Багрина кларк новата земя – обител на радостта


Ти си Христовото Съзнаниестраница5/16
Дата22.07.2016
Размер3.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Ти си Христовото Съзнание

Иисус, на еврейски Йешуа, е символ. Той означава един принцип, който съдържа в себе си творческите сили, позитивните сили, които създават; Той съдържа в себе си онази формативна сила, която сглобява, която съгражда туй, великото съзнание, което ражда хармонията и туря в ред и порядък всичко.

Учителя
ВЕЛИКИЯТ ПРИЗИВ
Нека Силите на Светлината да донесат

просветление на човечеството.

Нека Духът на Мира се разпростре навред.

Нека хората с добра воля навсякъде

се срещнат в дух на сътрудничество.

Нека опрощение от страна на всички хора

бъде основният принцип в наше време.

Нека сила съпътства усилията на Великите.

Нека да бъде така и ни помогне

да изпълним своя дял.
Нека се появи Богът на Освобождението.

Нека Той подкрепи човешкия род.

Нека излезе напред

Ездачът от Тайното място

И идвайки да спаси.

Излез напред, О, Могъщи.

Нека душите на хората се събудят

за Светлината

и нека те се изправят с обща цел.

И нека Бог обяви:

Дойде краят на злочестините!

Излез напред, О, Могъщи.

Удари часът на служене на

спасителната сила.

Нека тя се разпростре навсякъде, О, Могъщи.

Нека Светлината, Любовта, Силата и

Смъртта осъществят целта на Идващия.

ВОЛЯТА за спасение е налице.

ЛЮБОВТА, необходима за извършване

на работата,

е широко разпространена.
ДЕЙСТВЕНАТА ПОМОЩ на всички,

знаещи истината, е също налице.

Излез напред, О, Могъщи, и съчетай и трите.

Изгради велика защитна стена.

Властта на злото

трябва да приключи вече.
От извора на Светлината в Ума на Бога

нека Светлина струи в умовете на хората.

Нека Светлината слезе на Земята.

От извора на Любовта в Сърцето на Бога,

нека любов струи в сърцата на хората.

Нека Христос се завърне на Земята.

От центъра, където е позната

Волята на Бога,

нека цел ръководи малките човешки воли.

Целта, която Учителите знаят

и на която служат.

От центъра, наричан Род човешки,

нека на Любовта и Светлината

промисълът се изпълни,

и нека той да запечата портата,

зад която обитава злото.

Нека Светлина, Любов и Силата

възстановят Промисъла на Земята.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ИЗЯВЛЕНИЕТО

НА ВЕЛИКИЯ ПОСВЕТЕН ДЖУАЛ КХУЛ –

ТИБЕТЕЦА
Достатъчно е да се каже, че аз съм тибетец и последовател на определено ниво… Живея във физическо тяло на тибетската граница като другите хора и понякога, когато другите ми задължения позволяват това (от екзотерична глед­на точка), ръководя голяма група тибетски лами… Тези, с които ме свързва работата на Йерархията (всички истински последователи са свързани с тази работа), ме знаят с още едно име и длъжност.

Аз съм ваш брат и вървя по пътеката малко повече от средния ученик, и по този начин съм поел повече отговорности. Напредвал съм с бор­ба и сражения, за да достигна до повече Светлина, отколкото аспиранта, четящ това изявление, и по тази причина трябва да действам като предавател на Светлина, без значение каква е цената… Моята работа е да преподавам и раз­пространявам знанията на Неостаряващата Мъдрост, там където намеря отклик, и правя това от много години…

Книгите, които съм написал, изпращам, без да изисквам те да бъдат приети… Ако те представят истината по такъв начин, че да следва естествено от онова, което предлагат световните учения, ако дадената информация издига стре­межа и волята за служене от нивото на емо­циите до нивото на ума (нивото, на което могат да бъдат намерени Учителите), тогава те ще са изпълнили своята цел. Ако съдържаното Учение предизвиква отклик в просветления ум на работещия в света и породи проблясък на неговата интуиция, тогава то нека бъде прието. Но в противен случай – не.

Преди известно време дадох на света, следвайки инструкциите на Христос, Призив, предназначен да предизвика определени велики събития. Те са: 1. Обливане на човечеството с Любов и Светлина, идващи от Шамбала. 2. Апел към Христос, Ръководител на Йерархията, да се появи отново. 3. Установяване на Божествения План на Земята, който трябва да се осъществи от самото човечество.

Тези три събития са близко и според Божест­веното Намерение трябва да се реализират в известна степен преди повторната поява на Христос. Установяването на правилни човешки отношения е непосредствената задача. Те са она­зи фаза от Плана на Любовта и Светлината, на която човечеството може най-лесно да от­кликне и към която то вече проявява чувство за отговорност.

Хората от света отделят малко внимание на призоваването. През вековете обаче призоваващият повик на човечеството е достигнал до Йерархията и е имал отговор…

Сега Великият Призив, както е използван от самата Йерархия, е даден на света… Уникалността на Призива е в това, че той всъщност е един велик метод за интеграция. Той свързва Отеца, Христос и човечеството в едно велико взаимоотношение… Великият Призив свързва Волята на Отеца (или на Шамбала), Любовта на Йерархията и служенето на човечеството в един голям триъгълник на енергиите. Запечатването на вратата, зад която обитава злото, и осъществяването чрез Божията Сила, освободена чрез Призива, на Плана на Любовта и Светлината… Когато призоваваме Ума на Бога, като казваме: „Нека Светлина струи в умовете на хората, нека Светлината слезе на Земята“, ние изразяваме гласно една от великите нужди на човечеството и ако призивите и молитвите въобще имат някакъв смисъл, то отговорът е безспорен и сигурен. Когато във всички хора, във всички времена, във всяка епоха и във всяка ситуация откриваме подтика да се от­прави призив към невидимия Духовен Център, то е съвсем несъмнено, че такъв Център съществува. Призоваването е старо като хълмовете, старо като самото човечество; следователно за полезността му и за потенциала му не са необходими други аргументи.

Призивът, даден ни наскоро от Йерархията, е СВЕТОВНА МОЛИТВА; при нея няма лично обръщение или временен умоляващ порив; той изразява нуждата на човечеството и преминава през всички трудности, съмнения и въпроси – право към Ума и Сърцето на Единия, в Когото живеем, движим се и съществуваме, Единият, който остава с нас до края на самото време и докато „последният уморен пътник е намерил пътя към дома си“.

Призивът изразява основните нужди на човечеството от Светлина и Любов, от разбиране на Божествената Воля и от прекратяване на злото.

Този Призив вече е постигнал толкова много за промяната на световните дела – много повече отколкото е видно за очите ни. Остава още много да се свърши. Бих помолил всички ученици, всички хора на добрата воля и всички участващи в дейността на Триъгълниците и съдействащи за изграждането на мрежата на Светлината и на Добрата Воля, да направят всич­ко възможно за разпространението и използването на Призива.

Призивът е изпратен от обединените Ашрами на Учителите от цялата Йерархия; използва се от нейните Членове постоянно, прецизно и с мощ. Той ще послужи за интегрирането на двата велики центъра: Йерархията и човечеството, и за тяхното свързване по нов и динамичен начин към „Центъра, където е позната Волята на Бога“.

По тази причина аз ви моля през следващите години да подготвите, да използвате и да разпространявате Призива и да го направите едно значително дело.“

В книгата Новата поява на Христос Учителят Джуал Кхул твърди, че този призив, съдържащ древни Думи на Силата и поради това притежаващ изключителна мощ, може да стане за Новата световна религия това, което е „Отче наш“ за християнството… Преди неговото огласяване, той е бил произнасян само от най-въз­вишените и духовни Същества. Първата строфа е дадена през 1935 г, втората – през 1940, а третата – през 1945. За пръв път е била огласена публично по време на юнското пълнолуние през 1945 година.

МАНТРА НА ДЖУАЛ КХУЛ
Аз съм Душата,

Аз съм Светлината Божествена,

Аз съм Любов,

Аз съм Воля,

Аз съм оформен замисъл.
Мантрата е предназначена да помогне за активирането на вашата Душа и Висш Аз. Това е една от най-мощните мантри на Великото Бяло Братство.

ТИ СИ ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ –

ИСТИНА Е
Озаглавихме тази част от книгата Ти си Христовото Съзнание поради една причина – вие, земните хора, сте носители на това Съзнание от Сътворението на Света. Всички Души при излизането си от Първоизточника са Светлина с най-висока вибрация. Това означава, че те са носители на Безусловната Любов и на Божествените Идеи. Те са посланици на Създателя във всички сфери на Сътворението. В тази кни­га, макар и в много опростен вид, има обяс­нения за образуването на световете и на Висшите Йерархии.

Понижаването на вибрацията на Първичната Светлина създаде все по-плътни светове. Ма­те­риалните светове са с много слаба Светлина. В своето странстване през световете много Души населиха и физическите зони. Тъй като те запазват своята първична висока вибрация, която е несъвместима с плътната материя, им е необходим физически носител, за да могат да пребивават в тези светове. Такъв носител е физическият човек. Човешкото тя­ло и човешката личност са инструменти, които Ду­ша­та използва за отварянето на Божествените си заложби и реализирането на Божествените Идеи. Планът на Създателя не е включвал създаването на тол­кова плътна материя. Това се е случило поради на­рушаването на хармонията от Строителите при комбинацията на Първичните Божествени енергии. (Този въпрос е разгледан подробно в книгата Повярвай – ти си Светлина.10

Първичната Светлина е закодирана в Душите. Тя не е изчезнала – само е капсулирана. Отварянето на капсулата е мисия на спасителната енергия (Христовата енергия). Христос е колективно съзнание, енергия от сферите на Светлината. Тя беше внесена на Земята от Йешуа, ара­мейското име на Иисус, за да събуди човешкото съзнание и да го из­веде от погрешната посока, която го свързваше все повече с тъмнината. В превод Христос означава, посветен, помазаният да бъде цар, месия. Евреите погрешно са разбрали мисията на Иисус и са му вменили ролята на спасител от римляните. В следващата тема ще прочетете обяснението на самия Йешуа, човешкия аспект на Учителя Иисус.

След като човечеството е слязло на атомно ни­во, е било наложително да бъде подпомогнато чрез могъща спасителна енергия от Светлина и Любов. Тази енергия олицетворява Божествено­то Съзнание. Тя постепенно навлиза в по-нис­ки­те светове и из­пълва човешкото жизнено пространство. Тя про­никва вашия свят и вие сте потопени в нея – както отвън, така и отвътре. Ролята на тази Христова, спа­­сителна, енергия е да отключи сърдечната чакра на Планетата, както и сърдечната чакра на всеки човек. Така ще бъде освободена Любовта, на която изконно сте носители. Притежавайки Любовта в сър­цата си и Първичната Светлина в Душите си, вие сте носители на Христовото Съзнание – на Божествената Светлина и Любов. Вие притежавате всичките Божествени ценности, които Божествените Идеи изразяват. Употребяваме думата „Божествен“ в смисъл на произтичащ от Първоизточника, от Върховния Сътворител. Понятието „бог“ в човешкото разбиране е много широко и неуточнено. По принцип Бог Е Всичко, Което Е. Всичко се съдържа в Него. Вие – също. Бог е Космическият За­кон, чрез който е създадено Мирозданието. Изразителите на Вис­шия Закон, Висшите Йерархии, са съпричастни към вашите жизнени програми и към молитвите ви. В далечните времена, когато на Земята са идвали представители на по-висши цивилизации, земните хора са ги нарекли „бог“– в превод, „човекът, който дойде от Небето“. С течение на времето това понятие е започнало да означава Всевишния, Всемогъщия, т.е., Първата Причина, Сътворителя на Мирозданието.

За много хора е трудно да приемат, че всъщност не им „говори“ Бог, т.е. Космическият закон, цялата всеобхватност от Божествени енергии и съ­зи­да­телни космически закони. Някакъв аспект от Бо­­­жеств­ените енергии като представител на по-вис­­ши йерархии безспорно участва в съдбите на хо­рата. Знаете, че има Духовни во­дачи, Ангелска йерархия и други Висши същности, които са съпричастни към живота на земните хора. В момента в етерно въплъщение присъства Христос Майтрея, Спасителят. Майтрея е на Земята от 2,600 години. Това не е въплъщение на Учителя Иисус, познат като Иисус Христос. Впуснахме се в това отклонение, за да излезете от втълпените ви от религиите неправилни внушения.

Христовото Съзнание е висша енергия, която не се интересува каква религия изповядвате и в какво вярвате. Както вашето планетарно Слънце огрява цялата Земя и всички хора, без да ги дели на християни, мюсюлмани, юдеи и всякакви други, така Христовото Съзнание, като могъща Божествена енергия, прониква в цялата ви Планета и във всички човешки умове и сърца. Проблемът на това Съзнание е, че еволюцията на хората е различ­на, те са с различна степен на отвореност и готовност да приемат тази отключваща енергия. Тя ви обгръща и е вътре у вас, защото сте носители на Божествения атом, на Божествената искра, свързва ви с вашата изконна Божественост.

Всички религии разказват историята за Мла­денеца, който се е родил на 25 декември, за да спаси света. Според проучванията тя води началото си от Египет. Знам, че хората, които са силно привързани към това, което ги учи църквата, тук доста ще се смутят. Моля ви, разберете ме правилно, не се умаловажава ролята на Великия Посветен, Учителя Иисус. Нещата са много по-дълбоки от разказваната история. Търсейки Истината, човек неминуемо претърпява разочарования. Горчиво е, когато нещата, в които упорито е вярвал, се окажат други. Всеки е свободен да избере между Истината и вярванията си. Никой не насилва вашата свободна воля. Животът е низ от постоянни избори и те определят събитията в бъдещето ви. Не е ли по-добре да се излекувате от заблудата? И като се излекувате от нея, да дишате свободно, без да бъдете плашени и насилвани да вярвате в догми. Чрез собствения си избор ще управлявате живота си и късче по късче ще откривате Истината. „Истината ще ви направи свободни!“ Добре познавате този Иисусов завет. Възможно ли е събрание на избрани от властта служители на църквата да определя някого за „божествен“ и да го обявява за Син на Бога? Вие всички сте Синове Божии – нали вече го знаете?! И Самият Той, Пратеникът на Светлината, ви е казал, че и вие можете да правите нещата, които Той прави, че и по-големи!

Сега е времето за постигане на разширено съзнание и за повишаване на вибрациите – планетарни и човешки. За Великия Преход, в който сте участници, ще говорим много в тази книга. Излезте от миналото и разберете какво се случва СЕГА на Планетата ви и с вас самите. Това са най-великите времена – до Земята за пръв път директно достигат енергиите на Първоизточника чрез Неговите два принципа: на Бащата (Махатма) и на Богинята-Майка (Ра Менора). Призвани сте да участвате в този велик процес, като съзнателно станете проводници на тези енергии и ги вкорените в Планетата си. Това най-велико събитие от историята на Земята се случи поради започналото повишаване на планетарните вибрациите и заради вашето участие в ускоряването на честотите. Призвани сте и да създадете на Планетата си хармония между тези две Свещени енергии на Първосъздателя. По-нататък в книгата ще разберете как можете да направите това.

Тъй като вие сте носители на Божествената Свет­лина и на Божествената Любов и сте изразители на Христовото Съзнание, светът може да се из­пълни със Светлина и Любов. Сега е времето – превъртете ключа на сърцата си и пуснете Любовта и Светлината да излязат на свобода и да изпълнят земния живот.

Осъзнайте величието на момента. Осъзнайте защо сте избрали да дойдете на Земята точно в това време. Приемете с радост великите промени, които сега се случват на Земята. Участвайте осъзнато в тях. Оставете страховете и старите си вярвания в третото измерение, за да почувствате ВЕЛИКАТА ПРОМЯНА!

АЗ, ХРИСТОС МАЙТРЕЯ,

СЪМ ТУК И СЕГА
Здравейте! Аз съм пряк Служител на Създателя. Оглавявам земното Духовно Правителство. Познат съм като Господ Майтрея, като Христос Майтрея (НЕ Иисус Христос), Лорд Майтрея и Вла­­диката на Шамбала, Повелител на Ангелите и на човеците. Носител съм на Христовата енергия – тя е израз на Светлината, на Любовта и Братството, на любещото съзнание на Висшия Аз. И съм 35–ият Аватар на Христовото Съзнание.

Някои от вас са чували за мен, други – не. За хо­рата, които за пръв път се докосват до такъв тип ин­формация, ще дам някои основни разяснения. Участвам във Висшата земна йерархия от 600 г. пр. н.е., когато заместих Буда Гуатама. Тя съставя Духовното правителство на Планетата и се намира в етерното пространство над Земята. Поддържам Енергията на Христовото Съзнание. Отдавна я внедрявам във вашите сърца и чакам да я приемете. Времето за формиране на сърдечната култура е СЕГА. Сърдечната ви чакра разцъфтява и в единение с тимусната ви жлеза и гърлената чакра се образува космическото сърце. Там е средоточието на ЛЮБОВТА и там става срещата между интелигентността и духовността.

Всичко, което се случва в Галактиката и на Земята, е строго контролирано. Нивата между Първоизточника и Планетата са 352 и са пронизани от Дванадесет лъча*, които произтичат от Първоизточ­ника. Всеки Лъч е носител на спе­цифична енергия и изразява определен аспект на Създателя. Лъчите биват внедрявани в различните нива, включително и на Земята. Съществува Висш Съвет на Дванадесетте Мъдреци, който транслира енергията на Лъчите до Земята. Аз съм изразител на аспекта на Втори лъч – Лъча на Любовта и Божията Мъдрост. Всеки Христос работи с този Лъч. Нека изясня, че Христос означава Велик Посветен, Световен Учител, отговорен за човешките съдби, на който е въз­ложено ръководството за духовното раз­витие. Задача на всеки Христос е да помогне на хората да осъзнаят своята Божественост и да разширят съзнанието си, достигайки степен на Христово Съзнание. Аз с радост подкрепям всеки човек, кой­то се стреми към духовно пробуждане и усъвършенстване. Без значение са неговата вяра и принадлежност към което и да било вероизповедание.

Духовното Земно Правителство е съставено от високопосветени Аватари (служители, дошли по собствена воля да работят за издигане на човечеството), от Великите Учители на Светлината, които съставят Бялото Братство. Тяхната еволюция е еволюция на Свободните Духове, ос­вободени от кармата; Духове, стигнали до Ис­тината. Те ръководят еволюцията на земното чо­вечество от 18 милиона години, когато е поставено началото на Висшата Йерархия. Тогава Санат Кумара, настоящият Логос (Управител) на Планетата, се въплъти в етерно тяло, за да бъде реализиран Божественият План за развитието на Земята. Под името Вивамус е известен Висшият Аз на Санат Кумара. Той ви разказва за себе си в края на книгата. Заедно с мен действат още шестима Висши Пратеници, наречени „буди“. Важна роля играят и Господарите на кармата в Слънчевата система, които са четирима. Те определят видовете човешка карма – индивидуална, групова, национална и расова. На тях е поверено воденето на Книгата на живота, или Акашовите записи. Чрез трите пър­ви Божествени Лъча се управляват расата, религията и цивилизацията. Това са Божествените аспекти Воля-Мо­гъщество, Любов-Мъдрост и Действащо Познание.

В Йерархията участват още много Посветени, които ръководят различни направления в земния живот. Известни са ви Буда, Кришна, Христос Иисус, Ел Мория, Кут Хуми, Джуал Кхул - Тибетеца, Михаил, както и имената на много висши служители, които се въплъщаваха директно на Земята, за да бъдат носители на прогреса. По име вие познавате част от тях Хермес, Орфей, Мойсей, Зороастър, Соломон, Конфуций, Лао-дзе, Платон, Мохамед, Аполоний Тиански, Франциск Азиски, Джордано Бруно, Галилей, Жанна Д`Арк, Св. Тереза, Сен-Жермен, Ломоносов, Рамакришна, Вивекананда, Блаватска, семейство Рьорих, Учителя Беисà Дунò, доскоро въплътения Сай Баба и много други, за които не сте чували.

Духовното Правителство на Земята се намира в етерната зона над пустинята Гоби, в Шамбала. Това не е митична страна, както някои си мислят, а прелестна долина в Хималаите, заобиколена от високи заледени върхове. Пазена е от енергийна ограда и е недостъпна за обикновените човеци. Бих ви казал, че това е Духовният Център на Планетата, Духовното ù Сърце, Центърът на равновесието, обиталището на Великите Учители от Великото Бяло Братство. Както някои от вас знаят от книгите на Великата Посветена, Блаватска, нашият Център е връзката между Земята, Слънчевата система и Космоса като цяло. Шамбала е уникална. По дру­гите планети не съществува такъв Център. Причината е, че сега в Слънчевата система зем­ни­те хора най-много се нуждаят от духовна помощ и строг контрол.

Повечето от Белите Братя са в етерни тела, с раз­лична плътност. Това им дава възможност да издържат големите напрежения и натоварвания в извършването на Мисията им, свързана с Планетата и Космоса. Създаването на държавите, напредъкът в изкуството, науката, философията и религиите се дължи на прякото участие на Посветените, които периодично напускат Шамбала и се явяват сред хората във физически облик, за да повдигат съзнанието им и да придвижват човешката еволюция. В най-тежките времена от Шамбала се изпраща Вестоносец с предложение за помощ, за да бъде облекчена кармата на даден народ или на част от човечеството. В Шамбала са запазени постиженията на Лемурия и Атлантида и се използва техника, непозната на днешното човечество.

След тези обяснителни бележки искам да се върна на актуалната тема Христовото Съзнание. До идването на Великия Космически Пратеник Иисус (известен ви като Иисус Христос) тази спасителна енергия беше достигнала до етерния план на Земята. Изчаквахме земната цивилизация да стане готова за интегрирането ù. Когато Слънчевият Логос прецени, че Христовата Енергия трябва вече да проникне до самата физическа Земя, беше изпратен Аватарът Иисус. Той прие трудната мисия да се въплъти във физическо тяло и чрез Божественото Слово да внедри тази енергия на Планетата. Чрез Човека Иисус работеше Христовата Енергия. Този висок Космически Учител започна да излъчва тази спасителна енергия чрез Слово, подходящо за степента на еволюция на тогавашните хора (първи век от новата ера). Притчите Му внасяха Висшата Енергия на Спасението. Тя беше изпълнена със Светлина от по-висока октава, с по-висока честота на вибриране и с Безусловната Любов на Висшите Йерархии и на Създателя на този Космически ден. Нейното предназначение беше да подкрепя човешката еволюция. Тя пронизваше пространството и глобалното човешко подсъзнание. ВСЕОБЩА ЛЮ­БОВ И БРАТСТВО това беше в основата на Спа­сителното Учение.

Великият Посветен Иисус дойде като мое под­крепление. Чрез присъствието си на Земята създаде връзка с етерния план и свали част от тази енергия, отваряйки канали, по които тя да навлиза в земното пространство. Той успя да я доведе до Земята пося семето ù, за да може тя да нараства и човешката еволюция да продължи. Светлината се усили и Божествените идеи доближиха Планетата. Хората още не бяха готови да я приемат, но Енергията на Христовото Съзнание все пак беше внесена в земното пространство и не можеше да изчезне. Макар да не беше достатъчно разбрано, Словото на Иисус работеше на подсъзнателно ниво и постепенно настройваше хората да се обръщат към духовната си същност. Човешкото съзнание пос­­тепенно се просветляваше и отваряше духовните си центрове. Това подготви земното глобално съзнание за приемането на енергиите на Водолея. Желязната епоха, Кали Юга, беше тъмна, но чрез усилията на Учителите и на Посветените и чрез слизането на Иисус Христос в земно тяло човечеството приемаше все повече Светлина. Днес то достигна до Космическото Утро бяха необ­ходими две хиляди години.

Двадесети век беше времето, в което Утрото ясно се прояви чрез следващия Миров Учител Беинсà Дунò (познат като Петър Дънов, 1864–1944 г.), носител и изразител чрез СЛОВО на знанието и идеите на Космическото Бяло Братство. Могъщото знание, което Той преподава 22 години, владее вече човешките умове и стремежи почти по цялата Планета. Въплъщавайки това Слово на Земята, Учителят Беинсà Дунò (транскрипция от Свещения протоезик ватански – този, който предава Доброто чрез Слово) усили Христовия импулс и направи земното пространство напълно достъпно за Енергиите на Първосъздателя, Сътворителя на Мирозданието.

Чрез Христовото Съзнание дълго беше подготвян път за Енергията на двата Принципа на Първоизточника (на Бога и Богинята-Майка, или Махатма и Ра Менора), която сега за пръв път достигна до Планетата. Древните Посветени и Висшите йерархии знаеха Божествения план за Земята и че Енергията на Христовото Съзнание няма да се загуби и ще се изпълни Програмата на Създателя на този Космически Ден.

Сега пространствените канали са вече отворени и Висшите енергии са насочени към Земята. Истинското духовно събитие, което променя Планетата и разширява човешкото съзнание, е покачването на вибрационните честоти. Преминаването към четвъртото измерение стана възможно поради увеличаването на просветлените хора по цялата Планета. И ето го ЧУДОТО – за пръв път Енергиите на Първоизточника докоснаха самата Планета!

Аз, Майтрея, съм щастлив да видя тази Енергия да преминава през все повече земни хора, да се вкоренява в Земята и в глобалното човешко съзнание. Великият Преход е в ход и вече ни­що не може да го спре!

Моят призив е да бъдете осъзнати проводници на Новите Енергии, да бъдете осъществители на Великия Преход!


* * * * * * *

Ето в съкратен вариант характеристиките на

Лъчите, дадени от Посветения Джуал Кхул.


Първи лъч ( Пламък) Лъчът на Божествената воля. Проправя пътя и разрушава старата форма, за да може да се развие новата. Това е една от характеристиките на Създателя. Първи Лъч е мощна, всепроникваща енергия, подкрепяща лидерството. Изпълва човека с решителност и способност да бъде лидер. Сега той е силно фокусиран в Земята. В периоди на трансформация хората интегрират в себе си този Лъч. Планетарната Йерархия насочва Лъчите, т.е. те идват чрез Шамбала или чрез Санат Кумара (Планетарния Логос). Символизиран е от червената светлина.. Учителят, който го ръководи и разпространява, е Ману. Логото на Първи Лъч е: Аз сътворявам и унищожавам формата. Формата изчезва, Душата остава.

Втори Лъч Лъчът на Любовта – Мъдростта. Повечето въплътени Учители са изразители на Втори Лъч. Буда е въплътил аспекта на Мъдростта, Христос – на Любовта. Синята Светлина на Мъдростта, проникната от нежността на Любовта, са допълващи се качества на Втория Пламък. Хората, които имат стремеж към духовното, изразяват този Пламък. Учителят Майтрея е световният Аватар на Христовото Съзнаниe. Висшите ментални области се достигат чрез Втори Лъч. Земята е на нивото на Втори Лъч, но след като Планетата достигна четвърто измерение, доминиращи лъчи на Новата епоха са Първи и Дванадесети Лъч. Символизиран е от светло розово и светло синьо. Логото на Втори Лъч е: Аз Съм Любовта и прониквам всеки атом в Проявлението.

Трети Лъч Лъчът на Активната интелигентност. Характеризира се с неизчерпаема практичност. Смисълът на този Лъч е да се научат земните уроци и така да се осъществи Космическият план на Създателя. Енергията на Трети Лъч е организаторът. Отговорен за този Лъч е Учителят Серапис Бей. Жълтата светлина символизира Трети Лъч. Логото му е: След мен върви всичко, Аз организирам Потока.

Четвърти Лъч Лъчът на Хармонията, постигната чрез Конфликт. През него Ангелското съзнание навлиза в проявената Вселена. Хората на Четвърти Лъч минават през вътрешни конфликти и са много свързани със Земята. Цветът му е зелен. Учителят Паул е отговорен за Четвърти Лъч. Логото е: Аз преживявам и превръщам всичко в Хармония.

Пети Лъч Лъчът на Чистата интелигентност и Конкретното познание. Чрез този Лъч действат всички велики учени. Чрез него се насочват научните открития на днешното време. Петият Лъч има отношение към менталното тяло и балансира емоционалното. Глава на Петия Пламък е Учителят Хиларион. Цветът му е оранжев. Логото е: Аз синтезирам електричните енергии, познавам и управлявам атома.

Шести Лъч Лъчът на Идеализма и Отдаването. Той доминира на Земята в последните 2 хиляди години. Силно е изразен в Християнската религия и култура. Фокусира хората в търсенето на пътя. Може да ви направи вярващ, но и да ви доведе до фанатизъм. Ръководител на този Лъч е Учителят Иисус. Цветът му е индигово синьо.

Лого: Аз прекратявам желанията, отивам отвъд и се отдавам на Аз Съм.

Седми Лъч Вратата към Новата епоха. Прочиства тежките енергии на миналото и трансформира енергията в по-фина вибрация. Учителят отговорен за Седми Лъч е Ракоци, познат и като Сен Жермен. Той се занимава с енергийните полета на Земята и проблемните области. Цвят виолетов. Работете с Виолетовия Пламък. Лого: Аз трансформирам себе си в Перфектност. Аз става Бог“.
Каталог: 01-Bulgarian -> 15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Слънце след буря Георги Томалевски Есета същност на изкуството
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Изис и озирис
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Орфей и европа (София – 2000, издателство хрикер) Познай себе си и ти ще познаеш Вселената и Боговете! Орфей легенда ли е орфей?
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Omraam mikhael aivanhow
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Никол Данева
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Лекция: Енигма за чашата. Ііир: Пътят на Христос. Свещената река идеята е от Боян Мага, ръководител на


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница