Автобиография лични данни: Име : бисерка любенова будиноваДата01.05.2018
Размер70.05 Kb.


АВТОБИОГРАФИЯ


 1. Лични данни:
 1. Образование и квалификация:

 • 1977 – 1981 г. - Руска езикова гимназия, София.

 • 1981 – 1986 г. - Софийски университет "Св. Кл. Охридски". Магистър по математика и информатика.

 • 2001 – 2005 г. - Университет за национално и световно стопанство (УНСС). Магистър по икономика на отбраната и сигурността.

 • Международен курс "Управление на ресурсите за отбрана", Отава, Канада, 1999 г.

 • Международен курс "Управление на ресурсите за отбрана", Институт за управление на ресурсите за отбрана, Монтерей, Калифорния, САЩ, 2000 г.

 • Международен курс "Управление на отбраната в условията на демокрация и пазарна икономика", Великобритания, 2002;

 • Стратегически курс за ръководни кадри - Европейски център за изследвания в областта на сигурността “Джордж Маршал”, Гармиш-Партенкирхен, Германия, 2004 г.

 • Правни аспекти на борбата с корупцията, Международен институт за правни изследвания в областта на отбраната, Ню Порт, Род Айлънд, САЩ, декември 2010 г.

 • Ниво на владеене на руски език: 2-2-2-2 по стандартите на НАТО (STANAG 6001).

 • Ниво на владеене на френски език: сертификат „DELF B2” за владеене на френски език на ниво B2, валиден в Европейския съюз и 2-1-1-1 по стандартите на НАТО (STANAG 6001)

 • Ниво на владеене английски език: 3-3-3-3 (слушане, четене-писане-говорене ) по стандартите на НАТО (STANAG 6001).

 • Компютърни умения - Windows, MS Office, Internet
 1. Професионален умения и опит:

 • 2 години - математик, Национален статистически институт, София.

 • 10 години - експерт по информационни системи в Министерство на отбраната (МО).

 • 14 години - експерт в областта на отбранителното планиране и програмиране в МО.

 • 10 години - работа с компютърен модел "Модел за управление на ресурсите за отбрана".

 • 2 години – заместник национален представител в Специалния комитет по финансиране на операциите на ЕС чрез механизма „ATHENA”.

 • март 1988 – септември 1997 експерт по информационни системи в управление "Личен състав", МО.

 • септември 1997 – юни 1999 – експерт в управление "Планиране и управление на материалните и финансовите ресурси", МО.

 • юли 1999 - юли 2000 г. главен експерт в отдел "Планиране на отбраната", дирекция "Отбранителна политика и планиране", МО.

 • от 01.08.2000 г. – началник на направление "Анализ на отбранителните ресурси" в отдел "Програмиране и анализ на отбранителните ресурси", дирекция "Отбранителна политика и планиране", МО.

 • от 01.08.2002 г. – началник на отдел "Програмиране и анализ на отбранителните ресурси", дирекция "Отбранително планиране и програмиране", МО.

 • от 01.08.2008 г. – началник на отдел "Програмиране на отбранителните ресурси на МО, НАТО и Европейския съюз", дирекция "Планиране и управление на бюджета", МО

 • от 01.07.2009 г. – началник на отдел "Програмиране и методология", дирекция "Бюджет и финанси", МО.

 • от 28.08.2009 - 26.08.2012 г. – началник на отдел "Програмиране на отбранителните ресурси", дирекция "Планиране, програмиране и бюджет", МО.

 • от 26.08.2012-26.08.2015 г. – Координатор по ресурси и инфраструктура в Постоянната делегация на Република България в НАТО, Главната Квартира на НАТО, Брюксел, Белгия.

 • от 27.08.2015 – главен експерт в отдел "Програмиране на отбранителните ресурси", дирекция "Планиране, програмиране и бюджет", МО.


4. Работа в следните области:

 • Задълбочени познания на американския софтуер "Модел за управление на ресурсите за отбрана" (МУРО) и участие в прилагането на модела в МО и Българската армия (БА). Поддържане и администриране на базата данни на МУРО.

 • Участва от 2000 г. във внедряването на програмния подход при планиране на ресурсите за отбрана в МО и в прилгането на програмното бюджетиране от 2003 г.

 • Поддържане на базата данни на средносрочния план-програма за развитие на МО. Организация по събиране, обобщаване и управление на информацията за отбранителните програми за МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

 • Изготвяне на експертни оценки и анализ на отбранителните ресурси. Изготвяне на алтернативи за оптимално обвързване на отбранителните ресурси с отбранителните способности на Въоръжените сили (ВС).

 • 1999 - 2012 г. - участие в разработването и прилагането на Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана на програмен принцип (ИСУРО) в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. Участие в разработването и внедряването на Системата за управление развитието на Въоръжените сили (СУРВС).

 • Участие в хармонизирането на процесите и процедурите на планиране в МО на Република България с принципите на планиране в НАТО и ЕС.

 • Разработване на инструкции, правилници, указания и методически ръководства в областта на отбранителното планиране. Участие в разработването на базовите документи на ИСУРО - Концепция на системата за планиране, програмиране и бюджетиране и Методика за разработване на програми в МО и ВС.

 • Разработване на Методика за изготвяне на норми и лимити за отбранителните разходи и Сборник с норми и лимити за разходи за личен състав и експлоатация на въоръжението и техниката.

 • Участие в остойностяването на целия жизнен цикъл на приоритетните инвестиционни проекти от Инвестиционния план-програма на МО 2020 г.

 • Участие в ежегодното изготвяне на основните планиращи документи "Указания за програмиране" на министъра на отбраната и "Меморандум на програмните решения" - за шестгодишен период на планиране, Тримесечни отчети и годишен отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и отбранителни програми.

 • Участие в процеса на внедряване на програмния подход при управление на публичните разходи на национално ниво и прилагането на Средносрочната ресурсна рамка. Участие в ежегодното разработване на Тригодишна бюджетна прогноза на МО по политики и програми.

 • Участие в разработването на политиката за използване и внедряване на съвременни информационни технологии и системи за подпомагане вземането на решение в процесите на планиране и програмиране.

 • Участие в проведения през 2010 г. Преглед на структурата на ВС. Участие в разработването на Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили и Плана за развитие на ВС. Организация на процеса на анализ и остойностяване на варианти на структури на ВС в Прегледа на структурата на ВС.

 • Опит в планирането на отбраната и развитието на отбранителните способности на ВС, в изготвянето на планове и програми за развитие на въоръжените сили.

 • Участие в Процса на отбранително планиране в НАТО чрез изготвянето на националната позиция на Република България при поемане на ангажиментите пред НАТО, изготвянето на отговорите на “Въпросник по отбранително планиране на НАТО” (до 2010 г.) и ''Преглед на отбранителните способности на НАТО – 2010''. Участие в планирането и програмирането на Целите на способностите, на необходимите ресурси за тяхното изпълнение, както и на интегрирането им в отбранителните програми.

 • Планиране и програмиране на дейностите и необходимите средства за съфинансиране от бюджета на МО на проекти по пакети от способности, свързани с Програмата на НАТО за инвестиции в областта на сигурността (NSIP).

 • Участие в прилагането на подхода за планиране по способности и разработване на ''Ръководство за планиране на отбраната базирано на способности''.

 • Участие и организиране на конференции, семинари, срещи в областта на управлението на отбранителните ресурси в национален и международен аспект.

 • Организация и осигуряване в техническо и документално отношение заседанията на Програмния съвет към министъра на отбраната.

 • Участие в реализирането на инициативата "Прозрачност на отбранителното бюджетиране" за страните от Югоизточна Европа, в рамките на "Пакта за стабилност".

 • Участие в инициативата на НАТО „Изграждане на интегритет. Участие в подготовката на отговорите за самооценката на България във връзка с изследване на корупционния риск в МО от екип на НАТО и неправителствената организация ”Прозрачност без граници” - 2010 г.

 • Активно сътрудничество с експерти и консултанти от представители на "Институт за отбранителни анализи" – САЩ по цялостната организация на процеса на планиране и програмиране.

 • Активно участие в мероприятията и семинарите по „Преглед на ефективността на системите за отбрана и отбранителните способности”, съвместно с експерти от Центъра за гражданско – военни отношения (CCMR), Монтерей, САЩ.

 • Публикации в областта на отбранителното планиране и програмиране, прозрачност при управлението на отбранителните ресурси.

 • Разработване на ''Стратегия за управление на риска в отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА'' – през 2011 г., както и на ''План за управление на риска в отбранителните програми за 2012 г.''

 • Разработване и прилагане в практиката на Балансирана система от показатели за ефективност и изпълнение на отбранителните програми – 2010-2012 г.

 • Изготвяне на ежегодния Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в МО съгласно Закона за финансово управление и коюнтрол в публичния сектор, с цел представяне в Министерството на финансите, 2010-2012 г.

 • Изготвяне на ежемесечни отчети за изпълнението на дейностите на МО относно ''План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация'', 2010-2012 г.

 • Ежемесечно участие в заседанията на Специалния комитет по финансиране на операциите на Европейския съюз чрез механизма „ATHENA“ и координиране на планирането на необходимите финансови ресурси за осигуряване на ангажиментите на Република България в качеството си на заместник национален представител – през 2010 и 2011 г.

 • Участие в работата на Съвета по административната реформа към Министерския съвет.

 • Участие в работата и заседанията на Борда по политика и планиране на ресурсите на НАТО, Инвестиционен комитет на НАТО в качеството си на национален представител – през периода 2012 и 2015 г.

 • Подготовка на материали в областта на планиране на ресурсите в НАТО за срещите на министрите на отбраната на страните членки на НАТО – 2 пъти годишно, 2012-2015 г.

 • Работа по представяне на искания за финансиране и изпълнение на проектите на Република България по Програмата на НАТО за инвестиции в областта на сигурността (NSIP), 2012-2015 г.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница