Багрина кларк новата земя – обител на радосттастраница15/16
Дата22.07.2016
Размер3.15 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ПОЗДРАВИ ОТ КОМАНДА АЩАР
Приятели от Земята, здравейте! Ние от Команда Ащар сме част от Галактическата Конфе­дерация. Наши представители се свързаха с вас през 2005 г. чрез книгата И рече Бог: Вдъхвам ви и Любовта. Няма да повтаряме това, което ви казахме тогава. Можете да си го припомните от темата: Говорят представители на Галактическата Конфедерация. Онази инфор­мация важи абсолютно и сега. Вече сте още по-навътре в промените и във великата трансфор­мация на Земята.

Сега доста хора знаят, че е станало Хармоничното сливане – съединяване на долните ас­трал­ни и горните земни зони. Знаете също, че до Земята е достигнала Свещената Енергия на Първоизточника – Енергията на Бога и на Богинята. Това, че тези Енергии присъстват на Пла­­нетата ви, е галактическо събитие. Това е съ­битието, което предизвиква генералната про­мя­на. Важно е съзнателно да се свържете с тези Енергии и да станете техни проводници. Това е разгледано подробно в тази книга. Ние само по­твърждаваме, че действително е така. Това е ис­тината за настоящето земно време. Потвърждаваме го, защото тези велики събития и процеси все още остават неизвестни за много хора.

На Планетата ви има голям брой Посветени и представители от извънземни Светли цивилизации, които знаеха какво се случва. Те се погрижиха да приемат Свещените Енергии и да ги вкоренят в Земята. Много групи на Духа, Работници на Светлината, бяха осведомени за новата действителност и работиха всеотдайно и продължават да работят чрез просветленото си съзнание, като обединяват усилията си с представители на Плеядите, Сириус, Арктур и други Светли общности, с Учителите, които са в човешка форма на Планетата и в астралните полета. Няма друг такъв период от историята на Земята, в който да са изпращани такива енергии и в който да са обединени невероятен брой Светли Сили, за да преминете заедно с Планетата си през трансформацията.

Това е Свещен Преход и вие участвате в него по ваша собствена воля и програма, която сте утвърдили и приели, преди да се появите в този изключително важен период за Планетата. Това ви е казвано многократно. Не сте тук и сега по някаква случайност или прищявка на съдбата. Вие сте поискали да бъдете Воини на Свет­лината. Преминали сте специално обучение в безплътните зони, за да запишете в себе си информацията, която трябва да отключите сега.

Идеите, които се реализират в тези години на Земята, са от нов порядък. В тях са внедрени методи, чрез които да се прочисти Планетата и да се отвори човешкото съзнание. Знаете, че Планът на Създателя за спасението на Земята е в ход и се реализира вече в триизмерната реалност. Тази реализация не се изразява само в катаклизмите (те са неизбежни), но и в отделните човешки съзнания, както и в глобалното съзнание. Усещате ли, че идеята за Единство ви става все по-понятна и необходима?! Наблюдаваме създаването на много сдружения с идеална цел, клубове за взаимопомощ, сайтове и блогове, обърнати към интересите на Цялото. Екологичните организации стават все повече и работят усърдно за спасение на Природата. Же­ла­нието за духовно развитие обзема нови и нови хора. Духовните групи също нарастват. Търсенето от страна на учените на екологични технологии и уреди за дома е отчетливо изразено. Ярки протести срещу генномодифицираните хра­ни са факт в много страни. Борбата за Исти­ната, за огласяване на скритата информация е все по-яростна.

Страхът отстъпва и вие искате промяна; искате тотална промяна във всички сфери на жи­вота. Ние ви приветстваме за това. Много пъти ве­че ви беше казано, че промяната не би могла да се осъществи цялостно без вашето участие. Промяната се извършва заради вас и вашата Планета. Няма как да останете безучастни. Ще повторим едно наше предишно изявление: „Без­ценно време ще бъде спасено, ако успеете да се настроите на нашата вълна. Ние ви приветстваме, деца на Светлината, и ви уверяваме, че не сте сами! Ще направим всичко възможно, заедно с вас, да преведем Планетата към бърз и успешен завършек на настоящия Преход. Бъдете будни и внимателни, старайте се да фокусирате душите си на честотата на Любовта, защото това е вашия пропуск към безопастността. Реката на тъмата е доста дълбока и подводните ù течения са коварни. Не откъсвайте поглед от отсрещния бряг и ще достигнете до него…“ Истините, които ще ви се разкрият, в някои случаи ще ви ужасят. Ако сте се надявали, че сте си подредили живота и ще живеете спокойно и в охолство, това са празни надежди. Това, за кое­то мислите, че е хубав живот, е невероятна заблуда. Промяната е, която ще ви донесе оня истински живот, който Създателят е внедрил в Своя план.

Много хора вече са постигнали повишаване на вибрационната си честота и знаят в какво се изразява промяната. Команда Ащар ви помага да осъществите Прехода, като препятства намесата на агресивните цивилизации, които ви­наги са имали стремежи и планове за контрол на Земята. Ние сме ваши приятели от много далечни времена. Наричани сме „Воини на Светлината“, защото защитаваме Светлото Начало, в което Създателят е предвидил да бъде реалност в цялото Мироздание.

Вашият свят се отваря откъм добрата си стра­на. Подкрепете този процес съзнателно. Под­­­­крепете всички идеи, които ви освобождават от вредните технологии; подкрепяйте всичко, което ви възвръща към първоначалния проект на Създателя, който е бил реализиран при създаването на Планетата. Светлината към вашата Планета се усилва. Вече има методики и средства за прочистване на водите, почвите и въздуха. Възстановяват се почти изчезнали животински и растителни видове. Все повече хора се интересуват от екологична храна и екологичен начин за почистване на дома, без химикали. Идва времето, когато всички вредни химика­ли ще бъдат унищожени. Транспортните сред­­ства, които замърсяват въздуха, вече се подменят с електромобили. Неотдавна това бяха идеи, представяни от фантастите.

Дотук не ви казахме неизвестни неща. Вклю­ч­ваме се в тази книга, за да ви поздравим и да ви съобщим, че Галактическата Конфедерация е искрено съпричастна към промените на Планетата ви. Искаме да ви уверим, че не живеете на неизвестна планета в края на Галактиката, която тъне в самотност. Вече много хора чувстват Любовта, която ви се изпраща от Тънкия свят. Контактите с него са все по-достъпни и новите идеи навлизат в човешкото съзнание. Осъзнаването, че не сте само физически същества стана реалност за огромен брой хора и това много промени човешкото мислене. Знаете каква могъща сила е мисълта! Любовта и позитивната мисъл са двата основни фактора, които ви­наги ви включват към еволюционната спирала.

Възнесението (издигането на вибрацията и разширяването на съзнанието) е основният про­­цес, който се подготвя от години и в настоя­щи­те времена ще стане реалност. Това е нова и не­позната за вас реалност, но тя е в Космическия План на Създателя. Вие сте избраниците, кои­то да участват в този велик земен период. Отказът от Възнесение би бил най-големият човешки пропуск. Не казваме грешка. Вие има­те право на избор и никой няма да ви съди, какъв­то и да е изборът ви.Присъединяваме нашата Любов към Цялата Любов, която струи към Планетата ви и към всеки отделен земен жител. Благословени сте. Осъзнайте това и се потопете в засилената Светлина. Оставете миналото и страховете в триизмерния свят. Те вече не ви тряб­ват. Това, което ви е необходимо, е вярата в Новата щастлива Земя!

От името на Команда Ащар предаде представителят Иполит.

АЗ СЪМ ВИВАМУС – ПРИВЕТСТВАМ ВИ
Здравейте! Аз съм невъплътеният Учител Ви­вамус. Преминал съм през много физически жи­воти и познавам много добре Земята и цялата нейна история. Знам какви са проблемите на Планетата и на земните хора. Присъствам енергийно на Земята от 1984 година. Моята енер­гия обгръща Планетата ви. Предполагам, че повечето от вас знаят, че имате Планетарно Духовно Правителство. Неговото седалище е в Шамбала, в етерната зона над пустинята Гоби. Висшата Духовна Йерархия, управляваща Земята, е създадена в Лемурийската епоха, преди около 19 милиона години. Оттогава Управител (Логос) на Планетата ви е Санат Кумара – велико космическо същество, въплътено физически в етерно тяло. Санат Кумара, заедно с други ви­сокоразвити духовни същности, работи за реализиране на Божествения план за еволюцията на Земята. Аз, Вивамус, съм Душата, Висшият Аз, на Планетарния Логос. Моята задача е да просветлявам човешкото съзнание, което трябва да се освободи от погрешните мисловни модели, вярвания и концепции, от втълпените дог­ми – неща, които задържат земното човечество в неговото развитие. Бях помолен от Планетарната Йерархия да подпомагам в тези велики времена на Преход прекрасното земно човечество в усвояването на новите енергии. Служа с Лю­бов на тази Планета. Сега, когато са най-важ­­ните времена, представляващи преход към по-високо измерение и осъществяване на синтез между Земята и по-висшите сфери, съм призван да участвам активно в подготовката и преминаването на бариерата.

Това е велико време – за пръв път до Земята достигна енергията на Първоизточника. Тя е изразена чрез нейните два принципа – на Бащата (наречена Махатма) и на Майката (наречена Ра Менора). Двете енергии навлизат в Планетата ви и се установява хармония между мъжката и жен­ската енергия. Това уравновесяване беше крайно необходимо отдавна, за да се ускори вибрацията и да се преодолее дисхармонията от преобладаването на мъжката енергия.

Божественият план винаги е предвиждал хармония между енергиите, но тя беше нарушена в едни далечни времена от погрешен експеримент. Светлината снижи вибрациите си и се образуваха плътните светове от гъста материя, до които не можеха да достигнат Висшите Енергии. С повишаването на планетарната вибрация това стана възможно. След достигането на Висшите Енергии до Земята, се реализира Синтезът на Планетата с по-висшите светове. Воалът беше повдигнат в 1987 година. Много хора, които успяха да повишат вибрацията си, получиха разширено съзнание. Те вече пребивават в една друга, по-висша реалност, независимо че са на Земята и сетивата им още приемат и реалността на третото измерение.

Ние, Учителите, които работим със Земята, сме много радостни и обнадеждени, че Планетата ви се приобщи към по-високо измерение. Това е четвъртото преходно измерение – то е под­готовка за преминаването и синхронизирането с вибрациите на петото измерение. „Нищо не е същото“ е израз, който сега често се използва, и наистина изразява новата реалност. Тя се усеща като ускорено време, като умиротворяване, стремеж към обединение между хората и религиите. Жестоките събития, които още съ­ществуват в някои райони, имам предвид войните и терористичните нападения, са остатъци от старата енергия, която се съпротивлява и ис­ка да задържи старото статукво. Тя ще напусне окончателно Земята и това не е в някакво необозримо бъдеще.

Поради навлизането на енергията на Богинята-Майка, хармонията между енергиите започ­ва да се възстановява. Ра Менора ви носи мекота, желание за сътрудничество и взаимопомощ, спокойствие и разбирателство. Любовта на Богинята-Майка все повече омекотява сърцата ви. В тимусната жлеза от синтеза на четвърта и пета чакра се образува Космическото Сърце. Телата ви се преобразуват постепенно. Приемайки хармонично енергиите на Бащата и Майката, клетките ви се променят. Те отварят допълнителни програми, които са заложени в тях и ускоряват вибрациите си. Това ви приближава и синхронизира с една нова реалност. Наблюдавайте се и ще забележите промените в мислите и чувствата си. Неща, които по-рано мно­го са ви дразнили, сега почти не ги забелязвате или ги отминавате с безразличие. Материалните ви желания не са така настойчиви. Много по-лесно прощавате. Усещате все по-го­ляма необходимост да сте сред природата. По-често ви се иска да се усамотявате. Има хора, които започват отчетливо да контактуват с клет­ките си и да чуват тяхното пеене. Да, пеене! Те наистина пеят, но досега не ги чувахте. Сега и Светлината е по-силна – усещате го. Мно­го важно е, че мислите ви се реализират по-бързо. В това има голяма опасност. Обръщайте специално внимание на мислите си и бързо ги коригирайте, ако неволно изтървете някоя нежелана мисъл.

Сега е времето, когато идеите ви имат по-бърза реализация. По-лесно получавате яснота за причините на проблемите си и те не ви се струват неразрешими. Много обстоятелства и проблеми, които сте мислели за трудни и непреодолими, вече не ви изглеждат такива. Най-съществената промяна е в засиления ви интерес към духовните аспекти на живота. Хора, които са се лутали между различни учители и учения, сега получават яснота за истинската си духовна пътека. Идеи, които са ви били чужди и неразбираеми, започват да се проясняват и да ви стават близки.

С една дума, вие сте в друга реалност – посте­­пенно ще осъзнаете това. Промяната е в съзнанието ви, а не в заобикалящата ви физическа среда. Промяната на съзнанието довежда до нов тип контакт с физическата среда. Научните открития донасят и ще донасят изумителни новини. Разгадавате същността на материята и на Вселената на по-дълбоки нива. Разгадавате енергийните взаимовръзки в по-тънки детайли. Искам да кажа, че същността на Източника ви се разкрива в още Негови аспекти.

Влиянието на миналото, което ви връщаше назад и ви държеше привързани към него, отшумява. Освобождавате се от неговата власт. То остава в третото измерение и сте свободни. Сега се радвате на детайли, които по-рано не сте забелязвали. Откривате каква съществена роля може да има някакъв детайл. Все по-често ви завладяват идеи, които идват от времето, което възприемате като бъдеще. Стари концепции, който сте смятали за определящи в живота, вече нямат роля в него.

Отворени са нови енергийни канали, които са достъпни за повече хора. Затова, когато търсите яснота по даден проблем, я получавате, ако не мигновено, то много по-бързо. Бих ви помолил да концентрирате вниманието си върху новите мисли и чувства, които ви спохождат. Те са от новото измерение и ви помагат по-безболезнено да се адаптирате към него. Може да имате нов тип усещания и поведение, които ви се струват чужди. Не се борете с тях – те пос­тепенно ще станат ваши и ще ви помогнат да се почувствате комфортно в новата вибрация. Вътрешният ви свят се променя и се напасва към новата честота. Приемете тези промени с радост – не позволявайте на още непознатите не­­ща да внесат смут, или още по-лошо, страх в душите ви.

Душите ви отдавна чакат това време. Енергийните промени им дават възможност да отворят още от Божествените им заложби. Не забравяйте, че те затова са избрали инкарниране в тези велики времена. Средствата, с които науката досега се домогваше до тайните на знанието, също се променят. Идва този чудесен момент, в който науката и същността на Първоизточника ще се слеят. Науката навлиза в тайните на Създателя и без смут ги назовава „Божествени“. Разбирате ли какво значи това?! Божествените идеи стават приоритет за науката! Допреди 20 години това граничеше с фантастиката, а сега е реалност. Нова реалност, в която вие сте участници. И това стана възможно чрез промяната на глобалното човешко съзнание. То отвори неподозирани възможности за благоприятна промяна и прогрес на цялостния планетарен живот.

Планетата активно се отърсва от старите енергии и те отстъпват място на новата вибрация – тя ви преобразява заедно със Земята. Дишайте свободно и спокойно – добрата промяна е факт. Не е необходимо да се преуморявате с работа. От вас се иска да приемете радостта и съзнателно да я интегрирате всеки ден, всеки час от живота си. Концентрирайте се върху пре­красното в живота – то е толкова много и става все повече; обхваща още житейски аспекти. Радвайте се на засилената Светлина и не чакайте глобална катастрофа. „Глобалното затопляне“, както наричате климатичните промени, е космическа програма. Ще разберете нейния смисъл и тревогата ще ви напусне. Пророчествата за край на света не се сбъднаха и няма да се сбъднат с отсрочка. Вие променихте това.

Забележете социалните настроения и новите идеи на групи от хора, каквито досега не владееха човешките умове. Сега в тях се влива сил­на социална енергия. Вие вече усетихте силата си и не се страхувате да поискате промени. Ясно се изразявате на глас и настоявате в живота да бъдат реализирани нови идеи, които да го променят благоприятно. Светът вече определено е ваш и вие го знаете. Нещата в живота наистина вече зависят от вас. Вие сте, които ще ги промените. И вече го правите.

Спасяването на природата и на Планетата стана приоритет на много движения и организации. Сега много по-лесно и бързо се сдружавате. Поставяте ясно и настойчиво исканията си пред управляващите. Наистина вашият свят се променя с часове и вие управлявате промените. Вие решавате какво и как да се случи. Вис­шите Йерархии наблюдават с интерес това преобразяване. Случва се нещо различно и то съвсем не е предопределено. Това поставя въпроса за огромната отговорност при избора на посоката. Вашата Планета е единствената плане­та на избора. Животът е низ от постоянни избори. Не са от значение само изборите на конкретни лидери и партии, от значение са изборите, които прави отделеният човек. Всеки определен избор задвижва конкретна специфична енергия. Сходните енергии се привличат и образуват енергийни егрегори, които защитават и поддържат определени принципи. Принципите на по-мощните егрегори се внедряват в житейските процеси и придвижват живота в дадени посоки. Разбирате ли колко отговорни са вашите избори?! Ако не сте го знаели, светът се крепи и на вашите рамене. Ако желанието ви е да бъдете само наблюдател, без лична отговорност, значи още сте в старата енергия и не желаете да промените себе си. Тогава оставате в условията на третото измерение. Такъв е вашият избор. С нежеланието си да правите избор, избирате третото измерение.

С повишаването на вибрацията отпада слож­ността на днешните ви проблеми. И това е един прекрасен процес – нещо, което ви се е струвало непознаваемо, изведнъж да ви се представи в светлина и да разберете, че то е много просто и достъпно за разбиране. И е така, защото новата вибрация ви води към разширяване на съзнанието и към знание, което не е необходимо да натрупвате в постъпателно учене и осъзнаване. Става ви странно колко близко сте били до истината за нещата и не сте я осъзнавали. Е, вече не е така!

Доплувахте до другия бряг, макар третото измерение да ви изглежда непроменено. Генералната промяна е във вашето съзнание. То твори промяната, независимо че старите енергии и кармичните модели задържат пространството около вас като че ли в непроменен вид. Вие пребивавате в преходното четвърто и в петото измерение чрез съзнанието си. В часовете на сън вашите Водачи и Учители, Ангелите и Същности от високите йерархии работят с вашето съзнание, за да преминете през Прехода без сътресения. Съзнанието ви е, което ще промени реалността около вас, след като трайно се установите в новите вибрации. Вие сте многоизмерни същества и сега обитавате трето, четвърто и пето измерение, понякога достигате и до седмо. Не говоря за единични личности, а за големи групи от хора. Съзнанието на тези групи влияе на глобалното съзнание и го променя.

Отдалечаването от третото измерение е вече забележимо чрез политическите събития. В момента във вашия свят се обсъжда намаляването на атомните оръжия! И това го предлагат САЩ! Допускали ли сте, че ще дойде такова време? Не сте. Но ето, то дойде. Както дойде и времето различни религиозни общности да си помагат в строежа на храмове! Катастрофалните бедствия ви надигат като един в помощ на бедстващите райони. И е така! Искате ли за зна­ете защо? Защото новите енергии са в ход. Енергията на Богинята-Майка внесе Любов и мекота. Много хора вече приеха тази енергия – това донесе промяната. И това е само началото. Прекрасните промени и добрите времена предстоят.

Поемете вашата лична отговорност за вашия свят и той наистина ще стане прекрасен. Безразличието ви отделя от онова, прекрасното, което вече е видимо. Не го оставяйте да се дистанцира от вашия личен живот! Забравете за постоянното недоволство и за критикарстването. Съзнателно се настройте на вълната на БЛА­ГОДАРНОСТТА и на РАДОСТТА от живота. Така ще излезете от старите модели, които още пълнят съзнанието ви и са пречка за личната ви промяна. Отворено е пространството към друго измерение. Повдигнат е воалът към по-висшите сфери и енергиите преобразяват телата ви. Включете се съзнателно към този процес. Казвайте на клетките си, на кръвоносната система и на ДНК да се синхронизират с новите енергии. Правете го с Любов и убеденост, че това е дей­ствителен процес, който зависи от вашата съз­нателна нагласа.

Призовавайте енергията на Богинята-Майка, като си представяте, че една синьо-зелена светлина навлиза в тимусната ви жлеза. Там сега се формира космическото ви сърце. Светлината се разлива в цялото ви тяло. Усетете умиротворението, което тази енергия внася у вас. Представете си, че тя обхваща дома ви, квартала, целия град, страната, континента. След това облива цялата Планета и достига до сърцето ù. Така ще станете съпричастни към процесите, които сега протичат на вашата Планета. „Подложете рамо“ на промените и ще се слеете с енергийния поток, който движи Земята към Златната Епоха на мир и благоденствие.

Светът е ваш и ще бъде такъв, какъвто си го направите. Сърдечната ви чакра е отключена. Излейте навън Любовта, която я препълва. Така ще се съедините с Всеобщата Любов, която все повече изпълва пространството.

Аз съм Вивамус и ви обичам. Радостен съм, че имах възможност така директно да предам тази информация. Знам, тя ще достигне до мно­го хора и ще ги обнадежди, че радостните промени вече се случват на Земята. С вас са безброй Светли Същности, представители на Високите Йерархии и Учителите.; с вас са Енергиите Махатма и Ра Менора – Енергиите на Първоизточника, които за пръв път от историята на Земята са достигнали Планетата ви!

ВЕЛИКИ ВРЕМЕНА!
ПРИЗИВЪТ НА САНАТ КУМАРА
Мои приятели, мои земни обичани деца, Любовта ми към вас е безмерна. Аз Съм Повелителят на Планетата. Обгръщам я с Любов и всеки миг, откакто съм Логос на Земята (така съм известен в литературата, което още може да се определи като президент), работя с безкористно усър­­дие за нейната и вашата човешка еволюция. Историята ми е дълга. Учих на много планети, преживях дълго време на планета, подобна на Земята, преди да стана готов за Духовен Управител на вашата, нашата Планета. Вивамус предаде чрез прекрасната Джанет Макклър (обичам те Джанет) моята история. Преведена е на вашия език (Историята на Санат Кумара, от Вивамус; www. Spiralata,net). След като многократно бях пребивавал за малки периоди на Земята, в един определен момент от еволюцията ù бях пренесен трайно на нея. Тя беше много красива. Това се случи преди повече от 18 милиона години. Божественият план за развитие ми беше даден от Създателя. Той изискваше с много Любов да се влее още Светлина на Земята. Земните хора трябваше да бъдат подпомогнати да се отключат за Доброто и по-силната Светлина.

Получих много помощ от Висши Същности, Адепти и Учители, които посветиха енергията си и своите възможности за повдигане на еволюционното ниво на Планетата и на хората. Знаете, че съществува Духовно планетарно пра­вителство, което наблюдава и се грижи за еволюционните процеси на Земята. Моята задача е да организирам и да подпомагам цялостната еволюция. Във всеки момент аз знам какво се случва. Когато е необходимо, изследвам кон­кретни човешки проблеми и оказвам помощ. В моите възможности е едновременно да контактувам с много хора. Моята Любов към вас е могъща и всеотдайна. Знам в детайли вашите гри­жи и проблеми, както и причините за тях.

Дългата борба, която водих заедно със Светлите Йерархии, за да бъде освободена Планетата от тъмните същности, вече дава своя резултат. Тези от вас, които се интересуват от съдбата на Земята, знаят, че сега са Великите Времена на Прехода. Вибрационните честоти се ускоряват и се сменя измерението от трето към четвърто и пето. Планетата коренно се трансформира. Катаклизмите са факт, но всеки преход налага такава трансформация. Сега е времето, когато се дели зърното от плявата. Хората, които отключиха Любовта и съзнаха смисъла на Единното, вече усещат промяната – вибрациите им се покачват и съзнанието се разширява. Истинската промяна е в човешкото съз­нание. От нея зависи съдбата на Планетата. Моите възлюблени светли човешки същества присъединиха енергиите си към усилията на Светлите Йерархии, за да се състои Преходът и да бъде по-безболезнен.

Прекрасни мои съратници, вие ставате все повече. Любовта и Светлината, които отдавате на Земята, нараства с всеки миг. Земята вече вибрира в четвърто измерение безотказно. Това носи прекрасните промени, за които се говори в тази книга. Моят призив е да се отдадете завинаги на Любовта и на Светлината! Нека нежеланите енергии и трагични събития останат в третото измерение. Една вълна от Светлина ще ви пренесе към новото земно Свещено Време. Очаквах това време безброй дълги, дълги години. Сега сърцето ми е преизпълнено с възторг, с непозната радост, защото енергиите на Първоизточника, на Създателя на този Космически Ден, стигнаха директно до Земята. Състоя се Хармоничното сливане на земните и над­земните сфери. Новите Енергии, изразени чрез двата Космически Принципа Баща/Май­ка, поз­нати и очаквани от далечни времена като „Ездачът на Белия кон“, трайно навлизат в Пла­нетата. Вече има работници по цялата Земя, които осъзнато стават проводници на Нови­те Енергии и ги вкореняват в щастливата Земя.

Исках и чрез тази книга да ви известя за Великото събитие – идването на енергиите на Ездача на Белия кон. Те бяха наречени Махатма (мъжкият принцип) и Ра Менора (женският принцип). Тези Свещени Енергии директно се изливат върху Земята. По-рано това не беше въз­можно поради ниската вибрация. Вие го сът­ворихте, вие го направихте възможно чрез осъзнатата си Любов към Планетата и цялото човечество, чрез Любовта си към Светлината.

Осъзнайте, че вие сте Съ-Създатели и сте пред трона на Сътворителя на този Космически Ден. Радостта и Благодарността ми към вас са безмерни! Вие сте в нова реалност. Разбирате ли какво означава това?! Заедно със Земята вие влизате в царството на истинската Светлина. Там реалностите са съвсем различни. Илюзиите и линейното време остават в третото измерение. Вашите човешки горчивини също остават там. Вие сте хора от НОВАТА РЕАЛНОСТ. Все повече ще осъзнавате това и съзнанието ви завинаги ще се раздели с триизмерното пространство. Това е Планета на свободния избор и затова нещата бяха непредсказуеми. Сега новите реалности са факт благодарение на многото подходящи избори, които бяха направени от голяма част човешки същества.

Планетата ви се обновява и се отърсва от всичко негативно, което спираше вашата еволюция. Вие вече живеете на планета от по-висш клас и нищо не може да обърне посоката обратно. Всички вие, които избрахте да се въплътите в това време от историята на Земята, бъдете БЛАГОСЛОВЕНИ! Вашите души избраха Земята с цел да преживеят този Преход. Това е невероятно и много рядко изживяване – то им дава възможност да изразят аспекти на Създателя, които досега беше невъзможно да се проявят в ниската вибрация. Душите ви ликуват. Те са преизпълнени с щастие заради възможността да участват в един Велик Свещен план и с участието си да подпомогнат неговото реализиране. Всички Светли Йерархии от Вселената приветстват тези Души, вашите Души. Радостта и Любовта на Вселената се изливат към Земята и тя преживява непознато щастие.

На тези хора, които още не са разбрали каква безпрецедентна промяна се случва, им казвам, че са обичани и нека забравят за чисто земните си триизмерни страхове и грижи. Пуснете в сърцата си Радостта. От вас не се иска нищо друго. Когато осъзнато заживеете в Радост, ще промените вибрацията си и ще се присъедините към Великия планетарен процес.Моля, настоявам, призовавам всички, които четете тази книга, присъединете се съзнателно към Прехода, като призовавате Махатма енергията и енергията на Богинята-Майка да протекат през вашите тела и да се вкоренят в Планетата. Не се иска нищо друго – само бъдете осъзнати проводници на Енергиите от Първоизточника, на Създателя на този Космически ден!
МОИ ОБИЧНИ ЗЕМНИ ХОРА,
ИЗПЪЛНЕТЕ СЕ С НОВИТЕ ЕНЕРГИИ!

РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ТОЗИ ПРИЗИВ!

ОБОЖАВАЙТЕ НАШАТА ПРЕКРАСНА ЗЕМЯ!
АЗ, САНАТ КУМАРА,

ЛОГОСЪТ НА ТАЗИ ПЛАНЕТА,

ВСЕКИ МИГ ВИ ИЗПРАЩАМ

БЕЗМЕРНАТА СИ ЛЮБОВ!


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница