Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище рег. №93-00 / г. Утвърдил: ген. ДиректорДата30.07.2018
Размер139.25 Kb.


РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1

АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Рег. № 93-00-........../................ г.

УТВЪРДИЛ:

ГЕН.ДИРЕКТОР

/инж. Д. Николов/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОТНОСНО: Предпроектно проучване за внедряване на цикъл на фино трошене по технология HPGR в ОФ „Асарел” за увеличаване производителността на топковите мелници по готов продукт клас 80 % -0,100 мм, включващо комплексна оценка на цялата схема на рудоподготовка в ОФ «Асарел» (без КЕТ)

І. Съществуващо положение

ОФ „Асарел” преработва медно-порфирни руди по схема на рудоподготовка, включваща следните процеси (цехове): КЕТ, Дезинтеграция (автогенни мелници), КСТ и Мелнично отделение (топкови мелници). Технологичната схема на фабриката е дадена в Приложение №1 към заданието.

През 2011 г. е постигната годишната преработка е 13 500 000 т., която се постига с 3 бр. челюстни трошачки (КЕТ), 5 бр. автогенни мелници 2300x7000(Дезинтеграция), 2 бр. конусни трошачка HP/MP800 за средно трошене , 3 бр.НР4 за ситно трошене и 8 бр. топкови мелници 6400х4800 (МО). След КЕТ рудата се подава посредством покрит склад на 5 бр. автогенни мелници. Тези мелници са проектирани и работят като промивни машини, тъй като около 50 % от шихтата съдържа глинести минерали, които се отделят като слив от двойни бутари на мелниците и се подават на класификация и топково смилане в 5 от общо 8 бр. топкови мелници. Останалата част от разтоварването чрез двойни бутари на автогенните мелници се разделя на два потока (всеки по около 25 % от общата руда) със зърнометрии съответно 5-12 мм и 12-80 мм. По-едрият материал се подава на втори стадий на трошене (КСТ), откъдето се разпределя в междинни бункери за захранване на 8 бр. топкови мелници, а материалът клас 5-12 мм отива директно в междинни бункери за подаване в първия стадий на смилане. 3 бр. от топковите мелници работят само с руда от междинните бункери (15-0 мм). В схемата „тясно” място се явява МО, тъй като Междинни бункери са запълнени постоянно с руда, което налага по-нисък коефициент на движение на отделение „Дезинтеграция” и оттам по-ниска производителност на фабриката.
ІІ. Предмет и цели на предпроектното проучване
Основен предмет на изследването е операцията смилане с използване на допълнително оборудване или средства за постигане на производителност на фабриката от 15 млн. т. руда годишно по три варианта на схема на рудоподготовка:

ІІ.1. Базов вариант - Увеличаване капацитета на ОФ по схема първи стадий на трошене - дезинтеграция - средно/ситно трошене - топково смилане (Д+ТМ) чрез инсталиране на допълнителна топкова мелница в МО;
ІІ.2. Алтернативен вариант - Увеличаване на капацитета на ОФ по схема първи стадий на трошене - дезинтеграция - средно/ситно трошене - фино смилане (HPGR) - топково смилане (Д+HPGR+ТМ) чрез инсталиране на валцова трошачка HPGR и свързано с нея оборудване след цикъла на средно/ситно трошене в ОФ.

ІІІ.3. Вариант без отделение „Дезинтеграция” - Увеличаване на капацитета на ОФ по схема първи стадий на трошене - средно трошене - фино смилане (HPGR) - топково смилане чрез инсталиране на валцова трошачка HPGR.

Основна цел на задачата е избор на най-ефективния от горните три варианта по общи експлоатационни и инвестиционни разходи и технологични параметри на база:


- технико-икономическа оценка за постигане на 15 млн. тона годишна преработка на руда, постигайки зърнометрия на изходен продукт за флотация 80 % -100 микрона и използвайки до максимум наличното оборудване в съществуващата фабрика .

Оценката да бъде съставена на база на пет общи фактора (TELOS):


 • T Technology and System Feasibility

 • E Economic Feasibility

 • L Legal Feasibility

 • O Operational Feasibility

 • S Schedule Feasibility


- осъществимост на технология и система


Идейната разработка и критериите за осъществимост се базират на изискванията за захранването с материал, процесите, получените продукти, автоматизация, програми, процедури. Оценката за технологична осъществимост се определя в зависимост от това дали компанията има всичко необходимо в т.ч. оборудване, инженерно-технически персонал, софтуер и опит да завърши до край проекта. Трябва да се вземе предвид следното: • Кратко описание на дейността

 • Частта от дейността, върху която ще се прави оценката

 • Човешкият и икономически фактор

 • Възможни решения на проблемите

На това ниво, основната цел е дали предложението е едновременно технически и юридически осъществимо, предполагайки умерени разходи

- икономическа осъществимост

Икономически анализ се използва за оценка на ефективността на новата инсталация. По-често е срещано понятието анализ за разходите и ползите, като методиката цели определяне на ползите и икономиите, които се очакват от алтернативния вариант и сравнят с разходите. Ако ползите надхвърлят разходите, тогава решението е да се премине към проектиране и внедряване на алтернативния вариант вместо базовия. Възложителят трябва много точно да претегли разходите спрямо ползите преди да вземе решение. Оценката на база разходите се основава на: • Капитални разходи

 • Експлотационни разходи

 • Допълнителни приходи от алтернативния вариант (ако има такива)

Икономическата оценка трябва да включва и анализ по време:

 • Норма на възвращаемост - времето, необходимо за връщане на инвестицията

 • NPV - бъдещата стойност на проекта (нетна настояща стойност)
 • юридическа осъществимост

Необходимо е да се направи анализ дали предлагания вариант има конфликт с законовите изисквания, например дали има някакви патентни права или др. подобни.
 • експлоатационна осъществимост

Експлоатационна осъществимост е мярка за това колко добре предложения вариант решава проблемите и използва предимството на възможностите, които са идентифицирани по време на първоначалната оценка на идята и доколко се удовлетворяват изискванията


 • График за осъществимостТози заключителен етап разглежда графика за доставка /предаване/ на проекта и дава оценка колко осъществима е тази времева рамка. Ако графикът се разглежда като неприложим, той се преработва докато се види, че е реалистична оценката на времето и необходимите ресурси, за да започне проекта.

ІІІ. Условия на изпълнение и техническа информация

По Вариант ІІ.1 в ОФ на склад е налично пълен комплект оборудване за монтиране на топкова мелница в МО, а във фабриката има свободно (предвидено) място и възможност за монтирането на топковата мелница със съответния бункер и други съоръжения. Отворена е възможността за доставка и монтиране и на друга модел мелница с по-голяма производителност при непостигане на заложените 15 млн. т. годишна преработка с наличната.

Необходимо е определяне на най-ефективен режим на автогенно смилане на база наша представителна проба руда. Варианти за оптимизиране пресяването на вътрешната бутара (или използване на друго пресевно оборудване) са: 12,5-0 мм (базов), 16-0 мм, 20-0 мм, 25-0 мм и 30-0 мм. Определянето на оптимален режим на автогенно смилане да е свързано и с промяна на оборудването (ел. двигатели, редуктори, промяна на отворите на двойните бутари и др.) в отделение «Дезинтеграция». (информация за съществуваща на склад топкова мелница). Задължително е да се оцени работата AG-TМ с използване на модернизирания КСТ. Работата по съществуващата схема в ОФ може да се ползва като база за сравнение и съставяне на оценката с допълнителна (девета) мелница.

По Вариант ІІ.2 са направени пилотни тестове с представителна проба материал от фабриката със зърнометрия 100 % -30 мм в изследователски център на Polysius AG (Германия). Всички данни от тестовете са представени в Приложение №2 към заданието. Необходими са допълнителни тестове на смилане с HPGR и определяне на най-ефективен режим на AG-HPGR-ВМ, като се оптимизират отворите на двойни бутари на дезинтегратори, при лимитиране на максималния къс в захранване на конусна трошачка в КСТ до 80 мм. Варианти по оптимизиране пресяването на вътрешната бутара (или използване на друго пресевно оборудване) са: 12,5-0 мм (базов), 16-0 мм, 20-0 мм, 25-0 мм и 30-0 мм.

При внедряване на трошачка HPGR се очаква с оптимизиране отворите на вътрешните бутари на дезинтеграторите да се увеличи продукта, захранващ HPGR, т.е. ще се намали количеството материал за трошене в КСТ и свързаните с това разходи. Освен това, като следствие промиването на рудата ще е по-ефективно и ще се намали влагата в продукта към КСТ. При това положение в отделение КСТ може да работи само една голяма трошачка, осигуряваща например материал клас 100 % -30 мм.

Поради сложният минераложки състав на рудите и фината впръснатост на медните минерали в тях е необходимо смилането да се извършва по клас 80 % -100 микрона за захранване флотация. Това е лимитиращо условие за определяне на производителността и технологичните параметри на крайния меден концентрат (качество, извличане и др.) по всеки един от вариантите на смилане с наличното и допълнителното оборудване.

В пълната оценка на двата варианта трябва да се включи също така ефектът от извличането на мед и злато при двете схеми на смилане. За целта е необходимо провеждане на определен брой флотационни тестове с продукти, получени по двете схеми на смилане. Изследванията по флотация да са проведат по две двойки сравнителни тестове:

- сравнителни тестове на флотация на материала от разтоварване на AG и HPGR с предварително отделяне на класата 90 % 150-0 микрона, използвайки схемата (колективно-селективна), използвана в ОФ „Асарел” с получаване на краен меден концентрат.

- сравнителни тестове на флотация на материала от разтоварване топкови мелници - втори стадий на смилане, при първите два варианта AG/TМ и HPGR/ТМ с класиран продукт 80 % - 100 микрона, използвайки схемата (колективно-селективна), използвана в ОФ „Асарел” с получаване на краен меден концентрат.

Пълната технико-икономическата оценка с изчислени общи (инвестиционни + експлоатационни) разходи по първите два варианта на схема на смилане (AG/ВМ и AG/HPGR/ВМ) ще се базира на:

- оразмеряване на допълнителното оборудване (допълнителната топкова мелница в единия и на валцовата трошачка HPGR в другите два варианти със съответното оборудване по тях) за постигане на производителност от 15 млн. т. годишен капацитет при поддържане зърнометрия на изходен продукт за флотация 80 % -100 микрона и използвайки до максимум наличното оборудване в съществуващата фабрика;

Оценката за необходимите инвестиционни разходи по вариантите ще бъде разработена съвместно с възложителя. Също така, трябва да се определят експлоатационните променливи разходи за преки материали (стоманени топки, ел.енергия и облицовки), резервни части, ел.енергия и външна поддръжка в мелнично отделение.Направено е допускане, че наличното оборудване за флотация е достатъчно за поемане на максималната производителност на всеки от вариантите.

За вариант ІІ.1 в оценката трябва да се представят предложения за техническото изпълнение на инсталацията, които да включват решаване на следните по-важни въпроси:

- определяне на оптималните размери на отворите на двойните бутари на дезинтеграторите

- промяна на вида облицовки на съществуващите дезинтегратори (AG)

- оптимизиране работата на топковите мелници

- класификация и отделяне на готовия клас -150 микрона, получен от AG за флотация;

- оптимизиране работата на топковите мелници по отношение топковия им товар

За вариант ІІ.2 в оценката трябва да се представят предложения за техническото изпълнение на инсталацията, които да включват решаване на следните по-важни въпроси:

- място на HPGR в технологичната верига на фабриката;

- определяне на оптималните размери на отворите на двойните бутари на дезинтеграторите при увеличаване на максималните късове и намаляване като цяло подаването на материал за КСТ

- захранване на HPGR по изходна руда и циркулационен товар;

- класификация и отделяне на готовия клас -150 микрона, получен от HPGR за флотация;

- разпределение и подаване на готовия продукт клас 4-0 мм в захранване топкови мелници;

- оптимизиране работата на топковите мелници по отношение топковия им товар


За вариант ІІ.3 в оценката трябва да се представят предложения за техническото изпълнение на инсталацията, които да включват решаване на следните по-важни въпроси:

- възможност за захранване на HPGR с натрошен продукт от КЕТ 100 % клас -50 мм;

- начин за отделяне на фините класи (клас 5-0 мм) от захранване на КЕТ;

- други


ІV. Обем и обхват на задачата (инженерно-технически условия на проектирането)

1. За реализиране на задачата е необходимо да се направи оглед на място.

2. Изготвяне идейни варианти за монтиране на оборудване - мин. 2 бр. (отнася се по-специално при оценката на HPGR)

3. Документацията на предлаганото решение трябва да включва:

- Ориентировъчни количествено-стойностни сметки на идейните варианти за обемите работа при изработка, доставка и монтаж на оборудването;

- Ориентировъчна количествено-стойностна сметка на работния проект за обемите работа при изработка, доставка и монтаж на оборудването.

4. Финалният отчет по задачата трябва да включва:

- технико-икономическа оценка (технологични, експлоатационни, инвестиционни разходи) за всеки от двата варианта при 15 млн. тона годишна производителност;

- технико-икономическа оценка (технологични, експлоатационни, инвестиционни разходи) за двата варианта на схеми на смилане при максимален производствен капацитет на всеки от тях.
V. Организация и управление на задачата

1. Изпълнителят осигурява целия необходим набор от технически средства (например софтуерно обезпечаване и лабораторни условия) и човешки ресурси за изпълнение на задачата.VІ. Общи изисквания към офериращите организации

1. Състезателна част

  1. Офертите да съдържат:

Стойност (лв., без ДДС) на задачата, разбита по двата варианта.


  1. Финансова схема за заплащане на проекта.

  2. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.

  3. Срок за изпълнение.

  4. Офериращата организация да предостави максимална «Гаранция за добро изпълнение». Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри.

  5. Неустойки при неизпълнение на задачата.

  6. Офертата да бъде валидна минимум за 100-дневен период от представянето й в «Асарел-Медет» АД.

  7. Офериращата организация да представи също така и проекто-договор за изпълнение.

 1. Несъстезателна част

  1. Регистрация по съответната служба.

  2. Точен адрес, имена на лица за контакти, телефон, факс и електронна поща.

  3. Съдебна регистрация на изпълнителя

  4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата.

  5. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя.

  6. Офериращата организация да представи поименно екипа за изпълнение на проекта с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип.


 1. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

След разглеждане и утвърждаване на Протокол от разработката на ЕТИС, съставен от представители на Възложителя и Изпълнителя.
VІ. Други условия
1. Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

2. Задължително е спазването и изпълнение на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология” и „Фирмена сигурност” и на контролните органи.

3. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител - условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

VІІ. Общи изисквания
Офертата да се представи в срок до 1600 часа на 20.04.2012 г. по един от следните начини:

- в запечатан плик, адресиран както следва:4500 Панагюрище
“Асарел-Медет” АД

Изпълнителен Директор

д-р инж. Лъчезар Цоцорков

с надпис:
Оферта «Предпроектно проучване за изследване възможностите за внедряване на HPGR в ОФ «Асарел», включващо комплексна оценка на цялата схема на рудоподготовка в ОФ «Асарел» (без КЕТ
и забележка: „Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия!”.


 • на e-mail: rshumanov@asarel.com – лично на вниманието на Изпълнителния директор.

 • на факс: ++359 357 60250 – лично на вниманието на Изпълнителния директор в деня на крайния срок на представяне.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Класирането ще се извърши само на І-ви кръг.

Създаденият ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане, изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране на подобни опити съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

VІІІ. За контакти:

За допълнителна информация:

- „Асарел-Медет” АД, тел.: 0357/60210, вътр. 624 – инж. Николай Колев, email: nkolev@asarel.com
Приложения:


 1. Приложение №1 – Технологичната схема на фабриката.

 2. Приложение №2 - направени пилотни тестове с представителна проба материал от фабриката със зърнометрия 100 % -30 мм в изследователски център на Polysius AG (Германия)ИЗГОТВИЛИ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Проект Мениджър:

/инж. Г.Матанов/
Спец. „ОПИ”, отдел „ТР”:

/инж. Н. Колев/


РЪК. ОТДЕЛ „ТР”:

/инж. Кр. Кърпаров

Началник ОФ «Асарел»:

/инж. А. Ангелов/
Р-л н-ие «Ремонт и Енергоснабдяване»:

/инж. Н. Пелтеков /

РЪК. ОТДЕЛ «Финанси»:

/икн. Н. Господинов/


РЪК. ОТДЕЛ “ЕКОЛОГИЯ”:

/инж. М. Джиджинкова/


РЪК. ОТДЕЛ “БЗР”:

/инж. Н. Узунов/


РЪК. ОТДЕЛ “СТРОИТЕЛСТВО”:

/инж. Ат. Тасмов/


ДИРЕКТОР “ПТД” :

/инж. Ив. Чолаков/


ДИРЕКТОР “Р и Л” :

/инж. Ек. Станчева-Ковачева/
ДИРЕКТОР “ФИД” :

/икн. М. Михайлов/


ПРОКУРИСТ:

/икн. Ив. Дончев/Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница