Б изисквания за качество на диниДата06.01.2017
Размер61.11 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8

Б-7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ДИНИ
 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на дините се отнасят за културните сортове от вида Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakaih, предназначени за консумация в прясно състояние.

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Дините от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели;

 • здрави; не се допускат загнили или развалени дини, негодни за консумация;;

 • чисти, без видими странични примеси;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • твърди и достатъчно узрели; цветът и вкусът на плодовото месо трябва да свидетелстват за задоволителна степен на зрялост;

 • неразцепени;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на дините трябва да бъдат такива, че те да могат:

 • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.2. Минимални изисквания за зрялост

Дините трябва да бъдат достатъчно добре развити и да показват задоволителна степен на зрялост. Рефрактометричният индекс на плодовото месо, измерен в средната точка при напречно сечение на плодовото месо, трябва да бъде равен или по-голям от 8о Брикс.2.3. Класификация

Дините се класифицират в два класа на качество.2.2.1. Клас I

Дините от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават всички характеристики, типични за сорта.

Допускат се следните незначителни дефекти, при условие, че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • незначителен дефект във формата;

 • незначителен дефект в оцветяването на кората; бледо оцветяване на динята, която е била в съприкосновение със земята през периода на растежа, не се счита за дефект;

 • незначителни зараснали пукнатини по повърхността;

 • незначителни дефекти по кората, дължащи се на протриване, товарене и разтоварване, с обща площ до 1/16 от общата повърхност на плода.

Дръжката на динята не трябва да бъде по-дълга от 5 см.
2.2.2. Клас IІ

Към този клас се отнасят дини, които не могат да бъдат класирани в клас І, но отговарят на посочените минимални изисквания.

Допускат се следните дефекти при условие, че дините запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • дефекти във формата;

 • зараснали пукнатини по повърхността;

 • дефекти в оцветяването на кората; бледо оцветяване на динята, която е била в съприкосновение със земята през периода на растежа, не се счита за дефект;

 • незначителни набивания;

 • дефекти по кората, дължащи се на протриване или товаро-разтоварни операции (манипулации) или повреди, причинени от паразити, с обща площ до 1/8 от общата повърхност на плода.


3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по теглото на отделния плод. Минималното тегло е определено на 1 кг.

Когато дините се доставят в опаковки, то разликата в теглото между най-леката и най-тежката диня в една и съща опаковка не трябва да превишава 2 кг, или 3,5 кг в случаите, когато най-леката диня тежи 6 кг и повече.

Тази сравнителна унифицираност на теглото не е задължителна, когато дините се доставят в насипно състояние.4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка или за всяка партида, когато дините се доставят в насипно състояние, се допускат отклонения от качеството и размера на дините, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас І

Допуска се до 10 % от броя или теглото на дините да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас II.4.1.2. Клас ІІ

Допуска се до 10% от броя или теглото на дините да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили дини или с каквито и да е други дефекти, които ги правят негодни за консумация.4.2. Допустими отклонения от размера

За всички класове се допуска до 10 % от броя или теглото на дините в опаковката да не отговарят на посочения размер, но не трябва да бъдат с повече от 1 кг по-леки или по-тежки от посочената върху опаковката граница на размера.

Това допустимо отклонение в никакъв случай не се отнася за дини с тегло по-малко от 800 грама.

5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка или партида, когато продуктът се доставя в насипно състояние, трябва да бъде еднородно и да се състои от дини с един и същ произход, сорт и качество.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка или партида, когато продуктът се доставя в насипно състояние, трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Дините, класирани в клас І, трябва да бъдат еднакви по форма и с еднакво оцветяване на кората.

Дините могат да бъдат смесвани в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл.26 на Наредбата.

.

5.2. Опаковка

Дините трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кората.

В опаковките или партидите, когато дините се доставят в насипно състояние, не трябва да има никакви чужди тела.

Дините, които се транспортират в насипно състояние, трябва да бъдат отделени от пода и стените на транспортното средство посредством подходящ защитен материал, който трябва да бъде нов и чист и да не e предразположен към предаване на плода на какъвто и да е чужд вкус или мирис.

5.3. Търговски вид

Дините могат да бъдат предлагани по един от следните начини:6. МАРКИРОВКА

Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни.

Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в първия параграф, когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат означения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

Когато дините се транспортират в насипно състояние (директно са натоварени в транспортното средство) тези данни трябва да се съдържат в документ, придружаващ стоките и прикрепен на видно място от вътрешната страна на транспортното средство.

При този начин на доставяне посочването на размера не е задължително.

6.1. Идентификация


 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки – с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представляващ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • "Дини", когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън;

 • наименование на сорта (не е задължително);

 • цвят на плодовото месо, ако не е червен;

 • безсеменни, когато е необходимо (безсеменните дини могат да съдържат недоразвити семена или случайно развити семена).

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер (ако определянето на размера е задължително), изразен чрез минималното и максималното тегло;

 • Брой на отделните плодове (не е задължително);

 • Нетно тегло (не е задължително).

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница