Багрина кларк новата земя – обител на радосттастраница13/16
Дата22.07.2016
Размер3.15 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

СЛЕДВАЙ СИЛАТА
Вие сте във времето, когато Енергията на Източника за пръв път достига Планетата ви директно. Земята е първата планета от този тип, която получава такава енергия. Винаги до­сега висшите енергии са достигали до Земята чрез Висшите Учители, които са ги преобразували в по-ниски вибрации. Изключителността на това събитие се разбира все още от малко хора, от тези, които са с по-разширено съзнание. Това им позволява да усетят промяната в честотите. Включването на повече и по-силни енергии към Планетата ви има огромно значение. Ограниченията, които имахте в третото из­мерение, отпадат. Сега по-лесно и по-бързо ще можете да отключвате възможностите, които изконно са заложени в земния човек.

Много важен е процесът на просветление от­носно вкоренени погрешни разбирания, които ви наставляваха неправилно и пречеха да отхвърлите безброй догми от всички области на жи­вота. Това особено се отнася да вашите религиозни учения и вярвания. Учителите от Вис­шите Йерархии, които са слизали на Земята, не са внесли погрешни учения. Те впоследствие са били силно изкривени и превърнати в догми. И те са станали окови, от които дори и не си помисляте да се освободите. За повечето хора това е трудно, тъй като погрешните вярвания на огромен брой хора са създали мощни егрегори (трайни енергийни мисъл-форми), които не поз­воляват на човешкото съзнание да се откъсне от тях.

Във времето на ускорена вибрация това откъсване е много по-лесно. Без да разбирате как, идва внезапна яснота по отношение на определени разбирания. Сякаш е внесена светлина в тъмно помещение и заблудите, предизвикани от сенките, се разпръскват. От вас зависи да приемете новите енергии без съпротивление и по този начин да се събудите в четвъртото измерение с прояснено съзнание. Това, което досега твърдо сте приемали за истина, може да бъде подложено на съмнение и на анализ. Разширеното ви съзнание ще поиска това от вас. Не се опитвайте отново да влезете в отеснялата си дреха. Поддайте се на съмнението и на новите разбирания за нещата, които се прокрадват в мислите ви. Извадете от чекмеджето си най-силната лупа и ги разгледайте. Концентрирайте се в усещанията си. По-добре ли се чувствате от „еретичните” си мисли? Признайте си – така е! Много по-добре се чувствате. Струва ви се, че животът е станал по-искрен, по-истинен. А е вярно, че ИСТИНАТА ще ви направи СВО­БОД­НИ!

Няма нужда да се изповядате пред когото и да било. Изповедникът е вътре у вас. Най-ис­тин­ският изповедник винаги е бил там, но вие търсехте изповедник отвън. И не само го търсехте навън, но и вярвахте, че той е по-пра­ве­ден от вас, вместо да си кажете: Аз съм Светли­на, Аз съм Любов, Аз съм Добро, Аз съм Истина. Бог и Аз Едно Сме!

Вгледайте се внимателно в текущия живот и ще забележите, че миналото се разпада – всички лъжливи твърдения, всички, уж истински пра­вила, исторически и научни „факти“ се разпа­дат. Религиите трябва да бъдат преразгледани, историята трябва да бъде пренаписана. Жи­вотът се променя дори през всеки изминал час. Под напора на новите енергии, под напора на действителната истина и съвършено различните факти вие също се променяте. Много идеи, които сте уважавали, се оказват пагубни за човечеството, ако още биват поддържани от човешкото съзнание. И ако сте се питали какъв е смисълът на живота, сега отговорът е различен от онзи в миналото. Сега приличате на затворник, който е бил освободен и стой пред затвора, без да съзнава случилото се. Дори не може да се зарадва и да изрече заветните думи, които изразяват мечтата му: Аз съм свободен!

Осъзнайте, че в новата реалност никой и ни­що не може да ви задължава, да ви нарежда, да ви убеждава в каквото и да било. Дори и да сгрешите в нещо, решението е ваше и не сте длъж­ни да давате отчет никому, защо така сте решили. Както никой не може да спре сутрин изгрева, така никой вече не може да ви внушава погрешни доктрини, за да властва над вас.

Вие Сте Светлината! Вие Сте Любовта! Вие Сте Доброто! Вие Сте Истината! И Вие Сте Бог!

Позволете на новите енергии да ви разтворят. Те съдържат Силата. Вместо да ù се съпротивлявате заради онзи стар страх, който още не е напуснал докрай клетките ви, следвайте я и ще започнете да осъзнавате присъствието на Ра­достта в земния живот. Ако по-рано сте мислели, че смисълът е в постигане на съвършен­ството и до него се стига с цената на много усилия, огорчения и разочарования, сега можете да откриете, че съвършенството винаги е при­съствало у вас самите. Изобщо не ви е идвало на ум да го търсите там и да намерите шифъра, който да отключи сейфа.

Мислите си, че шифърът е неразгадаем и ви­наги ще си остане тайна за вас. Той е написан във вашите сърца: ЛЮБИ! Освободете великата енергия на Мирозданието от тайния сейф в сър­цата си и ще се убедите, че съвършенството винаги е било с вас. Не други усилия – само уси­лието да отключите Любовта ви прави съвършени мигновено.
ТОВА Е СИЛАТА! СЛЕДВАЙТЕ СИЛАТА!

ПЪТЯТ Е ОТВОРЕН
Вие, днешните хора, сте щастливи свидетели на промените. Пътят за настъпване на промените вече е напълно отворен. Нищо не може да се изпречи на този път и да върне нещата назад. Четвъртото измерение е факт. Всеки, кой­то е готов да приеме новите енергии, е стъпил на този светъл отворен път. Досега вие бяхте много зависими от миналото си и от неразрешените кармични проблеми. Живот след живот оправяхте едни грешки, но допускахте други. Изчистването на зависимостта от кармата докрай ви се струваше почти невъзможно. Хората, които бяха разбрали принципа на прераждането, съзнателно се стремяха да не натрупват нова карма. Те търсеха общности и Учители, с помощта на които да встъпят в чистия път на Духа.

За съжаление другите хора, които не приеха или въобще не стигнаха до идеята за преражда­нето, останаха и остават в неведение на Божествения еволюционен план. Смисълът на живота за тези хора е съществуването един­ствено в ма­те­рията, в материалния успех, както и в успеха на егото. (Когато говорим в негативен план за егото, имаме предвид болезненото его, което тър­си успеха на всяка цена за сметка на другите, постоянно се нуждае от прожектори и супер­лативи. Нямаме предвид човешката индивидуалност, която уважаваме много.) Тези хора ще ос­танат във вибрациите на третото измерение. Те ще осъзнават плана на Източника на други пла­нети, подобни на Земята, които са в трето из­мерение.

Имаме добри новини за останалите земни чо­веци, които са в Духовния път и осъзнават, че жи­веят в славни времена. Даден е сигнал за старт на Новата Епоха. В четвъртото измерение неотработената ви карма е неутрализирана. При­чина за това е разширеното съзнание поради ус­корената вибрация. Когато сте в по-раз­ши­рено съзнание, вие се освобождавате от нега­­тивните мисли, чувства и действия, които стават причина за нова карма.

Разширеното съзнание ви дава възможност пра­вилно да преценявате обстоятелствата и хората и да избегнете грешките си от третото измерение. Ответът на мислите, чувствата и дей­ствията в четвъртото измерение е много бърз. Почти мигновено получавате „плесницата“ и осъз­навате грешката. Осъзнаването неутрали­зи­ра грешките веднага. Животът, в който карми­те се трупат и бавно се отработват, за вас при­ключи. Вие набирате скорост в четвъртото измерение и ставате хора с все по-добри качества. Възможностите, които принципно са заложени у вас, вече много по-лесно се отключват. Усещате се наистина като служители в Божия план и нуждите на Цялото застават на първо място. Егото ви се смирява. Чувствате се реали­зирани личности във всеки един момент, защото осъзнато служите на Цялото. Не се боричкате в службата и не търсите постоянно поле за лична изява, която да ви издигне над другите. Усещайки се в единение с цялата човешка общност, започвате да осмисляте същността на Без­условната Любов.

Това засега са го усетили малко хора, но те стават все повече. Когато започнете да изпитвате състоянията, с които ви дарява Безусловната Любов, вашите житейски приоритети се пренареждат. Намирате се в състояние на постоянна тиха радост и спокойствие. Бъдещето не ви тревожи и започвате да осъзнавате вечното СЕГА. Това е много голяма промяна, но тя наистина се случва – и се случва безболезнено. Гор­­чивините на миналото са изтрити. Съжалението за каквото и да било и самосъжалението не са дори спомен. Когато сте в ПОСТОЯННО­ТО СЕГА, бъдещето също се стопява. Не сте нетърпеливи за нещо, което смятате, че е някъде на­пред във времето. Цялото време Е СЕГА. Лип­­­с­ва времевият линеен план, с който бяхте свикнали в третото измерение. Това е доста трудно за разбиране и за обяснение. В разширеното съзнание не изпитвате необходимост да си обяс­­нявате този феномен – просто го усещате. И е така.

Как да разберете, че вибрацията ви вече се е повишила и сте стъпили на отворения път? Първо, сте по-спокойни. Все по-рядко се дразни­те от поведението на другите. Не ви спохождат мисли за отмъщение. Нямате постоянна необходимост да се доказвате. Правите това, което смятате за правилно, без да се страхувате от последствията. Идват ви авангардни идеи, свър­зани с областта, в която работите. Втурвате се да ги осъществите, без да се притеснявате, че могат да ви помислят за безразсъдни. Изведнъж животът ви започва да се подрежда ня­как от само себе си, без да полагате предишните неистови усилия. Забелязвате, че времето се е ускорило и нещата се случват за по-късо време. Имате възможност да се занимавате с лю­­би­мите си неща по-често; да бъдете сред природата и да се срещате с нови хора. Обикновено тези нови хора също са с повишена вибрация – трептите в синхрон и сте в хармония. Това е възхитително. Изпълнени сте с радост и удовлетворение. Сякаш за пръв път срещате ис­тински приятели и те са ви близки от първите мигове на срещата.

Много от нещата, към които сте се стремили, остават в миналото и повече не ви интересуват – вече не виждате смисъл в тях. Приличат ви на облаци, отнесени от вятъра и не изпитвате никакво съжаление. Много от човешките прояви, които са ви били непонятни, сега са ви напълно обясними и не съдите никого. Постоянно имате необходимост да съзидавате, да създавате красота и трудът ви да облагодетел­ства повече хора. Не търсите заплащане и благодарност, но те са в изобилие. Ставате по-наблюдателни, по-чувствителни към заобикалящия ви свят. Неща, които по-рано не сте забелязвали, сега изпъкват на преден план и правят живота ви по-многообразен. Ами болестите? Те са ви напуснали незабелязано и дори не сте имали възможност да се сбогувате с тях.

И най-важното – връзката с Душата ви започва да е осезаема. Когато това се случи, знайте, че сте стъпили на оня път, по който няма препятствия!

АКО ТРЪГНЕШ ПО ПЪТЯ
След като Пътят е отворен и знаете това, тогава остава да решите дали да тръгнете по него, или не. Не сте загубили свободната си воля и затова изборът е единствено ваш. Ако животът в третото измерение още ви е скъп и не искате да се разделите с него, няма проблем. Останете там, където сте, останете при нещата, които ви привличат и преценявате, че не можете да се разделите с тях. Ако те не са едно и две, още ви е рано за четвъртото измерение. Може би има чувства и събития, които не сте преживели и ис­кате да ги преживеете; може би искате да научите неща, които се учат само в триизмерното училище; а може би ви е страх от промяната. Защо да напускате познатото гнездо заради не­що неизвестно? Всяка промяна изисква усилия. Така е. И животът във физическия свят толкова ви е изтощил, че изпитвате ужас при мисълта за нови усилия.

Животът си е ваш и никой няма право да ви насилва да вземете каквото и да било решение. То трябва да бъде единствено и само ваше. Всичко, което се постига с насилие, не дава добър резултат. Ако нещата при вас стоят по този начин и сте сигурни, че не желаете промяна, ос­танете там, където сте. Някога, на друга триизмерна планета ще се създадат условия за пре­ход в четвъртото измерение и тогава пак от вас ще зависи дали да продължите по пътя.

Вие, които имате признаците, че сте в прехода и вече усещате ускорената вибрация, знайте, че вашата Душа, вашата Висша същност е поискала промяната и е готова за това. Когато една Душа иска да встъпи в новото измерение, не бива да бъде спирана. Стагнацията би била пагубна за нея. Щом сте тръгнали, не се обръщайте назад – там е миналото и то не е по-добро от това, което ви предстои. В този момент съмненията са най-големият ви враг. Когато вървите с поглед назад, изпускате това, кое­то е пред вас. А то е прекрасно.

Постепенно ви обзема чувство за единение – вие сте капката, която е в едно с вълната и без­препятствено се движите към все по-чудес­ни брегове. И смисълът на това движение не ви убягва, а ви е понятен. Откривате великолепието на това, да знаете какъв е смисълът. Едно от нещата, което най-много ви тормозеше в третото измерение, бе, че много често не разбирахте смисъла – все едно бяхте в долината, а искахте да знаете какво има отвъд планината. Постоянно се чувствахте в неизвестност, защото планината ви пречеше да видите хоризонта. Да се знае смисълът е голямо облекчение – то е лекотата да имаш яснота и да не те смущават съмнения.

В четвъртото измерение, макар и в началото на пътя, знаеш кога си сбъркал и кога – не. Това ти дава възможност веднага да поправиш грешката. Не си натоварен с купчина от грешки. Никой около теб не съди никого. Това, че в нещо си сбъркал, не те отделя от Цялото, нито оставаш в по-задна позиция. Ти си Едно с вълната и тя не те изхвърля, нито забавя движението си заради нечия грешка. Ти самият не се ко­риш и не се отчайваш от самия себе си. По­правяш грешката и продължаваш. Не забравяйте, че тъй наречените „грешки“ просто са уроци по пътя. Няма нищо фатално и не е страшно човек в нещо да сбърка. Единствено е важно да отчетете грешката. Разбира се, трябва да сте в постоянна будност, за да забелязвате какво се случва и да вадите поуките.

В четвъртото измерение това е по-лесно, отколкото в третото. Постепенно ще отвикнете да се вайкате: „Как можах…?“ Това са останки отпреди. Една от най-съществените разлики се от­нася до материалната страна на живота. Ще дойде време, когато ще забележите, че привързаността към вещите започва да отслабва. Постепенно се развързвате от нуждата за притежа­ние. Материалната страна на живота няма да изчезне, но вълнението от притежанието ще на­малее. Не казваме, че няма да се нуждаете от ед­но или друго. Разбира се, че не. Но ако нещо се счупи, ако нещо се изгуби, или пък в момента не можете да си позволите желаната вещ, това няма да е драма – съжалението и горчивината ще изчезнат. Радостното е, че колкото по-малко се чувствате зависими от материалната страна на живота, толкова по-голямо ще е изоби­лието. Колкото повече се раздавате на другите, толкова повече ще получавате. Получаването няма да е причина да раздавате, а вътрешна необходимост да споделяте с другите това, което имате. Нуждата за притежание ще се смени с необходимостта да споделяте притежанията си.

При такава вътрешна промяна животът обеза­телно ще се промени като цяло. Сещате ли се?! Злокобната енергия на егоизма ще започне да се отдръпва и общото благо (нямаме предвид са­мо материалното благо) ще се уголемява. Енергията на сътрудничеството и щедростта ще измести енергията на егоизма. Това ще бъде повратен момент, който ще бележи навлизането в истинската промяна, в истинското четвърто измерение.

Въобще не става дума да се жертвате за благото на другите, а да бъдете в състояние на благост и доволство. Мислите си, че това е някакъв въображаем, далечен етап – я го бъде, я не. Про­цесът вече е започнал. Все по-често ще се натъквате на факти, които ще ви убеждават в това. Животът край вас осезателно се променя – вие също.Ако вече забелязвате единението между хората, сте стъпили на пътя. Явно, вече сте направили първата крачка. Всяко пътуване за­почва с първата крачка. Сега направете втората, а след това и третата… И така, във Вечността, където ви очакват още по-високи из­мерения!


СМИСЪЛЪТ
Говорили сме подробно за пътя на Душата от нейното излизане от Първоизточника и до завръщането ù към Него в книгата Лотос бял е твоята душа. Когато Душата слезе в гъстата материя, неин носител става физическото тяло. Физическият човек служи като инструмент за разгръщане на аспектите на Душата. Тя пък служи като инструмент на Първоизточника за разгръщането на Неговите безбройни и неизявени Идеи. След дългия си и сложен път из вселените Душата се обогатява с нови възможности, чрез които спомага за още по-пълното проявление на Абсолюта.

Питате, защо ви говорим отново за това. Чрез сложния и многообразен път на душите се осъществява еволюционният процес на съществата в различните измерения. Това е процес, който дълбоко ви засяга и в който вие сте участ­ници не само като души, но и като човешки личности от дадено измерение. Сложният живот на монадите е тайна за обикновения човешки ум. Много процеси и събития, в които участват фините ви тела, са неосезаеми за физическото тяло и за обикновения ум. Така е и вие си мислите, че от вас като личности нищо не зависи. Някакви въображаеми енергийни събития, които не ви касаят, се случват някъде си извън физическото ви тяло и не зависят нито от вашите мисли, нито от вашите действия. Това привидно изглежда така. Все едно да кажете, че основата на дадена постройка няма нищо общо с покрива.

Всичко е взаимосвързано. Процесите във физическото тяло, вашите мисли и чувства са в пряка връзка с всички останали тела, от които се състои човекът. Това, което прави човешката личност, резонира по етажите в останалите тела, и обратно. В този смисъл личността е пряк участник в еволюционния процес.

В настоящия момент тече преходът от третото към четвъртото измерение. Планетата ви вече е в новото измерение, също и част от хората. Това е еволюционен скок, чрез който се ускоряват вибрационните честоти. Отварят се още от заложените възможности и на Земята, и на хората. Процесите не са произволни. Това е Космически план, в който и вие, земните хора, сте важни участници. Всеки от вас чрез своята еволюция допринася за общата еволюция. Безброй пъти сме говорили за добрите мисли, чувства и действия – те ви движат към усъвършенстването. В настоящия период от вас зависи Енергията на Първоизточника да се внедри здраво в Планетата ви. Тя достига за пръв път до Земята пряко. В тази част на Галактиката това е първата планета от този тип, която получава такава енергия. Затова интересът към Земята е огромен. Крайният резултат не е известен. Той зависи от вас. Колкото повече хора съзнателно приемат тази енергия, толкова по-добър и по-скорошен ще е еволюционният резултат.

Предлагаме ви съзнателно да се включите в усвояването на тази нова енергия. По няколко пъти на ден си казвайте мислено: „Отворен съм и призовавам Енергията на Източника да се всели във всички мои тела. Приемам космическия план без съпротивление.“ Докато клетките на физическото ви тяло постигнат резонанс с новата енергия, може да усещате известен дискомфорт. Той постепенно ще отшуми. Вие из­хвърляте старите енергии и стресът, който е за­гнезден в клетките. Докато стане подмяната на енергиите, е естествено да се чувствате уморени и да имате физически неразположения. С Планетата се случва същото – тя се освобождава от негативните си енергии и се зарежда с новата енергия. Ефект от това са катаклизмите.

Колкото повече хора се включат съзнателно в поемането на новата енергия, толкова по-бързо тя ще бъде поета от Планетата и обновлението ще стане факт. Смисълът е еволюирането на Земята като планета и на вас като нейни жители. Защо ви е тази промяна ли? Защото ще се освободите от ограниченията на третото измерение; ще се освободите от огорченията на миналото; ще получите достъп до повече знания чрез разширеното си съзнание; ще получите отговори на въпроси, които в третото измерение нямаше да разберете. Когато физическото ви тяло завибрира с по-висока честота, ще се разделите с наследствените си болести и имунната ви система ще се подобри. Специално обърнете внимание на тимусната жлеза, която трябва отново да заработи на пълни обороти. Ако някои не знаят, тя се намира под гръдната кост. Почуквайте я, говорете ù, че тя се възстановява и се изпълва с новата енергия. Тя е свързана със сърдечната чакра и излъчва синьо-зелена светлина. Представяйте си я как свети с чиста светлина, прочиства се и се реактивира. Това ще спомогне за създаването на здрава имунна система.Вие сте реалните свидетели на обновлението на Земята и на собствените си тела. Това е изумителен период за Планетата ви и за вашата цивилизация. На едно друга място ви приканихме да създадете в себе си състояние на постоянна тиха радост. Това също ще ви помогне да приемете новата енергия по-лесно. Разбира се, ако го желаете!

ПОТОПЕТЕ СЕ В НОВАТА СВЕТЛИНА
В предишните книги сме обяснявали, че ва­шият свят е изграден от Светлина със забавена вибрация. Този плътен свят сега започва да ускорява вибрацията си и Светлината се усилва. Казвали сме ви, че Светлината в по-фините све­тове е много по-ярка. И е така. Планетата ви вече получава повече енергия от по-високите йерархии. Това повишава вибрациите и усилва Светлината. Този процес започна в началото на 20 век и вече е много по-осезаем. Новата епоха е белязана с по-усилена Светлина, която одухотворява земната материя. Това е основният процес сега. Той е изключително важен – приемането на по-голямо количество Свет­лина издига Планетата и човечеството по еволюционната стълба.

Това е ясен знак, че Земята ще преодолее стагнацията и инволюционният процес, който до скоро беше в ход, ще се преустанови. Започна издигането и Земята търпи своята трансформация. Човечеството е в пряка връзка с процесите, които се случват на Планетата. Много нови хора изпитаха необходимост да застанат на пътеката на духовността и да се оттласнат от силната си привързаност към материалния аспект на живота. Това отключи по-висока изразност на Душата. Хората започнаха да усе­щат реална връзка с Душата си, както и съзнателно да търсят начини за отключване на нейните възможности.

Интегрирането на по-силната Светлина е основен метод за постигане на това. Включвайте Светлината във всичките си тела – физическо, емоционално, ментално и причинно. Затваряйте очи, когато сте в спокойна обстановка, и си представяйте Светлина, която ви обгръща. Увеличавайте кръга на Светлината и вижте как тя обзема всичките ви тела и все повече се раз­ширява, как се усилва и става все по-ярка. Усил­ването на Светлината започва от края на кръга и върви навътре, достига физическото ви тяло и клетките ви започват да светят. Отпуснете се и се разтворете в Светлината. Усетете, че тялото ви олеква. И това действително е така, защото, като повишава вибрацията си, материята бавно започва да се одухотворява.

Колкото повече хора се сливат с новата Светлина, толкова повече Светлина получава Планетата и нейната материя се одухотворява. Одухотворяването на човешката и планетарната материя води до разширяване на съзнанието и покачване и към петото измерение. Четвъртото измерение, за което много говорихме, е преходен етап. Престоят в неговата вибрация ви помага да се адаптирате към промяната и да се подготвите за петото измерение.

Етерната Земя съществува на по-голяма височина над физическата планета. Тя свети с но­вата, по-ярка Светлина и вибрира с по-висо­ки честоти. Чрез преживяванията си в разширено съзнание готовите хора я посещават. Там се чув­стват свободни и необременени от тежките виб­рации на триизмерната Земя, която вече е почти адаптирана към четвъртата вибрационна зо­на. Там те вдишват хармонията и красотата на засилената Светлина и получават представа какво е усещането за Безусловна Любов. Колкото повече време тези хора успяват да задържат състоянието на всеобща хармония и постоянна тиха радост, толкова повече ще допринасят за одухотворяването за собствените си тела и на планетарното тяло.

Одухотворяването на материята е същностният процес от развитието на настоящата цивилизация. Това е процесът, който все по-си­гур­­но дава шанс на Земята да се трансформира плавно и катаклизмите да бъдат туширани, дори избегнати. Трансформацията на Земята е процес, чрез който тя се освобождава от негати­вните енергии, предизвикани от вашата цивилизация. Те не само задържаха еволюционния процес, но можеха да станат причина за пъл­ното унищожение на Планетата.

Освобождавайки се от тези енергии, Земята повишава вибрацията си, интегрира новата Светлина, одухотворява и олекотява материята си. Това се случва и с все повече хора, които са осъзнали планетарните и космическите процеси в този отрязък на линейното време. Когато ярката Светлина бъде приобщена, хватката на времето и пространството, както и затвореният кръг от раждане и смърт, ще стават все по-неосезаеми, докато изчезнат напълно.

Преминаването във вселенските зони, които са без време и пространство, е следващият еволюционен етап. Пожелаваме ви сега да се слеете с новата Светлина, която вече достига до прекрасната ви планета Земя!


Каталог: 01-Bulgarian -> 15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Слънце след буря Георги Томалевски Есета същност на изкуството
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Изис и озирис
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Орфей и европа (София – 2000, издателство хрикер) Познай себе си и ти ще познаеш Вселената и Боговете! Орфей легенда ли е орфей?
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Omraam mikhael aivanhow
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Никол Данева
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Лекция: Енигма за чашата. Ііир: Пътят на Христос. Свещената река идеята е от Боян Мага, ръководител на


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница