Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофиДата22.09.2017
Размер60.63 Kb.

 1. Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.

Пожарите са бедствие, което влиза в аварийния план, но за него се изготвя отделен план и евакуацията е отделен план;
Нормативната база, на която се изготвят плановете по – долу е: Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване и чл.6 т.2 (за плана за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии) и т.4 (за плана за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица) Наредба № І-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

 1. План за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии

 2. План за осигуряване на ПАБ при ремонти, реконструкции и преоборудване в обектите и

 3. План за евакуация при пожар или авария

Отделно последните три плана са част от противопожарното досие на всеки обект

Всеки един от плановете се изготвя от експерт в съответната област.
Вече има Единният номер за спешни повиквания 112 и функционира от 30 септември 2008 г. и има 100% национално покритие. Телефонът е денонощен, напълно безплатен и може да бъде избиран без SIМ-карта и при заключена клавиатура в случаите на опасност за здравето, живота и имуществото на гражданите. Той ще действа успоредно със сега съществуващите номера за спешни обаждания 150, 166 и 160. до 31. 12. 2009г.
Аварийният план се движи по една схема, но за всяка фирма, предприятие или ведомство е различен поради спецификата им. Може да има известна еднаквост ако са от един бранш.

Структурата на аварийния план е следната:

Най отгоре (а може и на всяка страница) се слага логото на фирмата, а после лицата, утвърждаващи и съгласуващи плана, а именно председателя на ПОК, който обикновено е собственика или ръководителя на фирмата утвърждава, а главните инспектори на съответните общини по ГЗ и „ПБС” съгласуват.


Посочва се нормативната база, на която се изготвя плана, а тя за аварийния план е: чл. 35 ал. 1 т.10 от Закона за защита при бедствия и аварии; чл. 20 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; глава ХІІ от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване
Всеки вид бедствие – земетресения, наводнения, снегонавявания, обледенявания, свлачища, пожари, крупни аварии – химически или радиоактивни аварии, трансгранични химически или радиоактивни замърсявания и терористични актове са отделни глави, като се започва с Обща част.

Част първа – Обща ( която включва:)

І. Характеристика на обекта:

 • кратка история на фирмата, собственост, адрес и местоположение;

 • производство – по производства, цехове и продукти, разположение на производствените сгради, площи, енергоемкостта на производствата, мощности;

 • системи (ВиК, Ел и др.);

 • строителните конструкции, разположението на производствата и складовете в тях, продуктите от производството, суровините и материалите за тях;

 • потенциалните места за аварии и пожароопасни обекти;

 • предписани мероприятия, осигуряващи безаварийна работа и защита на работниците и служителите от контролни органи;

 • силите и средствата, които ще вземат участие при локализиране и ликвидиране на аварии и пожари.

ІІ.Цел на плана.

  1. Чрез оценка на риска, изведен чрез прогнозиране характера и последствията от най-вероятните бедствия и аварийни ситуации, и изготвяне на планове за адекватно реагиране.

 • Намали риска от настъпване на аварийни ситуации;

 • Създаде оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникнали БАК и успешното защитаване на персонала.

  1. Да осигури ефективна организация на действията с оглед запазването здравето и живота на персонала и имуществото при евентуални БАК.

  2. Да се регламентират отговорностите и действията на ръководителите, длъжностните лица и персонала при възникване на БАК.

ІІІ.Обща прогноза на възможните последствия. (прави се на базата на оборудването и спецификата на производството и технологичните процеси – какви по-съществени и специфични аварии могат да възникнат)

ІV.Изводи от вероятната обстановка и основни задачи, произтичащи тях.

А.Изводи. (правят се на базата на базата на технологичните процеси, вида и начина на обработка и складиране на суровините и материалите, както и опасностите, които евентуално предизвикват)

Б.Основни задачи. (набелязват се на базата на изводите)

В.Мерки за намаляване на опасността. (правят се на база оценка на риска съгласно целта на плана)

Г.Мерки за намаляване риска от аварии. (правят се на база оценка на риска съгласно целта на плана)

V.Поддържане на постоянна и аварийна готовност. (описва се кой, кого и по какъв начин се извършва оповестяването, дежурства по различните направления (ако няма такива в обекта – специализираните служби, към които се извършва оповестяване), наличните в обекта средства, уреди и съоръжения и процента на осигуреност на персонала.

VІ.Оповестяване и привеждане в готовност на постоянната обектова комисия, органите за управление и силите. (описва се кой, кого и по какъв начин и с какви комуникации извършва оповестяването, Начина и мястото за събиране на ПОК-в работно и извън работно време, начина за вземане на решения.

VІІ.Управление. - управлението има за цел в кратки срокове да се организират силите и средствата за извършване на СНАВР и своевременно оповестяване на работещите в застрашените райони, следвайки основните цели и задачи на плана.

VІІІ.Ред за въвеждане на плана в действие и информиране на работещите в дружеството. (посочва се кой въвежда плана в действие и каква организация на работа създава, при каква ситуация кого уведомява и оповестява, начина за запознаване на персонала със ситуацията за развитието на обстановката и даване на указания за поведението и действията му, начина на оповестяване на съседни застрашени обекти (ако съществува такава опасност).

Приложения:

1.Заповед за изграждане на постоянна обектова комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

2.Схеми на обектите.

3.План за оповестяване на постоянната обектова комисия при бедствия, аварии и катастрофи.

4.План за оповестяване на ръководните и компетентните специализирани органи при бедствия, аварии и катастрофи.

и т.н.


ЧАСТ ВТОРА – планове за действия при БАК

Всяка глава има следното съдържание:І.Замисъл за действие.

ІІ.Екипи от сили и средства.

ІІІ.Оповестяване и привеждане в готовност.

ІV.Организация и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

1.Извършване на разузнаване и непрекъснато наблюдение на засегнатите райони.

2.Спасителни работи.

V.Управление.

VІ.Осигуряване на мероприятията.

1.Информационно осигуряване.

2.Разузнаване.

3.Противопожарно осигуряване.

4.Осигуряване на реда и сигурността.

5.Медицинско осигуряване. и т.н.VІІ.Организация на управлението и взаимодействието.

Приложения:

1.Списък на ведомствените екипи, планирани за извършване на СНАВР при земетресение..

2.Схеми на обектите.

3.План за оповестяване на постоянната обектова комисия при бедствия, аварии и катастрофи.

4.План за оповестяване на ръководните и компетентните специализирани органи при бедствия, аварии и катастрофи.

5.Планове за оповестяване на ведомствените екипи за извършване на СНАВР при земетресение..и т.н.

Глава първа

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.

Глава втора

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НАВОДНЕНИЕ.

Глава трета

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ.

Глава четварта

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ОБЛЕДЯВАНИЯ.

Глава петта

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ образуване наСВЛАЧИЩА.

Глава шеста

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАРИ.

Глава седма

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ химически аварии

Глава осма

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ радиоактивни аварии

Глава деветта

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ трансгранични химически замърсявания

Глава десетта

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ трансгранични радиоактивни замърсявания

Глава единадесетта

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ терористични актове
Накрая се прилагат плановете за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и за евакуация при пожар или авария.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница