Азбучен списък на преподавателитестраница14/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Дисертационен труд

Ценкова, Мирослава Красимирова. Семиотични аспекти на маркетинговите комуникации на стимулиране на продажбите: Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор”. Науч. рък. проф. дфн Христо Кафтанджиев. Рец. акад. проф. д-р Михаил Виденов, проф. дфн Милко Петров, доц. д-р Теодора Петрова. София, 2010, 388 с. Диплома N 34406/27.07.2010 г. на ВАК, Научна комисия 13, утв. с протокол N8/26.05.2010г.

Автореферат: София, 2010 - 62 с.
Студии и статии

Ценкова, Мирослава. Техники на стимулиране на продажбите. // Год. на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Климент Охридски". Т. 16. София, 2009, с. 203–228.


Ценкова, Мирослава. Екологичните апели в маркетинговите комуникации. // Сайн кафе, април 2010.
Ценкова, Мирослава. Маркетингови комуникации на Кока Кола. // Прографика, 2010, №2, с. 18-21.
Ценковa, Мирослава. Управление на онлайн репутацията. // Newmedia21, ноември 2011. http://www.newmedia21.eu/proekti/upravlenie-na-onlayn-reputatsiyata/
Ценковa, Мирославa. Cause-related marketing – успешната комуникация в бизнеса. // Newmedia21, април 2011. http://www.newmedia21.eu/analizi/cause-related-marketing-uspeshnata-komunikatsiya-v-biz/
Ценковa, Мирославa. Онлайн маркетингови комуникации. // Newmedia21, март 2011. http://www.newmedia21.eu/proekti/onlayn-marketingovi-komunikatsii/
Ценкова, Мирослава. Граждански движения и протести в социалните платформи. 2013 (под печат)

Проекти на ФНИ и НИС
Пресата в условията на интернет и новите медии. Фонд Научни изследвания” към МОМН (Министерството на образованието, младежта и науката) 14.03.2011- 2012 г.
Представяне на резултатите от представителното изследване “Интернет, новите медии и пресата, март 2012 г. съвместно с проф. дфн Милко Петров, ФЖМК, Софийски университет “Св. Климент Охридски” – научен ръководител на проекта и доц. д-р Маргарита Пешева, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Кръгла маса „Иновации в бизнесмодела на качествения вестник”, 6 декември 2011 г. в Съюза на българските журналисти към изследователския проект “Пресата в условията на интернет и новите медии”.
Презентация на тема “Новите медии и социалната реалност”, декември 2011 г. в Съюза на българските журналисти към изследователския проект “Пресата в условията на интернет и новите медии”.
ДОЦ. Д-Р ОРЛИН СПАСОВ

Дисертационен труд
Спасов, Орлин. Медии и преход: политики на репрезентация. – София, 2001.

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Спасов, Орлин. Преходът и медиите: Политики на репрезентация. България 1989-2000. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000. – 200 с.

Съставител
Медии и преход. Състав. Г. Лозанов, Л. Деянова и О. Спасов. – София: Център за развитие на медиите, София, 2000. – 357 с.
Медии и митове. Състав. Г. Лозанов и О. Спасов. – София: Университетско издателство на СУ, София, 2000. – 407 с.
24 часа: Вестникът. Състав. Състав. Г. Лозанов, О. Спасов и Р. Янков. – София: Издателска къща Труд, 2001. – 223 с.
New Media in Southeast Europe. Ed. by O. Spassov, Ch. Todorov. European University.
Дневен Труд: Лидерът. Състав. Г. Лозанов и О. Спасов. – София: Издателска къща Труд, 2002. – 239 с.
Viadrina. Frankfurt (Oder) and Sofia University "St. Kliment Ohridski", SOEMZ, Sofia. 2003. – 318 с.
Quality Press in Southeast Europe. European University "Viadrina", Frankfurt (Oder) and Sofia University "St. Kliment Ohridski", SOEMZ, Sofia. 2004. – 331 с.
Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. Състав. М. Златева, Т. Петев, О. Спасов. – София: Софийски университет, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2004. – 444 с.
Medien und Interkulturelle Kommunikation. Karajoli, E. und Spassov, O. (Hrsg.) European University "Viadrina", Frankfurt (Oder) and Sofia University "St. Kliment Ohridski". – Sofia: SOEMZ, 2005. – 382 с.

bTV: Новата визия. Състав. Г. Лозанов и О. Спасов. – София: Фондация „Медийна демокрация”, София, 2008. – 288 с.


Новите млади и новите медии. Състав. И. Дичев и О. Спасов. – София: Институт Отворено общество, София, 2009. – 238 с.
Медиите и властта. Състав. Г. Лозанов и О. Спасов. – София: Фондация „Медийна демокрация”, 2010.
Култура, медии, публичност. Състав. Т. Монова, С. Попова, О. Спасов и др. – София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2010. – 395 с.

Гласовете на прехода: Либералите. Състав. М. Иванов, В. Стойчев и О. Спасов. – София: ИК Изток-Запад, 2011. – 472 с.


Нови медии - нови мобилизации. Състав. И. Дичев и О. Спасов. – София: Институт Отворено общество, 2011. – 327 с.
Медиите и политиката. Състав. Г. Лозанов и О. Спасов. – София: Фондация „Медийна демокрация” и фондация „Конрад Аденауер”, 2011. – 256 с.
Гласовете на прехода: Десните. Състав. М. Иванов, О. Спасов. – София: ИК Изток-Запад, 2013. – 680 с.

Съставител на изследвания (анализи на медийната среда в България)
По-малко свобода, повече конфликти: Български медиен мониторинг 2011. София: Фондация „Медийна Демокрация”, 2012. Available from: http://www.fmd.bg/?cat=71 [на български и на английски език].
Гост-съставител
Социологически проблеми: Тематичен брой: Интернет – Общество – Култура, 2004, №3-4. – 452 с.
Социологически проблеми. Тематичен брой: Новата медийна констелация, 2008, №3-4. – 376 с. (с международно участие). Съвм. с И. Дичев.
Euxeinos. Thematic issue: The Internet and Politics in Russia, 2012, №4, Center for Governance and Culture in Europe, University of St. Gallen, Switzerland.

Преводи
DUDEN – Енциклопедичен речник на литературните термини. Превод от немски език. Под. ред. Д. Лилова и Б. Вълчев. София: Хейзъл, 2001. - 544 с. (в екип от пет преводача)

Студии и статии
Преходът и медиите: визуални стратегии. // Годишник на Софийския университет. Том 7. Факултет по журналистика и масови комуникации, София. 2000, с. 25-64.
Медии и преход. // Медии и преход. Център за развитие на медиите, София. 2000, с. 99-136.
Ъпдайк в България: медиалност/контрамедиалност. // Медии и митове. София: Университетско издателство на СУ, 2000, с. 263-276.
За някои предпоставки на медийните манипулации. // 21-ви век – век на хиперманипулацията. София: Нов български университет, 2000, с. 25-31.
От политиката до гражданите. // 24 часа: Вестникът. София, ИК Труд, 2001, с. 89-101.
Фотографията в медиите: исторически реконструкции (от времето на Възраждането до късния социализъм). // Социологически проблеми, 2001, №3, с. 172-192.
Криминалният жанр и таблоидът. // Дневен Труд: Лидерът. София, Издателска къща Труд, 2002, с. 102-117.
Виртуална география и дигитални градове. // Социологически проблеми, 2003, №3-4, с. 127-142. Издателски индекс 513.
Интернет в България: другият преход. // Социологически проблеми, 2004, №3-4, с. 162-190.
Интернет в Югоизточна Европа. // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 10, 2004, с. 83-101.
Медиите, национализмът и разширението на Европейския съюз. // Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. Софийски университет, Факултет по журналистика и масова комуникация, София. 2004, с. 54-65.
Спасов, Орлин. Медийната сцена в България след 1989 година// Литературни, културни и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев. Т. 2. София: Нов българки университет, 2005, с. 216-232.
Публичност и връзки с обществеността. // Преформулиране на публичността. Български хелзинкски комитет, София, 2006, с. 14-34.
Пи-ар и медии: граници на допустими действия, зони на корупция. // Преформулиране на публичността. Български хелзинкски комитет, София, 2006, с. 96-119
За пропастта между обучението по журналистика и медийната практика: няколко структурни аргумента. // Публична комуникация, глобализация и демокрация. Състав. Златева, М., Петев, Т. Софийски университет, Факултет по журналистика и масова комуникация, София, 2006, с. 105-111.
Личните страници и блоговете: отложената революция. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Състав. Нейкова, М., Филева, П. и Попова, М. ГорексПрес, София, 2007, с. 150-157.
Хибридизация на публичната и частната сфера в интернет: българските лични страници и блогове. // Социологически проблеми, 2007, №3-4, с. 389-407.
Българската национална телевизия в края на аналоговата епоха. // Viva Vox. Състав. К. Ангов, С. Попова и Т. Монова. София, 2008, с. 23-40.
Новините на bTV и преобърнатата оптика към политическото. // bTV: Новата визия. Състав. Лозанов, Г. и Спасов, О. Фондация „Медийна демокрация”, София, 2008, с. 146-166.
Социални медии, социални мрежи: активност и активизъм. // Социологически проблеми, 2008, №3-4, с. 47-64.
Информационно-технологичните млади. // Новите млади и новите медии. Състав. Дичев, И. и Спасов, О. Институт Отворено общество, София, 2009, с. 42-58.
Социални мрежи и политика 2.0. // Семинар БГ, 2009, №1. Available from: http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy1/item/198-социални-мрежи-и-политика-20.html
Латиница, кирилица, политика: спорът за миналото и новите медии. // История, митология, политика. Състав. Колева, Д. и Грозев, К. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2010, с. 269-280.
Обидни изображения: фотография и политика. // Медиите и властта. Състав. Лозанов, Г. и Спасов, О. София, Фондация „Медийна демокрация”, 2010.
Новини и реалити формати: новият статус на телевизионната публика. // Граници на културологията. Състав. Ангелов, А. Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2010, с. 267-275.
Мобилизиране сега: партии, граждански движения, нови медии . // Нови медии - нови мобилизации. Състав. Дичев, И. и Спасов, О. Институт Отворено общество, София, 2011, с. 284-327.
Медиите и политиката: залезът на четвъртата власт?. // Медиите и политиката. Състав. Лозанов, Г. и Спасов, О. Фондация „Медийна демокрация” и фондация „Конрад Аденауер”, София, 2011, с. 221-240.
Смяна на канона: телевизията и публиката като съавтори. // Семинар БГ, 2011, №6. Available from: http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy6/item/329-смяна-на-канона-телевизията-и-публиката-като-съавтори.html
Отношението към политици и институции в пресата през 2011 година: поглед към седем национални всекидневника. // По-малко свобода, повече конфликти: Български медиен мониторинг 2011. Състав. Спасов, О. Фондация „Медийна Демокрация”, София, 2012. Available from: fmd.bg [на български и на английски език].

Предговори и послеслови
Предговор от съставителите. // Медии и преход. София: Център за развитие на медиите, 2000, с. 4-9. (съавт. Г. Лозанов и Л. Деянова).
Приближение първо: Въведение. // Медии и преход. София: Център за развитие на медиите, 2000, с. 11-15.
Предговор от съставителите. // Медии и митове. София: Университетско издателство на СУ, 2000, с. 7-14. (съавт. Г. Лозанов)
Beyond the Dark Side: New Media in Southeast Europe. // Spassov, O., Todorov, C. (Eds.), New Media in Southeast Europe. European University "Viadrina", Frankfurt (Oder) and Sofia University "St. Kliment Ohridski", SOEMZ, Sofia. 2003, р. 7-31.
Интернет – Общество – Култура. // Социологически проблеми, 2004, №3-4, с. 5-6.
The Quality Press in Southeast Europe: To Be or Not to Be. // Spassov, Orlin. (Ed.), Quality Press in Southeast Europe. European University "Viadrina", Frankfurt (Oder) and Sofia University "St. Kliment Ohridski", SOEMZ, Sofia. 2004, с. 7-27.
Предговор от съставителите. // Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. София: Факултет по журналистика и масова комуникация, 2004, с. 11-20 (съавт. М. Златева и Т. Петев).
Vorwort. // Karajoli, E. und O. Spassov. (Hrsg.). Medien und Interkulturelle Kommunikation. Europa Universität “Viadrina”, Frankfurt (Oder) und “St. Kliment Ohridski”- Universität, SOEMZ, Sofia. 2005, с. 5-9. (zusammen mit E. Karajoli)
Новата медийна констелация. // Социологически проблеми: Тематичен брой: Новата медийна констелация. Състав. О. Спасов и И. Дичев. 2008 , №3-4, с. 5-6.
За изследването. // Новите млади и новите медии. Състав. Дичев, И. и О. Спасов. София, Институт Отворено общество, 2009, с. 232-236.
От съставителите. // Медиите и политиката. Състав. Лозанов, Г. и Спасов, О. София, Фондация „Медийна демокрация” и фондация „Конрад Аденауер”, 2011, с. 9-11.
Нови технологии на гражданското действие?. // Нови медии - нови мобилизации. Състав. Дичев, И. и Спасов, О. София, Институт Отворено общество, 2011, с. 11-14.
The Internet and Politics in Russia (editorial). // Euxeinos: Thematic issue: The Internet and Politics in Russia. 2012, №4, Center for Governance and Culture in Europe, University of St. Gallen, Switzerland.
Въведение: анализът и неговият контекст. // По-малко свобода, повече конфликти: Български медиен мониторинг 2011. Състав. О. Спасов. София, Фондация „Медийна Демокрация”, 2012. Available from: fmd.bg [на български и на английски език].

Нучнопопулярни публикации
Изпитвам моралното задължение да казвам каквото зная: Интервю на Орлин Спасов с проф. Мануел Кастелс. // Социологически проблеми, 2004, №3-4, с. 257-260.
Нищо не може да замени общуването с книгата: Интервю на Николета Еленкова и Орлин Спасов с проф. Ивайло Знеполски. // Социологически проблеми, 2004, №3-4, с. 261-271.
Алтернативна публична сфера? Българските лични уеб страници и блогове. // Обектив, Български хелзинкски комитет, София, 2006, №136, с. 28-29.
Културата на Web 2.0 и промените в публичността. // Култура, №41, 2007.
Време е за поглед отвъд Web 2.0// Култура, №1, 2008.
Политиците не успяват да "напипат пулса" на младите”: Интервю на Полина Тодорова с Орлин Спасов. // News.bg, 11 юни 2009.
Вездесъщата телевизия. // Foreign Policy, декември 2009-януари 2010, с. 54-56.
Борисов е съблазън за медиите: Интервю на Димитрина Чернева с Орлин Спасов,. // Гласове, 02 юли 2010.
Медиите преди и след Уикилийкс. Разговор с Орлин Спасов. // Култура, №8, 2011.
Трудно е да бъдат изработени единни критерии за медиите: Интервю на Диана Янкулова с Орлин Спасов. // БНР, Хоризонт, 26 май 2011.
С Бойко Борисов медиите рязко си върнаха интереса към политиката: Интервю на Йордан Йорданов с Орлин Спасов. // Новинар, 31 януари 2011.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
The Bulgarian Media Scene after 1989. // Rethinking theTtransition. Znepolski, I., K. Tchervenkova and A. Kiossev (Eds.). Sofia: Sofia University Press, 2002, p. 397-409.
Medien und Transformationsprozesse in Bulgarien. // Busch, D., Panasiuk, I., Schröder, H. (Hrsg.) Medientransformationsprozesse, Gesellschaftlicher Wandel und Demokratisierung in Südosteuropa. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003, S. 253-262.
Internet in Southeast Europe: Between the Communication Utopia and Reality. // Trcek, F. (Ed.). Community – Net in South and East Europe. Ljubljana: Center for Spatial Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 2003, p. 1-18.

The Internet in Bulgaria: Transformations of the Public Sphere. // New Media in Southeast Europe. Spassov, O., Todorov, C. (Eds.). Sofia, European University "Viadrina", Frankfurt (Oder) and Sofia University "St. Kliment Ohridski", SOEMZ, 2003, с. 72-99.


Serious Press, Tabloid Context and the Qualities of the Public Sphere. // Quality Press in Southeast Europe. European University "Viadrina", Frankfurt (Oder) and Sofia University "St. Kliment Ohridski". Sofia, SOEMZ, 2004, с. 50-74.
Public Service Television in Bulgaria at the End of the Analog Age. // Miklós Sükösd and Adla Isanović (eds.), Public Service Television in the Digital Age: Strategies and Opportunities in Five South - East European Countries. Mediacentar Sarajevo, Sarajevo, 2008, pp. 99-140.
Social Networks and Politics 2.0. // Seminar_BG, 2011 (special issue: New Media, New Cultures, Old Cities). Available from: http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/special-issue1.html

Участие в национални научни форуми
Публичен семинар на катедра „Радио и телевизия”, ФЖМК. Юни 2011.
Медиите и политиката. Годишна конференция на фондация „Медийна демокрация”. Януари 2011.
Медиите и властта. Годишна конференция на фондация „Медийна демокрация”. Декември 2010.

Участие в международни научни форуми
Имиджът на Балканите: исторически подходи. Девета международна научна конференция. Софийски университет. Факултет по журналистика и масови комуникации. Май 2006.
Медийна политика. Интернационална конференция. Фондация Конрад Аденауер и Молдова-Институт в Лайпциг. Букурещ. Октомври 2007.
Ролята на електронните медии в осигуряване на междукултурен диалог в дигиталната ера. Международна конференция. Министерство на културата на България. Декември 2008.
Бъдещето на университета. Международна конференция, посветена на 120 годишнината на университета. Софийски университет. Ноември 2008.
Граници: инструкция за употреба. Международен семинар, Гьоте-институт. Май 2009.
Международна конференция. Софийски университет. Април 2009.
Новите медии в Нова Европа и Азия. Международна конференция. Юнивърсити колидж Лондон. Май 2010
Dubrovnik Media Days. Международна конференция. Университет на Дубровник. Ноември 2010.
От какъв вид университети се нуждаем? Международен конгрес. TAZLAB на Тагесцайтунг, Берлин. Април 2010.
Дигитализация на медиите: технология - политика – култура. Международна конференция. Организатори: Фондация „Медийна демокрация” и фондация „Конрад Аденауер”, Юли 2010.
Образованието по журналистика в Югоизточна Европа: основа за професионализъм в медиите. Международна конференция. Организатори: Фондация „Медийна демокрация” и фондация „Конрад Аденауер”. Юни 2011
Свободата на словото пред предизвикателства на демократичното развитие

в страните от Централна и Източна Европа. Международна конференция, посветена на свободата на медиите и медийната регулация. Организатори: Organisation internationale de la francophonie, Fondation „Robert Schuman”, фондация „Медийна демокрация”. Май 2011


Демокрацията, болна от своите медии? (Около Даниел Дайан). Международна конференция. Софийски университет и Форум „Софийски диалози” Декември 2011
Фотографията: глобален мит и локални измерения. Международна конференция. Софийски университет и Френски културен институт. Ноември 2011
Отношенията между журналисти и пиари: международни сравнения. Международен уъркшоп на ProfCom. Истанбулски университет. Април 2011
Бъдещето на медийното законодателство в България. Кръгла маса с международно участие. Организатори: Фондация „Медийна демокрация” и фондация „Конрад Аденауер”. Март 2012.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Участие в редколегии
International Editorial Board. MEDIANALI. University of Dubrovnik
Редакционен съвет на Seminar_BG. Онлайн списание за културни изследвания
Рецензент на книги
Цветкова, Милена. Книгата като медия. Рец. Хр. Кафтанджиев, Орлин Спасов. – София: Enthusiast Libris, 2012. – 600 с.
Рецензент на текстове (peer reviewer) за:
The International Journal of Press/Politics

Digital Icons

Medijske Sudije/Media Studies

Seminar_BG

Социологически проблеми
Рецензии
Време, медии, разказ: нов поглед към прехода. // Социологически проблеми, 2002, №3, с. 361-363.

Рец. за: Снежана Попова. Социално време и медиен разказ 1989-2000, София: ЛИК, 2001.Проекти на ФНИ и НИС
Проект „Рекламата в българското общество: ценностни трансформации и промени в консумативната култура”. 2010-2013. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОМН, проектна линия „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”. Статус: участник, експерт.
Проект „Нови млади, нови култури, нови каузи”. 2009-2012. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОМН, проектна линия „Идеи”. Статус: участник, експерт.
Проект „Култура-Медии-Публичност”. 2008. Проектът е финансиран по НИС, СУ „Кл. Охридски”. Статус: участник, експерт.
Проект „Лаборатория за медиен мониторинг”. 2008 – 2012. Проектът се реализира от фондация „Медийна демокрация” с подкрепата на „Тръст за гражданско общество в Югоизточна Европа” и фондация „Конрад Аденауер. Статус: ръководител.
Проект „Нови медии – нови форми на политическа мобилизация”. 2009 – 2010. Проектът се реализира в институционалната рамка на Институт „Отворено общество”. Статус: ръководител (заедно с Ивайло Дичев).
Проект „Гласовете на прехода”. 2009. Проектът е финансиран от Институт „Отворено общество” и реализиран от ИСДА. Статус: ръководител (заедно с Мартин Иванов и Венелин Стойчев).
Проект „Новите млади: гражданска активност и политическа идентификация”. 2008-2009. Проектът е финансиран от Институт „Отворено общество”. Статус: ръководител (заедно с Ивайло Дичев).
Проект „Граждански архив на прехода”. 2008-2009. Проектът е финансиран от Тръст за гражданско общество и реализиран от ИСДА. Статус: ръководител (заедно с Мартин Иванов и Венелин Стойчев).

Проекти по международни програми
Проект COST Action 30. Статус: представител на българския бенефициент. 2007-2008. Проектът е финансиран от ЕС.


ПРОФ. ДФН ПЕНКА КАРАИВАНОВА

Студии и статии
Караиванова, Пенка. Нови значения в балканското дискурсивно пространство. // Годишник на ФЖМК, Т. 7, 2000.
Караиванова, Пенка. САЩ - Новият международен ред: разочарования и страхове. // Международни отношения, 2000, №1.
Караиванова, Пенка. Балканското дискурсивно пространство. // Годишник на СУ-ФЖМК, Т. 7, 2000.
Караиванова, Пенка. Трансатлантическите отношения в светлината на европейската интеграция. // Европейска интеграция и медии. Проект ТЕМПУС. Кн. 2. София, ФЖМК, 2000.
Караиванова, Пенка. Мирният медиен дискурс във “века на преговорите”// Годишник на Софийския университет, ФЖМК, Т. 8, 2001.
Караиванова, Пенка. Дискурсивни образи на цивилизационния друг. Пробивът в хегемонната комуникация от “арабската Си Ен Ен – “Ал Джазира”. // Годишник на СУ, ФЖМК, Т. 9, 2002.
Караиванова, Пенка. САЩ - между многостранността и едностранния интерес. // Международни отношения, №1, 2002.
Караиванова, Пенка. Възпроизвеждане на социалния модел на ЕС като регионален спиловър. // Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. София, ФЖМК, 2004.


ПРОФ. ДСН ПЕТРАНКА ФИЛЕВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Филева, Петранка. Модел ЮНИДО 2002. Възможности пред глобализиращия се свят. Ръководство за подготовка на делегати в Модел Обединени нации. – София: Дружество за Обединените нации, 2002.
Филева, Петранка. Глобализация и медии. – София: Военно издателство, 2003.
Филева, Петранка. Медиен мениджмънт. – София: Факултет по журналистика и масова комуникация, 2009.
Филева, Петранка. Икономика за журналисти. Теория и практика на икономическата журналистика. –София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. 2007.
Филева, Петранка и др. Журналистически професии. Статут и динамика в България 2010. – София, 2010. В съавт. с Л. Стойков, М. Нейкова, М. Манлихерова, М. Попова, Б. Златанов.

Съставител
Австрия – България: традиции с бъдеще. Състав. Петранка Филева и Минка Златева. – Велико Търново, ПИК, 2007. – 260 с.
Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Медийния панаир ”Журналисти по теория, журналисти на практика” 11-15 декември 2006. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Горекс прес, 2007. – 214 с.
Медийното производство. Бутик и конфекция в медиите. Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 10-14 декември 2007. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2008. – 302 с.
Медиен плурализъм и медийно разнообразие. Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 1-5 декември 2008. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2009. – 334 с.
Преход в медиите и медии в преход. Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 30 ноември – 4 декември 2009. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2010. – 296 с.
Журналистически професии: Статут и динамика в България 2010. Състав. Петранка Филева, Любомир Стойков, Мария Нейкова, Мануела Манлихерова, Мария Попова, Бисер Златанов. – София: ФЖМК, 2010. – 86 с.
Професия Новинар. Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 29 ноември – 03 декември 2010. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2011. – 291 с.
Журналистически професии: Статут и динамика в България 2011. Състав. П. Филева, Л. Стойков, М. Нейкова, М. Попова, Б. Златанов, Емил Петров. – София, 2012. – 67 с.
Медии, пари, власт. Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попов, Бисер Златанов; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова, Бисер Златанов – София: ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012. – 318 с.

Студии и статии
Филева, Петранка. Европейски ред за обществените оператори. // Би Би Си и България. София, 2000.
Филева, Петранка. Концентрацията на мощ и стихията на пазара. // Медиа и реклама, март 2000, с. 2-4.
Филева, Петранка. Субсидиране на пресата - акт на субсидиране на демокрацията. // Пъблик рилейшънс и реклама. Сборник. София, 2000, с. 42-48.
Филева, Петранка. Глобализация и медии – отправни точки за изследване на взаимовръзката. // Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК. Т. 8, 2001. Кн. 1 – Нови медии, с. 55-72.
Филева, Петранка. Маркетингов подход за общественото радио. // Управление на електроните медии. София, 2001, с. 64-85.
Филева, Петранка. Университетско икономическо образование – подготовка за ефективно участие в европейската медийна система. // Университетското икономическо образование и социалната реформа: между очакванията и реалностите. Национална научно-практическа конференция, 21 ноември 2002, УНСС, 2002, с. 103-109.
Филева, Петранка. Четирите “М” за маркетинговия мениджър. // Медиа Свят, март 2002.
Филева, Петранка. Икономически подходи в телевизионното програмиране. // Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК. Т. 9, 2003, с. 69-88.
Филева, Петранка. Медиите на България в обкръжението на глобалните промени. //Разум, 2003, №3, с. 13-26.
Филева, Петранка. Медиите в процеса на глобализация. // Наука, 2003, №10.
Филева, Петранка. Глобален договор с частния капитал и глобални публични блага – нов подход на ООН към процеса на глобализация. // Международни отношения, год. 23, 2003, №1, с. 71-82.
Филева, Петранка. Стойностните вериги в медийната индустрия – щафетно бягане по глобална отсечка. // Олимпийски дух и връзките с обществеността. София, 2004.
Филева, Петранка. Рубрики по икономика на книгата. // Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 508.
Филева, Петранка. Икономическа журналистика в условия на преход. // 160 години българска журналистика. София, ФЖМК, 2005 с. 94-106.
Филева, Петранка. Публична комуникация за «справедлива» глобализация. // Публична комуникация, глобализация и демокрация. Състав. Златева, М., Т. Петев. София, 2006. с. 35-51.
Филева, Петранка. Книготърговията в Германия – тенденции, които ни интересуват. // Книгата в “безкнижната” цивилизация. София: СВУБИД, 2006.
Филева, Петранка. Публична комуникация за «справедлива» глобализация. // Публична комуникация, глобализация и демокрация. Състав. и науч. ред. М. Златева, Т. Петев. София, 2006. с. 35-51.
Филева, Петранка. Проблемите на българското книгоиздаване в процеса на преход към пазарни правила. // Бизнес среда на книгата. Сб. с докл. от научния семинар по книгоиздаване, 23 ноември 2004. Състав. Алберт Бенбасат, Веселина Вълканова, Петранка Филева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 13-30.
Филева, Петранка. За ползата и парите в икономическата журналистика. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Медийния панаир 11-15 дек. 2006. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева и Мария Попова. София: ГорексПрес, 2007, с. 93-95.
Филева, Петранка. Стойностните вериги в медийната индустрия – щафетно бягане по глобална отсечка. // Комуникация, спорт и култура. Състав. Минка Златева, Диана Петкова. София, 2007, с. 206-215.
Филева, Петранка. Кросмедията – инструмент за оптимизиране на предлагането в медийния бизнес. // Медии и обществени комуникации, 2008, №1. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=42
Филева, Петранка. Съвременният вестник и неговата редакция. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на втория Медиен панаир 10-14 дек. 2007. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева и Мария Попова – София: СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, 2008, с.214-218.
Филева, Петранка. Теоретични подходи в изследванията по медиен мениджмънт. // Viva Vox. Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. Състав. Константин Ангов, Снежана Попова, Тотка Монова. София, 2008. с. 241-253.
Филева, Петранка. Качество на управление на медийните организации. // Медии и обществени комуникации, 2009, №3. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=60
Филева, Петранка. Монитор медиен плурализъм. // Медии и обществени комуникации, 2009, №2. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=96
Филева, Петранка. Корпоративното публикуване запазва тенденция за растящ пазар. // Медии и обществени комуникации, 2009, №2. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=39
Филева, Петранка. Индикатори за медиен плурализъм – идеи за ориентиран към риска подход на регулация в рамките на Европейския съюз. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на третия Медиен панаир 1-5 дек. 2008. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева и Мария Попова – София: СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, 2009, с. 221-226.
Филева, Петранка. Синергия в медийния бизнес и в книгоздаването. Опитът на големите медийни конгломерати. // Книгоиздаване и медии: Сб. с докл. от научния семинар по книгоиздаване, 23 ноември 2007. Състав. Алберт Бенбасат. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. 2009, с. 10-19.
Филева, Петранка. Медиите в условия на криза – подходящо време за промяна. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на четвъртия Медиен панаир 30.11-4.12. 2009. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева и Мария Попова – София: СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, 2010, с. 221-226.
Филева, Петранка. Журналистът като аналитичен специалист. Изводи за управление на персонала в медийната организация. // Професия Новинар: Сб. с докл. от научна конф. „Журналисти по теория, журналисти на практика”, СУ Св. Климент Охридски, ФЖМК. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева и Мария Попова. София: Авангард прима, 2011.

Филева, Петранка. Редакционен мениджмънт и качество на журналистиката. // Годишник на Софийския университет, ФЖМК, Т. 17. София, 2012, с. 163-184.

Филева, Петранка. Доверието като социален капитал на медийната организация. // Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. София, 2012, с. 48-58.
Филева, Петранка. Блоговете в комуникационния мениджмънт на медийната организация. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 07 февруари 2012. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/blogovete-v-komunikatsionniya-menidzhmnt-na-mediynata-organizatsiya

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Fileva, Petranka. Bulgarien. Fragen der Kategoriebildung bei der statistischen Analyse des Zeitungsmarktes. (Forming Categories for the Statistical Analyses of the Newspaper Market. // Beate Schneider, Walter Schuetz (Hg.) Europaeische Pressemaerkte. Relation 2. 2004 Austrian Academy of Sciences Press, p. 181-194. (съавт. Minka Zlateva.)
Fileva, Petranka. Market and Publicity for Identity Protection. // The Dialogue with the Other & Balkan Dimensions of European Identity. Sofia, 2011, pp. 60-73.

Доклади на национални форуми
Европейски ред за обществените оператори: Доклад за конференция "50 години Би Би Си”. София, ФЖМК, април 2000.
Изкуство и медии в условията на глобализация: икономическа обосновка на някои тенденции: Доклад за конференция “Изкуство и медии “, Варна, 1-2 юни 2000.
Статистика на печата в България: Доклад пред семинар на експерти в Хановер “Статистика на пресата в Европа”, 28.02.-2.03.2002 (съавт. Минка Златева).
Икономическа журналистика в условия на преход: Доклад на конференция “160 години българска журналистика”, ФЖМК, 30 октомври 2004.
Проблемите на българското книгоиздаване в процеса на преход към пазарни правила: Доклад пред семинар “Бизнес среда на книгоиздаване и книготърговия в България”, ФЖМК, 23 ноември 2004.
Стойностните вериги в медийната индустрия – щафетно бягане по глобална отсечка: Доклад пред конференция “Олимпийски дух и връзките с обществеността”, май 2004.

„Журналисти по теория, журналисти на практика”, проведена в рамките на Първия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 11-15 декември 2006 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в журналистиката” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” с доклад на тема „Пазарна ориентация на новините”


„Медийното производство. Бутик или конфекция в медиите”, проведена в рамките на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 10-14 декември 2007 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в журналистиката” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” с доклад на тема „Информация и медиен профил”
„Медиен плурализъм и медийно разнообразие”, проведена в рамките на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1-5 декември 2008 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в журналистиката” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” с доклад на тема „(Не)медийно въздействие за културни политики”
„Преход в медиите и медии в преход”, проведена в рамките на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в журналистиката” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” с доклад на тема „Политически функции и политически образи в медиите”
„Професия: Новинар”, проведена в рамките на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 29 ноември – 03 декември 2010 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в медиите” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” с доклад на тема „Европейските медии между таблоидизацията и дигитализацията: проблеми и перспективи”

Доклади на международни форуми
Девета международна научна конференция на тема “Имиджът на Балканите исторически подходи и комуникационни стратегии”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски” и проведена в София на 19-20 май 2006 г. с доклад на тема “Медиализация на литературата: балкански автори в литературни сайтове в Интернет“
Десета юбилейна международна научна конференция на тема “Културно разнообразие и комуникация между културите”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” в София на 18-19 май 2007 г. с доклад на тема „Дигитализация на идентичността и медийна рефлексия”
Дванадесета международна научна конференция на тема „Комуникация и цивилизация”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски” в София на 16-17 май 2009 с доклад на тема „Медийна аудитория и социална промяна”

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Редактор
Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Медийния панаир ”Журналисти по теория, журналисти на практика” 11-15 декември 2006. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Горекс прес, 2007. – 214 с.
Медийното производство. Бутик и конфекция в медиите. Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 10-14 декември 2007. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2008. – 302 с.
Медиен плурализъм и медийно разнообразие. Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 1-5 декември 2008. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2009. – 334 с.
Преход в медиите и медии в преход. Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 30 ноември – 4 декември 2009. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2010. – 296 с.
Професия Новинар. Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 29 ноември – 03 декември 2010. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2011. – 291 с.
Медии, пари, власт. Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попов, Бисер Златанов; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова, Бисер Златанов – София: ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012. – 318 с.

Рецензент
За Европа – с пристрастие и очакване за доверие и приемане. Рецензия. // Социологически проблеми, 2004, №3-4, с. 408-409.

Рец. за: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. Състав. Минка Златева, Тодор Петев, Орлин Спасов. София: Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация, София, 2004.Проекти на ФНИ и НИС
Научна седмица “Журналисти по теория, журналисти на практика”, 2006.
Медийни технологии и медийно производство, 2007.
Медиен плурализъм и медийно разнообразие, 2008.
Медийни пазари и публичност на Балканите, 2009.
Професия “Новинар”: Емпирични проучвания за журналистите, журналистиката и медиите в България, 2010.
Журналисти, журналистика и медии в България, 2011.

ДОЦ. Д-Р ПОЛЯ ИВАНОВА

Дисертационен труд
Иванова, Поля. Развитие на Втора програма - Ефир 2 на Българската национална телевизия (1975-2000 г.): Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”. София, 2002.

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Иванова, Поля. Първа програма – Канал 1 на БНТ (1959–2000). София: Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2005.
Иванова, Поля. Втора програма – Ефир 2 на БНТ (1975–2000). – София: Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2006. – 179 с.
Иванова, Поля. Телевизионни жанрове. Теория, методи, модели. – София: Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2008. – 221 с.
Иванова, Поля. Поведение пред камера. Първа част. Телевизионни журналисти. – София: Софи – Р, Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2009. – 175 с.
Иванова, Поля. Поведение пред камера. Втора част. Телевизионни събеседници. – София: Софи–Р, Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2009. – 169 с.

Съставител
Христоматия по история на телевизията в България. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007. – 339 с.

Студии и статии
Историческо развитие на втора програма на БНТ: Основни рубрики и предавания. // Годишник на ФЖМК. София, 2002.
Спирането на Ефир 2 на БНТ – серия от кризисни ситуации. // Комуникация в кризисни ситуации. София, 2002, с. 138-147.
Основни етапи в развитието на Българската телевизия (1959 – 1989). // Преломни времена. София. Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2006, с. 690–702.
Основни профили в историческото развитие на спортните програми на БНТ. // Спорт и наука. Съвместно издание на ДАМС, НСА, БОК, БСФКС. София: ИК “Тип – топ прес”,, 2006, №1, с. 111–117.
Спортните предавания на Нова телевизия през 1995 г. // Спорт и наука. Съвместно издание на ДАМС, НСА, БОК, БСФКС. София: ИК Тип – топ прес, 2006, №3, с. 100–105.
Телевизионни жанрове в праймтайма на БНТ 1, bTV и Нова телевизия. Модел на литературно-телевизионните жанрови разкази. // Литературата, 2008, №4, с. 213–227.
Въвеждане на регионалните телевизионни центрове на БТ. // Viva Vox. София. Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2008, с. 267–276.
Начални излъчвания на БТ и bTV. Сравнителен исторически анализ. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация . Т. 13 [за 2006], София, 2007, с. 229–242.
Въвеждане на курсовете по чужди езици в българския телевизионен ефир. // Седма конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии, май 2010. София, Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2011, с. 262–269.
Телевизионни жанрови преходи. Историческа периодизация. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация . Т. 16 [за 2010]. София, 2011.
Специфики на телевизионната програма в новинарството, публицистиката и художествената телевизия. Исторически преглед на БНТ. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация . Т. 17 [за 2011]. София, 2012.
Телевизионна публицистика. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация . Т. 18 [за 2012]. ]. София, 2012.

Д-Р РУМЯНА АБАДЖИМАРИНОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Абаджимаринова, Румяна. Книгата: Интегрирана маркетингова комуникация на книгата. – София: Сиела, 2000. – 250 с.
Абаджимаринова, Румяна. Търговска марка – бренд. – София: Сиела, 2006. – 261 с.

Студии и статии
Абаджимаринова, Румяна. Постоянното обучение и квалификация в университетските библиотеки. // Библиотека, 1994, №1, с. 23-26.
Абаджимаринова, Румяна. Българските книги и тяхната рекламна комуникация. // Пъблик рилейшънс и реклама, 1997, №6, с. 30-31.
Абаджимаринова, Румяна. Книжевните известия на публициста Христо Ботев. // Родна реч, 1998, №3, с. 39-44.
Абаджимаринова, Румяна. Социализация на книгата. // Четвърта власт, 1998, №1-2, с. 215-227.
Абаджимаринова, Румяна. Библиотеката като знакова система. // Българско медиазнание. Енциклопедично изд. на сдруж. Балканмедиа. София: Kultur Kontakt, 1998, с. 67-87.
Абаджимаринова, Румяна. Друг поглед върху библиотечното обслужване с национално значими фондове. // Библиотечни фондове – състояние, опазване и развитие. Сб. с докл. от VІ Национална конференция, 5-6 юни 1996 г. Доклади. София: СБИР, 1996, с. 38-40.
Абаджимаринова, Румяна. Комуникативни и семантични ПР стратегии на европейската интеграция. // Публична комуникация и европейска интеграция. Сб. с доклади и научни съобщения от първите 2 науч. конфер., организ. от Катедра ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”, проведени през м. май 1997 и 1998 г. Пловдив: Зеница, 1999, с. 221-226.
Абаджимаринова, Румяна. Надминува сичките: Първи книжевни известия за Вазови стихосбирки. // Юбилеен лист “Дядо ли е Дядо Вазов”. София, м. ноември, 2000, с. 4.
Абаджимаринова, Румяна. Необходимост от комерсиализация на библиотечната дейност. – София, Съюз на библиотечните и информационни работници в България (СБИР), 2001. Available from: http//nl.otel.net/uliso/rumiana.htm.
Абаджимаринова, Румяна. Някои особености в социализацията на книгата в края на ХІХ и първите години на ХХ век. // Год. на СУ. Фак. журналистика и масова комуникация. Т. 7. София, 2000, с. 377-393.
Абаджимаринова, Румяна. Eтатизация на дейността по рекламата на книгата у нас през 1940-1990 г. // Год. на СУ. Фак. журналистика и масова комуникация. Т.8. [за 2001], кн. 2. Връзки с обществеността и реклама. София, 2002, с. 143-154.
Абаджимаринова, Румяна. Печатната реклама на книгата през българското Възраждане. // Год. на СУ. Фак. Журналистика и масова комуникация. Т. 9. [за 2002]. София, 2003, с. 151-166.
Абаджимаринова, Румяна. Реклама на книгата. // Българска книга: Енциклопедия. Състав. А. Гергова. София-Москва: Pensoft, 2004. с. 573-575.
Абаджимаринова, Румяна. Предимствата на интегрираната маркетингова комуникация. // Год. на СУ. Фак. журналистика и масова комуникация. Т. 11, [за 2004]. София, 2005, с. 151-166.
Абаджимаринова, Румяна. Ценно книжовно богатство. // Юбилейна книга Първото десетилетие: връзки с обществеността за демокрация (1995-2005). София: ПР Туризъм Консулт, 2005. с. 61-62.
Абаджимаринова, Румяна. Революция и еволюция в маркетинга и маркетинговите комуникации в книгоиздателския бизнес. // Бизнес среда на книгата: Сб. с доклади от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. София: Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 116-130.

ГЛ. АС. СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА

Студии и статии
Лицензиране на кабелни телевизионни оператори. // Бюлетин на НСРТ, 2001, №3, (на английски и български език).
Европейски стандарти в българската аудиовизуална среда. // Бюлетин на НСРТ, 2001, №5. (на английски и български език).
Необходими законодателни промени в аудиовизията. // Бюлетин на НСРТ, 2001, №6 (на английски и български език).
Финансиране на обществените медии – европейска практика. // Бюлетин на НСРТ, 2002, №2.
Обществените електронни медии в България. // Съвет за електронни медии – дискусии. Сб. София: ФЖМК, 2001.
Мониторинг на избор на управително тяло на БНТ. // Медийна обсерватория – Световна федерация на журналистите, 2002, №1.
Българският синдром на обществените медии. // Медийна обсерватория – Световна федерация на журналистите, 2002, №3.
Глави в книги
Медиен мониторинг на лицензирането в България. Състав. Ася Кавръкова. София: „Отворено общество”, 2007.
Телевизионният пазар в предизборен период. Видео-книга на фондация „Медийна демокрация”, 2009.
Развитие на българския телевизионен пазар и европейски стандарти в медийната регулация. // Медиите на Балканите. 2009.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Мониторинг на избор на управително тяло на БНТ. // Електронно издание на ФИЖ, Брюксел, №7.

Доклади на международни форуми
Създаване на обществен канал за образование, култура и младежки политики в България: Доклад на конференция по програма „Медиа” на Европейския съюз, Кан, 2009 г.

Проекти на ФНИ и НИС
„Създаване на европейска студентска телевизионна мрежа” – програма „Младежта в действие” - дирекция „Култура и образование”, Европейска комисия 2008 – 2009 г.
Проект Media Playground. Съвместно с пет университетски медии в Европа „Дирекция „Култура и образование”, Европейска комисия 2008 - 2009 г.
Структурно и технологично развитие на Национална университетска телевизия „Алма матер”. Европейски структурни фондове, Развитие на човешките ресурси, Министерство на образованието, младежта и науката, 2009 г.

ДОЦ. Д-Р СВЕТЛОЗАР КИРИЛОВ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Кирилов, Светлозар. Полша в лабиринта на прехода. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 220 с.

Студии и статии
Кирилов, Светлозар. Образите на България и Унгария в „Икономист” през 1997 г. // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 7. София, 2000, с.251–261.
Кирилов, Светлозар. Полският медиен пейзаж. // Годишник на Софийския университет, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 10. София, 2003.
Кирилов, Светлозар. Легитимност на икономическата система в България и Полша. // Либералното мислене пред дилемите на 21 век. София: Еон, 2002, с. 153–162.
Кирилов, Светлозар. Четиридесет години „Хладнокръвно” – Труман Капоти, природата на човека и нишката между журналистиката и литературата. // Год. на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 12 [за 2005]. София, 2006, с. 255–266.
Кирилов, Светлозар. Медиите и промяната манталитета на българите. // Българската журалистика 160 години: минало – настояще – перспективи. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2006, с.156–164.
Кирилов, Светлозар. Диалогът между културите в космополитна Европа. // Демокрация, технология и свобода на изразяване. София: Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, 2006, с. 37–44.
Кирилов, Светлозар. Разследваща журналистика и насилствена проституция. // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 13 [за 2006]. София, 2007, с. 243–256.
Кирилов, Светлозар. Наследството на валса, кючека и казачока. // Австрия – България: традиции с бъдеще. В. Търново: ПИК, 2007, с. 167–175.
Кирилов, Светлозар. Малцинствените медии – културно богатство или кутията на Пандора?. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Втория медиен панаир. Факултет по журналистика и масова комуникация. София, 2008, с. 191–196.
Кирилов, Светлозар. Международната миграция и дебатът в публичната сфера. // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 14. София, 2007, с. 199–210.
Кирилов, Светлозар. Избори и медии. // Медии и избори в новата цифрова среда. София: Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, 2007, с. 7–14.
Кирилов, Светлозар. Роми срещу българи – сблъсъкът в Красна поляна в медийното огледало. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Четвъртия медиен панаир. Факултет по журналистика и масова комуникация. София, 2010, с. 244–248.
Кирилов, Светлозар. Изстрели в Конгрес хайтс – престъпността в черното гето на Вашингтон. // Социологически проблеми, 2010, №1-2, с. 316–333.
Кирилов, Светлозар. Идентичност в софийското ромско гето „Факултета”. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Петия медиен панаир. Факултет по журналистика и масова комуникация. София, 2011, с. 224–229.
Кирилов, Светлозар. Защо обичаме да мразим „другите”?. // Медии и обществени комуникации: електронно научно списание, 2011, №10. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=153.
Кирилов, Светлозар. Ромите – жертви на дискриминация или сами виновни за своето положение?. // Медии и обществени комуникации: електронно научно списание, 2011, №11. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=170.
Кирилов, Светлозар. Проституцията в САЩ – реалности и медиен дебат. // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 17 [за 2010]. София, 2012, с. 207–233.
Кирилов, Светлозар. Трудностите в диалога между културите. // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 18 [за 2011]. София, 2012.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Kirilov, Svetlozar. Legitimacy of the Post-1989 Social Order in Bulgaria and Poland. // Polish Sociological Review, 2003, Vol. 2 (142), pp.201–217.
Kirilov, Svetlozar. Does Civilization Matter for Transformation of East European Societies. // Sociological Problems, 2006, Special Issue, pp. 89–99.
Kirilov, Svetlozar. Langley Park and the Debate on Latino Immigration to the United States. // Sociological Problems, 2010, Special Issue “Sociology on the Move”, pp. 157–171.

Преводи
Превод от английски: Нисен, Кристиян. Обществените електронни медии в епохата на информационното общество. – Страсбург: Съвет на Европа, Медийна секция, 2006. 62 с.
Превод от английски: Обяснителен меморандум към Препоръка Rec (2007) 15 на Комитета на министрите на страните членки на Съвета на Европа относно мерките за медийното отразяване на избирателните кампании. // Медии и избори в новата цифрова среда. София: Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, 2007, с. 36–57.

Доклади на национални форуми
Източноевропейският преход в контекста на цивилизационните теории: Доклад на конференция в памет на проф. Любен Николов. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Катедра “Социология”, София, 18 октомври 2001 г.
Обществените представи за справедливостта на икономическата система за разпределение в България и Полша: Доклад на конференция на тема “Предизвикателства пред социалните науки”. Югозападен университет, Благоевград, ноември 2001.
Доклад относно значението на културните ценности при прехода на страните от Източна Европа. Конференция „Балканите и ПР”, СУ „Св. Климент Охридски”, май 2006.
Доклад относно малцинствените медии. Втори медиен панаир, София, ФЖМК, декември 2007.
Престъпността в черното гето – с поуки за ромската махала. Изказване на 12 конгрес на Българската социологическа асоциация. София, 14 ноем. 2009.
Доклад на относно сблъсъците между българи и роми в „Красна поляна”. Четвърти медиен панаир, София, ФЖМК, декември 2009.
Доклад относно идентичността на ромите от софийската махала „Факултета”. Пети медиен панаир, София, ФЖМК, декември 2010.
Доклад относно инцидента в Катуница и медийното му отразяване. Шести медиен панаир, София, ФЖМК, декември 2011.

Доклади на международни форуми и публични лекции
Радикалната социална промяна в Източна Европа. Институт по философия и социология, Полска академия на науките, декември 2000 г.
Исторически и културни аспекти на постсоциалистическата трансформация. Централноевропейски университет, Департамент по социология, Варшава, януари 2001 г.
Външната политика на България и Полша в контекста на евроинтеграцията. Варшавски университет, Катедра по международни отношения, май 2002 г.
Kirilov, Svetlozar. The Integration of the Bulgarian Society into the European Union. Lecture at the Faculty of Journalism, Wroclaw University. Wroclaw, Poland, May 2007.
Kirilov, Svetlozar. “Third sector” Media and Minority Media. Paper presented at the Steering Committee on Media and New Information Services, Council of Europe. Strasbourg, France, May 2008.
Kirilov, Svetlozar. “Unwanted” and “Problematic” Immigrants? Paper presented at the conference on immigration, Population Survey Center, University of Maryland. College Park, Maryland, USA, December 2008.
Kirilov, Svetlozar. The Development of the Bulgarian Society since 1989. Paper presented at the Hubert Humphrey Seminar, University of Maryland. College Park, Maryland, USA,13 February 2009.
Kirilov, Svetlozar. Roma in Bulgaria and African Americans in the United States: Education and Problems of Integration. Paper presented at the 9th International Fulbright Conference. Bansko, Fulbright Commission, 8 August, 2010. Available from: http://conference.filbright.bg
Kirilov, Svetlozar. Trafficking in Women from Eastern to Western Europe. Lecture at the University of Teramo. Teramo, Italy, May 2011.
Kirilov, Svetlozar. Hate Speech: What Are the reasons for Its Existence? Paper presented at “Living Together”, Conference on Combating Hate Speech in South-Eastern Europe. Sarajevo, Council of Europe and the Press Council in Bosnia-Herzegovina, 17 November 2011.
Kirilov, Svetlozar. Roma – Scapegoats of Hatred or Responsible for Their Plight? Paper presented at “Living Together”, Conference on Combating Hate Speech in South-Eastern Europe. Sarajevo, Council of Europe and the Press Council in Bosnia-Herzegovina, 18 November 2011.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Медиен експерт
Медиен експерт към Съвета на Европа, Страсбург, Франция, Групата по медийно разнообразие към Управителния комитет по медии и нови информационни услуги. Октомври 2005 – юни 2008.
Рецензии
Кирилов, Светлозар. Интернет на Б@лканите. // Социологически проблеми, №3-4, 2004, с. 406–407.

Социологическа теренна работа
Теренно проучване на латиноамериканския квартал „Ленгли парк”, Мериленд, САЩ. Септември – декември 2008, март – май 2009.
Теренно проучване на черното гето „Конгрес хайтс” в Югоизточен Вашингтон, САЩ. Март – май 2009.
Теренно проучване на уличната проституция във Вашингтон, САЩ. Май – юли 2009.
Теренно проучване на „Факултета”, най-голямата ромска махала в София. Юни 2010 – продължава.

Журналистически публикации

Кирилов, Светлозар. Секс край Белия дом. // Електронен вестник, 23 януари 2010. Available from: http://e-vestnik.bg/8197.

Кирилов, Светлозар. Да оцелееш в Руанда. // Култура, 24 септ. 2010. Available from: http://www.kultura.bg/article/view/17426.

Кирилов, Светлозар. Един социолог в Катуница – какво буди етнически чудовища. // Електронен вестник, 4 октомври 2011. Available from: http://e-vestnik.bg/12777.Кирилов, Светлозар. Страх и гняв в Аджисан махала. // Електронен вестник, 5 октомври 2011. Available from: http://e-vestnik.bg/12793.
ПРОФ. ДСН СНЕЖАНА ПОПОВА

Дисертационен труд, доктор на науките
Попова, Снежана. Социално време и медиен разказ: Произвеждане-възпроизвеждане на представи за време 1989-2000 г.: Дисертационен труд за присъждане на научната степен “Доктор на социологическите науки”. София, 2002.

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Попова, Снежана. Социално време и медиен разказ (1989-2000). – София: ЛИК, 2001. – 220 с.
Попова, Снежана. Радио, публики, стилове. – София: ЛИК, 2004. – 142 с.

Речници
Език на медийната регулация: 123 термина. Състав. и авт. Весела Табакова, Георги Лозанов, Мария Нейкова, Снежана Попова. – София: Център за независима журналистика, 2004. – 156 с.

Съставител
Трети сектор, четвърта власт. Състав. Снежана Попова. – София: Българска медийна коалиция, 2001.
Журналистиката – свобода и отговорност. Състав. Снежана Попова. – София: Св. Климент Охридски, 2004.
Viva Vox: Юбилеен сборник в част на проф. Веселин Димитров. Състав. Константин Ангов, Снежана Попова и Тотка Монова. – София: Св. Климент Охридски, 2008.
Култура. Медии. Публичност. Състав. Тотка Монова, Снежана Попова, Орлин Спасов, Вяра Ангелова, Жана Попова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 396 с.

Преводи
Менгьоно, Доминик. Ключови термини в дискурс анализа. Прев. Снежана Попова и Лъчезар Точев. – София: Св. Кл. Охридски, 2000.

Студии и статии
Попова, Снежана. Биографии в преход. Медиите в конструирането на нови биографични модели. // Медии и преход. Състав. Л. Деянова, Г. Лозанов, О. Спасов. София: Център за развитие на медиите, 2000, с. 201-216.
Попова, Снежана. Медии и групови идентичности. // Интеркултурна комуникация и гражданско общество. София: Скорпион, 2001, с. 102-111.
Попова, Снежана. Темпорален статус на медиите: традиционни и нови медии. // Годишник на Софийския университет – ФЖМК. Т. 8. Кн. 1, 2001, с. 39-54.
Попова, Снежана. Медии и неправителствени организации: практики на взаимодействие. // Трети сектор, четвърта власт. София: Българска медийна коалиция, 2001.
Попова, Снежана. Как БНР отрази изборите. // Демократически преглед, 2001 (лято), №47.
Попова, Снежана. Журналистическото слово в БНР и БНТ: между прекия контрол и невидимия натиск. // Политическата цензура в България. Варна: ВСУ “Черноризец Храбър”, 2003, с. 228-248.
Попова, Снежана. Новата комуникационна професия – воля за памет. // Отвъд дисциплинарните (само)ограничения. Сборник в чест на проф. Елена Михайловска. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2006, с. 223-233.
Попова, Снежана. На границите на интересите – събития, каузи, публични личности. // Преформулиране на публичността. София: Български хелзинкски комитет, 2006, с. 41-45.
Попова, Снежана. Радиото: изкуството на срещата. // Социологически проблеми, 2008, №3-4, с. 81-90.
Попова, Снежана. Журналистическите блогове – нов етап в „освобождаването на медийния изказ?. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2008, т. 15. В съавт. с Грета Дерменджиева, Лъчезар Точев.
Попова, Снежана. Медийни образи на имиграцията (Българска и френска преса). // Европейски перспективи. Десет години специалност „Европеистика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Състав. Мария Стойчева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 425-437.
Попова, Снежана. Преди масовизацията, индустриализацията, банализацията. // Viva Vox. Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин Димитров. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 277-295.
Попова, Снежана. Телевизия като макет. // bTV – новата визия. Състав. Лозанов, Г., О. Спасов. София: Фондация „Медийна демокрация”, 2008, с. 186-195.
Попова, Снежана. selyanin, selyanka: изпитание на идентичността. // Критика и хуманизъм, 2009, №3, кн. 30, с. 321-333.
Попова, Снежана. Политиката на думите. Имиграцията в българската и френската преса. // Медиите в Централна и Източна Европа. Монд дипломатик, София, 2009, с. 249-255.
Попова, Снежана. Разказът за бежанци в българските медии в контекста на разказите за малцинства. // Бежанци и медии. Състав. Весела Табакова. София: Център за независима журналистика, 2009, с. 114-129.
Попова, Снежана. Магистрала „Тракия” – защо я помним? (изучаване на казус). // Неосъществена раздяла. Из историята на една социална болест. Състав. Весела Табакова. София: Център за независима журналистика, 2009, с. 91-97.
Попова, Снежана. Националните електронни медии: „разбягване” чрез акценти върху личности. // Фондация „Медийна демокрация”, 26 януари 2009. Available from: http://www.fmd.bg/?cat=5&paged=3
Попова, Снежана. Медиите: удавени в превода (му). // Фондация „Медийна демокрация”, 22 ноември 2009. Available from: http://www.fmd.bg/?p=4848
Попова, Снежана. Знанието под въпрос. // Какво научаваме от игрите? София, 2010, с.17-30.
Попова, Снежана. Да изследваш Уикипедия. // Wikipedia&уикипедии. София, 2011, с. 10-17.
Попова, Снежана. Журналистическите ценности и добродетели: Wiki версии. // Wikipedia&уикипедии. София, 2011, с. 55-67.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Popova, Snezhana. Group Identities and the Media. // Intercultural Communication and Civil Society. Sofia: Scorpion Publ. house, 2000, pp. 93-101.


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти
download -> Конкурс за избор на доцент по направление 1 Филология (британска култура и литература), обявен в дв бр. 64 от 05. 08. 2014 г., ст


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница