „Асарел Медет” АД, срещу представен разплащателен документ за платена такса за закупена документация до изтичане на срока за предаване на предложенията.

ЧАСТ ІV. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ІV.1. Гаранции за участие в процедурата

1. Гаранция за участие в процедурата е парична сума от 2 000 (две хиляди) лева с ДДС, внесена еднократно по сметката на „АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД:

Райфайзанбанк АД Пазарджик

РАЗПЛАЩАТЕЛНА :IBAN:BG 11RZBB91551085858517

БАНКОВ КОД: RZBBBGSF

2. Гаранцията за участие се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато кандидатът:

- оттегли или промени решението си след изтичане на срока за подаването на офертата.


 • е класиран на първо място и е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за изпълнение.

3. Гаранцията на участниците - кандидати се освобождава в срок от пет работни дни след сключване на договора със спечелилия кандидат.

4. „АСАРЕЛ МЕДЕТ”АД освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който са престояли законно при него.ІV.2. Гаранция за изпълнение на договора и Гаранция за „Добро изпълнение”

1. „Гаранцията за изпълнение на договора” е банкова гаранция в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, издадена от утвърдена Българска банка, със срок на валидност датата на получаване на разрешение за ползване за Обект: „Проектиране и изграждане на Жилищен блок №202, УПИ II-Жилищно строителство, квартал 202 по плана на гр. Панагюрище“.

2. Кандидатът определен за изпълнител предава (открива в полза) на Възложителя банковата гаранция по т.1 в срок до 10 работни дни от датата на подписване на Договора за изпълнение и представя оригиналния документ, издаден от банката на Възложителя, което е едно от условията за стартиране на договора.

3. Освобождаване на „гаранцията за изпълнение на договора” настъпва след изтичане на нейната валидност и представяне на оригинален надлежно оформен протокол по т.1 в банката, издала гаранцията.

4. Възложителят ще удържа по 5% от всяко текущо плащане (актуване) на извършените работи по време на строителството като Гаранция за „добро изпълнение”.

5. Освобождаване на „Гаранцията за добро изпълнение”:

5.1. Възложителят освобождава задържаната сума като Гаранция за „добро изпълнение”, без да дължи лихви за периода, през който същата законно е престояла при него, при следните условия:

- След завършването изпълнението на целия строеж в 90-дневен срок от получаване на разрешение за ползване.

5.2. За появилите се преди изтичане на гаранцията дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

- В срок от 7 (седем) дни от уведомлението, Изпълнителя се задължава да организира и започне отстраняването на появилите се дефекти, за своя сметка. Ако Изпълнителят пропусне или откаже да стори това за периода на гаранционното обслужване претенциите на Възложителя се удовлетворяват от удържаната гаранционна сума или от застраховката на кандидата.

5.3. Освобождаването на „Гаранцията за Добро Изпълнение” няма да освободи Изпълнителя от отговорността му по нормативно определените минимални гаранционни срокове съгласно „Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.

ІV.3. Гаранционни срокове

1. Изпълнителят отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти вследствие на некачествено изпълнени СМР в гаранционен срок, съгласно чл. 20, ал.4.,т.1. от „Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.

2. Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на Обекта след датата на получаване на разрешение за ползване.
ЧАСТ V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


 1. Общи условия

  1. Всеки кандидат следва да представи само едно свое офертно предложение.

  2. Предложението трябва да е написано четливо, да няма механични и други явни поправки по него.

  3. Офертното предложение трябва да бъде съставено от две части – Част първа "ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" и Част втора "ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ".


2. ЧАСТ ПЪРВА „Техническо предложение”, в това число:

1. Декларация, надлежно оформена по ПРИЛОЖЕНИЕ №4;

2. Административни сведения за кандидата – адрес, телефон, факс, e-mail – по ПРИЛОЖЕНИЕ № 12-1.

3. Декларации по част ІІ.1. т.1-6., вкл. и за чуждестранни лица, по ПРИЛОЖЕНИЯ №12-2 и № 12-3.

4. Декларация за извършен оглед от страна на кандидата – ПРИЛОЖЕНИЕ №11.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ №6 – Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ №7 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта – ПРИЛОЖЕНИЕ №10 – „Общ срок за изпълнение на обекта”, съгласно указанията в Част І, т.3.10.8.

7. Проект на договор – ПРИЛОЖЕНИЕ №8 /не се попълва, само се парафира и подпечатва/.

8. Декларация за конфиденциалност, която се подписва в два екземпляра. Единият екземпляр се подписва от представител на кандидат - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при получаване на Необходимата документация на CD от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и остава при Възложителя. Вторият екземпляр се подписва от Управителя/Изп.директор на кандидата и го прилага в офертата си.– ПРИЛОЖЕНИЕ №15.

9. Декларация за ползване или не на подизпълнители – ПРИЛОЖЕНИЕ №13, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от Обекта, съгласно указанията в Част І, т. 3.10.10.

Да се има в предвид, че в договорът с Главният изпълнител ще включва клаузата, че той отговаря за работата на подизпълнителите като за своя.

Документи, които се представят от кандидатите за техни подизпълнители:

- посочените по-горе две Декларации – първата по ПРИЛОЖЕНИЕ №13 и втората – в свободен текст от Подизпълнителя.

- Към ІІ.4. Документи по ЧАСТ ВТОРА „Техническо предложение”:

- Декларации по част ІІ.1.3, респ.т.1.8. /за чуждестранни лица/ по ПРИЛОЖЕНИЯ №12-2 и № 12-3.

- Административни сведения за кандидата – адрес, телефон, факс, e-mail – по ПРИЛОЖЕНИЕ №12-1.

- Копия от съдебни решения и последващи промени съобразно българското законодателство.

- Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

- Копие от регистрацията по БУЛСТАТ /ЕИК/ .

- Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт /не е задължителна/.

- Копие от документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителите /ЦПРС/ - /не е задължително/.

10. Декларация за предложен гаранционен срок – ПРИЛОЖЕНИЕ №16

11. Декларация за срок на валидност на предложението – ПРИЛОЖЕНИЕ №14.

12. Копия от съдебни решения и последващи промени съобразно българското законодателство.

13. Копие от съдебно решение за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, съгласно част ІІ.1., т.2.

14. Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

15. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ /ЕИК/.

16. Справка към 30.09.2015 г. на наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата кандидат, в т.ч. /брой квалифициран работнически и ИТР персонал/.

17. Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт.

18. Текстова информация за фирмата /презентация/ и автореференция.

19. Копие от документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителите /ЦПРС/ – Удостоверение по част ІІ.1, т.1.

20. Копие от документ за наличие на системи за контрол:

Сертификати по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството. Обхвата на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

Сертификат ISO 14001:2004 за внедряване система за опазване на околната среда. Обхвата на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

Сертификат OHSAS 18001:2007 за внедряване на система за безопасни условия на труд.Обхвата на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

21. Копие от документ за членства в професионални организации.

22. Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния Възложител

23. Референции и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други Възложители.

24. Доказателства за търговска репутация – Копия от удостоверения от банки, Счетоводен баланс за 2014 година. Информация за общия оборот и оборота /обема/ на строителството и услугите, извършени от оферента през последните 3 /три/ години, като за 2014г. минималният обем за изпълнени СМР да бъде в размер над 6 000 000,00 лв.

25. Оферентът да представи копие от застрахователна полица, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004г.

26. Декларация за управление на строителните отпадъци генерирани по време на строителството - Приложение №17.

27. Разплащателен документ за еднократно платена такса за закупена Тръжна документация- копие.

28. Платежно нареждане за извършен еднократен превод по сметка на Асарел Медет АД в Райфайзенбанк АД гр.Пазарджик, BIC банков код: RZBBBGSF, разплащателна сметка IBAN: BG11RZBB91551085858517, с текст “Гаранция за участие в процедура за избор на изпълнител на обект: „Проектиране и изграждане на Жилищен блок №202, УПИ II – Жилищно строителство, квартал 202 по плана на град Панагюрище“

ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставящи „ЧАСТ ПЪРВА”. При подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение”, който плик се поставя заедно с плика „Ценово предложение” в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в част VІ „Оформяне и подготовка на предложението“ от настоящето Техническо задание.

3. ЧАСТ ВТОРА „Ценово предложение”, в това число:

1. Предлаганата обща цена следва да включва (Приложение №3–Количествено-стойностна сметка):

- Цена за изработване на инвестиционен проект:

1. фаза Идеен проект

2. фаза Работен проект

- Цена за изпълнение на СМР, в т. ч. труд, материали и механизация оборудване, машини и съоръжения, необходими за въвеждане в експлоатация на обекта, без обзавеждане по КСС, с включена стойност на допълнително възникнали и непредвидени видове работи, които ще се доказват в процеса на строителството, в размер до 10 % от цената на строително – монтажните работи, изчислени по ценови показатели предложени от участника.

- Цена за Единични, комплексни и приемни изпитания;

- Цена за Упражняване на авторски надзор по време на строителството,

- Изготвяне на екзекутивна документация в 3 екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на магнитен носител.

1.1. Към ценовото предложение, участникът следва за посочи Справка за ценообразуващи показатели – ПРИЛОЖЕНИЕ №5.

1.2. Участниците следва да предложат количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели. Разбивката по окрупнени показатели да включва:

- Отделни проектни части /архитектура, конструкции, инсталации…/

- Основни СМР към всяка част – в част ОВК да се предвидят само инверторни климатици.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ №9 – предлагана цена и начин на плащане, което включва две части:

2.1. Обща офертна цена за услугата, която трябва да обхваща всички преки, допълнителни и специфични разходи за изпълнението;

2.2. Условия за разплащане – размер на аванса, ако има такъв и междинни плащания.

3. Вътрешнофирмен ценоразпис на мсм за ползваната механизация, като в цената на машиносмяната се интегрират всички преки, допълнителни разходи и печалба /по образец на кандидата/.
4. Всички попълнени от кандидата приложения описани в горните точки от 1 до 3 – се представят на хартиен и електронен носител /CD диск/. Таблиците, разработени в Excel по формулярите – образец на Възложителя.

ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставляващи „ЧАСТ ВТОРА” при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, който плик се поставя заедно с друг малък непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение” съдържащ другите документи към офертата в общ голям плик, оформен съгласно указанията в част VІ „Оформяне и подготовка на предложението“ от настоящето Техническо задание.

4. Важни условия за участниците:

1. В отделния малък плик „Ценово предложение” – поставят се само ПРИЛОЖЕНИЯ №3, №5 и №9 /на хартиен и електронен носител/ и вътрешнофирмения ценоразпис на мсм за ползване на механизация.

2. В отделен малък плик „Техническо предложение” се поставят всички изискуеми документи по т.2 от Част V. „Съдържание на офертното предложение“ от настоящето Техническо задание.

3. Двата плика по т.1. и т.2 се поставят в общ голям плик.

4. При непредставяне на който и да е от указаните в Документацията документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец съгласно указанията за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

5. Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ще бъде извършено по утвърдена методика.5. Начин на плащане

Плащането на цената се извършва по условията на сключения договор:

- ежемесечно, в рамките на договорения срок удължен с един месец,

- в левове по банков път,

- след изготвяне на протокол за реално извършените на обекта СМР, проверен, приет и подписан от представител на Възложителя.
ЧАСТ VІ. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Кандидатите в процедурата изготвят предложението си в един оригинален екземпляр.

Предложението и документите за легитимиране и квалификация на кандидата се поставят в голям непрозрачен плик, адресиран До Изпълнителния Директор на "Асарел-Медет" АД, 4500 гр. Панагюрище. Върху плика се поставя надпис:

ОФЕРТА за изпълнение на инженерингова услуга на Обект: „Проектиране и изграждане на Жилищен блок №202, УПИ II-Жилищно строителство, квартал 202 по плана на гр. Панагюрище“.

и Забележка: Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия!

Върху плика кандидатът поставя и надпис, съдържащ: фирма на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

В големия външен плик се комплектоват: малък плик с надпис „Ценово предложение” и малък плик с надпис „Техническо предложение”.

Предложението, както и всички приложения към него, изготвени от кандидата следва да носят подписа на лицето, което го представлява по силата на съдебното решение за регистрация.


ЧАСТ VІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Офертата да се представи по един от следните начини: 1. В деловодството на Дружеството в непрозрачен запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел - Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище, с надпис:

ОФЕРТА за изпълнение на инженерингова услуга на Обект: „Проектиране и изграждане на Жилищен блок №202, УПИ II-Жилищно строителство, квартал 202 по плана на гр. Панагюрище“.

2. По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

Предложения, получени след крайния срок за представяне, не се приемат. Не се приемат и предложения, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик.Крайният срок за представяне на офертата е до 15.00 часа на 12.11.2015 г.

В периода на подготовка на офертата кандидатите могат да задават и в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в поканата за оферта, но не по-късно от 3 (три) дни преди изтичане на крайния срок за предаване на офертите.До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
ЧАСТ VІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

 1. Отваряне и разглеждане на предложенията

Отварянето и разглеждането на предложенията ще се извърши на закрито заседание в 10 (десет) дневен срок след крайната дата на предаване на предложенията в "Асарел-Медет" АД, гр. Панагюрище от комисия.

При отварянето на пликовете комисията прави преглед и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия в Техническото задание спрямо:  1. Част VІ и Част VІІ.

  2. Проверка за пълнотата на представените документи по Част V т. 2 (Част ПЪРВА "ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"), начина на попълването на образците и формата, в която са представени всички други технически документи (извън образците).

  3. При установено от комисията съответствие на документите от ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ спрямо предварителните изисквания, фирмите продължават своето участие.

  4. Ако при така направения преглед комисията констатира допуснати пропуски от някоя от фирмите в техническите им предложения, то съответната фирма автоматично се декласира от по-нататъшно участие, както предварително е обявено в Част V, т. 4.4.

 1. Оценяване и класиране

  1. Класирането на предложенията се извършва по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрените критерии.

  2. Комисията оценява и класира кандидатите съгласно изискванията на политиката на Дружеството по оценка и подбор на доставчици на стоки и услуги:

  3. След като Комисията е приключила работата си по Част VІІІ, т. 1, тя прави Техническа оценка по методика за оценка на предложенията и класиране на техническите предложения на участниците, допуснати до по-нататъшно участие.

   1. Комисията пристъпва към отваряне на "ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ", прави преглед за пълнотата на попълването им спрямо съответните приложения - образци към офертната документация. Прави се сравнителна таблица и анализ на офертните ценови предложения.

При проверката за съответствие се съблюдават следните условия:

- При установено от комисията съответствие на документите от Ценовите предложения спрямо предварителните изисквания, фирмите продължават своето участие с оценка по комплексна методика.

- Ако при направения преглед комисията констатира допуснати пропуски от фирмите при представянето на ценовите им предложения, то съответната фирма автоматично се декласира от по-нататъшно участие, както предварително е обявено в Раздел V т.4.

- Комисията прави „Финансова оценка” на Ценовите предложения на допуснатите фирми по определена методика на Възложителя.

- Класирането по Методиката завършва с извършване на Комплексна оценка, въз основа на която в десетдневен срок след отваряне на предложенията Комисията класира по низходящ ред кандидатите в процедурата.


 1. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране

Комисията съставя Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертните предложения, който съдържа:

  1. Състав на комисията

  2. Списък на подадените предложения

  3. Списък на предложенията, отстранени от процедурата

  4. Резултатите от разглеждането на отделните предложения

  5. Становища на участниците в комисията

  6. Класиране на предложенията

Комисията приключва своята работа с подписването на този Протокол.

Протоколът с всички приложения към него и офертите на всички участници, се предават на Изпълнителният директор на "Асарел-Медет" АД за окончателно РЕШЕНИЕ относно избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата. 1. Обявяване на резултатите от проведената процедура

В срок от десет (10) дни от подписване на протокола за разглеждане на предложенията Изпълнителният Директор на "Асарел-Медет" АД, гр. Панагюрище като ВЪЗЛОЖИТЕЛ посочва в свое РЕШЕНИЕ кандидата, класиран на първо място и определя същия за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обекта. Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от оценяването и решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пет (5) дневен срок след приключване на процедурата по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Всички материали от проведената процедура се съхраняват в "Технически архив" на дружеството.


ЧАСТ ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договорът за изпълнение на СМР на обекта ще бъде сключен с кандидата, избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ, в 15-дневен срок от решението на ИД за определянето му и срещу представени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по Част ІІ "Изисквания към кандидатите" от настоящата Документация.

При отказ на кандидата, определен за Изпълнител, да сключи договор "Асарел-Медет" АД предлага договора да бъде сключен със следващия класиран кандидат.

Договорът не се сключва при съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на услугата по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди.


Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

Настоящето Техническо задание ще бъде публикувано в интернет страницата на „Асарел - Медет” АД и във вестник „Капитал Daily”.

За контакти: „Асарел – Медет” АД; Нейка Новакова, Проект-мениджър, тел: 0357 60210-вътр.131, GSM:0885000588, e-mail: nnovakova@asarel.com.

Гергана Костова - GSM: 0876 946 248, e-mail: gergana.kostova@asarel.com.


ЧАСТ XІІ.ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Скица на имота

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Строително-конструктивна експертиза

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Количествено-стойностна сметка

 4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Декларация за задълбочено проучване на техническите спецификации, за спазване на стандартите по техническите спецификации и задължение за представяне на доказателства за съответствие на вложените продукти или услуги със съответните стандарти.

 5. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 – Справка за ценообразуващи показатели.

 6. ПРИЛОЖЕНИЕ №6 – Справка за специфични разходи за обекта.

 7. ПРИЛОЖЕНИЕ №7 – Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа.

 8. ПРИЛОЖЕНИЕ №8 – Проекто-Договор за строителство.

 9. ПРИЛОЖЕНИЕ №9 – Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане.

 10. ПРИЛОЖЕНИЕ №10 – Общ срок за изпълнение.

 11. ПРИЛОЖЕНИЕ №11 – Декларация за оглед на площадката.

 12. ПРИЛОЖЕНИЯ №12 – /12-1, 12-2 и 12-3/ – „Административни сведения”.

 13. ПРИЛОЖЕНИЕ №13 – Образец на Декларация за Подизпълнители.

 14. ПРИЛОЖЕНИЕ №14 – Декларация за срок на валидност.

 15. ПРИЛОЖЕНИЕ №15 – Образец на Декларация за конфиденциалност.

 16. ПРИЛОЖЕНИЕ №16 – Декларация за предложен гаранционен срок.

 17. ПРИЛОЖЕНИЕ №17 – Декларация за управление на строителните отпадъци


ИЗГОТВИЛИ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Специалист „ПА“: Р-л отдел “Строителство”:

/Г.К.Костова/ /инж. Здр. Кърпаров/
Гл. Специалист „КР“: Директор „ЧР”:

/Н.Новакова/ /инж. А. Чобанов/

и.д.Директор „Ф и Д“:

/икн. Н.Господинов/


И.д. Директор „Р и Л”:

/инж. А. Ангелов/

Директор „ПТД”:

/инж. Ив. Чолаков/

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница