Азбучен списък на преподавателитестраница3/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Участия в научни журита
Становище в конкурс за доцент по научна област 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. филология (българска литература), обявен от катедра „Българска литература” при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в бр. 22 на ДВ от 16.03.2012 г. с единствен кандидат гл. ас. д-р Илиана Павлова Колева
Рецензия за защита на дисертация при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” за присъждане на научната и образователна степен „доктор” по научна специалност 2. Хуманитарни науки в научна област 2.1. филология на тема: „Комуникативен подход в чуждоезиковото обучение” на докторант Мария Костова. Научен ръководител: проф. дфн Стоян Буров

Редактор, съставител, предговори

Litora Psycholinguistica: Сборник в чест на 60-годишнината на Пенка Илиева-Балтова. – София: Сема РШ, С., 2002.


Ефтимов, Йордан. Тук лежи заекът. – София: Сиела, 2010, 204 с.
Litera&Lingua: електронно списание на ФСлФ при СУ „Св. Климент Охридски”, брой, посветен на психолингвистиката, пролет 2011. ISSN 1312-6172. Available from: http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg.
Homo citans: Предговор // Цветкова, Милена. Цитирането: стандарт и стил. София: Библиоскоп, 2013, с. 7-8.

Проекти на ФНИ и НИС
Да четем и да пишем – методики за преподаване, алгоритми за учене: проект, финансиран по програма на M-Tel GRANT за проекти в областта на езиковата и социалната грамотност (договор №01МГ/09.09.2010 г.).   Участници: Сдружение „ИНСТИТУТ ХУМАНИТАС”. Ръководител проф. дфн Валери Стефанов. Период за разработване 15.09.2010 г. – 15.07.2011 г. Available from: http://www.mtel.bg/sponsorship/grant.php.

Проекти по международни програми
Продължаващо обучение за учители в България: предизвикателства, тенденции, перспективи, стратегии (Agreement n.2009-5137/001-001; Project Number – 167185-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA): Международен проект, финансиран по програма „Support for European Cooperation in Education and Training”. Периодът на разработване е 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. Участници: СУ „Св. Климент Охридски”, СБУ, Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, АОИ, Национален педагогически център и други.
Международен проект на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” с координиращ ръководител доц. д-р Мария Илиева на тема: „Книжовен език vs. субстандарт в общуването (вербален и невербален аспект на комуникацията в естествена среда)”, спечелил селекцията на Интензивни програми по секторна програма „Еразъм” (регистрационен номер на проекта 2012-1-BG1-ERA10-07067). Участват студенти и преподаватели от Полша, Румъния, Испания и България. Начало на проекта 15.09.2012 г. – край на проекта 2014 г.

Художественотворческа дейност
Публицистика
Основни постановки в образователната система на майка (разказ). // Литературен вестник, №31, 8-14.10.2003, с.16.
Как да се харесаме. // Политика, №192, 21-27 декември 2007, с. 12.
Невербалното поведение решава вашата съдба. // Human Resources, март 2009, с. 47-49.

Участия в радио и телевизионни програми
Участия в тв предаването „Черно на бяло” по ВВТ, водещ Йоана Николова, 2009.
Участие в радио предаванието „Какво се случва” по въпроси за българския език и образованието, водещ Марин Бодаков, програма „Христо Ботев” на БНР, септември 2009 г.
Участие в радио предаванието „Познание без граници” на тема „За думите”, водещ Венета Гаврилова по програма „Христо Ботев” на БНР по въпроси за българския език и образование, юни 2010 г.
Участие в телевизионното шоу „На инат”, ТВ 7 дни, 15.11.2010 г. за невербалната комуникация на политиците. Available from: http://w.vbox7.com/play:ac19418a
Участие в радио предаването „За думите” на тема: „Да „виждаш” чрез българския език”, водещ Венета Гаврилова по програма „Христо Ботев” на БНР, 30.11.2010 г., 15.05 ч. Available from:

http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Knowledge/ZaDumite/Pages/101130_da_vijdash_chrez_ezika.aspx
Интервю в сайта krasivi.bg със заглавие «Говори, за да те опозная», водещ Веда Колева, 05.01.2011 г. Available from:

http://www.krasivi.bg/articles/view/1835.Govori,_za_da_te_opoznaya!_.html
Участие в телевизионното шоу „На инат”, Нова ТВ, 01.04.2011 г. за невербалната комуникация на политиците. Available from: http://play.novatv.bg/play/244148/?autostart=true
Участие в радио предаването „За думите” на тема: „Лекарят говори”, водещ Венета Гаврилова по програма „Христо Ботев” на БНР, 21.06.2011 г., 15.05 ч. Available from:

http://bnr.bg/Audio.aspx?lang=1026#http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Knowledge/ZaDumite/Pages/110621_Lekaryat_govori.aspx
Участие в радио предаването „За думите” на тема: „Устна реч, писмена реч”, водещ Венета Гаврилова по програма „Христо Ботев” на БНР, 03.08.2011 г., 15.05 ч. Available from: http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Knowledge/ZaDumite/Pages/110802ustna_rech.aspx
Участие в рубриката „Какво се случва” в рамките на радио предаването „Артефир” на тема: „Невербалната комуникация”, водещ Мариана Ганчева по програма „Христо Ботев” на БНР, 03.11.2011 г., 14.15 ч.
Участие в предаването „Книги завинаги” на Университетското радио „Алма Матер Класик ФМ” (88 ФМ) с водещи Гриша Атанасов и Петко Тодоров, за книгите на А. Ефтимова „Невербалната комуникация: медии и медиатори”, Сиела, 2011 г. и „Есето в академичната и журналистическата практика”, Фабер, 2011 г. 08.11.2011 г., 17 ч. Публикувано в блога на книжарница «Книжен ъгъл». Available from: http://book-on-corner.blogspot.com/2011/11/8-17-88.html
Участие в 87-ото издание на “Страници”, излъчено на 09.12.2011 г. по Радио Благоевград, за книгата на А. Ефтимова «Есето в академичната и журналистическата практика», Фабер, 2011 г. Публикувано на сайта за литература “DICTUM”. Available from: http://dictum.mediabg.eu/?p=5769
Все по-малко се цени научното познание и общуването с научната мисъл: Интервю. // Диплома.бг, 21.03.2012. Available from: http://diploma.bg/?p=view&aid=5373
Андреана Ефтимова за невербалната комуникация: Интервю. // Кафене.бг, 02.04.2012. Available from: http://www.kafene.bg/index.php?p=article&aid=10461
Андреана Ефтимова за невербалната комуникация: Интервю. // Аз-жената.бг, 09.04.2012. Available from: http://www.az-jenata.bg/article/14108/Andreana-Eftimova-za-neverbalnata-komunikatsiya/
Участие в радио предаването „За думите” с водещ Венета Гаврилова по програма „Христо Ботев” на БНР, 10.07.2012 г., 15.05 ч. – на тема: „Студентите докладват”: http://bnr.bg/Audio.aspx?lang=1026#http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Knowledge/ZaDumite/Pages/120710_studentite_dokladvat.aspx
Участие в радио предаването „За думите” с водещ Венета Гаврилова по програма „Христо Ботев” на БНР, 09.10.2012 г., 15.05 ч. – на тема: „Разговорната реч за студентите в чужбина”:

http://bnr.bg/Audio.aspx?lang=1026#http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Knowledge/ZaDumite/Pages/121009_Razgovorna_rech_za_studentite_v_chujbina.aspx
Андреана Ефтимова за психолингвистиката: Интервю. // Млада София, 12.01.2013 г. http://www.mladasofia.com/intervju
ГЛ.АС. Д-Р БИСЕР ЗЛАТАНОВ
Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Журналистически професии. Статут и динамика в България 2010 – София, 2010. – 86 с. В съавт. с П. Филева, Л. Стойков, М. Нейкова, М. Манлихерова, М. Попова.
Стратегия на сливания и придобивания в медийната индустрия: Анализ на ефекта в седемте най-големи медийни конгломерати 2001-2005 г. (част от дисертация, защитена на 21 юни 2008 година, СНСИНН БАН)

Студии и статии
Нови хоризонти за медийна експанзия: направление спорт. // Комуникация, спорт и култура, Златева, М., Петев, Т.(ред.). София: ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 216-224.
Панацеите на Запада: странични ефекти от вноса на институции. // Журналистика в профил, София: ФЖМК на СУ “Климент Охридски”. 18 с. (предадена за печат 2007 г.)
Конкуренция и медийно разнообразие във време на иновации и концентрация на мощ. // Медии, комуникация, общество, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2009, с. 34-49.
Корпоративният контрол при сливането на АОЛ с Тайм Уорнър – реториката на данните// Медии и обществени комуникации, №3, септември 2009. Available from: http://mediajournal.info/?p=item&aid=58.
Преходът от неадекватните очаквания до социалната цена. Формулата за въприетата стойност на прехода. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на ІV медиен панаир 30 ноември - 4 декември 2009. – София: Авангард, 2010.
Приносът на медиите за икономическата криза. Рекламният пазар в България през 2009. // Медии и обществени комуникации, №7, октомври 2010. Available from: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=115
Нюзлетърът като средство за бизнес комуникация в и-мейл маркетинговите кампании. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; "Алма комуникация". 2011, №10. Available from: www.media-journal.info 

Доклади на национални форуми
„Преход в медиите и медии в преход”, проведена в рамките на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 30 ноември – 4 декември 2009 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в журналистиката” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” със статия на тема „Преходът от неадекватните очаквания до социалната цена”
„Професия: Новинар”, проведена в рамките на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 29 ноември – 03 декември 2010 г., организирана от Фондация „За ново партньорство в медиите” във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” с анализ и представяне на тема: „Анализ на финансовите резултати на водещите телевизии и печатни медии в България – 2008-2009 г.”, включени в изследването “Журналистически професии. Статут и динамика в България 2010” – София, 2010.

Доклади на международни форуми
Седма международна научна конференция "Комуникация, спорт и култура", катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ "Св. Климент Охридски", 21-22 май 2004, с доклад на тема “Нови хоризонти за медийна експанзия: направление спорт”.
Годишен семинар на Институт Аспен, Румъния - "Медиите в криза - виртуалните съдържания, реално отражение. Може ли етиката да оцелее на пазара?", Сусай, Румъния, 19-21 ноември 2010 г., с доклад и презентация на тема: “ Финансовото състояние на водещи медии и печатни издания в България през 2009 г. Неконсолидирани финансови отчети”. Работен език – английски: (Annual Seminar “Media in crisis - Virtual content, real impact: can ethics survive the market?”, Susai, Romania - 19-21 November 2010, short report and presentation: Financial performance of the leading Bulgarian mainstream media in 2009. Unconsolidated annual reports.”)

Проекти на ФНИ и НИС
1989-2009: Медийни пазари и публичност на Балканите, 2009.
Професия “Новинар”: Емпирични проучвания за журналистите, журналистиката и медиите в България, 2010.
Журналисти, журналистика и медии в България, 2011.


ПРОФ. Д-Р ВЕНЦЕСЛАВ БОНДИКОВ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Бондиков, Венцеслав и др. Випускници на Софийския университет: очаквания и реализация. Сборник „Юбилейна книга Първото десетилетие. Връзки с обществеността за демокрация (1995-2005), София, 2005. Под. редакцията на Т. Петев, М. Златева, С. Алексиева., с. 33-39.
Бондиков, Венцеслав. Манипулации в комуникацията. – София: Сиела, 2007. – 184 с.
Бондиков, Венцеслав. Манипулация и социална комуникация. – София: Сиела, 2009. – 280 с.

Бондиков, Венцеслав и др. Студентите на Софийския университет – някога и сега: Сборник. М. Златева, В. Бондиков, С. Тончева, Хр. Дочев. Под ред. М. Златева. София, 2009, с. 11-24.


Бондиков, Венцеслав. Манипулация и публична комуникация: митове и реалности. – София: Парадокс, 2011. – 416 с.
Студии и статии

Бондиков, Венцеслав. Къде се къса връзката между емпиричната социология и рекламата. // Медия и реклама, май, 2000, с. 8.


Бондиков, Венцеслав и др. Четири истини за връзките с обществеността. // Научни трудове, т. 39, серия 9. Европеистика, икономика и мениджмънт. Русе, 2002. В съавт. с Наталия Венелинова.
Бондиков, Венцеслав и др. Четири истини за Пъблик рилейшънс. // Медиа свят, май 2003, с. 38-40. В съавт. с Наталия Венелинова.
Бондиков, Венцеслав. „Търговските” трикове в маркетинга. // Годишник на ФЖМК. Т. 16. София, 2009.

Участие в национални и международни научни форуми

Социологически тип манипулация. // 21. век – век на хиперманипулацията. НБУ, София 2000 г., с.47-51. Докладът е изнесен на конференция „21. век – век на хиперманипулацията” в НБУ, 26-28 юли 2000 г.


Четири истини за връзките с обществеността (в съавторство с Н. Венелинова). // Научни трудове, т. 39, серия 9, Европеистика, Икономика и мениджмънт, Русе, 2002, с.72-76. Докладът е изнесен на научна сесия РУ/СУ”02 проведена от Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюза на учените – Русе.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.

Рецензент на книги

Маринов, Руси. Кризисен мениджмънт. София 1999.


Сборник „Пъблик рилейшънс и новите медии”. София, 2002.
Кършакова, Рада. Връзки с обществеността или бизнес на доверието. Русе, 2002.
Сборник „Комуникация в кризисни ситуации. София, 2002.
Маринов, Руси. Комуникационни стратегии. София, 2004.
Маринов, Руси. Стратегически комуникации и управление на знанието. София, НБУ, 2007.

ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Димов, Венцислав. Кърджиево. Традиции и наследници. – Добрич: Матадор 74, 2010. – 116 с.
Съставител
Тематичен брой “Музика и медии”, списание “Българско музикознание”, 2010, №2-3. Съвм. с Иванка Влаева.
Студии и статии
Димов, Венцислав. Обратно виждане: изкуството чете науката. // Изкуствоведски четения София ‘2006. София: Институт за изкуствознание, 2006, с. 24-34.
Димов, Венцислав. Ранни записи на традиционни инструменти в България (научни и комерсиални записи върху грамофонни плочи на традиционни аерофонни инструменти от България през първата половина на ХХ век.). // Българско музикознание, 2006, №3, с. 77-96.
Димов, Венцислав. Фолклорната музика като попмузика (народна музика върху грамофонни плочи през първата половина на ХХ век в България). // “Музиката – традиции и съвременност”. Годишник на катедра “Музика”, Югозападен унивеситет “Неофит Рилски”, т. ІІІ, Благоевград, 2006, с. 143-148.
Димов, Венцислав. Комерсиалните записи на фолклорна музика – нов обект в етномузикологията. // “Нови идеи в музикознанието”, Ред. E. Вълчинова-Чендова . София, СБК, 2006, с. 176-194.
Димов, Венцислав. За някои ранни звучащи свидетелства на музикалната хибридизация. // Между фолклора и историята. Годишни четения по хуманитаристика – Бургас 2006. Том

6. Бургас, Делфин прес, 2007, с. 47-60.


Димов, Венцислав. Балканските кръчми и кафенета и раждането на локалната записана музика. // Кафене Европа. Ред. Рая Заимова. София, Издателство “Дамян Яков”, 2007, с. 45-59.
Димов, Венцислав. Ваятел на добруджанския танц, ревнител на родовата памет. // Родознание, 2007, №4, с. 32-37.
Димов, Венцислав. Музикални образи на Запада в ранната записана музика от България. // Изкуствоведски четения 2007. София, Институт за изкуствознание, 2007, с. 30-38.
Димов, Венцислав. Цигани/роми в българската музикална индустрия. // Интеграция на ромите в българското общество, Състав. Велина Топалова и Алексей Пампоров. София, Институт по социология на БАН, 2007, с.183-201.
Димов, Венцислав. Към символиката на музикалните инструменти (върху някои митологични и демонологични представи, свързани с аерофонните инструменти в България и на Балканите). // Фолклорен венец Божура. Четвърта научна конференция “Демоните – образи и символи в миналото и днес”, ред. Рачко Попов. Бургас, Libra Scorp, 2008, с. 78-99.
Димов, Венцислав. За чалгата с омерзение и обич. // Новите млади и новите медии. Състав. Ивайло Дичев и Орлин Спасов. София, Институт Отворено общество. 2009, с. 108-126.
Димов, Венцислав. From Balkans with love. Още нещо за балканските страсти в world music. // Изкуствоведски четения. София, Институт за изкуствознание при БАН. 2009, с. 226-235.
Етномузикологията в България – традиции и перспективи. // Българско музикознание, София, 2009, №3-4, с. 58-79. В съавт. с Лозанка Пейчева.
Димов, Венцислав. Южнославянски маршрути в ранната българска записана/медийна музика. // Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков. Състав. Радойнова, Диана. Бургас: Бряг, 2010, с. 141-157.
Димов, Венцислав. Зурнаджийската музика в музикалната индустрия. // Българско музикознание, 2010, №1, с. 47-58.
Димов, Венцислав. Ваятел на музикални паметници. Михаил Букурещлиев на 80 години. // Музикални хоризонти, 2010, №3, с. 32-33.
Димов, Венцислав. Музика/и без граници: образователни хоризонти. // 45 години Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. Юбилеен годишник, 2009, с. 142-152. Пловдив: АМТИИ.
Димов, Венцислав. Добруджа в ранната българска медийна музика. // Изкуствоведски четения 2009. София: Институт за изкуствознание, 2010, с. 126-135.
Димов, Венцислав. Фолкът като поп, попът като фолк. // Култура. Медии. Публичност. Сборник от конференция, посветена на 50 години вестник “Култура”. Състав. Монова, Тотка. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 178-193.
Димов, Венцислав. Той даде сърцето си на българската народна музика. В памет на Коста Колев (1921-2010). // Музикални хоризонти, 2010, №7, с. 30-31.
Димов, Венцислав. Планината на времето няма да се притури над нея. В памет на Стефка Съботинова (1930-2010). // Музикални хоризонти, 2010, №7, с. 31.
Димов, Венцислав. Медийната музика в предметното поле на етномузикологията. // Българско музикознание, 2010, №2-3, с. 23-40.

Предговори на книги
Димов, Венцислав. Импровизации на хоро. // Крум Матеин. Един живот – болка и песен. София, 2007, с. 3-5.
Димов, Венцислав. Глас като добруджанска мараня, песни като нафора. // Атанаска Станева. Песни на горда болка. Добрич: Матадор 74, с. 3-5.
Димов, Венцислав. От висинето на планината, с дълбинето на песента. // Летели ми са, летели (Фолклорната култура и автентичните шопски песни или за традициите, песните и певците на Горни Лозен). София, 2009, с. 3-31. В съавт. с Лозанка Пейчева.
Димов, Венцислав. Уроците на една родово преживяна селищна история. // Георги Петров. Село Герман. Географски, исторически и етнографски очерк. София: Читалище „Св. Иван Рилски” – Герман, 2010, с. 7-11.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Zurna music and music industry. // Research of Dance and Music on the Balkans. Ed. Dimitrije Golemovic, Brcko, Bastinar, 2007, р. 151-163.
La chalga come vademecum della transizione bulgara. // Lo Straniero, XІІ, 2008, №94, р. 59-67.
On some Early Evedence of Musikal Hibridization: Observation on Comersial Gramophone Records from Bulgaria. // The Human World and Musical Diversity. Proceeding from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities” in Varna, Bulgaria 2006. Sofia, Institute of Art Studies, 2008, p. 43-50.
Around the Balkan Passions of the Ethnofusion. // Дани Владе С. Милошевића. Меħународни научни скуп. Зборник радова. Ed. Dimitrije Golemovic. Баньа Лука, Академиjь умjетности, 2008, р. 373-383.
Macedonia in the early recordet and mediated music from Bulgaria. // The Balkan peninsula as a musical crossroad (Papers of the International Conference Struga, Republik of Macedonia, 20-23.09.2007), ed. Velika Stoykova. Skopje, 2008, р. 179-185.
Future in the Past – The Stoins as paradigms in Bulgarian ethnomusicology. // Vienna and the Balkans: Papers from the 39-th World conference of the ICTM, Vienna 2007, eds. L. Peycheva and A. Rodel. Sofia, Institute of Art Studies, BAS, Bulgarian Musicology. Studies, 2008, р. 40-48. В съавт. с Lozanka Peycheva.
Performing democracy: Bulgarian Music and Musicians in Transition. // Yearbook for Traditional Music. Vol. 40. 2008, р. 165-169. В съавт. с Lozanka Peycheva, Donna A. Buchanan.
Slavic Traces in the Music from Bulgaria Recorded on Gramophone Plates. // Slavica Slovaca, Rocnik 44, 2009, №1, р. 31-45.
Romani Musicians in the Bulgarian Music Industry (1944-1989). // Zuzana Jurkova and Lee Bidgood (Ed.). Voices of the Weak. Music and Minorities. Praha: Slovo 21, 2009, р. 179-184.
Roma musicians in the media music from Bulgaria after 1989. // First symposium of ICTM study group for music and dance in Southeastern Europe. Skopje: Ministry of culture of Republic of Macedonia & Association of composers of Macedonia, 2009, р. 213-226.

Доклади на национални форуми
Върху музикалната хибридизация: ранни записи на грамофонни плочи от България. Доклад на Годишни научни четения по хуманитаристика “Между историята и фолклора”, Бургас (Международен фолклорен фестивал), 25 август 2006.
Музикалните традиции на етнически групи от България в записана музика от първата половина на ХХ век. Научна конференция “Върху изследването на фолклора и културното наследство на етническите групи в България”, (Национален фестивал на етносите в България), Несебър, 23 септември 2006.
За интеретничните взаимодействия на Балканите (върху някои музикални кръстосвания при записаната музика от България). Научна конференция “Професор Тодор Ив. Живков и съвременната българска фолклористика, етнология и антропология”. Чипровци, 29-30 септември 2006.
Фолкът като поп. Интердисциплинарна научна конференция “Култура. Медии. Публичност”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София, 08. януари 2007.
Цигани/роми в българската музикална индустрия. Научна конференция “Интеграция на ромите в българското общество”. София, Институт по социология и Министрество на труда и социалната политика, 18-19. януари 2007.
Музикални образи на Запада в ранната записана музика от България. V. София, Изкуствоведски четения 2007, 11-13. май 2007.
Македония в българската медийна музика. Годишни научни четения по хуманитаристика “Фолклорът – живата връзка между различните култури”, (ХХХV. Международен фолклорен фестивал, Бургас), Бургас, 24. август 2007.
Локалната музика в глобалното пространство: Вalkan Beat като World Music. Научна конференция “Нови млади, нови медии”. Сандански, 9-10.V.2008.
From Balkans whit love (още нещо за балканските страсти в етномузиката). Шести изкуствуведски четения, Национална конференция на Институ за изкуствознание, БАН, София, 15-17.V.2008.
Музика, медии, роми и интеграция. Кръгла маса “Десетилетие на ромското включване”, ХVІ Международен фестивал за ромска музика, песни и танци Ромфест, Стара Загора, 20. VІІІ. 2008.
Етномузикологията в България – традиции и перспективи. Научна конференция “60 години музикознание в БАН”, София, 13-14. декември 2008. В съавт. с Лозанка Пейчева.
Добруджа в ранната българска медийна музика. Седми Изкуствоведски четения, София, Институт за изкуствознание, 7-10 май 2009.
Музика/и без граници: образователни хоризонти. Научна конференция “Тенденции в развитието на образованието в сферата на изкуствата”. Пловдив, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 29.10.2009.
Зурнаджийската музика в музикалната индустрия, Юбилейни четения 2009, Институт за изкуствознание и Съюз на българските композитори, София, СБК, 15-16.12.2009.
Полетът на черната пеперуда: Иванка Георгиева от миналото към бъдещето, Изкуствоведски четения 2010, Институт за изкуствознание, БАН; София, 18-21.05.2010.
За медийната музика и нейното изследване. Научна конференция “Нови идеи в музикознанието”, София, СБК, 29-30.ХП.2010.
Ромска музика в глобалните медийни пейзажи. Доклад на конференция „Проблеми на ромската културна и социална интеграция в България”, Видин, 7-8 април 2011.
Около медийната музика като огледало на етничното. Доклад на публичен семинар “Национализмът и медиите: от политиката до популярната култура”. София, ФЖМК, СУ, 3 юни 2011.
Е-music. Доклад на VІІ изкуствоведски четения, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София, 9-12 юни 2011.

Доклади на международни форуми
About Some Early Sound Evidence of Musical Hybridization. 4th Meeting of Study Group “Music and Minoriries”. Varna, ICTM, 25th August – 1st September 2006.
Future in the past: the Stoin’s as paradigms in Bulgarian Ethnomusicology. 39-th World conference of the ICTM, Vienna, Austria, 4-11. VІІ. 2007. В съавт. с Lozanka Peycheva.
Мacedonia in the early recordet and mediated music from Bulgaria. International conference “The Balkan peninsula as a musical crossroads”, Struga, Macedonia, 20-23. ІХ. 2007.
Zurna music and music industry. International simposium “Research of Dance and Music on the Balkans”, Brcko, Bosnia and Herzegovina, 06-09. ХІІ. 2007.
Araund the Balkan Passions of the Ethnofusion. Меħународни научни скуп “Дани Владе С. Милошевића”. Баньа Лука, Босна и Херцеговина, 10-11.ІV.2008.
Roma Musicians in the Bulgarian Musical Industry (1944-1989). 5th Meeting of Study Group “Music and Minoriries”. ICTM. Prague, 24th May – 1st June 2008.
Roma Musicianc in the Media Music from Bulgaria after 1989. 1th Simposium of ICTM Study Group “Music and Dance in Southeastern Europe”. Struga, 4th – 8st ІX. 2008.
Folk Music of Southern Slavs in Bulgarian Recordet Media Music. 17th International Simposium for Balkan Folklore. Republic of Macedonia, Ohrid, 6th – 9st October 2008.
Images of Balkan musical traditions in music textbooks from Bulgaria”. 2. Symposium of the ICTM study group for music and dance in Southeastern Europe. Izmir, Turkey, 7-11. ІV. 2010.

Експертна дейност – редакторство, рецензии и предговори на книги. Рецензии на хабилитирани и докторски трудове. Преводи на книги, речници:
Член на Съюза на българските композитори, Секция “Музиколози”, от 2001.
Член на ICTM (Международен съвет за изследване на традиционна музика), Study groups “Music and Minorities”, “Music and Dance in Southeastern Europe”, от 2006.
Научен редактор
The Human World and Musical Diversity. Proceeding from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities” in Varna, Bulgaria 2006. Sofia, Institute of Art Studies, 2008. (с колектив Р. Стателова, А. Родел, Л. Пейчева, Ив. Влаева и В. Димов).
Рецензент
Почит към златопръстия от Странджа. // Музикални хоризонти, 2006, №9, с. 42-43 (рецензия за книга).
Авторитетна международна научна проява. // Бюлетин на БАН, 2006, №10, с. 14-15 (рецензия за международна научна конференция).
До Атланта и.. напред. Българско участие в юбилейната конференция, посветена на 50-годишнината на Обществото за етномузикология – САЩ, Атланта, Джорджия, 16-20.ХІ.2005. // Българско музикознание, 2006, №4, с. 102-118. (рецензия за международна научна конференция). В съавт. с Лозанка Пейчева.
Юбилеен спектакъл. // Български фолклор, 2006, №1, с. 127-130 (рецензия за спектакъл). В съавт. с Лозанка Пейчева.
По дългия път.. // Известия на музеите от Югоизточна България. ХХІІ, Бургас, 2006, с. 260-263 (рецензия за книга). В съавт. с Лозанка Пейчева, Евгения Иванова, Велчо Кръстев.
Два компактдиска. // Българско музикознание, 2007, №2, с. 191-194 (рецензия за изследователски аудиоалбуми).
Ромската музика в изследователски аудиоалбуми. // Българско музикознание, 2008, №2, с. 163-166. (рецензия за изследователски аудиоалбуми).
Може ли да запее науката?. // Списание на БАН, 2008, №6, с. 92-94. (рецензия за книга).
Три книги за радиоформатите и радиопрофилите по света. // Българско музикознание, 2010, №2-3, с. 206-209 (рецензия за книги).
Ваятел на добруджанския танц и ревнив пазител на родовата памет. // Иван Жечев. Моите житейски пътеки. Добрич: Матадор 74, с. 161-167. (рецензия за изложба).
Сред парадоксите на родното. // Литературен клуб: Електронно списание, 2010, №142, година XII. Available from: http://litclub.com/library/kritika/vdimov/ivan_hristov.htm (рецензия за книга).

Проекти по международни програми
Възстановяване на европейските измерения на ромския език и култура. Колективен международен проект. С участие на учени, представляващи институции и неправителствени организации от България, Франция и Унгария, финансиран от Европейската комисия, генерална дирекция “Образование и култура”. Ръководител: д-р Марсел Куртиаде, Франция; координатор на българското участие: доц. д-р Илона Томова, ИИНЧ, БАН. Проучвателска работа на Венцислав Димов: изследване на представянето на ромска музика от Балканите и Европа в медиите и музикалната индустрия. Публикации: предадена за печат студия “Ромска музика: антропологически прочити. Ромски приноси в записаната и медийната музика” (40 с. ръкопис).

Художественотворческа дейност
Автор и водещ на седмично радиопредаване “Фолк магазин”, Дарик радио, София, национален ефир - 2006-2009
Автор и водещ на седмично радиопредаване “Студио етно”, Дарик радио, София 2006-2007
Автор и водещ на седмично радиопредаване “Фолк етно магазин”, Дарик радио, София, национален ефир - 2009-2011
Сценарист на документален филм “Какъв е спомен станало” (2008, БНТ-РТЦ Варна, сценарист Венцислав Димов, режисьор Добри Добрев), спечелил Голяма награда в Раздел “Образователни програми” на Фестивала за Радио и телевизионни програми за изкуство и култура “Осмата муза”, 2008. Филмът е номиниран за участие в ХХХІІІ МТФ “Златната ракла”, Пловдив’2008.
Съставител на музикален албум “Иванка Георгиева. Кой уши байрака” (МК 54336, 2009), спечелил Награда за музиколожко творчество в раздел “Приложна музикология – медийни активности” на конкурса “Книга на годината 2010”, присъдена за съставителство на албума от Съюза на българските композитори, 2010.

ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛА ТАБАКОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Табакова, Весела и др. Ромските медии в България. – София: ЦНЖ, 2003. В съавт.
Табакова, Весела и др. Конфликт на интереси в медиите и журналистиката. – София: ЦНЖ, 2003. В съавт. със Снежана Попова и Мария Нейкова.
Табакова, Весела и др. Екологично право и медии. – София: ЦНЖ, 2004. В съавт.
Табакова, Весела. Правата на човека и медиите. – София: ЛИК, 2006. – 232 с.
Табакова, Весела. Свободата на изразяване и журналистическата етика. – София: Св. Климент Охридски, 2008. – 172 с.
Речници
Език на медийната регулация: 123 термина. Състав. и авт. Весела Табакова, Георги Лозанов, Мария Нейкова, Снежана Попова. – София: Център за независима журналистика, 2004. – 156 с.

Студии и статии
Табакова, Весела. Медиите като възможен, но все още нереализиран антикорупционен инструмент. // Год. СУ. Фак. по журналистика и масова комуникация. София, 2000.
Табакова, Весела. НПО – медии: приближаване и отдалечаване. // Трети сектор – четвърта власт. Сборник. Състав. Снежана Попова. София: БМК, 2002.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Media – possible, but yet unrealized anticorruption instrument. // Global Network, 2000, №16.
PR and confidence building in Bulgaria. // European studies, 2001, №4.
Bulgarian Media. // European Media Landscape. www.ejc.nl (all versions; last updated version 2005)
The troubles around the Bulgarian Broadcasting Act. // MediaOnline Magazine. www.mediaonline.ba
Professional self- awareness and professional standards. // MediaOnline Magazine. www.mediaonline.ba

Доклади на национални форуми
Конференция, организирана от ФЖМК (2003) – доклад на тема „Саморегулация и професионално самосъзнание”.
Конференция, организирана от БМК (2003) – доклад на тема „Конфликт на интереси в медиите”.
Доклади на международни форуми
Международна конференция, организирана от Албанския медиен институт (Тирана, 2002) – доклад на тема „Саморегулация и професионална деонтология”.
Международна конференция, организирана от Черногорски Медиен център (Будва, 2002) – доклад на тема „Саморегулацията като противодействие на регулацията”.

Проекти на ФНИ и НИС
Усъвършенстване на медийното законодателство чрез изработване на речник от дефиниции – проект на колектив, подкрепен от Пакта за стабилност – 2002-2003 г.

ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ
Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Дарик радио – години от живота [Авт. - състав.] – София: Фак. по журналистика и масова комуникация, 2003. – 147 с.
Радио Шумен: 30 години: Принос към историята на радиото в България. Ред. Владимир Симеонов. – София: Фак. по журналистика и мас. комуникация, Радио Шумен, 2003. – 120 с.
Радио Благоевград: 30 години. Ред. Владимир Симеонов. – София: Фак. по журналистика и мас. комуникация, Радио Благоевград, 2003. – 108 с.
Съставител
Иван Богоров: Бележит книжовник на Българското Възраждане: Възпоменателни четения по повод 180 год. от рождението му. Състав. и ред. Веселин Димитров. – Карлово: СУ “Св. Климент Охридски”; Община Карлово, 2000. – 60 с.
Първи алманах на “Медиа и реклама”: Един учебник по журналистика: По идея на Веселин Димитров. Състав. Димитър Найденов, Венета Попова. – София: Фак. по журналистика и мас. комуникация, 2001. – 216 с.
Продуцентски наръчник: Стандарти и ценности на Би Би Си. Инициатори и организатори на бълг. изд. Владимир Симеонов, Веселин Димитров; Прев. от англ. Мадлен Василева, Данаил Данов. – София: БНР, БНТ, Фак. по журналистика и мас. комуникация. 2002. – 303 с.

Студии и статии
Журналистиката в гражданското общество – хипотеза. // Гражданското общество и електронните медии. София, 2000, с. 57–67.
Ние, българите!. // Иван Богоров: Бележит книжовник на Българското Възраждане: Възпоменателни четения по повод 180 години от рождението му. Карлово, 2000, с. 7–10.
Паганини и неговият Страдивариус Петър Увалиев. // Би Би Си и България = BBC and Bulgaria. София, 2000, с. 87–89.
Дарик [радио] – алтернативата !?!. // Медиа & Реклама, 2000, №11 (ноем.), с. 8–11.
Дарик” – алтернативата !?!. // Първи алманах на “Медиа и реклама”: Един учебник по журналистика. София, 2001, с. 43–48.
Радиопрограмата: Фрагменти. // Журналистиката днес и утре: Българо–герм. сб. Т. 3. София, 2001, с. 46–61.
Хоризонт !?!. // Медиа & Реклама, 2001, №1 (ян. ), с. 5–7.
Програма “Христо Ботев”. // Медиа & Реклама, 2001, №2 (февр. –март), с. 13–14.

Предговори на книги
Предговор. // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”: Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 7. София, 2000, с. 5.
Увод. // Медиите във Великобритания и САЩ / Състав. Мадлен Василева. София, 2000, с. 5–6.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Редактор
Арнолд, Бернд–Петер. АБВ на радиото / Прев. от нем. Алеко Дянков; Ред. Веселин Димитров. – София: Център за развитие на медиите, 2000. – 229 с.
Гражданското общество и електронните медии = Civil society and the electronic media / Състав. Лилия Райчева, Ирина Иванова; Науч. ред. Веселин Димитров. – София: Фак. по журналистика и мас. комуникация, Проект Темпус, 2000. – 103 с.
Продължаващо образование, медии, глобализация = Cntinung education, media, globalization / Състав. Ирина Иванчева, Николета Константинова; Науч. ред. Веселин Димитров. – София: Фак. по журналистика и мас. комуникация, Проект Темпус, 2002. – 200 с.
Иван Богоров. // Бележит книжовник на българското Възраждане: Възпоменателни четения по повод 180–год. от рождението му / Състав. и ред. Веселин Димитров. – Карлово: СУ “Св. Климент Охридски”, Община Карлово, 2002. – 60 с.
Симеонов, Станислав и Тодор Андонов. Като българите / Ред. Ивайло Савов; Консултант Веселин Димитров. – Шумен: Антос, 2003.

Доклади на национални форуми
Паганини и неговият Страдивариус Петър Увалиев: Доклад на науч. конф. “Би Би Си и България – 60 г. предавания за България”, София, 22 март 2000 г.

ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)

Вълканова, Веселина. Медиен дизайн: Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013.

Вълканова, Веселина. Графичен дизайн: Нови оформителски концепции на всекидневника: Монография. – София: ФЖМК при Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, 2001.

Вълканова, Веселина. Графичен дизайн: Нови оформителски концепции на всекидневника. 2. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007.

Вълканова, Веселина. Дизайн на вестника: Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата. – София: ФЖМК при Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, 2008.

Бизнес среда на книгата. Състав. А. Бенбасат, В. Вълканова, П. Филева. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007.

Българска книга: Енциклопедия. – София: Пенсофт, 2004. – 508 с. (в съавт.).

Студии и статии
Вълканова, Веселина. Креативност и консистентност в дизайна на съвременните списания. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 17. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011, с. 33-51.

Вълканова, Веселина. Визуална репрезентация в съвременното списание. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 18. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012, с. 7-25.

Вълканова, Веселина. Медиен дизайн – композиционни принципи и комуникация на съвременните списания. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 19. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски. (под печат)

Вълканова, Веселина. Текстов дизайн: фактори на функционалността, ергономията и естетиката на съвременното списание. // Юбилеен сборник в чест на проф. Филип Панайотов. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски. (под печат)

Веселина. Традиционни и модерни типографски стилове. Текстов дизайн: за и против началните отстъпи на параграфите във вестника. // Култура. Медии. Публичност. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010, с. 194-200,

Вълканова, Веселина. 400 години вестник. Комуникационни тенденции в представянето и дизайна на световната преса. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 13. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 19-34.

Вълканова, Веселина. Вестникът онлайн. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 14. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 5-25.

Вълканова, Веселина. Web-дизайнът в услуга на ергономичността. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 10. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003.

Вълканова, Веселина. Е-paper – комуникация и икономика. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 12. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005.

Вълканова, Веселина. Историческо развитие на българската вестникарска графика. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 7. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 263–294

Вълканова, Веселина. Дизайнът – матрицата на новата преса. // Медиа свят, София, 2002, №4, с. 2–3.
Вълканова, Веселина. WEB дизайнът в услуга на ергономичността. // Портал за медии, образование и култура, София, 2004. http://www.clickbg.net

Вълканова, Веселина. Съвременен вестникарски дизайн. // Портал за медии, образование и култура, София, 2004. http://www.clickbg.net

Вълканова, Веселина. Осми европейски награди за иновативен вестникарски дизайн. // MediaDesign, София, 27 декември 2007. Available from: http://meddesign.blogspot.com/2007/12/blog-post_27.html.

Вълканова, Веселина. Европейски вестникарски дизайн – нови концептуални идеи и визуални стилове. // Културни различия и комуникация между културите. София, 2008 (под печат).


Вълканова, Веселина. Вестникът – през хартията към екрана. // Култура, 2008, №5 (2488), с. 6.

Доклади на международни форуми и участие в международни проекти
Вълканова, Веселина. Европейски вестникарски дизайн – нови концептуални идеи и визуални стилове: Доклад на Десетата юбилейна международна научна конференция на Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на тема: „Културни различия и комуникация между културите” – 18 -19 май 2007.

Вълканова, Веселина. “Новият вестник. Модерни концепции за редактиране и дизайн” – проект, спечелил покани от Института за изследване на вестника в Тюбинген, от Института за комуникационни науки в Мюнхен и от Висшето училище за графика и печатарско изкуство в Лайпциг, Германия за изследователска работа в техните центрове – 2000 г.Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.

„Докторантско училище. Устойчиво развитие на институционалната и социална среда на докторантите по социални и хуманитарни науки” – участие в Експертен съвет и като лектор в проект на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, осъществен с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – 2007-2009 г.


Член на редколегията на Бюлетина на Националния съвет за радио и телевизия – от 1999 до 2002.
Преседател на редакционната колегия на Годишника на Софийския университет – Факултет по журналистика и масова комуникация – от 2002 г. до днес.
Консултантска дейност в областта на медиите и графичния дизайн на неправителствени организации, издателства и медийни организации.

Проекти на ФНИ и НИС
Модерният вестник – традиционни, хибридни и онлайн емисии. Комуникационни тенденции в представянето и дизайна на световната преса: Научен проект, спечелил финансиране по Фонд “Научни изследвания” - 2006/2007 г.

Разработване на енциклопедично издание – Речник по медиен дизайн: Научен проект, спечелил финансиране по Фонд “Научни изследвания”- 2007 /2008 г.


Шрифт и медия – типографско представяне на модерните печатни и онлайн издания: Научен проект, спечелил финансиране по Фонд “Научни изследвания”– 2008/2009 г.

Креативност, консистентност и комуникация на съвременните списания: Научен проект, спечелил финансиране по Фонд “Научни изследвания”– 2011/2012 г.Художественотворческа дейност
MediaDesign. Блог за графичен дизайн и медии, типография и фотожурналистика, 2007-2012: http://meddesign.blogspot.com
Дизайн на книгата. Блог за дизайн на книгата и типография, 2007-2012: http://designknigoizd.blogspot.com

ВЪЛЧАН ВЪЛЧАНОВ

Доклади на национални форуми
Зримата памет на човечеството и съвременните цифрови технологии - шансове и угрози: Встъпителен доклад на Кръглата маса в рамките на 8-ия Международен кинофестивал "Любовта е лудост" - Варна 2000 г.
Дигиталните изкушения на съвременното кино: Встъпителен доклад на Научна дискусия, организирана от КВЦ на ФЖМК и секция "Киноизкуство" на БАН – 2001 г.
Първи стъпки на кинематографа по българските земи – 1903, 1910 или 1915 година?: Встъпителен доклад на едноименната Научна конференция, проведена под патронажа на Ректора на Софийския университет по случай 50-та годишнина от университетското образование по Журналистика на 14 май 2002 г.
Участие в международни форуми
Истината в живота и киноистината: насилието в съвременния свят на екрана: Встъпителен доклад, прочетен на Ареопага на теоретици и практици в киното при откриването на Х Юбилеен международен кинофестивал "Послание към човека" – Санкт Петербург 15-22 юни 2000 г.
Манталитет и екран (големият, “синият” и Интернет-филми и игри): амбивалентност и взаимовлияния”: Доклад, прочетен на Международната научна конференция “Социалните процеси и младежта: поглед в бъдещето”, гр. Самара, 27-28 април 2004 г.
−Еволюция на филмовия език в документирането на Олимпийските игри: качественият скок във филмите на Лени Рифенщал-Берлин 1936 г.: Доклад на Международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО “Връзки с обществеността” - “Комуникации, спорт и култура: медии, PR и реклама”.


ДОЦ. Д-Р ВЯРА АНГЕЛОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Ангелова, Вяра. Социални малцинства и медии. – София: Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2002.
Ангелова, Вяра. Световното радио – модели на развитие. – София: Камея, 2007.

Съставител
Какво научаваме от игрите? Състав. Вяра Ангелова. – София, 2010.
Култура. Медии. Публичност. Състав. Тотка Монова, Снежана Попова, Орлин Спасов, Вяра Ангелова, Жана Попова. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010.
Wikipedia & уикипедии. Състав. Вяра Ангелова. – София, 2011.

Студии и статии
Ангелова, Вяра. Филмите по кабелите – фалшивият избор. // Алтернативната телевизия. Факултет по журналистика и масова комуникация. София, 2000.
Ангелова, Вяра. Социалните малцинства и медиите. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 9, 2003 [2002], 183–198.
Ангелова, Вяра. Дружество на столичните журналисти. // Между три века. Съдби, илюзии и свидетелства за чудото, наречено журналистика. София, 2005.
Ангелова, Вяра. Образите на държавата. // 160 години българска журналистика. София, 2005.
Ангелова, Вяра. Сексуалното различие като проблем пред българските печатни медии (вестник “Дневник” март 2001 – май 2005). // Социологически проблеми, 2005, №3-4. В съавт. с Марина Лякова.
Ангелова, Вяра. Взаимоотношения ПР и журналистика – възможни подходи. // Преформулиране на публичността. София, 2006.
Ангелова, Вяра. Страхът от загубата на националната идентичност в българските медии. // Национални култури и европейска идентичност. Благоевград: ЮЗУ, 2006.
Ангелова, Вяра. Учителската стачка в пресата – краят на плурализма?!. // Медийно производство. Бутик или конфекция в медиите. София, 2007
Ангелова, Вяра. Култура на самопредставянето в българските медии. // Европа като културно пространство. Благоевград, 2007
Ангелова, Вяра. „Допотопното” радио в Африка – модерното радио днес. НБУ, 2007. Available from: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/research/Viara%20Angelova.pdf
Ангелова, Вяра. Самопредставяне на „обикновения човек” в медиите. // Год. СУ„Св. Климент Охридски”, Фак. по журналистика и масова комуникация, т. 13. [за 2006]. София, 2007.
Ангелова, Вяра. Медийни репортери с/срещу медийни теоретици. // Медийни теоретици и медийни практици. София, 2007
Ангелова, Вяра. Женските образи в „момчешките” анимационни филми. // Европейски перспективи, 10 години специалност „Европеистика” в СУ. Състав. Мария Стойчева. Ун. Издателство „Св. Климент Охридски. София, 2008.
Ангелова, Вяра. Към края на общественото радио. // Viva Vox. София, 2008.
Ангелова, Вяра. Темата за хомосексуалността в българските интернет медии. // Год. СУ„Св. Климент Охридски”, Фак. по журналистика и масова комуникация, т. 14. [за 2007] София, 2008. В съавт. с Марина Лякова.
Ангелова, Вяра. Хомосексуалността през погледа на българските студенти: опит за реконструкция// Критика и Хуманизъм, кн. 30, 2009. В съавт. с Марина Лякова.
Ангелова, Вяра. БГ Мама – виртуални „количкарки” и кърмачки на гражданското общество. Сб. Новите млади и новите медии. Състав. Ивайло Дичев, Орлин Спасов. Институт Отворено общество, София, 2009.
Ангелова, Вяра. Радиото в Сърбия. Успоредици от бивша Югославия. // Год. СУ„Св. Климент Охридски”, Фак. по журналистика и масова комуникация, т. 15. [за 2008]. София, 2009.
Ангелова, Вяра. Куиз шоу или просто игра? Какво научаваме от радио и телевизионните игри. София, 2010.
Ангелова, Вяра. Изследването „Културните радиопредавания в София”. // Култура. Медии. Публичност. Състав. Монова, Тотка, Снежана Попова, Орлин Спасов, Ангелова, Вяра, Жана Попова. Култура. Медии. Публичност. Университетско издателство Св. Климент Охридски. София, 2010
Ангелова, Вяра. БГ журналисти(ката) и уикипедиите. „Wikipedia & уикипедии”, София, 2011

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Freedom of Speech: different interpretations// Сб. статии от конференция „Beyond East and West”, Budapest, 2009.

Доклади на национални форуми
„Класически медии и съвременни комуникации”, НБУ 2007
„Медийно производство. Бутик или конфекция в медиите”, СУ-ФЖМК 2007

„Европа като културно пространство” – ЮЗУ, Благоевград 2007


„Култура. Медии, Публичност”, СУ-ФЖМК 2007
„Журналистика на теория. Журналистика на практика”, СУ-ФЖМК 2006
„Културните права в европейска перспектива”, ЮЗУ, Благоевград 2006

Доклади на международни форуми
„Beyond East and West”, Централноевропейски университет, Будапеща. 2009

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Научен редактор на: Диалогови модели. Между събития и медийни образи. Жана Попова. София: Унив. Издателство (под печат)
Консултант на Лъчезар Вачков: Радио в Европа: Профили. Изд. Maker Arts. София, 2007.
Рецензент на дисертационен труд на Габриела Цънцарова на тема „Събития и псевдосъбития: ПР-кампании на електронни медии”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 05.04.10. „Журналистика”, 03.11.2010.Специализиран научен съвет по литературознание при ВАК.

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Лозанов, Георги и др. Конфликт на интереси в медиите и журналистиката. - София, 2003. В съавт. с Весела Табакова, Снежана Попова и Мария Нейкова.
Лозанов, Георги и др. Ромските медии в България 2003. - София, 2003. В съавт. с Весела Табакова, Снежана Попова и Мария Нейкова.
Лозанов, Георги. Какъвто трябваше да бъда. – Пловдив: Летера, 2010. – 184 с.
Лозанов, Георги. Мое дясно. – София: Сиела, 2011. – 428 с.

Речници
Език на медийната регулация: 123 термина. Състав. и авт. Весела Табакова, Георги Лозанов, Мария Нейкова, Снежана Попова. – София: Център за независима журналистика, 2004. – 156 с.

Съставител
Медии и преход. Състав. Лозанов, Георги, Лиляна Деянова, Орлин Спасов. - София, 2000.
Медии и митове. Състав. Лозанов, Георги, Орлин Спасов. - София, 2000.
24 часа. Вестникът. Състав. Лозанов, Георги, Орлин Спасов, Росен Янков. - София, 2001.
Вестник «Труд». Лидерът. Състав. Лозанов, Георги, Орлин Спасов. – София, 2004.
bTV – новата визия. Състав. Лозанов, Г., О. Спасов. – София: Фондация „Медийна демокрация”, 2008. – 288 с.
Медиите и властта. Състав. Георги Лозанов, Орлин Спасов. – София: Фондация „Медийна демокрация”, София. 2010.
Медиите и политиката. Състав. Георги Лозанов, Орлин Спасов. – София: Фондация «Конрад Аденауер», Фондация «Медийна демокрация», 2011. – 256 с.

Студии и статии
Монополът на подобието. // Медиа & реклама, 2000, март.
Разпадане на понятието "национална програма". // Медиа & реклама, 2000, юни.
Три телевизионни почерка - мазохистичен опит за конкретност. // Медии и преход. София, 2000.
Проговарянето след края на официалната идеология. // Медии и митове, София, 2000.
Мимикрии на цензурата - скриване чрез показване. // Год. СУ. Фак. по журналистика и масова комуникация. Т. 7, 2000.
Медиите срещу историята. // 21 век - век на хиперманипулацията. Сборник. София: Нов български университет, 2000.
Книгата – преди, по време и след книгата. // Три дискусии. София, 2000.
Книгата преди, по време и след книгата. // Лит. вестник, №13, 5-11 апр. 2000, с. 1-2.
Раждането на автора в българската фотография. // Медиа & реклама, 2001, февруари/март.
Влияние на популярната музика върху езика на медиите. // Българско музикознание, №2, 2001.
Порнографският остров. // Страница, №3, 2001.
Встъпление на научната конференция "Ре-капитулацията". // Бюлетин на НСРТ, 2001,№11-12.
Затворът, лудницата и музеят. // Журналистиката днес и утре: Българо-германски сборник 3, София, 2001.
Четящото тяло. // Вестникът. София, 2001.
Триъгълникът: държава – НПО - медии. // Трети сектор, четвърта власт, София, 2001.
Дясна реклама, ляв закон. // Първи алманах на Медиа и реклама, София, 2001.
Медийният казус "Голата истина". // Медиа & реклама, 2002, №2.
От София до Париж през Дерида. // Европа, 2002, №1.
Виновният дискурс. // Ars inveniendi, София, 2002.
Книгата като медиа: Новите медии съхраняват текста, но не и еротиката на четенето. // Европа 2001, IX, 2002, №3, с. 13-14.
Множественост на идентичностите. // Конфликт на интереси в медиите и журналистиката. София, 2003.
Европалия в българските и белгийските медии. // Европалия: следите остават.. София, 2003.
Заявяването на груповата принадлежност е въпрос на индивидуално присъствие. // Музика, роми, медии. София, 2005.
Средство и утопия: трансформация на комуникативните парадигми. // "Старо" кино - нови медии - "нови" зрители. София, 2005.
От съставителите. // Медиите и политиката. Състав. Георги Лозанов, Орлин Спасов. Фондация „Медийна демокрация” и фондация „Конрад Аденауер”, София, 2011, с. 9-11. В съавт. с Орлин Спасов.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
The Birth of the Author in Bulgarian Photography. // Imago, Winter, Slovakia, №11, 2001.
Elections and Media. // Bulgaria - Yugoslavia. Jornalism in intercultural dialogue, Sofia, 2002.
Thieves of power. // Transition, Sofia, 2002.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензент на книги
Цветкова, Милена. Информационна култура: Името на четенето. Рец. Георги Лозанов. – 2. доп. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 356 с.
Медиен експерт
Съвет за електронни медии. Член 2001-2004 г. Председател от 2010 г. до момента.

ДОЦ. Д-Р ГРЕТА ДЕРМЕНДЖИЕВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Увод в компютърно-опосредстваната комуникация. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2001. – 220 с.

Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012 – 964 с.Учебници и учебни помагала
Първа част, параграф 7. // Гражданско образование. Книга за учителя. София: Национален институт по образование, 2001, с. 114-134.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница