Азбучен списък на преподавателитестраница6/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Ангов, Константин. Телевизията: Нови термини и съчетания. – София, 2000.
Ангов, Константин. Алтернативната телевизия. – София, 2000.
Ангов, Константин. Телевизията и децата. – София, 2000.
Ангов, Константин. Журналистическото разследване. – София, 2001.
Ангов, Константин. Телевизионната среда. – София, 2002.

ДОЦ. Д-Р ЛИЛИЯ РАЙЧЕВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Съставител
Райчева, Лилия. 25 години “Минута е много”. – София: Ciela, 2004. – 367 с.
Райчева, Лилия. 500 броя “Минута е много”. – София: Издателска група «България», 2006. – 367с.
Райчева, Лилия. 50 години БНТ, 30 години “Минута е много”.София: Изд. Ciela, 2008. – 556 с.
Raycheva, Lilia, Julian Gebhardt, Greif Hajo, Lilia Raycheva, Claire Lobet-Maris, Amparo Lasen (eds.). Experiencing Broadband Society. – Frankfurt am Main, Germany: Peter Lang GmbH, 2010, Vol. 2, pp. 207.
Raycheva, Lilia, Bartolomeo Sapio, Agnes Urban. Communication, Politics & Culture. School of Media & Communication. – Melbourne, Australia: RMIT University, 2010, Vol. 43, No 2, pp. 185.
Райчева, Лилия и др. Радиосредата 2001-2010: Програми, аудитория, реклама, цифровизация. Ред. Маргарита Пешева, Лилия Райчева, Милко Петров. – Велико Търново: Фабер, 2011. – 410 с. В съавт. с Маргарита Пешева, Милко Петров, Лилия Райчева, Весислава Антонова, Емилия Станева, Кирил Конов.
Райчева, Лилия и др. Телевизионната среда  2001-2010: Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация. Ред. М. Пешева, М. Петров, Л. Райчева. – Велико Търново: Фабер, 2011. – 420 с. В съавт. с Маргарита Пешева, Милко Петров, Лилия Райчева, Райна Николова, Весислава Антонова, Емил Владков, Емилия Станева.

Райчева, Лилия и др. Дигиталните медии: Речник на основните понятия. Ред. М. Пешева, М. Петров, М. Попова. – Велико Търново: Фабер, 2012. – 313 с. В съавт. с М. Пешева, М. Петров, М. Попова, Л. Райчева, Т. Петрова, Р. Николова, В. Антонова, С. Цветкова-Казандзи, К. Върбанова-Денчева, Б. Байков, Р. Николов, Х. Проданов, Г. Василев, В. Маринов, В. Марковски. Достъпно на адрес: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Margarita-Pesheva_Digitalnite-medii_rechnik.pdfСтудии и статии
Райчева, Лилия. Стандартът – сплав от ентусиазъм, опит и теория?. // Год. СУ “Св. Климент Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация, т. 7, 2000, с. 121-127.
Райчева, Лилия. Послеслов. // Алтернативната телевизия. София, 2000.
Райчева, Лилия. Предговор. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация, т. 8, Книга 1 – Нови медии, 2001, с. 5-8.
Райчева, Лилия. Предизвикателствата на медийната конвергенция към традицията на съвременните комуникации. // Журналистиката днес и утре. Кн. 3. София: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2001, с. 90-100.
Райчева, Лилия. Медийната конвергенция – предизвикателство или необходимост. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация, т. 8, Книга 1 – Нови медии, 2001, с. 9-14.
Райчева, Лилия. Отвъд хоризонта на традиционните медии. // Год. СУ “Св. Климент Охридски”. Фак. по журналистика и масова комуникация, т. 8, Книга 1 – Нови медии, 2001, с. 5-8.
Райчева, Лилия. Медийната конвергенция. // Управление и законодателство в електронните медии. София: Издателска поредица на Проект “Темпус”, Кн. трета, 2001, с. 15-33.
Райчева, Лилия. Ще преодолеем ли дигиталната пропаст в процеса на социалната трансформация. // Пъблик рилейшънс и новите медии. София: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2002, с. 70-81.
Райчева, Лилия. Предизвикателствата пред регулацията на електронните медии в България. // Продължаващо обучение, медии, глобализация. София: Издателска поредица на Проект “Темпус”. Книга четвърта, 2002, с. 99-112.
Райчева, Лилия. Стратегиите на Федералната комисия по комуникации на САЩ. // Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, №11-12, 2002, с. 13-16.
Райчева, Лилия. Телевизията – майка или мащеха. (Предложение за Национална програма за осмисляне влиянието на телевизията върху подрастващите). // Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, №1-2, 2003, с. 19-20.
Райчева, Лилия. 17-та среща на Европейската платформа на регулационните органи (8-9.V. 2003), Неапол. // Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, №3-4, 2003, с. 13.
Райчева, Лилия. Прозрачност и плурализъм в условията на цифровизация – предизвикателствата пред регулаторните органи. // Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, №4, 2004, с. 27-32. В съавт. с Даниела Жукова и Георги Караиванов.
Райчева, Лилия. Предизвикателството на медийната концентрация пред регулацията на радиото и телевизията. // Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, юни, 2004, с. 9-13. В съавт. с Борислав Шабански, Даниела Жукова и Марта Вълева.
Райчева, Лилия. Даниела Жукова, Георги Караиванов. Прозрачност и плурализъм в условията на цифровизация – предизвикателствата пред регулаторните органи. // Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, 2004, №4, с. 27-32.
Райчева, Лилия. Предизвикателството на медийната концентрация пред регулацията на радиото и телевизията. // Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, 2004, юни, с. 9-13. В съавт. с Борислав Шабански, Даниела Жукова, Марта Вълева.
Райчева, Лилия. От аналогов към дигитален плурализъм. // Медиа свят”, април 2005, с. 12-14.
Райчева, Лилия. Предизвикателствата на дигиталната медиаморфоза. // Комуникационни стратегии в хуманитаристиката. Бургас: Издателство на Бургаския свободен университет, 2005, с. 29-35.
Райчева, Лилия. Българската радио- и телевизионна среда в търсене на своята идентичност. // Българската журналистика. 160 години. Минало, настояще, бъдеще. Състав. Здр. Константинова, М. Петров, М. Дееничина. София: Авангард Прима, 2005, с. 81-93.
Райчева, Лилия. Легендата Джон Атанасов. // Джон Атанасов и новата цивилизация. Състав. М. Златева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, с. 135-141.
Райчева, Лилия. Параметри на интерактивността в онлайн вестниците (сравняване на практиките в България, Естония, Ирландия и Италия). // Год. СУ “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 12, 2005, с. 115-130. В съавт. с Фортунати Леополдина, Халики Харо-Лойт, Джон О’Съливан.
Райчева, Лилия. Параметри на интерактивността в он-лайн вестниците. // Вестникът и обществото. Варна: Университетско издателство на ВСУ “Черноризец Храбър”, 2006, с. 125-145.
Райчева, Лилия. Предговор. // Росен Гинев. Модерният паноптикум. Социалното битие на телевизията Варна: Университетско издателство на ВСУ “Черноризец Храбър”, 2006, с. 5-8.
Райчева, Лилия. Tелевизионният свят на българското дете. // Информационен бюлетин на Съвета за електронни медии, 2006, февруари, с. 29-35.
Райчева, Лилия. Ще ни разпръсне ли комуникационната вавилонска кула? (Новите предизвикателства пред медийния плурализъм). // Viva Vox. Съставители: Константин Ангов, Снежана Попова, Тотка Монова. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008, с. 56-61.
Райчева, Лилия. Телевизията – публичен културен феномен или феноменална култура на публичността?. // Култура. Медии, Публичност. Състав. Тотка Монова, Снежана Попова, Орлин Спасов, Вяра Ангелова, Жана Попова, Марин Бодаков. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, с.163-170.
Райчева, Лилия. Цифрова телевизия. Прогнози и перспективи. // «Телевизионната среда (2001-2010)», Състав. Маргарита Пешева, Лилия Райчева, Милко Петров. Велико Търново, ИК «Фабер», 2011, с. 359-383. В съавт. с Владков Емил.
Райчева, Лилия. Цифрово радио. Прогнози и перспективи. // «Радиосредата (2001-2010)», Състав. Маргарита Пешева, Лилия Райчева, Милко Петров. Велико Търново, ИК «Фабер», 2011, с. 3459-375. В съавт. с Конов Кирил.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
The Dynamics of the Electronic Mass Media System in Bulgaria (1989-1999). The Global Network (Bucharest, Romania), 2000, No 13, pp. 37-57.
Mass Media System in Bulgaria (1989-1999). // The Global Network” (Bucharest, Romania), 2000, No 13, pp. 7-17. В съавт. с Todor Petev.
St. Kliment Ohridski University of Sofia. Faculty of Journalism and Mass Communication. // Monitoring “Trans-Integration”. Background on the Participating Research Institutes. Dortmund (Germany), 2000, pp. 54-66.
Mass Media in Bulgaria on the Transformation Track. (in Russian) Proceedings of International Conference “Journalism after USSR: Ten Years After”. Moscow: European Consortium for Communications Research, 2001, pp. 3-10.
The 1989-1999 Decade of Journalism Training in Bulgaria. // The Global Network (Bucharest, Romania), 2001, No 15/16, pp. 203-211.
Faculty of Journalism and Mass Communication from Sofia, St. Kliment Ohridski University. // The Global Network (Bucharest, Romania), 2001, No 15/16, pp. 19-61.
The Challenges of Media Convergence to Traditional Communication Studies. // Kommunikationswiisenschaft und Public Relations in Osteuropa. St. Averbeck/St. Wehmeier (eds). Leipzig (Germany), 2002, s. 56-63.
Some Terminological Parameters Used in Bulgarian Mass Media Environment. // Defining ‘Key Indicators’ in the Field of Media and Communication Research in Europe. Dortmund (Germany), 2002, pp. 107-119.
The Challenges of Internet Media to Traditional Media System in Bulgaria. // Towards New Media Paradigms: Content, Producers, Organisations and Audiences. Pamplona (Spain), 2003, p. 531-545.
Raycheva, Lilia. Mass Media in Bulgaria. // A Source Book. Dortmund: ENTIRE – Working Papers in International Journalism, 2003, pp. 44.
Co-authored with Todor Petev. Mass Media’s Changing Landscape in Bulgaria. // David Paletz and Karol Jakubowicz (Eds.) Business as Usual. Continuity and Change in Central and Eastern Europe. New Jersey: Hampton Press, Inc. Cresskill, 2003, pp. 73-109.
Mass Media Paradoxes in the Bulgarian Elections of 2001. // Journal of Political Marketing (Haworth Political Press), Vol. 3, 2004, No 2, pp. 69-87.
Bulgaria: Childhood in Transition. Eds. An-Magritt Jensen et al. // Children’s Welfare in Ageing Europe. Trondheim, Norway: Norwegian Centre for Child Research at NTNU, 2004, pp. 469-526. В съавт. с Hristova Katya, Radomirova Dessislava, Ginev Rossen.
Online News Interactivity in Four European Countries: a Pre-Political Dimension. // Digital Utopia in he Media: from Discourses to Facts. A Balance. Eds. Pere Masip, Josep Rom. Spain: Tripodos, 2005, pp. 417-430. В съавт. с Fortunati Leopoldina, Harro-Loit Halliki, O’Sullivan John.
Bulgaria: The Online Mirror Image of the Printed Newspapers. // Print and Online Newspapers in Europe. A Comparative Analysis in 16 countries. Eds. Richard van der Wurff & Edmund Lauf. Netherlands: Het Spinhuis, 2005, pp. 66-78.
Television in Bulgaria on the Net. A chapter in: Nikos Leandros (ed.). “The Impact of Internet on the Mass Media in Europe”// UK and USA: Abramis, Bury St. Edmunds, Suffolk, 2006, pp. 503-513.
Fifteen Years of Televised Political Advertising in Bulgaria. A chapter in: Lynda Lee Kaid & Christina Holtz-Bacha (eds). “The Sage Handbook of Political Advertising”// Thousand Oaks (Ca), USA: Sage Publications, 2006, pp. 359-375.
Bulgaria: Television versus Children. A chapter in: Ulla Carlsson & Cecilia von Feilitzen (eds.). “In the Service of Young People. Studies and Reflections on Media in the Digital Age”// Nordicom, Gőteborg University: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, 2006, pp. 129-136.
Bulgaria. A chapter in: Irving Epstein and Leslie J. Limage (eds.). „The Greenwood Encyclopedia of Children’s Issues Worldwide”// Westport, Connecticut * London: Greenwood Press (2007), pp. 21-40.
Television: the Challenges of Pluralism to Media Regulation. // Central European Journal of Communication. Volume 1, No 1, Fall 2008, pp. 63-78.
Television: the Challenges of Pluralism to Media Regulation// Central European Journal of Communication. Official Journal of Polish Communication Association, 2008, Vol. 1, No 1, pp. 63-78.
Bulgaria – Democratization (pp. 70-72), Coburg-Gotha, Simeon Saxe (pp. 115-116), Loukanov Andrey (pp. 410-411); Zhelev Zhelyu (pp. 857-858); Zhivkov Todor (p. 858). Kaid. L, Holtz-Bacha. C., eds. Encyclopediaq of Political Communication. Sage Publications (2008).
DTV in Bulgaria. A chapter in: Van den Broeck W., Pierson J. (eds.) “Digital Television in Europe”. Brussels: VUBpress (2008), pp. 23-31.
Television: The Good, the Bad and the Unexpected Challenges of ICT. A chapter in: Sapio B., Fortunati L., Haddon L., Kommonen K., Mante-Meijer E., Turk T. (eds.) “The Good, the Bad and the Unexpected. The User and the Future of Information and Communication Technologies”. Koper: ABS Center (2008), Vol. 1, pp. 580-594.
Tracing the Digital Switchover in Enlarged Europe. A chapter in: Agnes Urban, Bartolomeo Sapio, Tomaž Turk (eds.) “Digital Television Revisited”//COST Action 298: ‘Participation in the Broadband Society’ (2008), pp. 155-164
Election News Coverage in Bulgaria. A chapter in: Strömback J., Kaid L. Lee (eds.), “The Handbook of Election News Coverage around the World”. New York and London: Routledge (2008), pp. 341-356. В съавт. с D. Dimitrova.
Television: the Challenges of the Digital Dividend to Viewers Participation. A chapter in: Sapio B., Haddon L., Mante-Meijer E., Fortunati L., Turk T., Loos E. (eds.) “The Good, the Bad and the Challenging. The User and the Future of Information and Communication Technologies” (eds.). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities (2009). Vol 1., pp. 477-485.
The Challenges of ICT to Media Pluralism. A chapter in: Andrea Czepek, Melanie Hellwig, Eva Novak (eds.) “Press Freedom and Pluralism in Europe. Concepts and Conditions” (2009), pp. 75-90.
Mass Media Developments in Bulgaria. A chapter in: Andrea Czepek, Melanie Hellwig, Eva Novak (eds.) “Press Freedom and Pluralism in Europe. Concepts and Conditions” (2009), pp. 165-176.
Television, the Fragile Virtual Shelter?. // Media Research, Croation Journal for Journalism and the Media – Media and the Public Interest, 2009, Vol. 15, No 2, pp. 81-102
The Patchwork of the Bulgarian Media. // Karol Jakubowicz (ed.) “Global Media Journal”, 2008, pp. 69-89. Available from: http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl
Fortunati Leopoldina, Harro-Loit Halliki, O’Sullivan John. Interactivity as a Metaphor of Online News. // Javnost, Journal of the European Institute for Communication and Culture, December 2010, pp. 43-61.
Tracing the Digital Switchover in an Enlarged Europe. // Communication, Politics & Culture. School of Media & Communication. RMIT University, Melbourne, Australia, 2010, Vol. 43, No 2, pp. 83-98.
Television: The Good, the Bad and the Unexpected Challenges of ICT. A chapter in: Fortunati L., Gebhardt J., Vincent J. (eds.) “Participation in Broadband Society: Interacting with Broadband Society”. Frankfurt am Main, Germany: Peter Lang GmbH (2010), Vol.1, pp.187-205.
Television: The Stepmother? A chapter in: Klimkiewicz B. (ed.) “Media Freedom and Pluralism: Media Policy Challenges in Enlarged Europe”. Budapest, Hungary: CEU Press (2010), 125-155.
Media Projection of the Local Elections after 1989 (Burgas Municipality – Bulgaria. Available from: http://true-european-voter.eu/node/90. В съавт. с Shapovalova Julia.
Media Trends and Concentration of Capital in Two Balkan Countries: Bulgaria and Greece. 2011. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/media-trends-and-concentration-of-capital-in-two-balkan-countries-greece-and-bulgaria. В съавт. с Leandros Nicos.
Similarities and Differences in Transformational Democracies: EP Campaigns in Bulgaria and Hungary. A chapter in: Maier M. Strömbäck J., Kaid L. (eds.) “Political Communication in European Parliamentary Elections”. Surrey, England: Ashgate (2011), pp. 61-74. В съавт. с Róka Jolán.
The Bulgarian-Language Media Diaspora. A chapter in: Fortunati L., Pertierra R., Vincent J. (eds.) “Migration, Diaspora, and Information Technology in Global Societies”. New York, USA: Routledge (2012), pp.139-153. В съавт. с Polina Stoyanova.

Доклади на национални форуми
Ще преодолеем ли дигиталната пропаст в процеса на социалната трансформация. Доклад на Международна конференция“ Пъблик рилейшънс и новите медии”. София, V. 2001 г.
Защо буксува процесът на трансформация в БНР и БНТ. Доклад на Кръгла маса “Обществените медии в България. Медийна среда. Законодателна инициатива”, организиран от СБЖ и СЖБ “Подкрепа”, София, 28. ІХ. 2001 г.
Медийният образ на друговереца. Доклад на Семинар “Образът на различните вероизповедания в киното и телевизията в страните в преход на Балканския полуостров”, организиран от Културна организация “Светлина” – София, Световна асоциация за хпистиянска комуникация – Лондон, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество – Берн, Интер-филм-Цюрих, София, 29. ХІ.-3.ХІІ. 2001 г.
Прозрачност и плурализъм в условията на цифровизация – предизвикателствата пред регулаторния орган. Доклад на Семинар “Медийна концентрация и прозрачност”, организиран от Пакта за стабилност за Югоизточна Европа в сътрудничество с Министерството на транспорта и съобщенията и Парламентарната комисия по медии, София, 19. ІV. 2004. В съавт. с Жукова, Даниела и Караиванов, Георги.
Предизвикателството на медийната концентрация пред регулацията на радиото и телевизията. Доклад на Семинар “Регулация на радио- и телевизионната дейност”, организиран от Съвета за електронни медии в сътрудничество със Съвета на Европа, София, 10. VІ. 2004. В съавт. с Борислав Шабански, Даниела Жукова и Марта Вълева.
Социална динамика на радио и телевизионната среда в България. Доклад на Международна научна конференция “Социална динамика и връзки с обществеността”, организирана от Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 5-6. ХІ. 2004 г.
Параметри на интерактивността в он-лайн вестниците (сравняване на практиките в България, Естония, Ирландия и Италия). Доклад на Национална научна конференция “Вестникът и обществото”, организирана от Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” - УНК “Хуманитарни науки и изкуства”, Програма “Обществени комуникации” и Съюза на българските журналисти – Варна, 15-16. ІV. 2005. В съавт. с Леополдина Фортунати – Италия, Халики Харо-Лойт – Естония и Джон О’Съливан – Ирландия.
Идва ли предизборно телевизионно цунами? Доклад на Кръгла маса, организирана от фондация “Фридрих Еберт”: Наблюдения върху медийното отразяване на предизборната кампания, София, 17. ІV. 2005 г.

Медийният свят на българското дете. Доклад на Кръгла маса: «Децата и електлонните медии», организирана от Съвета за електронни медии и УНИЦЕФ, България, 27-28. Х. 2005 г.


Телевизионният свят на българските деца. Доклад на Трета национална конференция по етика «Морал и социализация на децата и младежите в България», София, 26-28 април 2006 г.
Културните предизвикателства пред европейския телевизионен пъзел. Доклад на Десета юбилейна международна научна конференция «Културно многообразие и диалог между културите», организирана от Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Свети Климент Охридски”, София, 18-19 май 2007 г.
Телевизията – публичен културен феномен или феноменална култура на публичността? Доклад на Интердисциплинарна конференция “Култура. Медии. Публичност”, организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Свети Климент Охридски”, София, 8 януари 2007 г.
Телевизионната политическа реклама - Demos/deus ex machina? Доклад на научна конференция: “Медии и преход в регионален и глобален контекст – балканска перспектива” – в рамките на Четвърти медиен панаир “Преход в медиите и медии в преход”. София, ФЖМК-СУ „Св. Климент Охридски”, 3 декември 2009 г.

Доклади на международни форуми
The Challenges of Information Society to Mass Media Convergence. International Seminar: The Social and Cultural Implications of the Emerging European Information Society. Brussels, Belgium, March 2000.
“St. Kliment Ohridski University” of Sofia. Faculty of Journalism and Mass Communication”. International Conference: Monitoring “Trans-Integration”. Background on the Participating Research Institutes. Dortmund, Germany, March 2000.
The 1989-1999 Decade of Journalism Training in Bulgaria. International Conference: 10 Years of Journalism Training in Central and Eastern Europe. Bucharest, Romania, December 2000.
Обновленная медийная система Болгарии. Международная конференция Журналистика 2000: реальность и перспективы на будущее. Факультет жерналистики МГУ им. Ломоносова и European Consortium for Communication Research, Москва, Россия, январь/февраль 2001.
Media Convergence - a Challenge or a Necessity. IAMCR International Conference: Media for Peace and Communication. Working Session on Overcoming Digital Divide in Big Europe (in co-operation with ECCR). Budapest, Hungary, September 2001.
The Challenges to Journalism Training in Bulgaria during the 1989-1999 Period of Transition”. IAMCR International Conference: Media for Peace and Communication. Media Education Section. Budapest, Hungary, September 2001.
Current TV Development in Bulgaria. COST A 20 Combined Management Committee and Working Group Meetings. Rotterdam, The Netherlands, October 2001.
The Developments of Internet in the Bulgarian Electronic Media. International Conference: The Impact of Internet on Mass Media, Nicosia, Cyprus, March 2002.
Country Report on Bulgaria. 15-th EPRA meeting. Bruxelles, Belgium, May 2002.
Some Terminological Parameters Used in Bulgarian Mass Media Environment. International Conference: Defining ‘Key Indicators’ in the Field of Media and Communication Research in Europe. Dortmund, Germany, May 2002.
Overcoming the Digital Divide in the Process of Social Transformation. International Conference: The Impact of Internet on Mass Media, Tromsø, Norway, June, 2002.
Digital TV Developments in Bulgaria. COST A 20 Small Group International Seminar on Digital Television, Turku, Finland, December 2002.
The Challenges of Transition to the Bulgarian Radio and Television System. International Conference: Policy and Mass Media in the Post-Communist Countries (Freedom of Expression Workshop), Bucharest, Romania, March 2003.
Defining ‘Key Indicators’ in the Field of Media and Communication Research in Bulgaria. International Conference: Defining ‘Key Indicators’ in the Field of Media and Communication Research in Europe. Dortmund, Germany, April 2003.
Country Report on Bulgaria. 17-th EPRA meeting. Naples, Italy, May 2003.
The Challenges of Internet Media to Traditional Media System in Bulgaria. International Conference: Towards New Media Paradigms: Content, Producers, Organisations and Audiences. Pamplona, Spain, June 2003.
Country Report on Bulgaria. COST A 19 Combined Management Committee Meeting and Working Group Meetings. Paphos, Cyprus, November, 2003.
First Results of the Analysis of Some Print and Online Newspapers in Bulgaria. COST A20 Newspaper WG Meeting. Amsterdam, The Netherlands, December 2003.
On Some Bulgarian Online Media. COST A 20 Combined Management Committee and Working Group Meetings. Dublin, Ireland, March, 2004.
Country Report on Bulgaria (revised version). COST A 19 Combined Management Committee and Working Group Meetings. Norrköping, Sweden, June, 2004.
Children’s Use of Media in Bulgaria. COST A 19 Children’s Welfare - Combined Management Committee and Working Group Meetings. Zagreb, Croatia, October, 2004.
Current Radio and Television Developments in Bulgaria. EAVI Founding Conference: Advancing the European Viewers Interests. Lucca Italy, October, 2004.
Country Report on Bulgaria. 20-th EPRA meeting. Istanbul Turkey, October, 2004.
Comparative Analysis of Bulgarian Newspaper and Online Editions. COST A 20 Combined Management Committee and Working Group Meetings. Montegrotto, Italy, September, 2004.
Comparative Analysis of Bulgarian Online Editions. COST A 20 Interactivity Sub-Group Meeting. Montegrotto, Italy, December, 2004.
Current Interactivity Developments in Bulgarian TV Landscape (co-authored with Rossen Ginev and Daniela Jukova). COST A 20 The Television, Film and Video Industries Working Group Meeting. Milan, Italy, December, 2004.
The Bulgarian Radio and Television Environment in Search of Identity. Seminar: The Role of Media Freedom and Pluralism in Strengthening Democracy. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) Unidem campus, Trieste, Italy, January, 2005.
Some Developments of Bulgarian TV Landscape On-line. COST A 20 The Impact of Internet on Mass Media - The Television, Film and Video Industries Working Group Meeting. Budapest, Hungary, March, 2005.
Country Report on Bulgaria. 21-th EPRA meeting. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May, 2005.
The Bulgarian Child between Reality and Virtuality (the TV World of the Bulgarian Children). Paper presented at the International Conference: “Children’s Welfare in Ageing Europe–Challenges and Opportunities” of the COST Action A19 “Children’s Welfare”. Roskilde, Sweden: June 17-18, 2006.
Television: The Good, the Bad and the Unexpected Challenges of ICT. Paper presented at the COST Action 298 “Participation in the Broadband Society” Meeting. Lisbon, Portugal: October 1-3, 2007.
The Challenges of ICT to Media Pluralism. Paper presented at the Second International Workshop “Press Freedom and Pluralism in Europe: Concepts and Conditions”. Brussels, Belgium: September 12-14, 2007.
Television: The Stepmother? Paper presented at the Working Group 3: Media Policy and Regulation Meeting “New Regulatory Challenges in European Media Policy“ of the COST A 30 Action “East of West: Setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda”. Milan, Italy: June 22-23, 2007.
Television: The Good, the Bad and the Unexpected Challenges of ICT. Paper presented at the Transdisciplinary International Conference: “The Good, the Bad and the Unexpected” of the COST Action 298 “Participation in the Broadband Society”. Moscow, Russian Federation: May 23-25, 2007.
Television: The Challenges of Pluralism to Media Regulation. Paper presented at the Panel “The Impact of European Media Policy on Media Systems” of the International Conference “Comparing Media Systems. West Meets East” of the COST A 30 Action “East of West: Setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda”. Wroclaw, Poland: April 23-25, 2007.
Mass Media: Current Developments in Bulgaria. Paper presented at the Second International Workshop “Press Freedom and Pluralism in Europe: Concepts and Conditions”. Wilhelmshaven, Germany: February 14-16, 2007.
The Process of the Digital Switchover in the European Community. Paper presented at the Workshop “Online Journalism and Digital Television: New Forms of Participation and Interactivity” of the Short Term Scientific Missions to Australia of COST Action 298 “Participation in the Broadband Society”, organized by COST 298 and ARC Cultural Research Network (Cultural Technologies Node). Sydney, Australia: December 8, 2008.
Discussing the Interactivity Challenge to Online News: Comparing Selected Online Newspapers in Four European countries - Bulgaria, Estonia, Ireland and Italy. Paper presented at the Workshop “Online Journalism and Digital Television: New Forms of Participation and Interactivity” of the Short Term Scientific Missions to Australia of COST Action 298 “Participation in the Broadband Society”, organized by COST 298 and ARC Cultural Research Network (Cultural Technologies Node). Sydney, Australia: December 8, 2008. В съавт. с Fortunati Leopoldina.
Bulgaria’s TV Ad Culture against the Fading Political Euphoria. Paper presented at the ECREA Panel: “Changing European Integration from an Elite to a Citizens’ Project? Results from Five Comparative Projects on Party Campaigns, Media Coverage and Citizens’ Reactions in the Up-Run to the 2009 European Election”. 2-nd European Communication Conference. Barcelona, Spain: November 25-28, 2008.
The National Radio Frequency Spectrum on Sale? Paper presented at the ECREA Panel “Structural Media Pluralism: Policy Instruments and Risks”. 2-nd European Communication Conference. Barcelona, Spain: November 25-28, 2008.
The Bulgarian Media Diaspora. Paper presented at the International Workshop: “Migrations, Diasporas, and ICTs” of the COST Action 298 “Participation in the Broadband Society”. Udine, Italy: November 13, 2008. В съавт. с Polina Stoyanova.
Tracing the Digital Switchover in Enlarged Europe. Paper presented at the Transdisciplinary International Workshop “Digital Television Revisited: Linking Users, Markets and Policies”. COST Action 298 “Participation in the Broadband Society”. Budapest, Hungary: May 15, 2008.
Television: The Good, the Bad and the Unexpected Challenges of ICT. Paper presented at the WG 2 of the COST Action 298 “Participation in the Broadband Society” Meeting. Brussels, Belgium: May 10-11, 2008.
The Challenges of ICT to Media Pluralism. Paper presented at the International Workshop “Press Freedom and Pluralism in Europe: Concepts and Conditions”. Wilhelmshaven, Germany: April 4-6, 2008.
Mass Media Developments in Bulgaria. Paper presented at the International Workshop “Press Freedom and Pluralism in Europe: Concepts and Conditions”. Wilhelmshaven, Germany: April 4-6, 2008.
Framing of the European Parliamentary Elections‘ 2009 Campaign in the Bulgarian Virtual Environment. Paper presented at the International Workshop “Press Freedom and Pluralism in Europe – Continuing the Cooperation”. Winterthur, Switzerland: November 18-19, 2009.
The Challenges of Digital Dividend to European Users’ Participation. Paper presented at the Transdisciplinary workshop, organized by COST Action 298 “Participation in the Broadband Society” and the Department of Applied Social Studies of the Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong, Hong Kong: October 27, 2009.
Media Trends and Concentration of Capital in Two Balkan Countries: Greece and Bulgaria. Paper presented at the International Conference organized by the Center for Media and Communication Studies (CMCS) at Central European University (CEU) and the COST A30 Action: “East of West: Setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda”, in cooperation with the International Communication Association (ICA) “Beyond East and West: Two Decades of Media Transformation after the Fall of Communism”. Budapest, Hungary: June 25-27, 2009. В съавт. с Leandros Nikos.
Tracing the Policy Challenges of the Digital Dividend. Paper presented at the Internatiomal Conference “The Good, the Bad and the Challenging (The User and the Future of ICT)”, organized by COST Action 298 “Participation in the Broadband Society”. Copenhagen, Denmark: May 13-15, 2009.
Television: The Challenges of Digital Dividend to Viewers’ Participation. Paper presented at the Transdisciplinary workshop, organized by COST Action 298 “Participation in the Broadband Society”. Seville, Spain: February 16, 2009.
Similarities and Differences in Transformational Democracies: Bulgaria and Hungary. Paper presented at the ECREA Panel: Changing European Integration from an Elite to a Citizens’ Project? Results from Five Comparative Projects on Party Campaigns, Media Coverage and Citizens’ Reactions in the Up-Run to the 2009 European Election”. 3-rd European Communication Conference. Hamburg, Germany: 12-15 October 2010. В съавт. с Roka Jolan.
The EU and CoE Policies for Development of DTV. Paper presented at the COST Action 298 “Participation in the Broadband Society” Final Conference “Challenges for EU Information Society Policy Making”, organized by European Commission - Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). Seville, Spain: March 25, 2010.
Research of the Media Audiences in Bulgaria: Concise Overview. Paper presented at the second MC meeting of the COST Action IS0906 “Transforming Audiences, Transforming Societies”. Lisbon, Portugal: November 12, 2010.
The Challenges of the Diaspora Transformations to the Global Media Mix. Paper presented at the WG 3 workshop of COST IS0906 Action: Transforming Audiences, Transforming Societies”. London, Great Britain: August 31, 2011.
Media Projection of the Local Elections after 1989 (Burgas Municipality – Bulgaria). Paper presented at the First European Conference on Comparative Electoral Research “The State of the Art in Comparative Electoral Research of the COST Action IS806 “The True European Voter”. University of National and World Economy. Sofia, Bulgaria: December 1-3, 2011. В съавт. с Shapovalova Julia.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница