Азбучен списък на преподавателитестраница8/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Предговори
Стойков, Любомир. Правото да бъдеш красив: Предговор. // Енчев, Ангел. Красотата е симетрия. София: Сиела Норма, 2012, с. 3–7.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Белая фантазия в сердце Вены. // Москвичка, 2002, №25, июнь, с. 9.
Stars of Media Culture. // LiterNet, 16.02.2007, №2 (87). Available from: http://liternet.bg/publish20/l_stoykov/zvezdi_en.htm
Из истории средств массовой информации Болгарии. // Relga – научно-культурологический журнал, (№17 [180], 15.12.2008.
Angela Missoni: “I want the work to be in a harmony with the love life and my friends”. // Fashion Lifestyle Magazine, issue14, September 2008.
Julien MacDonald: “They will not stop me using fur”. // Fashion Lifestyle Magazine, issue11, June 2008.
Hussein Chalayan: “Fashion is a combination between art, craft and a product”. // Fashion Lifestyle Magazine, issue7, February 2008.
Nature and definition of business communication. // Language in India, Vol. 7, 2 February 2007, pp. 1–37. (Faculty Western International University. USA - India). Available from: http://www.languageinindia.com/feb2007/businesscom.pdf
Киберразвлечение: игры и новые медиа. // Relga – научно-культурологический журнал, №2 [147], 05.02.2007. Available from: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=1590;&level1=main&level2=articles
Гедонистичная функция медий: инфотейнмент и риалити-шоу. // Relga – научно-культурологический журнал, №4 [147], 15.03.2007. Available from: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=1590;&level1=main&level2=articles
Барьеры перед бизнескоммуникацией. // Персонал-микс - научно-практическом журнале по стратегическому управлению организацией и ее человеческими ресурсами, №3, Июнь 2007. Available from: http://www.personal-mix.ru/page.php?page_id=11
Przestrzen medialna wspolczesnej Bulgarii. // Systemy medialne krajow balkanskich. Wyzsza szkola humanitas. Sosnowiec, 2009, s. 151 – 190.
Система регулирования и саморегулирования СМИ в Болгарии. // Relga – научно-культурологический журнал, №1 [181], 10.01.2009.
Состояние и тенденции развития печатных СМИ Болгарии. // Relga – научно-культурологический журнал, №2 [182], 01.02.2009.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Член на редколегии на научни списания
Главен редактор и член на редколегията на „Медии и обществени комуникации” – Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама. ISSN 1313-9908. (от 2008 г.) - www.media-journal.info
Член на международната редколегия на научното електронно списаниеNewmedia21.eu (Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика) (от 2011 г.) - www.newmedia21.eu

Доклади на национални форуми
Известността – динамика и противоречия: Научно съобщение, представено на научната конференция “160 години българска журналистика” в СУ “Св. Климент Охридски” – 29 и 30 октомври 2004 в София.
Съвременни прояви и функции на антимодата: Доклад на научната конференция “Нови постижения и тенденции в развитието на приложните изкуства, пространственото оформление и дизайна”, 18–19 ноември 2004, Национална художествена академия, София.
Съвременни предизвикателства към теорията на модата: Доклад на научната конференция “40 години образование по дизайн” в Националната художествена академия – 25 януари 2005 г.
Популярната култура или метаморфозите на символните форми: Доклад на интердисциплинарна конференция на тема “Култура. Медии. Публичност”, организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация на при СУ “Св. Климент Охридски” на 8 януари 2007 година. В сборника “Култура. Медии. Публичност”, София, СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК, 2007.
Всекидневна култура и журналистически практики: Доклад на конференцията “Журналисти по теория, журналисти по практика”, организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация на 14 декември 2006 г.
Интернет като галактика на субкултурите: Доклад на Третия медиен панаир, 1 – 5 декември 2008 г. ФЖМК при СУ „Св. Климент Охридски”.
Майсторски клас и изнасяне на доклад на тема „Имиджът: възход и падение” в Бургаския свободен университет, април 2009 г.
Организиране и водене на кръгла маса и доклад на тема "Образование и комуникации" в рамките на третия ПР фестивал, май 2009 г.

Доклади на международни форуми
Современная болгарская мода: состояние и тенденции: Доклад на кръглата маса по време на Първите дни на българската мода в Москва. Москва, юли 2004 г.

ДОЦ. Д-Р МАНУЕЛА МАНЛИХЕРОВА

Дисертационен труд
Манлихерова, Мануела. Медиите и елитите: Взаимно влияние в периода 1995-2000: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". София, 2001.

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Манлихерова, Мануела. Медии и елит. NOXIS, София, 21 юли 2003. Available from: www.mediaelite.org, 27 май 2005.
Манлихерова, Мануела. Медии и елит. – София: Аванград Прима, 2007.
Манлихерова, Мануела. Съвременното форматно радио. – София: Аванград Прима, 2008.

Студии и статии
Манлихерова, Мануела. Медиите, властта, професионалната етика. // Год. СУ "Св. Кл. Охридски". Фак. журналистика и масови комуникации, Т. 7, 2000, с. 127-134.
Манлихерова, Мануела. Имиджът на полическия елит и медиите. // Год. СУ”Св. Кл. Охридски”. Фак. Журналистика и масови комуникации, 8, 2002, с. 135-143.

Манлихерова, Мануела. Медийната власт и елитът. // Демокр. преглед, 2002, №50, с. 45-61.


Манлихерова, Мануела. Медийната власт и елитът. Available from: http://dem-pr.hit.bg/2002_3/2002_3_03.htm
Манлихерова, Мануела. Медии и елит: Взаимни влияния в периода 1995-2000 г. Фонд "Научни изследвания" при СУ "Св. Кл. Охридски". София, 2003. 116 с. Available from: http://www.mediaelite.org/index.html
Манлихерова, Мануела. Анкета: Мануела Манлихерова: Практикуващ журналист и преподавател във Факултета по журналистика. // Privacy & Media. Фонд “Научни изследвания” на СУ “Климент Охридски”. August 16th, 2005. Available from: http://privacy-media.com/?p=26
Манлихерова, Мануела. Медии и елит. // Българска журналистика 160 години минало-настояще-перспективи. Университетско издателство”Св. Кл. Охридски”. София, 2006, с. 165-168.
Манлихерова, Мануела. Обучението по журналистика в света на конвергенцията. Ред. Ханс Паукенс, Сандра Уебинг. Deutsche Horfunkakademie GmbH, Verlag Reinhard Fisher, Munchen. Проект на Европейската комисия по програма Leonardo da Vinci. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, 2006. 96 с. Available from: http://www.mediaelite.org/handbuch_bulgarischII_2_.pdf.
Манлихерова, Мануела. Новите тенденции в радиопейзажа. // Год. СУ. „Св. Кл. Охридски”, Т. 13, 2007, с. 221-229.
Манлихерова, Мануела. Проектът „Trimedial” – обучението по журналистика в свят на конвергенция. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Първия Медиен панаир, 11-15 декември 2007, с. 147.
Манлихерова, Мануела. През погледа на журналистите, произвеждащи медийни образи. // Информационни войни, Дебати на Червената къща от серията INWAROOM, издателство Сиела, София, 2007, с. 77.
Манлихерова, Мануела. Новите професии в радиото. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Втория Медиен панаир, декември 2008.
Манлихерова, Мануела. Тенденции в развитието на форматното радио. // Viva Vox: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2008.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Journalism, Its Education, Training and Development in Bulgaria. Tri-Medial Working in European Local Journalism. Ed. by Hans Paukens/Sandra Uebbing, DeuscheHorfunk Akademie GmbH, Verlag Reinhard Fisher, Munchen, 2006, p. 143-153.
Journalism, Its Education, Training and Development in Bulgaria. Tri-Medial Working in European Local Journalism. Ed. by Hans Paukens/Sandra Uebbing, DeuscheHorfunk Akademie GmbH, Verlag Reinhard Fisher, Munchen, 2006, p. 105-109. Available from: http://www.update.dk/cfje/Kildebase.nsf/ID/KB01074653/$file/Documentation%20Trimedial.pdf?OpenElement В съавт. с Teodora Petrova
Train-The-Trainer Manuel. Available from: http://www.media-academie.nl/assets/pdf/CuriculumNederlands.pdf
The Bulgarian Edication Landscape. European Journalism Education. Edited by Georgios Terzis. Intellect Bristol, UK; Chicago, USA, 2009. В съавт. с Zlateva, Minka. Petrova, Teodora.
Tri-Medial Competences in European Local Journalism: Cross Media Trainers Manual, Aarhus, March 2006. Available from: http://www.radio-academy.net/sl/pdf/Trainers%20Manual.doc
Pathos or Cliché: The Image of Bulgaria in the EU and Vice Versa. Infowarrom / Sofia / Propaganda, dondertag 1 februari. Available from: http://www.debalie.nl/dossierartikel.jsp;jsessionid=09EF390460D31E3A4A5736466B548A06?dossierid=45611&articleid=101971
Through the eyes of the journalists who produce media images - Live webstream at www.debalie.nl/live

ГЛ. АС. МАРИН БОДАКОВ

Книги
Бодаков, Марин. Преведе от… Разговори с преводачи. – София: Панорама, 2012. – 208 с.

Студии и статии
Бодаков, Марин. Литературата в печата от 1989 насам. // Вестникът и обществото. София: УИ на ВСУ Черноризец Храбър, 2006.
Бодаков, Марин. Начала на журналистическия цинизъм. // Журналисти по теория, журналисти на практика. ФЖМК, СУ Св. Климент Охридски. София, 2007.
Бодаков, Марин. Бизнес среда на книгата. // Бизнес среда на книгата. София: УИ Св. Климент Охридски, 2007.
Бодаков, Марин. Бутикът в нежната конфекция. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Медийното производство: бутик и конфекция в медиите, ФЖМК, СУ Св. Климент Охридски. София, 2008.
Бодаков, Марин. Книгоиздаване и медии. Зад съюза "и". // Книгоиздаване и медии. София: УИ Св. Климент Охридски, 2009.
Бодаков, Марин. Литература и медия. За възможностите на една психоаналитична аналогия. // Медиите в Централна и Източна Европа след 1989 г. (на български и на френски език). София: Le Monde Diplomatique, 2009.
Бодаков, Марин. Вестник "Култура". 25 и 50 години по-късно. // Култура. Медии. Публичност. София: УИ Св. Климент Охридски, 2010. В съавт. с Тотка Монова.
Бодаков, Марин. Джон Ъпдайк за българските вестници. // Журналисти по теория, журналисти на практика. Т. 4. София, 2010.
Бодаков, Марин. Екатерина Йосифова. Минимализмът като максимализъм. // Екатерина Йосифова в българската литература и култура. София: НБУ, 2011 (под печат).
Бодаков, Марин. Поезията във фейсбук. // Книгата във виртуалния свят. Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 4 декември 2010 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Състав. Алберт Бенбасат. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 144-147.
Бодаков, Марин. Медийното битие на преводната книжнина у нас: от литературна критика към литературен PR? // Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. Състав. и науч. ред. Соня Алексиева, Наталия Начева, Мария Николова.София, Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, с. 367-361.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Ivan Teofilov. // Dictionary of Literary Biography. Central and Eastern European Writers. NY, 2010.
Bodakov, Marin. // At the End of the World. Contemporary Poetry from Bulgaria. Edited by Tsvetanka Elenkova. Translated by Jonathan Dunne. Shearman Books, pp 102-108 .

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ ДЕЕНИЧИНА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)
Дееничина, Мария. Между фанфарите и заклинанията: Тоталитарният модел на българската журналистика 1956-1989 година. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски, 2008. – 310 с.
Съставител
Българската журналистика 160 години. Минало-настояще-перспективи. Състав., научн. ред. и предг. Здравка Константинова, Милко Петров, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2005 (1 изд.); Унив. изд. „Св. Климент Охридски” 2006 (2 изд.). – 296 с.
Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби. Състав., науч. ред. и предг. Мария Нейкова, Здравка Константинова, Искра Баева, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2008. – 177 с.

Студии и статии
Дееничина, Мария. Някои особености на днешната аудитория на Би Би Си. // Би Би Си и България. 60 години предавания за България. Съвместно издание на ФЖМК и Българската редакция на Би Би Си. София, 2000, с. 102-104.
Дееничина, Мария. Тоталитарното медийно послание. // Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, Т. 9 [за 2002], София, ФЖМК, 2003, с. 119–132.
Дееничина, Мария. Тоталитарното медийно послание. // Clickbg.net. Нови медии. 20.02.2004. Available from: http://clickbg.net/analyses/d35cf.doc
Дееничина, Мария. Защитата на личния живот на гражданите и “жълтите издания”. 16 август 2005. 7 с. Available from: http://privacy-media.com/?p=23
Дееничина, Мария. Институции на скритата медийна цензура в България (1956–1989 година). // Годишник на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”. София, ФЖМК, Т. 11 [за 2004], 2005, с. 71–81.
Дееничина, Мария. Някои аспекти от медийния контрол в България през 60-те години на ХХ век. // Професионализъм и традиции: 110 години организирано журналистическо движение в България. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2006, с. 133–138.
Дееничина, Мария. Пропаганда и тоталитарни медии – знаци на ритуалната комуникация. // Преломни времена: Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2006, с. 900–919.
Дееничина, Мария. Репресивната функция на медиите в тоталитарното общество през случая “Една жена на 33”. // Българската журналистика: 160 години. Минало–настояще–перспективи. Научни студии, статии, съобщения. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2006, с. 236–240.
Дееничина, Мария. Списание “Младеж” от 60-те години на ХХ век – опит за разчупване на схемата. // Журналистиката в профил: Сборник. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2007, 20 с. (под печат).
Дееничина, Мария. Репресии чрез българската журналистика в годините на късния социализъм. // Год. СУ “Св. Климент Охридски”. Фак. журналистика и масова комуникация. Т. 14. [за 2007]. София, 2008, с. 181-198.
Дееничина, Мария. Някои тематични акценти в медийните послания на българите по света. // VIVA VOX: Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2008, с. 204–218.
Дееничина, Мария. Българската журналистика през първата година на промяната (1989 – 1990). // 1989-2009. Reflexionen uber die Wende in Bulgarien. PIC Verlag, Veliko Tarnovo, 2009. Размисли за прехода в България. Велико Търново, Издателство „ПИК”, 2009, с. 113-138. В съавт. с Росица Иванова, Виолета Йорданова.
Дееничина, Мария. Елементи от медийния портрет на малцинствата в България към пролетта на 2009 г. // Комуникация и цивилизации: Сб. Доклади от ХІІ международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО на ФЖМК на СУ, 16 – 17 май 2009 г.
Дееничина, Мария. Митология на врага – досиета и послания. // Политическа митология и история. София, 2009. 20 с.
Дееничина, Мария. Предизвестен плурализъм: досиета и медийни трактовки. // Медиен плурализъм и медийно разнообразие. Дневник на третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика - 1 – 5 декември 2008, СУ, ФЖМК, София, 2009, с. 237-244.
Дееничина, Мария. Медийни трактовки на прехода – 20 години по-късно. // Преход в медиите и медии в преход. Дневник на четвъртия медиен панаир 30 ноември – 4 декември 2009 г., СУ, ФЖМК, София, 2010, с. 238 – 244.
Дееничина, Мария. Западните радиостанции, излъчващи на български език по времето на социализма, в полезрението на властта. // Год. СУ “Св. Климент Охридски”. Фак. журналистика и масова комуникация. Т. 17 [2011]. София, с. 105 – 140.
Дееничина, Мария. Ролята на „Свободна Европа”по времето на тоталитаризма. // Войната в ефира: Доклади на международна конференция, проведена през м. ноември 2011 г. (подготвян като мултимедиен продукт).
Предговори на книги
Българската журналистика 160 години. Минало-настояще-перспективи. Състав., научн. ред. и предг. Здравка Константинова, Милко Петров, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2005 (1 изд.); Унив. изд. „Св. Климент Охридски” 2006 (2 изд.). – 296 с.
Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби. Състав., науч. ред. и предг. Мария Нейкова, Здравка Константинова, Искра Баева, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2008. – 177 с.

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Der bulgarische Journalismus im Jahr nach dem Umbruch (1989 – 1990). // 1989-2009. Reflexionen uber die Wende in Bulgarien. PIC Verlag, Veliko Tarnovo, 2009. Размисли за прехода в България. Издателство „ПИК”, Велико Търново, 2009, p. 21-46. В съавт. с Rositsa Ivanova, Violeta Iordanova. Available from: http://lib.sudigital.org/record/18827/files/SUDGTL-BOOK-2011-094.pdf
Challenges before Journalism and PR Education Today. Доклад на 9th Fulbright International Conference Education for the New Age: Tradition, Reform, Innovation. Bansko, August 7-8, 2010.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензент
Радилова, Елена. Ролята на медиите за българите в Украйна: Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор”. Защитен декември 2009 г.
Университетски хуманитарен комплекс „Алма матер”, 2010.
Западните радиостанции, излъчващи на български език по времето на социализма, в полезрението на властта – 2010, 2009 и 2008 г.
Новооткритите архиви за журналистиката от близкото ни минало, 2011.

Доклади на национални форуми
Конференция, посветена на 160-годишнината от началото на българската журналистика, организирана от СБЖ със съдействието на ФЖМК в СУ “Св. Кл. Охридски”, с доклад на тема “Някои аспекти от медийния контрол в България през 60-те години на 20 век”, май 2004.
Конференция “160 години българска журналистика – минало, настояще, перспективи”, организирана от ФЖМК с доклад на тема “Репресивната функция на медиите в тоталитарното общество през случая “Една жена на 33”, 29 и 30 октомври 2004.
Професионализъм и традиции: 110 години организирано журналистическо движение в България”, октомври, София 2006 г., доклад на тема Някои аспекти от медийния контрол в България през 600-те години на ХХ век”.
Трети медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 1 – 5 дек. 2008 г., София, доклад на тема: „Предизвестен плурализъм: досиета и медийни трактовки”.
Четвърти медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 2 – 6 дек. 2009 г., София; доклад на тема: Медийни трактовки на прехода – двадесет години по-късно”.

Доклади на международни форуми
Images of the Other: A Cross-Cultural Content Analysis of Coverage of Muslims and Mormons in Bulgarian and United States’ Popular Newspapers, 1996–1999. (съавтори Peter Kanev and Byron Scott), University of Missouri, Columbia. // Association for Education in Journalism & Mass Communication. 2001, Washington, D.C., U.S.A. Convention Paper Abstracts. Available from:

http://www.aejmc.org/_events/convention/abstracts/2001/intl.php
Международна конференция „Политическа митология и история”, 2 – 4 април 2009 г., София, доклад на тема „Митология на врага – досиета и послания”.
ХІІ международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ на тема „Комуникация и цивилизации”, 16 – 17 май 2009 г., София, доклад на тема „Елементи от медийния портрет на малцинствата в България към пролетта на 2009 г.”
Девета международна конференция на „Фулбрайт” – „Образованието за новия век: традиции, реформи, анотации”, 7 – 8 август 2010 г., Банско, доклад на тема: „Предизвикателствата пред образованието по журналистика и ВО днес”.

Проекти
Университетски хуманитарен комплекс „Алма матер”, 2010.
Западните радиостанции, излъчващи на български език по времето на социализма, в полезрението на властта, 2010, 2009 и 2008.
Новооткритите архиви за журналистиката от близкото ни минало, 2011.
Защитата на личните данни и частния живот на хората в публичното пространство в контекста на новооткриващите се досиета, 2012.

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ НЕЙКОВА

Книги (монографии, авторски сборници, съставител на сборници)

Нейкова, Мария и др. Конфликт на интереси в медиите и журналистиката. – София: Център за независима журналистика, 2003. – 101 с. В съавт. с Весела Табакова, Георги Лозанов, Снежана Попова.


Нейкова, Мария и др. Ромски медии в България 2003. – София: Център за независима журналистика, 2003. – 108 с. В съавт. с Весела Табакова, Георги Лозанов, Лъчезар Вачков, Сами Поликар, Снежана Попова.
Нейкова, Мария и др. Джендър и медии: Методика по джендър обучение. – София: Фондация Джендър проект в България, Бул Корени, 2003. – 102 с. В съавт. с Бистра Бонева, Теодора Петрова.
Нейкова, Мария. Пресечна точка. – София: ИК Гея З.Н., 2003. – 208 с.
Журналистически професии: Статут и динамика в България 2010. – София, 2010. – 86 с. В съавт. с П. Филева, Л. Стойков, М. Манлихерова, М. Попова, Б. Златанов.
Журналистически професии: Статут и динамика в България 2011. – София, 2012. – 67 с. В съавт. с П. Филева, Л. Стойков, М. Нейкова, М. Попова, Б. Златанов, Емил Петров.

Речници
Език на медийната регулация: 123 термина. Състав. и авт. Весела Табакова, Георги Лозанов, Мария Нейкова, Снежана Попова. – София: Център за независима журналистика, 2004. – 156 с.

Съставител и редактор на сборници
Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Медийния панаир ”Журналисти по теория, журналисти на практика” 11-15 декември 2006. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Горекс прес, 2007. – 214 с.
Медийното производство. Бутик и конфекция в медиите. Дневник на Втория медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 10-14 декември 2007. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2008. – 302 с.
Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби: Сб. с текстове от семинарите под същото заглавие. Състав., науч. ред., предг. Мария Нейкова, Здравка Константинова, Искра Баева, Мария Дееничина. – София: Авангард Прима, 2008. – 177 с.
Неосъществена раздяла. Из историята на една социална болест. София: ЦНЖ, 2009. Превод: Насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за управление на конфликта на интереси в обществения сектор, с. 153-166.
Медиен плурализъм и медийно разнообразие. Дневник на Третия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 1-5 декември 2008. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2009. – 334 с.
Преход в медиите и медии в преход. Дневник на Четвъртия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 30 ноември – 4 декември 2009. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2010. – 296 с.
Наръчник по разследваща журналистика: Базови понятия, етични правила, практически съвети. От Алексения Димитрова и Станимир Въгленов. Под ръководството на доц. д-р Мария Нейкова. 2010. – 114 с. Available from: http://www.bijc.eu/user/files/bg/manual.pdf
Журналистически професии: Статут и динамика в България 2010. Състав. Петранка Филева, Любомир Стойков, Мария Нейкова, Мануела Манлихерова, Мария Попова, Бисер Златанов. – София: ФЖМК, 2010. – 86 с.
Професия Новинар. Дневник на Петия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика” 29 ноември – 03 декември 2010. Състав., науч. ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова. – София: Авангард прима, 2011. – 291 с.
Журналистически професии: Статут и динамика в България 2011. Състав. П. Филева, Л. Стойков, М. Нейкова, М. Попова, Б. Златанов, Емил Петров. – София, 2012. – 67 с.
Медии, пари, власт. Дневник на Шестия медиен панаир „Журналисти по теория, журналисти на практика”, 12 -16 декември 2011 г. Състав. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попов, Бисер Златанов; Ред. Мария Нейкова, Петранка Филева, Мария Попова, Бисер Златанов – София: ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012. – 318 с.
Медии, власт, пари – има ли място за качествена журналистика. Научна конференция, 15 декември 2012. Състав., науч. ред. Мария Нейкова. – София: Авангард прима, 2012. – 128 с.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница