Азбучен списък на преподавателитестраница15/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Popova, Snezhana. Le visage quotidien du changement: Figures du récit médiatique. // Transition. Rethinking the transition (Penser la transition). Ed. Znepolski, I., Tchervenkova, K., A. Kiossev. Sofia: St Kliment Ochridski University of Sofia Press, 2002, рр. 417-426.

Popova, Snezhana et al. The Bulgarian Press and the “New War”. // U.S. and the Others. Global Media Images on “The War on Terror”. Eds. Stig A. Nohrstedt&Rune Ottosen. NORDICOM. Göteborg University. Sweden, 2004, p. 157-177. В съавт. с Evelina Vatova.


Popova, Snezhana et al. Are the journalist blogs a new stage in the liberation of media expression?. // La Globalisation Communicationnelle: Enrichissement et Menace pour les langues. Ed. Kortas Jan, Joanna Jereczek-Lipińska, Gilles Quentel. Gdańsk: Fundacja Razwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, p. 87-95. В съавт. с Greta Dermendjieva, Latchezar Totchev.
Popova, Snezhana. La politique des mots. L’immigration dans la presse bulgare et française. Les Medias en Europe Centrale et Orientale. // Le Monde diplomatique – édition bulgare, Sofia, 2009, p. 249-255.
Popova, Snezhana. Discours médiatiques sur l’immigration (Etude comparée de la presse bulgare et française). // Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques, №21-22, 2009, pp. 194-199. ISSN: 1584-224X. Available from:

http://cis01.ucv.ro/revistadestiintepolitice/files/revista%20de%20stiinte%20politice%20nr21-22.pdf
Popova, Snezhana. Utilisations médiatiques de la lexie « tourisme électoral »: contribution à la création de stéréotypes sur les Turcs en Bulgarie. // Le discours du nationalisme en Europe. Paris: Improviste, 2010, рр. 243-255.

Доклади на национални научни форуми
Знанието под въпрос: Доклад на научна конференция „Познавателни стойности на радио и телевизионните игри” по проект на ФЖМК, финансиран по НИС-МОН. 2010.
Интердисциплинарна научна конференция „Култура. Медии. Публичност” по проект на ФЖМК, финансиран по НИС-МОН. 2007.

Доклади на международни форуми
„Медийни употреби на словосъчетанието „изборен туризъм”: принос в изработването на нови стереотипи за турците в България”. Международна конференция „Дискурсът на национализма в Европа” – университет От-Алзас, Мюлуз, Франция, 27-28 ноември 2008 (Le discours du nationalisme en Europe, Université de Haute Alsace, Mulhouse).
„Политиката на думите. Имиграцията в българската и френската преса”. Международна конференция „Състояние и развитие на медиите след промените от 1989 г. в страните от Централна и Източна Европа” – Софийски университет София, 5-7 декември 2008 (État et évolution des médias après les changements de 1989 dans les pays d’Europe Сentrale et Оrientale).
„Електронните медии и техните 20”. Международна кръгла маса на тема „Балканските медии в годините на прехода”. Четвърти медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”/„Преход в медиите и медии в преход”. София, ФЖМК – СУ „Св. Климент Охридски”, 2 декември 2009.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензии по процедури за присъждане на научни степени и звания/длъжности
Светлозар Кирилов Иванов – СНССПН, за присъждане на научната степен „доктор” (присъдена 2001).
Грета Николаева Дерменджиева – СНССПН, за присъждане на научното звание „доцент” (присъдено 2002).
Нели Ангелова Огнянова – СНССПН, за присъждане на научната степен „доктор на политологическите науки” (присъдена 2006).
Светослав Стефанов Терзиев – СНСС, за присъждане на научната степен „доктор” (присъдена 2007).
Нели Ангелова Огнянова – СНСП, за присъждане на научното звание „професор” (присъдена 2008).
Велин Стефанов Станев – СНСЛ, за присъждане на научната степен „доктор” (присъдена 2008).
Николета Людмилова Еленкова – СНСС, за присъждане на научната степен „доктор” (присъдена 2008).
Вяра Александрова Ангелова – СНСС, за присъждане на научното звание „доцент” (присъдена 2009).
Мануела Миронова Манлихерова – СНСС, за присъждане на научното звание „доцент” (присъдена 2009).
Зорница Гюрова – СНСЛ, за присъждане на научната степен „доктор” (присъдена 2009).
Светлана Димитрова Христова – СНСС, за присъждане на научната степен „доктор” (присъдена 2010).
Светлана Иванова Станкова – СНСП, за присъждане на научната степен „доктор” (присъдена 2010).
Кристиан Дютей (Christiаn Duteil) – Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, за присъждане на научната степен „доктор по философия” (присъдена 2010).
Ралица Светозарова Филипова, докторантка на НБУ – рецензия за присъждане на ОНС „доктор” (присъдена 2011).
Венцеслав Александров Бондиков – рецензия за присъждане на академичната длъжност „професор” във ФЖМК – СУ (присъдена 2012).

Научно ръководство на докторанти
Мануела Миронова Манлихерова. Тема: „Медии и елит. Взаимни влияния в периода 1995-2000. Защитила пред СНССПН при ВАК 2002 г.
Вяра Александрова Ангелова. Тема: „Социални малцинства и медии”. Защитила пред СНССПН при ВАС 2002 г.
Елена Демянова Златева. Тема: „Комуникативни особености на българоезичните медийни послания към българите в Одеска област (Украйна). Защитила пред СНСЛ при ВАК 2004 г.
Георгиос Павлидис. Тема: „Журналистическата мисия: между деонтологията и принудите”. Защитил пред СНСЛ при ВАК 2008 г.
Жана Методиева Попова. Тема: „Диалогови модели: посредници между събития и медийни образи”. Защитила пред СНСС при ВАК 2010.
Елена Валентинова Колева. Тема: „Езикът на журналистите и публичният медиен език”. Защитила пред СНСЛ при ВАК 2010.

Проекти на ФНИ и НИС
„Култура, медии, публичност”. 2006-2007. Член на екип.
„Познавателни стойности на радио и телевизионните игри”. 2009. Член на екип.
„Уикипедия или Уикипедии? Съдържателно съпоставяне български-английски-немски-руски-френски по темата „Медии”. 2010. Ръководител.
„Редакторите в българската Уикипедия”. 2011. Член на екип.
„Студийната телевизионна публика” (роля, характеристики и употреба). 2012. Член на екип.

Проекти по международни програми
„Контрастивни и съпоставителни междуезикови изследвания: българският, полският, френският и английският език”. Програма за българо-френско сътрудничество „Рила” (МОНМ на България и Министерство на външните работи на Франция). 2006-2008. Член на международен екип от СУ „Св. Климент Охридски” и CLILLAC, Université Paris 7.
„Аудитории на аудиовизуалните научни програми” („Audio Visual Science Audiences (AVSA). A comparative study”. Проект по Седма Рамкова програма на ЕС. Funded by European Commission’s Seventh Framework. Grant agreement no: 217738). 2008-2009. Член на българския екип.

Други изследователски проекти
„Гражданско участие в медиите: ефективна работа на медиите с обратната информация от граждани”, фин. от Фондация „Отворено общество”. 2000-2001. Член на екип.
„Професионални дефиниции в електронните медии”, фин.от IREX/ProMedia в рамките на Пакта за стабилност. 2002-2003. Член на екип.
„Конфликт на интереси в журналистиката и медиите”, фин. от Фондация “Отворено общество”. 2002-2003. Член на екип.
„Представяне на ромската идентичност и интеграция на ромите чрез радиопрограми”, фин. oт НСЕДВ при МС и Световната банка. 2003. Член на екип.

Стратегии за развитие на ромските медии”, фин. от НСЕДВ при МС и Световната банка. 2003. Ръководител.
„Създаване на интернет портал “Български образователни, културни и информационни институции”, фин. от ЮНЕСКО. 2003-2004. Ръководител.
„Съдържателна оценка на ефекта и устойчивостта на образователни проекти, финансирани от програма „Образователни политики” на Институт „Отворено общество” за периода 2003-2005 г.”, фин. от ИОО. 2006. Член на екип.
Повишаване на чувствителността на медиите към конфликта на интереси като предпоставка за корупция”, фин. от Демократичната комисия при посолството на САЩ в България. 2006-2007. Член на екип.

ГЛ. АС. Д-Р СТИЛИЯ ФЕЛИСИ ПАУНОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Паунова, Стилиа Фелиси. Междуперсонални Интернет комуникации: Световният културен ред. – София: Анториери, 2003. – 334 с.
Паунова, Стилиа Фелиси. Комуникационни парадигми. – София, 2012 (под печат).

Студии и статии
Паунова, Стилиа Фелиси. Медийна и емпирична порнография в България. // Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК. Т. 12. 2005.
Паунова, Стилиа Фелиси. Модели на българския предприемачески бизнес по линията на силовите групировки. // Втори мрежи в българския бизнес след 11 ноември. София: “Критика и Хуманизъм”, 2005.
Паунова, Стилиа Фелиси. Порнографията в Интернет. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 12. 2006, с. 301-307.
Паунова, Стилиа Фелиси. Социални медии. // Год. СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 19, 2012 (под печат).

ДОЦ. Д-Р ТЕОДОРА ПЕТРОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Петрова, Теодора. Телевизионната програма. – София, 2002.
Петрова, Теодора и др. Дигиталните медии: Речник на основните понятия. Ред. М. Пешева, М. Петров, М. Попова. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 313 с. В съавт. с М. Пешева, М. Петров, М. Попова, Л. Райчева, Т. Петрова, Р. Николова, В. Антонова, С. Цветкова-Казандзи, К. Върбанова-Денчева, Б. Байков, Р. Николов, Х. Проданов, Г. Василев, В. Маринов, В. Марковски. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Margarita-Pesheva_Digitalnite-medii_rechnik.pdf

Глави в книги
The Bulgarian Journalism Education Lanscape. // Terzis, Georgios (Ed.) European Journalism Education. Bristol, UK; Chicago, USA: Intellect, 2009, p. 357-368. В съавт. с Manliherova, Manuela, Minka Zlateva.
Студии и статии
Петрова, Теодора. Медиите и правото на защита на личния живот и личните данни на гражданите : Коментар на някои от медийните практики в България. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т 13. София, 2007, с. 185-196.
Петрова, Теодора. Излъчване на събития от обществен интерес в условията на медийна конвергенция. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 14. София, 2007, с. 153-158.
Петрова, Теодора. Аудиовизуалният пазар, медийната конвергенция и излъчването на големи спортни събития. // Спорт и етика. 2007, с. 172-179.
Петрова, Теодора. Аудиовизуалният пазар, медийната конвергенция и излъчването на големи спортни събития. // Комуникация, спорт и култура. Състав. Минка Златева и Дияна Петкова. София, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.Факултет по журналистика и масова комуникация, 2007.
Петрова, Теодора. Изследванията в областта на радио- и телевизионното програмиране във ФЖМК. // Viva vox. Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров, София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2008.
Петрова, Теодора. Телевидение между Большой птицей* и Охотником на крокодилов**. // Телевидение. Университет в Санкт Петербург. Ред. Дмитрий Стровский, №5, 2007.
Петрова, Теодора. Стереотипизиране на другостта в медиите (стабилност и динамика). мониторинг на стереотипите, лансирани от българските медии при представянето на различията в българското общество. // Фондация “БЦДИ” и Програма «Матра», Май 2008. http://www.bgrf.org/bg/?publications В съавт.

Доклади на национални и международни форуми
"What do we refer to New Media”. 3rd Balkan Conference in Informatics (BCI’2007), September 2007, Sofia.
Предизвикателствата на Интернет - комуникацията в образованието, Държавна агенция за закрила на детето, 2007.
„Медиите и борбата с тероризма . Ролята им за подпомагане на толерантност и диалог”- Единадесета международна научна конференция на тема “Диалогът с другия : балкански измерения на европейската идентичност”, ноември 2008, София.
„Университетското обазование по журналистика в във ФЖМК-СУ». Втори медиен форум за Югоизточна Европа „Медии и демокрация в Югоизточна Европа: професионални стандарти и журналистическо образование” София, 5–6 ноември 2008. В съавт. с М. Дееничина.

„Серийният телевизионен филм – програмиране и присъствие в българския ефир”: Доклад на конференция „Култура. Медии. Публичност”, 08.01.2007, по проект по фонд „Научни изследвания” на Катедра „Печат и книгоиздаване” и Катедра „Радио и телевизионна журналистика” на ФЖМК-СУ „Св. Кл. Охридски”.


Достъп до информация по време на терористични заплахи и кризисни ситуации. МНЗ, септември 2007.

bg.com/nmcc/nmcc.nsf/0/C2EAD7B6CC07D567C22573710029B723?OpenDocument


„Медиите и политика-двете страни на монетата или танц за двама”. Международна семинар „Другите за нас”, ICF, ЦИД, май 2008.
„Образованието на журналистика - състояние и перспективи”. Годишна среща на Европейската асоциация за обучение по журналистика (EJTA); Дванадесета международна научна конференция на Катедрата на ЮНЕСКО съвместно с и ПРООН “Комуникация и връзки с обществеността” на тема “Комуникация и цивилизации”, 16 и 17 май 2009, София.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензент
Ценкова, Мирослава Красимирова. Семиотични аспекти на маркетинговите комуникации на стимулиране на продажбите: Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор”. Науч. рък. проф. дфн Христо Кафтанджиев. Рец. акад. проф. д-р Михаил Виденов, проф. дфн Милко Петров, доц. д-р Теодора Петрова. София, 2010, 388 с.

Проекти на ФНИ и НИС
„Медии и медийни техники при уеб-базираното обучение по нови медии”, НИС, 2007.
“Академичното образование по журналистика в Европа”. Подготовка на главата “The Bulgarian Journalism Education Lanscape“. Европейски проект на ЕК. 2008-2009.

Съвместно с Мануела Манлихерова.


„Изследване на методиките е и обучителните материали по нови медии”, НИС, 2008.
„БНТ на 50”. НИС, 2009. В екип.
„Създаване и тиражиране на помощни мултимедийни материали за обучение по нови медии и журналистика”. НИС, 2009.

ПРОФ. Д-Р ТОДОР ПЕТЕВ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Петев, Тодор. Комуникация и социална промяна. – София, 2001.
Петев, Тодор. Теории за масовата комуникация. – София: ФЖМК, 2005.

Учебници и учебни помагала
Петев, Тодор. Комуникационната спирала – трансформации и конфликти. – София, „Аскони”, 2010. - 329 с.
Петев, Тодор и др. Комуникация и етика в публичната администрация. – София: ИПАЕИ, 2007. 120 с. В съавт. с Даниела Сотирова, Пламен Панайотов.

Съставител
Пъблик рибейшънс и конфликти в демократичното общество. - София, 2000.
Пъблик рилейшънс и новите медии. - София, 2002.
Комуникацията в кризисни ситуации. - София, 2002.
Медии и пъблик рилейшънс, проблеми на образованието и пракитката. - София, 2003.
Media and Public Relations: Issues of Education and Practice. 2002.
Европейска интеграция и интеркултурна комуникция. - София, 2004.

Студии и статии
Петев, Тодор. Консенсус на извънредната ситуация: Косово. // Годишник на Софийския университет. Т. 7, 2000, с. 135-155.
Петев, Тодор. Рамкиране на конфлитния репертоар на социалната промяна - ролята на медиите. // Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество. София, 2000, с. 83-99.
Петев, Тодор. Продължаващо образование за качество във връзките с обществеността при криза. // Годишник на Софийския университет. Т. 9, 2002, с. 25-39.
Петев, Тодор. Комуникатори в мрежата: Вълнова стратификация. // Пъблик рилейшънс и новите медии. София, 2002, с. 36-51.
Петев, Тодор. Глобален подход: Адаптация чрез иновация и растеж. Принос на медийното образование. // Медии и пъблик рилейшънс, проблеми на образованието и пракитката. София, 2003, с. 70-81.
Петев, Тодор. Достъп и споделяне при международната комуникация: Четири комуникационни доминанти. // Европейска интеграция и интеркултурна комуникция. София 2004, с. 127-140.
Петев, Тодор. Насилието в медиите: измерение на професионалната култура?. // Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи. София, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ФЖМК, 2008, с. 454-63.
Петев, Тодор. От Европа на нациите към Европа на културите. Доклад на Десетата юбилейна международна научна конференция, 18 и 19 май 2007 г., 8 с. (под печат).
Петев, Тодор. ОРБИКОМ: обединявайки галактиката на университети, бизнеса и науката. // Публична комуникация, глобализация и демокрация. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, 2006, с. 23 - 34.

Експертна дейност
Рецензент
Центрофуги на радиосредата 2001-2010 г. (Рецензия на книгата Радио-средата 2001-2010 г. София, 2011 г.). // Медии и публична комуникация, 2012, №3.
Рецензия на дин Николай Палашев, кандидатстващ за професура, СУБИТ, 2011 г.
Рецензия на д-р Божидар Ангелов, кандидатстващ за професура. ФНПП, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2007 г.
Рецензия на на дисертационния труд на Фани Еминова Маздрашка-Михова „Връзки с обществеността и местна власт”, представен за защита на образователната и научна степен „доктор”, СУБИТ, 2012 г.
Проекти
Програма “Интензификация на иновационните процеси в условията на икономика, основана на знания: бенчмаркин и мониторинг на факторите за иноващия”. Р-л ст.н.с. І ст. Дфн Костадинка Симеонова (ЦНИН - БАН).
Проект ”Система и процедури за мониторинг на проектите по Националните научни програми”. Договор БОЕ-101/03. Национална научна програма “Българското общество – част от европа”. Програма “Интензификация на иновационните процеси в условията на икономика, основана на знания: бенчмаркин и мониторинг на факторите за иноващия”. Р-л ст.н.с. І ст. Дфн Костадинка Симеонова (ЦНИН - БАН). Научен колектив: ст.н.с. д-р Николай Матеев (ЦНИН - БАН) – р-л, проф.Дфн Костадинка Симеонова (ЦНИН - БАН), ст.н.с. д-р Георги Ангелов (ЦНИН - БАН), ст.н.с. д-р Лиляна Павлова (ЦНИН - БАН), ст.н.с. д-р Искра Арсенова (ЦНИН - БАН), ст.н.с. д-р Пламен Матеев (ИМИ - БАН), доц. д-р Георги Калушев (УНСС), проф. д-р Елън Гринберг (СУ), проф. д-р Тодор Петев (СУ), проф. Дтн Божидар Данев (БСК), оз.полк ст.н.с. д-р Симеон Краликов (AFCEA - Sofia). Базова организация СВУБИТ. Работата по проекта през втори етап (30.06.2005-30.05.2007 г.).

ПРОФ. Д-Р ТОТКА МОНОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Монова, Тотка. Думите, които разделят: Политическият дискурс в печата. – София: Парадокс, 2000. – 255 с.
Монова, Тотка. Медиатекстът. – София: Парадокс, 2002. – 153 с. (1. изд. 1999).
Монова, Тотка. Тоталният дискурс. – София: Инфонет 2000, 2005. – 250 с.
Монова, Тотка. Разкажи историята: Журналистически жанрове. – София: Парадокс, 2012 [ръкописът е одобрен и субсидиран от Национален фонд „Култура” към Министерство на културата през април 2011 г .].
Монова, Тотка. Тоталният дискурс: Преходът в полето на медиите. – София: Парадокс, 2012.

Съставител
Култура, медии, публичност: Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник "Култура". Състав. Тотка Монова, Снежана Попова, Орлин Спасов, Вяра Ангелова, Жана Попова, Марин Бодаков. – София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2010. – 396 с.

Студии и статии
Монова, Тотка. Журналистически жанрове. // Речник по българска литература. Част ІІ. Пловдив, 2000.
Монова, Тотка. Отразяването на процеса в Либия – между дзен-коана и модерната пресжурналистика. // Медиите и драматичният случай с българските медици в Либия: подходи, постижения, дефицити. София, 2000.
Монова, Тотка. Джендер стереотипи в екстаза на комуникацията. Модели на българската преса. // Образът на жените в медиите. София, Фондация “Джендър проект в България”, 2001.
Монова, Тотка. Бързай бавно. Стратегия на пазара: в. ”Труд”. // Дневен Труд – Лидерът. София, Книгоиздателска къща “Труд”, 2002.
Монова, Тотка. Ролята на медиите при разграждането/изграждането на ценностни стереотипи. // Журналистиката – свобода и отговорност. София, СУ “Св. Кл. Охридски”, ФЖМК, Фондация “К. Аденауер”, 2004.
Монова, Тотка. Джендер стереотипи в българската преса. Модели на прехода. // Род. Култура. Идентичности. Нови изследвания върху рода/gender. София, Център за стратегии и политики за жената, 2005.
Монова, Тотка. Думи на декана: Предговор. // Цветкова, Милена. Марко Семов: Биоблиография. София: ФЖМК, 2005.
Монова, Тотка. Новините на bTV – стратегия за информиране в „дезинформираното информационно общество”. // bTV – новата визия. София: Фондация „Медийна демокрация”, 2008, с. 134–145.
Монова, Тотка. Журналистически жанрове. // Речник на българската литература. Пловдив, „Хермес”, 2009, с. 245-265.
Монова, Тотка. Избори 2009 – Размиване на границите: какво се случи с предизборното политическо послание/говорене. // Експертни анализи на Лаборатория за медиен мониторинг, 20 юли 2009. Available from: http://www.fmd.bg/?p=3674
Монова, Тотка. Телевизионната култура в България – две тези. // Експертни анализи на Лаборатория за медиен мониторинг, 15 юни 2009. Available from: http://www.fmd.bg/?p=3745
Монова, Тотка. Кой кой е в политическата игра – легитимация на неясни субекти и на шамански практики. // Експертни анализи на Лаборатория за медиен мониторинг, 28 май 2009. Available from: http://www.fmd.bg/?p=2581
Монова, Тотка. Таблоидизацията е завършена, политическите послания – безопасни. // Експертни анализи на Лаборатория за медиен мониторинг, 1 март 2009. Available from: http://www.fmd.bg/?p=978
Монова, Тотка. Литературен свят и литературно поколение. // Литературен алманах „Ах, Мария”. Фондация за българска литература, София, 2009.
Монова, Тотка. „Синтетичните личности” създават безлична регистрираща журналистика, която е безопасна за властта. // Обектив. Издание на Български хелзински комитет, юни 2009.
Монова, Тотка. Времето на жените срещу времето на мъжете. Социални роли и модели на прехода във фокуса на медиите. // Идентичности в преход: род, медии и популярна култура в България след 1989 г. София: Полис, 2010, с. 27–50.
Монова, Тотка. Българската преса в годините на прехода – два акцента. // Журналисти по теория, журналисти на практика. ІV, София, 2010.
Монова, Тотка. „Култура”: 25 и 50 години по-късно. // Култура. Медии. Публичност. София: Св. Климент Охридски, 2010 . В съавт. с М. Бодаков.
Монова, Тотка. Предефиниране на социалните роли: медийни герои и сюжети на прехода. // Медиите и политиката. София: Фондация «Конрад Аденауер», Фондация «Медийна демокрация», 2011. с. 26–47.
Монова, Тотка. Свободата в квадратни метри. „Корпоративен карцер” или Защо съдбата на Бихтер е по-интересна отколкото скандала със СРС-та. // Обектив, №184, януари 2011.
Монова, Тотка. Разкажи историята. Жанр и жанрова система в традиционните и в новите медии. // Годишник на СУ, ФЖМК. Т. 18. 2012. [под печат]

Доклади на национални форуми
Проблемите на жените на страниците на всекидневната българска преса и в специализираните издания: Доклад на семинар на БАУЖ в рамките на проекта “Център за феминистка култура”, 16 януари 2001.
Българските медии в периода на прехода 1989-2001 г.: Доклад на Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. София, 23 юли – 11 август 2001 г.
Женската преса – история, специфики, песпективи: Доклад на семинар на БАУЖ в рамките на проекта “Център за феминистка култура”, организиран от секцията на СУ “Кл. Охридски” към БАУЖ, февруари 2002 г.
Създаване на подходяща атмосфера в обществото за осигуряване развитието на образованието – през погледа на журналиста: Доклад на конференцията “Медиен комфорт за развитие на образованието”, София, 25 април 2002 г.
Изграждане на ценностни стереотипи в българската преса: Доклад на конференцията “Правни и етични норми в журналистиката. Правото на свобода на изразяване чрез медиите. Свободи и отговорности в журналистиката”, осъществена от ФЖМК и Фондация “Конрад Аденауер”- България, 26 ноември 2002 г.
Медии и избори – българските модели: Доклад на семинара “Медии, политика, избори”, организиран в Института “Ханс Бредоу” – Хамбург, от Фондация “Конрад Аденауер”, 22 февруари 2003 г.
Специфика на българските регионални вестници – информационни стратегии и жанрови практики: Доклад на конференция “Местни избори, стратегии на политическите централи и връзки с медиите”, организирана от Фондация “Конрад Аденауер”- България, април 2003 г.
Времето на жените срещу времето на мъжете. Социални роли и модели на прехода във фокуса на медиите: Доклад на Семинар на БАУЖ по международен проект „Родови идентичности в преход”, СУ „Св. Климент Охридски”, ноември 2009 г.
Модели на новия журнализъм: Доклад на Семинар „Нови медии, нова журналистика”, организиран от ФСлФ, 4 юни 2009 г.
Телевизионната култура в България: Доклад на Семинар „bTV – новата визия”, организиран от Фондация „Медийна демокрация”, 22 май 2009 г.
Предефиниране на социалните роли: Доклад на Конференция на тема „Медиите и политиката”, организирана от фондация „Конрад Аденауер”, 17 януари 2011 г.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница