Азбучен списък на преподавателитестраница16/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Доклади на международни форуми
Съотношението теория – практика в обучението по журналистика във ФЖМК: Доклад на Международна конференция на тема „Образованието по журналистика в Югоизточна Европа: основа за професионализъм в медиите”, организирана от фондация „Конрад Аденауер” и фондация „Медийна демокрация”, 10 юни 2011 г.
Българската преса в годините на прехода – два акцента: Доклад на Международна конференция „Балканските медии в годините на прехода”, организирана в рамките на Четвърти медиен панаир, ФЖМК, 2 декември 2009 г.
Как да подобрим езика в медиите?: Доклад на Международен семинар „Езикът в медиите”, организиран от Институт „Сервантес”- София, 14-15 октомври 2009 г.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензент
Рeцензия на дисертационния труд на Ванче Стеванов Бойков на тема „Образованието и медиите на Българите в Сърбия” за присъждане на образователната и научна степен «Доктор».
Рецензия на хабилитационен труд “Жанрове в медиите” на гл.ас. д-р Евдокия Боянова Борисова (ШУ „Константин Преслевски) – за избор за доцент.
Реценция на хабилитационен труд „Есето в академичната и журналистическа практика” и „Невербалната комуникация: медии и медиатори” на гл. ас. д-р Андреана Борисова Ефтимова – за избор за доцент. 2012.
Рецензия на дисертационния труд на Росица Светлозарова Славова на тема „Трансформации и конвергенция на журналистическите жанрови форми в онлайн медиите” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”. 2012.

Проекти на ФНИ и НИС
Проект „Култура, медии, публичност”. 2006-2007. Ръководител на екип.
Проект „Децата на прехода – медиен образ. Феноменът „медийно детство”. 2008. Ръководител на екип.

Проект „Преходът във фокуса на пресата: герои, сюжети, послания (1989–2009)”. 2009. Ръководител на екип.

Проект „Литература(та) на прехода в контекста на тоталния медиен наратив. 2010. Ръководител на екип.

Проект „Жанр и жанрова система в традиционните и в новите медии – български модели и практики”. 2011. Ръководител на екип.Проекти по международни програми
Родови идентичности в преход. Ролята на медиите и масовата култура в България преди и след 1989 г. Международен проект на БАУЖ, финансиран от Национална банка – Австрия. 2009. Участие като изследовател. Ръководител проф. дфн Милена Кирова.
Разследващата журналистика в българската преса 2001 – 2010 г. Проект, финансиран от фондация „Америка за България”. 2011. Участие като изследовател и научен консултант. Ръководител Крум Благов.

ПРОФ. ДИН ФИЛИП ПАНАЙОТОВ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
И мъртвите ще проговорят – Йосиф Хербст, Фьодор Разколников, Кръстю Раковски. - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. – 802 с. (Университетска библиотека, №416)
Животът и смъртта на Кръстю Раковски. – София: Захарий Стоянов, 2003. – 557 с.

Вестници и вестникари: Книга за българския печат. – София: Захарий Стоянов, 2008. – 339 с.


Изрезки от стари вестници: Кн. 1. – София: Захарий Стоянов, 2009. – 288 с.
Без недомлъвки: полемични статии, реплики и апострофи. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011. – 120 с.
Съставител
БИ Би Си и България = BBC and Bulgaria. Състав. Филип Панайотов. – София: Фак. по журналистика и масова комуникация, 2000. – 128 с.
Политическата цензура в България. Състав., науч. ред., предг. Филип Панайотов. – Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2003. – 295 с.
Стоянов, Захари. Съчинения: В 7 т. Състав. Филип Панайотов. – София: Захарий Стоянов, 2008.
Студии и статии
16 666 броя "Труд", септември 1946 - септември 2001 г. - 55 години. // Дневен труд, №94, 4 апр. 2001, с. 14, 15.
Уроците на В. Г. Короленко. // Везни, 2001, №6-7, с. 80-83.
Предговор. // Ганчовски, Неделчо. Дните на Димитров, каквито ги видях и записах. 2. доп. изд. София: Захарий Стоянов, 2002. 643 с.
Патилата на възрожденските вестникари. // Политическата цензура в България. Варна: ВСУ Черноризец Храбър, 2003, с. 11-17.
Писателят и Особата. // Политическата цензура в България. Варна: ВСУ Черноризец Храбър, 2003, с. 66-75.
Послеслов. // Боршуков, Георги. История на българската журналистика 1844-1877, 1878-1885. 3. изд. София: Парадокс; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003. 506 с.
Макдъф отново на сцената. Българската лит. история и критика и творчеството на Х. Ботев. // Словото днес, №23, 2 септ. 2004, с. 6-7.
Разумът няма цветове. Политическото насилие в България в периода 1923-1925 г. и бълг. интелектуалци. // Култура, №42, 5 ноем. 2004, с. 5.
Стефан Танев и неговият дневник. // Дневник: Стефан Танев. София: К&М издателска компания, 2005. 1173 с.
Думи за Стефан Продев. // Продев, Стефан. Избрани произведения: Т. 4: Сваляне от кръста: Кн. 1. Хроника на пет години. 2005. 671 с.
Йосиф Хербст и неговата книга. // Хербст, Йосиф Яков. Вчера, днес и утре: Из спомените и бележките на един публицист. София: Захарий Стоянов, 2006. 159 с.
На колко години е вестник "Труд". // Култура, №30-31, 15 септ. 2006, с. 13.
Непреходното в Гео Милев. // Везни, 2007, №7, с. 104-106.
Неосъщественият вестник на Апостола. Исторически факти, доказващи, че Васил Левски е искал да издава собствен вестник. // Култура, №7, 23 февр. 2007, с. 6-7.
"Безследно изчезналият" Йосиф Хербст е тук. Върху кн. на журналиста "Вчера, днес и утре. Из спомените и бележките на един публицист", С., 2006. // Поглед, №13, 26 март - 1 апр. 2007, с. 29.
Да помним или да забравим Септември'23 : Размишления по повод постмодерния дискурс за Септемврийското въстание [в бълг. литература]. // Пламък, 2008, №1-2, с. 31-40.
Ботев: "Да заемеме от Европа щото ни е потребно". Публицистиката на поета. // Българско Възраждане. Идеи - Личности - Събития. 2008, №10, с. 245-250.
Европейските измерения на Ботевата публицистика. // Култура, №1, 11 ян. 2008, с. 5.
Време е и медиите да се европеизират: Интервю на Иванка Хлебарова. - Интервю за историята и днешния ден на бълг. журналистика. // Земя, №59, 26 март 2008, с. 17.
Българската журналистика е един организъм / Велина Сашева. - Интервю с преподавателя по история на журналистиката по случай новата му кн. "Вестници и вестникари". // Аз Буки, №7, 18 - 24 февр. 2009, с. 11.
Както само ние умираме. // Култура, №4, 5 февр. 2010, с. 5.
Какво ще ни погуби?. // Култура, №8, 4 март 2011, с. 9.

Доклади на национални форуми
Доклад на IX лятна науч. среща „Кризисна ситуация и художествена култура: Актуални проекции от миналото и съвр. Практика”, Варна, 23-24 юни 2001 г.
Доклад на научна конференция „Професионализъм и традиции: 110 години организирано журналистическо движение в България”, СУ „Св. Климент Охридски”, 30.04.2004.
Доклад на юбилейна научна сесия „Сто години от рождението на Борис Делчев (1910-2010)”, София, 7 април 2010 г.
ПРОФ. ДФН ХРИСТО КАФТАНДЖИЕВ

Дисертационен труд
Знаковите аспекти на жените в рекламите: Дисертационен труд [Рец. Михаил Виденов, Майя Пенчева, Веселин Димитров]. - София, 2008. - 344 л. : с ил. ; 30x22 см. Предложена от СУ Св. Климент Охридски. Фак. по журналистика и масова комуникация. Кат. Комуникация и връзки с обществеността. - Защитена пред СНС по славянско езикознание, 28.02.2008. - Утвърдена от ВАК с прот. N 13-8/14.05.2008. - Принт. изд. - Библиогр. в края на текстa. Автореферат. - 63 с.

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация. 2. изд. – София: Ciela, 2000. – 190 с.
Кафтанджиев, Христо. Absolut Semiotics. – София: Ciela, 2001. - 384 с.
Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация: Презаредена. 3 изд. – София: Ciela, 2004. - 400 с.
Кафтанджиев, Христо. Семиотика абсолюта. - Москва: РИП-холдинг, 2006. - 354 с.
Кафтанджиев, Христо. Герои и красавици в рекламата: Героичните маркетингови наративи. - София: Ciela, 2007. - 244 с.
Кафтанджиев, Христо. Секс и насилие в рекламе. Пер. Т. Жемкова. - Санкт-Петербург и др.: Питер, 2008. - 492 с.
Кафтанджиев, Христо. Герои и красавицы в рекламе. Пер. Т. Жемкова. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 224 с.
Кафтанджиев, Христо. Absolut semiotics in an absolut world. 2. прераб. изд. – София: Ciela, 2008. - 398 с.
Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация : Много презаредена. 6. прераб. и доп. изд. - София: Ciela, 2008. - 474 с.
Кафтанджиев, Христо и др. Думите на медийния преход. – София: Фабер, 2010. – 235 с. В съавт. с М. Пешева, М. Петров, Х. Кафтанджиев, М. Попова, Е. Николова, Е. Гергинова, Б. Градинаров, С. Цветкова-Казандзи.

Студии и статии
Рекламните агенции на САЩ. // Репиев, Александър. Мъдрият рекламодател; Прев. от рус. Моника Костова. София: Ciela, 2007. 330 с.
Рекламата с „ангелите“ Зуека и Рачков е недомислена. // Класа: Електронно издание, 25.032008. Available from: http://www.klassa.bg/news/Read/article/12053_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84.+%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81+%E2%80%9E%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%E2%80%9C++%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+
Овчарки в рекламата? Настъпила е криза!: Интервю с Христо Кафтанджиев [специалист по теория на рекламата] / Аглика Георгиева. // Новинар, XVI, №278 (28 ноем. 2008), с. 12.
Брандът Кока-кола и неговите маркетингови комуникации. // SUPERBRANDS: an insight into some of Bulgaria's strongest brands 2009-2010. [София]: Вип Медиа ООД, 2009 (Отпеч. в Полша). 152 с.
Скандалната реклама е евтина и ефективна, но е неприложима за дома или за банка. // Посредник: Онлайн издание. 09.03.2010. Available from: http://www.posredniknews.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5931:2010-03-09-09-46-20&catid=65:2009-04-22-12-51-49&Itemid=324
По отношение на приходите от реклама потенциалът на Интернет е невероятен. // Екон: Делови портал, 07.04.2010. Available from: http://econ.bg/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E%D1%82%D0%B0/%D0%9F%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BD_l.a_i.180167_at.3.html
Сериозните медии трябваше да реагират по друг начин на мнимия Джони Деп. // Всеки ден: Електронен вестник, 23.08.2010. Available from: http://www.vsekiden.com/75341/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0-2/
Рекламите за туризма ни можеха да са по-добри. // Строй медия: Новини за строителство, инфраструктура, законодателство имоти и проекти, 30.08.2010. Available from: http://www.stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=917
И Багряна е писала рекламни стихове, интервю на Аглика Георгиева. // Новинар: Електронен вестник, 10.09.2010. Available from: http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=MzM3MTsyNQ==
В случая с Киров не бих използвал пресконференцията за реклама. // Всеки ден: Електронен вестник, 21.04.2011. Available from: http://www.vsekiden.com/49606/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0/
Медийният и пиар специалист проф. Христо Кафтанджиев: Соцносталгията може да донесе успех в предизборната кампания. // Медия свободно слово, 01.07.2011. Available from: http://www.svobodnoslovo.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81/
Америка - предизвикателствата пред горещата журналистика. // Медии и обществени комуникации: Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама, №8, 23.02.2011. Available from: http://media-journal.info/?p=item&aid=138
Дигитални награди в комуникациите 2011 (The Digital Communication Awards 2011) – интервю с професор Арне Вестерман (Arne Westermann). // PRnew: Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития. 23.06.2011. Available from : http://prnew.info/digitalni-nagradi-v-komunikaciite-2011-the-digital-communication-awards-2011-%E2%80%93-interviu-s-profesor-arne-vesterman-arne-westermann/
Политическата реклама е като спорта. // Obshtestvo.net: Интервю на Соня Сиромахова, 19.07.2011. Available from: http://www.obshtestvo.net/content/view/2219/4/
Креативните вакханалии чрез шрифтовата игра в рекламата. // ProGrafica: Електронно списание, 26.07.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0/122/
Цветовете в рекламата. // ProGrafica: Електронно списание, 27.7.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0/141/
Животните в маркетинговите комуникации. // ProGrafica: Електронно списание, 28.07.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/161/
Хронотопът. // ProGrafica: Електронно списание, 29.07.2011.Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82/174/
Човешкото тяло в рекламата. // ProGrafica: Електронно списание, 01.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0/193/
Апелите за професионализма в маркетинговите комуникации по време на финансова криза. // ProGrafica: Електронно списание, 03.08.2011.Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0/227/
Страх, кръв и смърт в ефективната реклама по време на финансова криза. // ProGrafica: Електронно списание, 03.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85,%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0/209/
Апелите за щастието в маркетинговите комуникации по време на финансова криза. // ProGrafica: Електронно списание, 05.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0/241/
Маркетингови комуникации по време на празници. // ProGrafica: Електронно списание, 08.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/253/
Големите комуникативни възможности на изложбените щандове. // ProGrafica: Електронно списание, 08.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5/254/
Календарите и как с тяхна помощ интегрираме маркетинговите комуникаци. // ProGrafica: Електронно списание, 09.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81-%D1%82%D1%8F%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/266/
В самото сърце на рая. // ProGrafica: Електронно списание, 09.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%92-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%8F/279/
Обкръжаващата среда е пълна със значения, които можем да осребрим. // ProGrafica: Електронно списание, 10.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BC/290/
Общуванията на директния маркетинг. // ProGrafica: Електронно списание, 10.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/298/
Красавиците в маркетинговите комуникации. // ProGrafica: Електронно списание, 11.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/311/
Кампаниите в маркетинговите комуникации. // ProGrafica: Електронно списание, 18.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/327/
Надсмиване, презрение и омраза в рекламата. // ProGrafica: Електронно списание, 19.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0/339/
Най-ефективната креативна стратегия в рекламата – тази на визуалната (иконичната) метафора. // ProGrafica: Електронно списание, 23.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%E2%80%93-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0)-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0/353/
Ефективните маркетингови комуникации на книгите. // ProGrafica: Електронно списание, 23.08.2011
Визуалната комуникация – художествената интертекстуалност в рекламата. // ProGrafica: Електронно списание, 24.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%80%93-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0/380/
В България добре вървят реклами, които използват идеята за семейството и за завистта. // PRnew: Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития. Интервю на Аделина Георгиева. Available from: http://prnew.info/tag/hristo-kaftandjiev/
Маркетинговите комуникации позеленяват трайно и безвъзвратно. // ProGrafica: Електронно списание, 30.08.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE/392/
Постоянни и ефективни комуникативни стратегии чрез цветовете в пекиджинг дизайна. // ProPack: Електронно списание, 22.10.2011. Available from: http://propackmagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0/66/
Постоянни и ефективни комуникативни стратегии чрез цветовете в пекиджинг дизайна – 2. // ProPack: Електронно списание, 23.10.2011. Available from: http://propackmagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%E2%80%93-2/44/
Творчеството в пекиджинг дизайна. // ProPack: Електронно списание, 24.10.2011. Available from: http://propackmagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0/30/
И дизайнът позеленява все повече и повече. // ProPack: Електронно списание, 31.10.2011. Available from: http://propackmagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/%D0%98-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5/16/
Синдромът на креативната деменция. // ProGrafica: Електронно списание, 28.11.2011. Available from: http://prograficamagazine.bg/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/409/
Шрифтовете и драматично променящата се Гутенбергова цивилизация. // Полиграфия. Год. 33, 2012, №1, с. 34-36.
Корпоративният стил - преимущества и нови възможности за печатниците. // Полиграфия. Год. 33, 2012, №2, с. 44-48.
Маркетингови комуникации на книги, печатници и медии. // Полиграфия. Год. 33, 2012, №3, с. 36-41.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница