Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище рег. №93-00-6318/29. 05. 2013 г. Утвърдил: ген. ДиректорДата30.07.2018
Размер98.12 Kb.


РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1

АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Рег. № 93-00-6318/29.05.2013 г.

УТВЪРДИЛ:

ГЕН. ДИРЕКТОР

/инж. Д. Николов/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОТНОСНО: Предпроектно проучване за вариант на реконструкция на ОФ „Асарел” за увеличаване производтственият капацитет до 15 Мt в сравнение с изграждане на нова ОФ с две паралелни линии с общ капацитет 15 или 20 Мt в близост до хвостохранилището с опция към вариантите за изграждане на допълнителна линия за годишна производителност 3-5 млн. тона за бедни на мед и богати на злато руди.
І. Съществуващо положение

ОФ „Асарел” преработва медно-порфирни руди по схема на рудоподготовка, включваща следните процеси (цехове): КЕТ, Дезинтеграция (автогенни мелници), КСТ и Мелнично Отделение (топкови мелници). Технологичната схема на фабриката е дадена в Приложение №1 към заданието.

През 2011 г. е постигната годишна преработка от 13 500 000 т., която се постига с 3 бр. челюстни трошачки (КЕТ), 5 бр. автогенни мелници 2300x7000 (Дезинтеграция), 2 бр. конусни трошачка HP/MP800 за средно трошене , 3 бр.НР4 за ситно трошене и 8 бр. топкови мелници 6000х4500 (МО). След КЕТ рудата се подава посредством покрит склад на 5 бр. автогенни мелници. Тези мелници са проектирани и работят като промивни машини, тъй като около 50 % от шихтата съдържа глинести минерали, които се отделят като слив от двойни бутари на мелниците и се подават на класификация и топково смилане в 5 от общо 8 бр. топкови мелници. Останалата част от разтоварването чрез двойни бутари на автогенните мелници се разделя на два потока (всеки по около 25 % от общата руда) със зърнометрии съответно 5-12 мм и 12-80 мм. По-едрият материал се подава на втори стадий на трошене (КССТ), откъдето се разпределя в междинни бункери за захранване на 8 бр. топкови мелници, а материалът клас 5-12 мм отива директно в междинни бункери за подаване в първия стадий на смилане. 2 бр. от топковите мелници работят само с руда от междинните бункери (15-0 мм). В схемата „тясно” място се явява МО, тъй като Междинни бункери са запълнени постоянно с руда, което налага по-нисък коефициент на движение на отделение „Дезинтеграция” и оттам по-ниска производителност на фабриката.

Първоначалните резултати от извършените допълнителни геоложки проучвания в централната част на находище «Асарел» до к.300 (през 2008 – 2011 г.) показват потвърждение на предполагаемите запаси, като оценката на вариантите трябва да бъде направена при развитие на р-к «Асарел» по контур «300_1» със изчислени количества руда за обогатяване със следните параметри:
Медна руда

млн. т.

654

Бортово съдържание

%

0.11

Средно съдържание

%

0.282

Метал мед

х.т

1845

Имайки предвид тази информация, предстоящата модернизация на обогатителната фабрика, оптимизацията на рудника и планираната реконструкция и изграждане на ЦПТ за руда, както и предстоящото възлагане на допроучване в периферията, е необходимо да се разгледат всички възможни варианти за добив и преработка на новите обеми и да се установят най-подходящите варианти за допълнително задълбочено изследване, което да гарантира най-пълноценно и ефективно изземване и оползотворяване на всички запаси. В тази връзка е необходимо също да се направи оценка за необходимостта от актуализиране вместимостта на насипището и хвостохранилището за депониране при новите обеми.


ІІ. Предмет и цели на предпроектното проучване
Основен предмет на изследването е предварително технико-икономическо проучване за оценка на възможните варианти за търсене на най-добри технически, технологични и икономически решения за реконструкция и модернизация на цялата технологична верига в производството на «Асарел Медет» АД за постигане на най-пълноценно и ефективно изземване и оползотворяване на запасите от находище «Асарел» и други находища в района на «Асарел Медет» АД».
ІІ.1. Вариант 1- Разширение (реконструкция) на старата ОФ с годишна производителност до 15 млн. тона и пристрояване на нова линия за 3-5 млн. тона /за бедни на мед и богати на злато руди/.
ІІ.2. Вариант 2- Изграждане на нова ОФ с годишна производителност 15 млн. тона руда с две паралелни линии и до нея - линия за годишна производителност 3-5 млн. тона за бедни на мед и богати на злато руди.

ІІІ.3 Вариант 3 - Изграждане на нова ОФ с годишна производителност 20 млн.тона руда и реконструкция на старата ОФ с годишна производителност 3-5 млн. тона за бедни на мед и богати на злато руди,

Основна цел на задачата е избор на най-ефективния от горните три варианта по общи експлоатационни и инвестиционни разходи и технологични параметри на база технико-икономическа оценка за постигане на желаната годишна преработка на руда, постигайки зърнометрия на изходен продукт за флотация 80 % -100 микрона.


Оценката да бъде съставена на база на пет общи фактора (TELOS):


 • T Technology and System Feasibility

 • E Economic Feasibility

 • L Legal Feasibility

 • O Operational Feasibility

 • S Schedule Feasibility- осъществимост на технология и система


Идейната разработка и критериите за осъществимост се базират на изискванията за захранването с материал, процесите, получените продукти, автоматизация, програми, процедури. Оценката за технологична осъществимост се определя в зависимост от това дали компанията има всичко необходимо в т.ч. оборудване, инженерно-технически персонал, софтуер и опит да завърши до край проекта. Трябва да се вземе предвид следното:

 • Кратко описание на дейността

 • Частта от дейността, върху която ще се прави оценката

 • Човешкият и икономически фактор

 • Възможни решения на проблемите

На това ниво, основната цел е дали предложението е едновременно технически и юридически осъществимо, предполагайки умерени разходи

- икономическа осъществимост


Икономически анализ се използва за оценка на ефективността на новата инсталация. По-често е срещано понятието анализ за разходите и ползите, като методиката цели определяне на ползите и икономиите, които се очакват от алтернативния вариант и сравнят с разходите. Ако ползите надхвърлят разходите, тогава решението е да се премине към проектиране и внедряване на алтернативния вариант вместо базовия. Възложителят трябва много точно да претегли разходите спрямо ползите преди да вземе решение. Оценката на база разходите се основава на:

 • Капитални разходи

 • Експлотационни разходи

 • Допълнителни приходи от алтернативния вариант (ако има такива)

Икономическата оценка трябва да включва и анализ по време:

 • Норма на възвращаемост - времето, необходимо за връщане на инвестицията

 • NPV - бъдещата стойност на проекта (нетна настояща стойност)
 • юридическа осъществимост


Необходимо е да се направи анализ дали предлагания вариант има конфликт с законовите изисквания, например дали има някакви патентни права или др. подобни.


 • експлоатационна осъществимост

Експлоатационна осъществимост е мярка за това колко добре предложения вариант решава проблемите и използва предимството на възможностите, които са идентифицирани по време на първоначалната оценка на идята и доколко се удовлетворяват изискванията


 • график за осъществимост

Този заключителен етап разглежда графика за доставка /предаване/ на проекта и дава оценка колко осъществима е тази времева рамка. Ако графикът се разглежда като неприложим, той се преработва докато се види, че е реалистична оценката на времето и необходимите ресурси, за да започне проекта.

ІІІ. Условия на изпълнение и техническа информация

По Вариант 1 .................

По Вариант 2 ..................

По Вариант 3 ..................


ІV. Обем и обхват на задачата (инженерно-технически условия на проектирането)

1. За реализиране на задачата е необходимо да се направи оглед на място.

2. Изготвяне идейни варианти за монтиране на оборудване.

3. Документацията на предлаганото решение трябва да включва:

- Ориентировъчни количествено-стойностни сметки на идейните варианти за обемите работа при изработка, доставка и монтаж на оборудването;

- Ориентировъчна количествено-стойностна сметка на работния проект за обемите работа при изработка, доставка и монтаж на оборудването.

4. Финалният отчет по задачата трябва да включва:

- технико-икономическа оценка (технологични, експлоатационни, инвестиционни разходи) за всички варианти;


V. Организация и управление на задачата

1. Изпълнителят осигурява целия необходим набор от технически средства и човешки ресурси за изпълнение на задачата.VІ. Общи изисквания към офериращите организации

1. Състезателна част

  1. Офертите да съдържат:

Стойност (лв., без ДДС) на задачата, разбита по трите варианта.

  1. Финансова схема за заплащане на проекта.

  2. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.

  3. Срок за изпълнение.

  4. Офериращата организация да предостави максимална «Гаранция за добро изпълнение». Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри.

  5. Неустойки при неизпълнение на задачата.

  6. Офертата да бъде валидна минимум за 100-дневен период от представянето й в «Асарел-Медет» АД.

  7. Офериращата организация да представи също така и проекто-договор за изпълнение.

 1. Несъстезателна част

  1. Регистрация по съответната служба.

  2. Точен адрес, имена на лица за контакти, телефон, факс и електронна поща.

  3. Съдебна регистрация на изпълнителя

  4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата.

  5. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя.

  6. Офериращата организация да представи поименно екипа за изпълнение на проекта с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип.
 1. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

След разглеждане и утвърждаване на Протокол от разработката на ЕТИС, съставен от представители на Възложителя и Изпълнителя.
VІ. Други условия

1. Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

2. Задължително е спазването и изпълнение на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология” и „Фирмена сигурност” и на контролните органи.

3. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител - условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.VІІ. Общи изисквания

Офертата да се представи в срок .......................... г. по един от следните начини:

- в запечатан плик, адресиран както следва:

4500 Панагюрище

“Асарел-Медет” АД

Изпълнителен Директор

д-р инж. Лъчезар Цоцорков

с надпис:

Оферта: «Предпроектно проучване за вариант на реконструкция на ОФ „Асарел” за увеличаване производтственият капацитет до 15 Мt в сравнение с изграждане на нова ОФ с две паралелни линии с общ капацитет 15 или 20 Мt в близост до хвостохранилището с опция към вариантите за изграждане на допълнителна линия за годишна производителност 3-5 млн. тона за бедни на мед и богати на злато руди»

и забележка: „Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия!”.
 • на e-mail: rshumanov@asarel.com – лично на вниманието на Изпълнителния директор.

 • на факс: ++359 357 60250 – лично на вниманието на Изпълнителния директор в деня на крайния срок на представяне.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Класирането ще се извърши само на І-ви кръг.

Създаденият ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане, изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране на подобни опити съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

VІІІ. За контакти:

За допълнителна информация:

- „Асарел-Медет” АД, тел.: 0357/60210, вътр. 642 – инж. Георги Матанов, email: gmatanov@asarel.com и вътр. 624 - Николай Колев, email: nkolev@asarel.com
Приложения:


 1. Приложение №1 – Технологичната схема на фабриката.

 2. Приложение №2 - ......................ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Проект Мениджър:

/инж. Г.Матанов/

Р-л отдел „ТР”:

/инж. Г. Сеферинкин/

Началник ОФ «Асарел»:

/инж. А. Ангелов/
Директор „Р и Л”:

/инж. Е. Станчева-Ковачева/

Директор „ПТД”:

/инж. Ив. В. Чолаков/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница