"асарел-медет" ад гр. Панагюрище индекс на документаДата18.12.2018
Размер132 Kb.


“АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

    Индекс на документаРИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1
Вътр.№.............................................2011г.

УТВЪРДИЛ:

Генерален Директор

/инж.Делчо Николов/


Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Изработване на работен проект за обект: „СРР за възстановяване релсов път на ГТЛ-ПС3 и ГТЛ-ПС4”
І. Съществуващо положение

В КЕТ/корпус едро трошене/, се осъществява първи стадий на трошене на рудата добита в рудник „Асарел”. Натрошената руда посредством два гумено-лентови транспортьора, работещи успоредно/ГТЛ-ПС1 и ГТЛ-ПС2/, се извозва до „Покрит склад” за едро натрошена руда, където се претоварва на два реверсивни гумено-лентови транспортьора, съответно ГТЛ-ПС1 на ГТЛ-ПС3 и ГТЛ-ПС2 на ГТЛ-ПС4.

Разположени успоредно по дължината на склада за едро натрошена руда, реверсивните транспортьори, на собствен ход, движейки се по отделни релсови пътища, разпределят рудата по целия обем на склада.

Светлите, приемни отвори на склада, са покрити с предпазни метални решетки които пропускат рудните късове, но предпазват работния персонал от евентуални злополуки.

Вследствие на дългогодишната експлоатация, стоманобетоновата конструкция на релсовия път, е започнала да се разрушава, това е довело до нарушена съостност на металните релси, което е предпоставка за производствен риск. Освен стоманената релса, тази конструкция, носи и предпазните стоманени решетки, което пък води до рискове,свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Технически данни:


  1. Рудата е халкопиритна във вторични кварцити, аргелизити и пропилити. Съдържание /съгласно силикатен анализ/ SiO2 -70 ÷75%, Al2O3-12 ÷14%, CaO-0,2 ÷0,3%, MgO-0,6 ÷2,0%, K2O-1,5 ÷3,0%, Na2O-1,0 ÷2,0% и Fe2O3-3,5 ÷4,5%. Едрина на материала след едро трошене 0 ÷ 400 мм.
  1. Гумено-лентови транспортьори ГТЛ-ПС3 и ГТЛ-ПС4

Технически данни за един транспортьор

2.1. Производителност – 1600 до 2000 т/ч

2.2. Скорост на транспортната лента – 2.46 m/s

2.3. Скорост на пътуване/придвижване по релсовия път/ - 7.9м/мин.

2.4. Мошност задвижваща въртенето на транспортната лента – 55 kw.

2.5. Задвижваща мошност на ходовата част на транспортьора – 3 х 1.5 kw.

2.6. Общо тегло – 24750кг.

2.7. Дължина на релсов път – 90м.


3. Гумено-лентовите транспортьори са разположени на к. + 31.100
4. Работен режим – трисменен, двадесет и четири часов, като в определени периоди от работното време, в работа е само единия от реверсивните гумено-лентови транспортьори.
II. Цел на техническото задание

Целта на техническото задание e възлагане проектирането и изработката на работенпроект за „СРР за възстановяване релсов път на ГТЛ-ПС3 и ГТЛ-ПС4”III. Обем на услугата

1. Заснемане на съществуващото положение.

2. Работният проект да включва разработване на следните проектни части:

* „Строителни конструкции”, включително КМД и АКЗ.

* „Геодезическа”;

* „Пожарна безопасност”;

Включително съгласуването с РСПАБ.

* „ПОИС” + „План за безопасност и здраве”

В него да се включат мерките по БЗР, касаещи необходимия обем и вид СРР и засягащи, специфичните условия на работа в „КЕТ” и „Покрит склад” за едро натрошена руда..

Проектните части да са с подробно разработени количествено-стойностни сметки, обяснителни записки, необходимите чертежи и спецификации.

При изготвянето на проекта да се вземат в предвид съществуващите условия и почистване на района по и около съществуващите трасета на релсовите пътища.

Строително-ремонтните работи, трябва да бъдат така проектирани, че да позволят експлоатациятя на съораженията по време на ремонта.

Работния проект да бъде разработен за възстановяване релсовия път на един реверсивен лентов транспортьор, който да се приложи и за другия лентов транспортьор, предвид еднаквоста в конструкцията и ситуирането на транспортьорите.

Да се даде проектно решение за възстановяване съостноста на металните релси, част от релсовите пътища.

Материалите с които ще се извършва възстановяването да осигуряват висока износоустойчивост и устойчивост на удари и вибрации.

В проекта да се включи технология за строително-ремонтните работи, свързани с възстановяването на стоманобетоновата конструкция, в рамките на пет работни дни.

Работния проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителните работи.

3. Изпълнителят да оформи проекта съобразно критериите и изискванията на Наредба №4/21 май 2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Цената на работния проект да бъде оферирана в лева (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.

Проектът да бъде изготвен в пет хартиени екземпляра на български език и един на електронен носител CD.

IV. Други мероприятия за проектиране:

1.Мероприятия по опазване на околната среда и водите.

2.Подробна количествена ведомост за влаганите материали, подробни количествени сметки и спесификации интегрирано като цена в цената на проектирането и съставена въз основа на нея ориентировъчна стойностна сметка за обемите работа при строителството, монтажа и демонтажа на съществуващите съоръжения.В количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване.

3.Авторски надзор на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България.V. Финансова част

1.Към офертата трябва да се приложи:

* Работна програма и таблица за изпълнение на задачата, включваща, подробно описание на дейностите по съответните части с конкретни цени, срок за изпълнение, обща стойност /лв. без ДДС/.

* Финансова схема за разплащане на проекта/т.14 от Таблица №1/. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.

* Оферента да представи максимална гаранция за добро изпълнение/т.13 от Таблица №1/, покриваща гаранционния период на системата, както и банкови гаранции в случай, че във финансовата схема е предвидено авансово плащане.Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри в 90 дневен срок след успешно въвеждане в експлоатация.

* Неустойки при неизпълнение на задачата/съгласно приложения договор/.

2.Ценова част


Таблица №1


По ред


Задача

Хонорарна стой-ност по методики Наредба №1 на

КИИП./лв.без ДДС/1.

Техническо и геодезическо заснемане и оценка на съществуващото положение
2.

Демонтажни работи

Интегрирано в цената на проекта

3.

Част: „Строителни конструкции”, включително КМД и АКЗ
4.

Качествен технически контрол на част „Строителни конструкции”
5.

Част „Геодезическа”
6.

Част „Пожарна безопасност”
7.

Част „ПБЗ”+ПОИС
8.

Подробни количествени ведомости + количествено-стойностни сметки

Интегрирани в цената.

9.

Авторски надзор човеко-часове + часова ставка
10.

Програма за 72 часови проби при експлоатационни условия.

Интегрирано в цената.

11.

Размножаване проектите в общо 5 оргинални хартиени екз. и 1 магнитен (CD)

Интегрирани в цената.

12.

Подготовка на ТЗ за доставка на технологично,стандартно и нестандартно оборудване и материали.

Интегрирано в цената.
Обща стойност на проекта лв. без ДДС

13.

Максимална гаранция „Добро изпълнение” в % от общата стойност на проекта
14.

Начин на плащане:- аванс % от общата стойност на проекта- схема за разплащане


VІ. Техническа част
Таблица №2

№ по ред

Необходими документи за представяне

1.

Регистрация по ЕИК

2.

Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон

3.

Съдебна регистрация на изпълнителя

4.

Удостоверение за актуално състояние на фирмата

5.

Изисквания за съдействие от страна на Възложителя/ако няма се декларира /.

6.

Екип за изпълнение на проекта (поименен списък), с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип.


7.

Индивидуални удостоверения от КИИП за 2011 г., на специалистите отговорни за изпълнение на задачата.


8

График с общ срок за изработка на проекта

9.

Застрахователна полица по чл.171 и чл.172 от ЗУТ

10

Декларация за срок на валидност на офертата/минимум 90 дни/

11

Декларация за извършен оглед на обекта/съвместно подписана с Възложителя/

12.

Автореференция и референции

13.

Списък с всички местоположения, където са проектирали подобно на това съоръжение и да се посочат имената на най–малко три лица за контакти и телефонни номера за справки относно работата му.VІІ. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

- Утвърден протокол от Експертен технико-икономически съвет на Възложителя.VІІІ. Други условия

1.Принцип за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за Възложителя и най-късия срок за изпълнение на услугата.

2.Не прилагането на който и да е документ, посочен в т.V./финансова част/ и т.VІ./техническа част/, води до декласиране на оферанта.

3.Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

4. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

5. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

6. Офертата да бъде валидна минимум 90 дни от представянето ú в „Асарел-Медет” АД.
Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението. Посещенията ще се извършват от дата ..........2011 г. до дата ..........2011г. включително.

Офертите да се представят до 16.00 часа на ..............2011г. по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище с надпис: Оферта за Изработване на работен проект за обект: „СРР за възстановяване релсов път на ГТЛ-ПС3 и ГТЛ-ПС4”

и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е пощенското клеймо/.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

VІІ. За контакти

1. инж.Спас Гочев тел. 0357/60249


-ПРИЛОЖЕНИЕ №1- ПРОЕКТО-ДОГОВОР

Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по пректо- договора.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница