Асоциация "Българска национална лидер мрежа"Дата21.01.2018
Размер107.08 Kb.


Асоциация

"Българска национална ЛИДЕР мрежа"

Ел.поща: leader_network@abv.bg, тел.0878779101, www.leader-network.orgДО Г-ЖА МАЛИНА КРУМОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
ДО ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ДО ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА ЯНЧЕВА

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРСР 2014-2020
ДО Г-Н ИВАН ИВАНОВ

И.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО"

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДО Г-Н ЖИВКО ЖИВКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

АПЕЛ ЗА ПОДКРЕПА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Подходът „ЛИДЕР“ е основан като „Инициатива на общността“, финансирана от структурните фондове на ЕС, като важен инструмент за развитие на селските райони с реалното участие на местните хора във вземането на решения за развитие на територията си.

В Република България подходът ЛИДЕР, като част от Европейската земеделска политика за развитие на селските райони, се прилага от 2007 г., още с влизането на България в ЕС. Искаме също да припомним, че през програмния период 2007 – 2013 г. на територията на цялата страна действаха 35 Местни инициативни групи, които финансираха над 1300 проекта за над 94 млн.лева на своите територии, насочени към земеделските производители, малкия бизнес, неправителствения сектор, читалищата и общините.

Прилагането на подхода е оценено като изключително успешна инициатива от ЕК, която в настоящия програмен период 2014-2020 г. надгради постигнатото и даде възможност на местните общности в рамките на подхода „ЛИДЕР“ да прилагат Водено от общностите местно развитие, определяйки сами приоритетите си и необходимите действия за решаването на проблемите си и развитие на териториите си.

За съжаление в последните месеци одобрените Местни инициативни групи, които прилагат подхода „ЛИДЕР“ – 40 на брой, са поставени в ситуация на невъзможност за стартиране и изпълнение на своите Стратегии за водено от общностите местно развитие. Констатираме, че голяма част от това се дължи на отношението и действията/ бездействията на УО на програмите и ДФЗ – РА, които са пряко отговорни за управлението на процеса – липсва координация между тях, оценката им за значението и ефективността на подхода за местните общности и териториите е силно омаловажаваща подхода, неглижират се огромните предизвикателства, проблеми и отговорности, които стоят пред Местните инициативни групи и това води до липса на бързи и адекватни реакции от тяхна страна.

Асоциация Българска национална Лидер Мрежа, като организация, защитаваща интересите на Местните инициативни групи, зад които стоят хиляди бенефициенти – земеделци, микро предприятия, малки и средни предприятия, неправителствени организации, читалища и общини, предвид отговорностите ни за успешното прилагане на подхода ВОМР в Република България като част от националната политика за развитие на селските райони, АЛАРМИРАМЕ, че реализацията на подхода Водено от общностите местно развитие в рамките на подхода „ЛИДЕР“ Е СИЛНО ЗАСТРАШЕНА. Провалът на подхода ще доведе до недостигане на финансови средства – около 300 млн.лева – до крайно нуждаещите се земеделци, малък и среден бизнес, културни, младежки, социални и спортни организации, селските общини и селските територии, обхванати от МИГ – 74 селски общини, които ще бъдат лишени от възможността да решат част от своите проблеми. Провалът на подхода ВОМР, като част от ПРСР 2014 – 2020 г. ще доведе и до провал на изпълнението на цялата Програма за развитие на селските райони.
С оглед преодоляване на тези рискове, АПЕЛИРАМЕ към всички въвлечени в процеса на прилагане на подхода ВОМР в България отговорни институции, да се ускорят всички действия и процеси по прилагането на подхода ВОМР.

Какви са основните проблеми пред Местните инициативни групи, които трябва да намерят спешно решение и какви действия предлагаме да бъдат предприети:
 1. Подготовката на Стратегии за ВОМР по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ завърши и беше отчетена до 30 юни 2016 г. Част от Местните инициативни групи вече девет месеца очакват да получат финансовите си средства, които са изразходвали при изпълнение на проектите по под-мярка 19.1 – от порядъка на 40 хил.лв. за всяка МИГ. Въпреки че са изтекли всички нормативно определени срокове, тези МИГ не са уведомени за евентуални причини за невъзстановяването на средствата. От служители на ДФЗ разбираме, че причината е в установени нередности – задължения на общини, участващи в управителните съвети, към ДФЗ, дължащи се вероятно на финансови корекции по техни проекти. От тук следват няколко въпроса:

  • Никоя от общините няма издаден от ДФЗ акт за задължения, няма публични регистри на задлъжнелите към ДФЗ общини. Въобще от къде са можели МИГ да установят наличието на такива задължения? Дори МЗХ не е имала информация за задълженията на общините към ДФЗ, за да не подписва договори със съответните МИГ.

  • Логично ли е ДФЗ да си събира задълженията на общините от средствата, събрани от местните общности за развитие на територията им, от местните хора и местния бизнес? Защо трябва да се възпрепятства тяхната инициатива? Разбира се така е по-лесно за ДФЗ, но не е ли редно задълженията към Държавен фонд „Земеделие“ да се спират от Държавната субсидия на общините или от подписаните от общините записи на заповед по проектите, по които общините имат съответните задължения към ДФЗ? Местните инициативни групи подават заявки за възстановяване на изразходваните средства по подмярка 19.4 на тримесечия и по тази логика всяка МИГ ще бъде постоянно застрашена да не й се възстановят средствата, ако междувременно е била наложена финансова корекция на някоя от участващите в нея общини.
 1. Към 21 октомври 2016 г. са подписани първите 19 споразумения за прилагане на подхода „ВОМР“ и към 29.11.2016 г. – още 21 споразумения. Шести месец вече МИГ работят без да са получили от ДФЗ авансови плащания съгласно чл. 7 на Наредба № 1 от 2016 г., въпреки че са представили заявки с приложени като гаранция „Записи на заповед“. По най-бързия начин трябва да се предприемат мерки за осигуряване правото на МИГ за получаване на авансово плащане съгласно разпоредбите за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие". Липсата на авансови плащания неминуемо ще доведе до невъзможност да си изпълняваме задълженията, респективно ще доведе до ликвидиране на ВОМР в рамките на подхода ЛИДЕР на национално ниво. Ако не се признава „Запис на заповед“ като гаранция за изплащане на авансовото плащане, то трябва да се намери друг начин, но всяко по-нататъшно забавяне на авансовото плащане ще бъде фатално.
 1. Съгласно чл. 12. (1) от Наредба № 1/2016 г. МИГ са представили в УО на ПРСР 2014-2020 г. „Заявления за одобрение на планирани дейности и разходи“ (бюджети) за 2016 и 2017 г. Към момента тези бюджети не са одобрени. Необходимо е спешно да бъдат разгледани и одобрени бюджетите за дейности за 2016 и 2017 г., за да могат МИГ да изпълняват планираните дейности.УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Затруднено е реалното стартиране на дейности на МИГ по прием на проекти по мерки за финансиране, а това е същинската полза за земеделците, бизнеса и общините от прилагането на подхода ВОМР.

Необходимо е:


 1. Да се предприемат стъпки към промяна за уеднаквяване, избягване на разминаванията, двойните тълкувания и различните срокове в двата основни нормативни акта – ПМС 161 „За определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г.“ и Наредба 22 на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“. Промените да не въвеждат допълнително утежняващи работата на МИГ изисквания (например, въвеждане на нови индикатори, критерии за подбор на операции и т.н.).
 1. Да бъде максимално ускорен процеса по интегрирането на ПРСР в системата ИСУН 2020. Съответно, при изготвянето на методологията за финансови корекции в края на 2018 г. да бъде взето под внимание забавянето на отваряне на приеми от страна на МИГ, породено от политическото решение проектите по ПРСР да бъдат подавани в ИСУН 2020 и технологичното време, необходимо това да бъде осъществено, за да се избегне риска от налагането на санкции по отношение неизпълнението на индикаторите.
 1. УО на ПРСР да оказва методическа помощ на Местните инициативни групи във връзка с изпълнение на Стратегиите за ВОМР, като обръщаме специално внимание на следните потребности от такава помощ и указания:

 • В най-кратки срокове УО на ПРСР, съвместно с ДФЗ-РА да разработи и представи конкретни указания за разработване на Насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти по мерките от ПРСР от страна на МИГ, отнасящи се до използването на ИСУН 2020 за прием, кандидатстване, оценка и изпълнение на проекти към СВОМР, съгласно чл.37 на ПМС 161/04.04.2016 г.

 • Уточняване между Министерството на финансите и УО на ПРСР на правила за съгласуване на поканите и насоките за прием по мерки към стратегиите по ВОМР по отношение спазването на режима на държавни помощи и изготвяне на съответни указания за съгласуване на поканите и насоките.
 1. Да се предприемат стъпки към промяна на Наредба 1/22.02.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“, с оглед привеждането й в съответствие с Регламентите на ЕС и българското законодателство в тази сфера по отношение на изискваните документи при подаване на Заявки за плащане. Република България е поела ангажимент в тази посока, а именно – при изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. да се оптимизира и намали административната тежест в рамките на процеса на прилагането й. В момента е точно обратното – от МИГ се изискват огромен брой документи, които не са изискуеми по Регламент.
 1. Осигуряване на публичност, информираност и възможност за консултиране на изпълнението на Подхода Водено от общностите местно развитие по ПРСР 2014-2020, чрез секция на интернет сайт на ПРСР и на ДФЗ-РА за подхода, включваща и секция „Въпроси и отговори“, където да се публикуват зададените писмено въпроси от МИГ и техните писмени отговори.
 1. При сформиране на Народно събрание незабавно да бъдат внесени искания за промени в ЗУСЕСИФ по следните въпроси, касаещи подхода ВОМР:

 • Методологията и критериите, използвани за подбор на операции, избрани от МИГ/МИРГ при прилагане на подхода ВОМР да се одобряват от Върховния орган на МИГ/МИРГ, а не от Комитета за наблюдение към съответната програма.

В чл.34, параграф 3, точка „б“ на регламент 1303/2013 г. ясно, точно и категорично е записано, че разработването на критерии за подбор на операции е задача на МИГ. Както е и записано в точка „г“ на същия член, разработването и публикуването на покани за предложения или текуща процедура за подаване на проекти, включително критериите за подбор, е задача на МИГ.

 • Проектите на Насоки за кандидатстване, разработени от МИГ, да не се съгласуват за съответствие с приложимите правила за държавни помощи с министъра на финансите по ред, определен от него.

МИГ/МИРГ разработват своите проекти на документи/насоки, съгласно указанията на УО на програмите, финансиращи Стратегиите за ВОМР. В самите стратегии за ВОМР са включени мерки от отделните Оперативни програми и ПРСР, които вече са съгласувани с приложимите правила за държавни помощи с министъра на финансите мерки/операции.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Считаме, че е наложително в кратки срокове да бъде организирана среща между представителна група на Местните инициативни групи и Вас като ръководители на органи и институции с отговорности и ангажименти по прилагане на подхода ЛИДЕР и ВОМР, на която да се представят проблемите и да се обсъдят възможните решения.

Настоящият АПЕЛ ЗА ПОДКРЕПА е приет на открито заседание на Управителния съвет на БАНЛМ на 13.03.2016 г. в гр. Пловдив.


Местни инициативни групи, подкрепящи АПЕЛ ЗА ПОДКРЕПА:
Местна инициативна група "Общини - Панагюрище, Стрелча, Лесичово"СНЦ МИГ – „Белово, Септември, Велинград"Местна инициативна група "Високи Западни Родопи - Борино-Доспат-Сърница"СНЦ МИГ „Ардино - Джебел"Сдружение МИГ „Сливница - Драгоман"СНЦ "Местна инициативна група – „Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово"Сдружение МИГ „Тервел - Крушари"Сдружение Местна инициативна група „Лясковец - Стражица"СНЦ Местна инициативна група – „Елхово - Болярово"Сдружение МИГ – „Троян, Априлци, Угърчин"СНЦ Местна инициативна група „Чирпан"СНЦ Местна инициативна група „Нови пазар - Каспичан"СНЦ Местна инициативна група – „Разлог"СНЦ Местна инициативна група „Сандански – МИГ Сандански"СНЦ Местна инициативна група – „Исперих"Сдружение Местна инициативна група „Раковски"Сдружение Местна инициативна група „Гълъбово - Опан"Местна инициативна група „Девня - Аксаково"СНЦ МИГ „Завет - Кубрат"Местна инициативна група "Костенец 2010"СНЦ МИГ – „Мъглиж, Казанлък, Гурково"СНЦ Местна инициативна група „Общини Елена и Златарица"Сдружение Местна инициативна група – „Община Марица"МИГ "Общини Момчилград - Крумовград"Сдружение Местна инициативна група "Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе"Местна инициативна група – „Попово"Сдружение МИГ „Брезово, Братя Даскалови"Сдружение Местна инициативна група „Харманли"СНЦ МИГ „Средец"Местна инициативна група – „Нова Загора"МИГ „Поморие"СНЦ Местна инициативна група – „Аврен - Белослав"СНЦ МИГ „Ябланица - Правец"Сдружение МИГ – „Общини Минерални бани и Черноочене"Сдружение МИГ „Белене - Никопол"Местна инициативна група „Любимец - Ивайловград"МИГ „Добричка“Местна инициативна група „Котел, Сунгурларе, Върбица"Местна инициативна група „Берковица, Годеч"


С УВАЖЕНИЕ: …………………..

Л. МАКЕДОНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАНЛМКаталог: app -> uploads
uploads -> Изработка на интернет страница на Дип ето Предложения за избор на домейн Осигуряване на хостинг план
uploads -> Котировки към 01: 30 часа
uploads -> Програма за на Наградата • поставиш свои цели и да отбелязваш напредъка си • оказваш положително влияние върху живота на другите чрез общественополезна дейност
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 17 – 24 септември 2014 г
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 29 юли – 5 август 2015 г
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 15 – 22 април 2015 г
uploads -> Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
uploads -> Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания глава първа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница