Балканкар заря” ад „Балканкар заря”страница10/12
Дата28.04.2017
Размер1.42 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Забележка: Към настоящия момент от “Балканкар ЗАРЯ” АД са закупени 5 лиценза SAP на обща стойност 14,208, при предварителен бюджет от около 48,000 за лицензи.

IV.3.2.4. Проекти Машини за плазмено рязане, Оборудване на заваръчни постове, Вертикална пробиваща машина с цифрово управление, Бояджийна инсталация
Освен по-горе посочените и подробно описани проекти „Балканкар ЗАРЯ” АД предвижда да инвестира в следните машини, съоръжения и оборудване през 2007 г.:


 • закупуване и инсталиране на машини за плазмено рязане (CNC маса) – предвиден размер на инвестицията 160 хил. лева;

 • закупуване на оборудване на заваръчни постове - предвиден размер на инвестицията 140 хил. лева;

 • закупуване и инсталиране вертикална пробиваща машина с цифрово управление - предвиден размер на инвестицията 60 хил. лева;

 • изграждане и оборудване на бояджийна инсталация (отделна бояджийна инсталация с решения за грундиране; няма да е част от съществуващата полимерна прахова бояджийна инсталация, въведена в експлоатация през 2004 г.) - предвиден размер на инвестицията 120 хил. лева.

Целите на тези инвестиции са: • повишаване на ефективността на производствения процес; създаване на възможност за ускоряване на някои производствени процеси като по този начин се синхронизира и оптимизира работата на отделните звена и се преодоляват т.нар. „тесни места” в производството, които неминуемо се появяват вследствие на разширяване на производството; постигане на по-голяма гъвкавост и диверсификация на диаметъра на произвежданите колела и джанти (някои от съществуващите линии са на твърда настройка и работят само на един размер);

 • подобряване на качеството на продукцията в съответствие с постепенно повишаващите се изисквания на клиентите;

Заложените в инвестиционната програма цели се постигат чрез: спестяване на време благодарение на високата скорост на рязане и пробиване, в сравнение с другите технологии (автогенно рязане, вибрационно пробиване, например); отсъствие или незначително деформиране на изделието, постигнато благодарение на високата скорост на рязане и пробиване и фокусиране на плазмена светлинна дъга, водещи до минимално предаване на топлина върху изделието; ниски експлоатационни разходи; енергоспестяване.


В момента „Балканкар ЗАРЯ” АД преговаря с потенциални изпълнители относно конкретните параметри на посочените машини, съоръжения и инсталации и поради тази причина все още не могат да бъдат предоставени данни за разходите и точни срокове за реализация на проектите.
Планираните основни етапи на изпълнение на проектите са:

1. Договаряне с потенциалните изпълнители;

2. Възлагане на изпълнението;

3. Изпълнение;

4. Приемане (одобрение) на изпълнението;

5. Пускане в експлоатация.


  Предвижданите условия на плащане са както следва:

    30% - при възлагане на изпълнението (подписване на договор);

    30% - при 50% от срока на изпълнение (6-ти месец);

    35% - при приемане (одобрение) на изпълнението;

    5% - след пускане в експлоатация

 Източниците за финансиране на описаните инвестиционни проекти са привлечени средства (основно средства от настоящата облигационна емисия) и собствени средства.


IV.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЕНИТЕ ПРОГНОЗИ

Представената информация в настоящата точка има прогнозен характер, като при изготвянето й е използван принципа на консерватизма, с цел представените модели да отразяват песимистичните варианти на развитие. Информацията, твърденията и проекциите в настоящата точка са базирани на основни допускания, касаещи цялостната бъдеща икономическа среда, динамиката в индустрията, цени на суровини и т.н. Макар и тези проекции и допускания да са изготвени с необходимите усилия и старание, няма гаранция, че емитента няма да бъде предмет на условия различни от използваните при изготвянето на прогнозите. В този смисъл, представените прогнози са само с ориентировъчен характер.


IV.4.1. ОСНОВНИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НА БАЗАТА НА КОИТО СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВИЖДАНИЯТА, ОЦЕНКИТЕ И ПРОГНОЗИТЕ НА ЕМИТЕНТА

Прогнозната финансова информация е съставена на база на следните предположения:

 • прогнозната финансова информация за дейността на „Балканкар ЗАРЯ” АД е представена в счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал, изготвени съгласно Международните стандарти за финансови отчети и счетоводната политика на Дружеството;

 • развитието на дейността на „Балканкар ЗАРЯ” АД е прогнозирано на база на историческите резултати от представянето на Дружеството;

 • прогнозата обхваща периода 2007-2009 г.;

 • запазва се основната дейност на „Балканкар ЗАРЯ” АД;

 • прогнозната финансова информация е представена на неконсолидирана база;

 • финансовите резултати отчитат погасяване на задълженията към „Българска Пощенска Банка” АД и „КВК Инвест” АД със средства от настоящата облигационна емисия;

 • финансовите резултати отчитат реализиране на предвидените инвестиции (инвестиране в нови ДМА и обновяване на съществуващите ДМА, както и придобиване на дружества от сектора или от свързани с производството на колела и джанти сектори) от страна на „Балканкар ЗАРЯ” АД, които ще бъдат финансиране със средства от емисията и собствени средства;

 • увеличението на приходите от продажби за периода 2007 – 2009 г. ще се дължи на увеличаване на обема на произведената и продадена продукция, както и на добавянето на нови продукти (колела 20”-24”) в продуктовата гама на „Балканкар ЗАРЯ” АД. Прогнозата на приходите от продажби е извършена на база вътрешни разчети на Дружеството, въз основа на поръчки от клиенти и допитвания от настоящи и потенциални клиенти. Не са заложени промени в цените на продуктите. Не са заложени приходи от продажби на стоки, услуги и други, поради относително непостоянния им характер.

 • постигане на рентабилност на Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA margin) между 20% и 22% за периода 2007-2009 г.;

 • лихвеният процент по банковите кредити, които Дружеството ще ползва в бъдеще, е 7.25%;

 • стабилна макроикономическа среда, реален ръст на БВП около 5.5% годишно, средногодишна инфлация около и под 4%. Използвана е действащата през 2007 г. данъчна ставка от 10% върху печалбата. През 2007 г. и 2008 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД ще продължава да упражнява правото си да пренася данъчната загуба, формирана през предходни отчетни периоди.


Фактори, върху които Съвета на директорите на Дружеството може да оказва влияние

Това са изброените по-долу фактори, които засягат оперативната дейност и се явяват вътрешни за фирмата, т.е. които мениджърите на дружеството могат да определят със своите решения. Такива фактори са свързани с решенията за стратегическото развитие на фирмата и зависят от уменията, способностите, квалификацията и опита на управленския екип. Такива фактори, разгледани подробно по-долу, са: решението за развитие на вертикалната интеграция на дружеството, реализацията на плановете за увеличение на продажбите в различните сегменти (развиване на съществуващите дейности, разработване на нови пазарни ниши), квалификация на персонала, управление на материалните запаси, политика за реализиране на продажбите (отстъпки, отложени плащания), промяна на ценовата политика, подобрение на маркетинга и качеството на произвежданата продукция.


Фактори извън контрола на Дружеството

Това са фактори свързани със средата, в която оперира дружеството – състоянието на икономиката като цяло и пазарната среда. Такива фактори, разгледани подробно по-долу, са: макроикономическата среда, размера и ръста на пазара, законодателната рамка, инфлацията, ръст на равнището на заплатите в страната.Някои допускания, като тези за нормата на печалба зависят от фактори, част от които се явяват вътрешни за фирмата (ефективност, организационна структура, оптимизация на разходите), а друга част се явяват външни за нея – зависимостта на приходите от ръста на пазара, конкуренцията.

IV.4.1.1. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РАМКА

Макроикономическата рамка се очаква да се запази стабилна и в рамките на публикуваните прогнози в основните й измерители - инфлация, реален ръст на БВП, нива на вътрешен и външен дълг, състояние на текущата сметка и ниво на чуждестранни инвестиции, трудова заетост, и т.н.

България: Макроикономически показатели 2003-2007г.

2003

2004

2005

2006

2007

Бележки

Инфлация (м, дек.пг)

5.60%

4.00%

6.50%

6.50%

1.80%

към март 2007

Брутен вътрешен продукт (БВП - годишен реален темп на изменение, %)

5.00%

6.60%

6.20%

6.10%

НД
Външен дълг/БВП

41.80%

33.80%

25.10%

19.40%

16.80%

към февруари

2007

Текущата сметка

-5.50%

-6.60%

-12.00%

-15.80%

НД
Преки инвестиции в България, в млн. евро

1,850.5

2,735.9

3,103.3

4,104.5

НД
Безработица, кп

13.52%

12.16%

10.73%

9.12%

8.92%

към март 2007
Източник: БНБ, www.stat.bg, Министерство на финансите

Забележка: НД - няма данни

IV.4.1.2. РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДУСТРИАЛНИ КОЛЕЛА И ДЖАНТИ

Производството на индустриални колела и джанти е свързано с развитието на индустрията, строителството и селското стопанство. Във връзка с това, секторът е силно зависим от производството на индустриални, строителни и селскостопански машини и съоръжения. По данни на World Industrial Truck Statistics през 2006г. продажбите на индустриално оборудване в Европа в натурално изражение бележат ръст от 15.9% спрямо 2005г. Продажбите на индустриално оборудване в Източна Европа нарасна с 36.4% през 2006г., определяйки пазара като най-бързо растящ.Региони

2005

2006

% изменение

Европа (вкл. Турция)

304.4

352.7

15.9%

От които Източна Европа

36.5

49.8

36.4%

Северна Америка

198.1

212.9

7.5%

Азия

198.9

235.8

18.6%

От които Китай

69.1

94.2

36.3%

Световни продажби

749.4

855.2

14.1%
Продажби на индустриално оборудване (хил. бройки)

Източник: World Industrial Truck Statistics

През първото тримесечие на 2007г. продажбите на индустриално оборудване в натурално изражение отбелязаха ръст от близо 20% спрямо първото тримесечие на 2006г. На световно равнище, ръста в натурално изражение на продажбите на индустриални машини бе почти 9%.IV.4.1.3. ДРУГИ МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ И ДОПУСКАНИЯ

Чрез инвестициите в новата линия за производство на колела с по-голям диаметър и в придобиване на мажоритарен дял в Дружество от сектор, свързан с производството на колела и джанти, мениджмънта на „Балканкар ЗАРЯ” АД цели постигането на диверсификация на дейността и синергия. Диверсификацията в дейността ще се постигне в резултат на добавянето на нови продукти (колела 20”-24”) към съществуващия продуктов микс, което ще доведе и до диверсификация на клиентската база на Дружеството. От друга страна, синергията, постигната както чрез съвместното предприятие с Watts Industrial Tyres, така и чрез планираното придобиване на дружество от сектор, свързан с производството на колела, ще доведе до оптимизиране на дейността на „Балканкар ЗАРЯ” АД.

Посредством предимствата предоставени от вертикалната интеграция, Компанията ще продължи да развива и обогатява ключовите си конкурентни предимства, описани в т. III.3.Преглед на дейността от настоящия документ.

IV.4.2. ОСНОВНИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЗА ВСЕКИ ФАКТОР, КОЙТО БИ МОГЪЛ ДА ИМА СЪЩЕСТВЕН ЕФЕКТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРОГНОЗИТЕ

IV.4.2.1. ДОПУСКАНИЯ, НАПРАВЕНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ

Към средата на 2008г. мениджмънта на „Балканкар ЗАРЯ” АД планира да пусне в експлоатация новата линия за производство на колела 20”-24”. Предвижда се средната цена на колело 20”-24” да е 146.69 лева (75 евро), спрямо цена от 36.29 лева на колело на съществуващите 8”-16” колела (в прогнозния Отчет за доходите не е заложена промяна в цената на колелата за периода 2008-2009г.).Очакванията на мениджмънта, основавани на база реални запитвания от клиенти на „Балканкар ЗАРЯ” в сегмента 20”-24”, са продажбите на новите колела да достигне дял от 52.6% от общите продажби на Дружеството през 2009г..
Прогноза на Приходите от продажби на колела
2007

2008

2009

Прогноза за приходите от продажби на колела (брой)


Колела 8”-16”

140,000

161,000

172,270

Колела 20”-24”
30,000

60,000

Общо колела 8”-24”

140,000

191,000

232,270

Прогноза за приходите (хил.лева)


Колела 8”-16”

5,081

5,843

6,252

Колела 20”-24”
4,401

8,801

Общо продажби на колела 8”-24” (хил.лева)

5,081

10,243

15,053

Дял в общите продажби (%), стойностно изражение


Колела 8”-16”

84.7%

51.7%

37.4%

Колела 20”-24”

0.0%

38.9%

52.6%

Общо продажби на колела 8”-24” (%) от общите продажби

84.7%

90.6%

89.9%

IV.4.2.2. ДОПУСКАНИЯ, НАПРАВЕНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Прогнозните оперативни разходи на компанията са моделирани с няколко основни допускания: (1) увеличение на разходите за материали – в резултат на пускането в експлоатация на новата линия за производство на колела с по-голям диаметър ще доведе до повишение в потреблението на материали (основно стомана); (2) увеличение на разходите за възнаграждения (в резултат на разширяване на дейността на Дружеството и подобрение в производителността) и разходите за външни услуги (в резултат на реализиране на инвестиционната програма на Дружеството). През периода 2008-2009 очакванията са ръста на оперативните разходи (изкл. разходите за амортизации) на „Балканкар ЗАРЯ” АД да изпреварва увеличението на продажбите – през този период новата инсталация все още няма да работи на пълен капацитет; но след 2009г. темпът на нарастване на продажбите ще изпреварва този на оперативните разходи.

Размерът на амортизациите, като процент от дълготрайните активи ще се увеличи, тъй като в резултат от направените инвестиции, делът на земите и сградите, които са с по-ниска амортизационна норма, ще се намали.

IV.4.2.3. ДОПУСКАНИЯ, НАПРАВЕНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА БАЛАНСА

Основно допускане, заложено при изготвяне на прогнозния баланс на „Балканкар ЗАРЯ” АД е свързано с подобрение на периода на държане на материалните запаси: от 258 дни през 2006г. постепенно намаляване до 120 дни след 2009 г.. Подобрението е свързано основно с разрастване на дейността на Дружеството, което се очаква да доведе до оптимизиране на материалните запаси – минималните изисквани от доставчиците на листова стомана и стоманени профили количества за доставка няма да затрудняват оперативната дейност на Дружеството като блокират оборотни средства.


Компоненти на оборотния капитал: Прогноза за периода 2007-2009

Оборотен капитал

2005

2006

2007

2008

2009

Материални запаси в дни

199

258

250

180

165

Вземания в дни

47

45

50

55

55

Задължения в дни

24

41

50

55

55

Нетен оборотен капитал в дни (Cash conversion cycle)

222

261

250

180

165Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница