Балканкар заря” ад „Балканкар заря”страница11/12
Дата28.04.2017
Размер1.42 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

IV.4.3. ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

Описание

Година

Размер хил.лв.

Забележка

Планирани Инвестиции в ДМА и ДНА


Газификация

2006-2007

560

Първи етап – приключен; предстои завършване на втори етап

Внедряване на интегрирана информационна система за управление

2007-2008

300

Подписан договор със CNT Bulgaria, партньор на SAP.

Производствена линия на 20”-24” колела

2007-2008

4 600

Етап на преговори с потенциални доставчици

Машини за плазмено рязане (CNC маса)

2007

160

Етап на преговори с потенциални доставчици

Оборудване на заваръчни постове

2007

140

Етап на преговори с потенциални доставчици

Вертикална пробиваща машина с цифрово управление

2007

60

Етап на преговори с потенциални доставчици

Бояджийна инсталация

2007

120

Отделна бояджийна инсталация с решения за грундиране

Други

2007-2008

460
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ В ДМА И ДНА
6,400
ПридобиванE на мажоритарни участия в компании

2007

3,200
ОБЩО
9,600
IV.4.4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГНОЗИТЕ
Прогнозите са надлежно изготвени на база на представените по-горе предположения и са представени в т. IV.5. ПРОГНОЗНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ. Прогнозните финансови отчети (счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал) са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, със счетоводната политика на емитента и с принципите на прилагане на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства. Прогнозните отчети са подготвени на база, която е сравнима с историческата финансова информация на Дружеството.
IV.5. ПРОГНОЗНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

IV.5. 1. ПРЕДСТОЯЩИ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ЕМИТЕНТА В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ СДЕЛКИ

Емитентът възнамерява да осъществява съществени промени в структурата си в резултат на придобиване на мажоритарно участие в дружество от сектор, свързан с производството на колела и джанти.IV.5.2. ПРОГНОЗА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА „БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД ЗА ПЕРИОДА 2007/2009.

Исторически данни

Прогнозни данни

 (хил.лева)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Нетни приходи от продажби на:

3,367

4,171

4,588

6,000

11,301

16,736

Продукция

3,286

3,921

4,188

6,000

11,301

16,736

Стоки

26

24

Услуги

3

6

63


Други

52

220

337


Общо:

3,367

4,171

4,588

6,000

11,301

16,736


Разходи по икономически елементиРазходи за материали

1,799

2,150

2,196

2,845

5,651

8,650

Разходи за външни услуги

251

336

350

450

675

776

Разходи за амортизации

193

195

233

317

602

985

Разходи за възнаграждения и осигуровки

1,339

1,278

1,087

1,228

2,231

3,158


Балансова стойност на продадени активи (без продукция)

45

62

77

40

12

30

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство

-117

269

-257

- 100

- 180

- 200

Други

535

603

227

230

656

792

Общо:

4,045

4,893

3,913

5,011

9,647

14,192


Финансови приходи/разходи (нето)

-39

-42

-116

- 482

- 554

- 607

Приходи/разходи от лихви

-20

-31

-97

- 468

- 827

- 893

Приходи от дивиденти


-

300

315

Положителни разлики/ отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментиПоложителни разлики/ отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

-8

3

-8

- 8

- 18

- 20

Други

-11

-14

-11

- 6

- 9

- 9

Общо:

-39

-42

-116

- 482

- 554

- 607


Печалба/Загуба от дейността

-717

-764

559

507

1,099

1,938

Извънредни приходи/разходи (нето)Печалба/Загуба преди облагане с данъци

-717

-764

559

507

1,099

1,938

Разходи за данъци3

-

95

194

Печалба/Загуба след облагане с данъци

-717

-764

556

507

1,004

1,744

в т.ч. за малцинствено участиеНетна печалба/загуба за периода

-717

-764

556

507

1,004

1,744


Забележка: През 2007 г. и 2008 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД продължава да упражнява правото си да пренася данъчната загуба, формирана през предходни отчетни периоди.
IV.5.3. ПРОГНОЗА ЗА РАВНИЩЕТО НА АKТИВИ И ПАСИВИ (хил.лева)

2007

2008

2009

Нетекущи (Дълготрайни) активи


Дълготрайни материални активи

6,022

7,879

7,894

Дълготрайни нематериални активи


Инвестиции

3,154

3,154

3,154

Всичко нетекущи (дълготрайни) активи

9,176

11,034

11,049

Текущи активи


Материални запаси

3,100

4,508

6,014

Вземания

1,312

2,094

2,950

Парични средства

1,070

306

392

Текущи данъчни вземания


Всичко текущи активи

5,482

6,909

9,356

ВСИЧКО АКТИВИ

14,658

17,942

20,405

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ


Собствен капитал


Основен капитал

1,322

1,322

1,322

Резерви

1,083

1,083

1,083

Неразпределена печалба

7

514

1,518

Текущ финансов резултат /печалба/

507

1,004

1,744

Всичко собствен капитал

2,919

3,923

5,667

Нетекущи пасиви


Задължения по получени банк.заеми
-

1,100

Задължения по облигационни заеми

10,757

10,757

8,964

Задължения по лизингови договори


Други дългосрочни задължения

-Пасиви по отсрочени данъци

3

-

-

Всичко нетекущи пасиви

10,760

10,757

10,064

ТЕКУЩИ ПАСИВИ


Задължения по получени банк.заеми

-

1,300

2,500

Текущи данъчни задължения


Текущи задължения

674

1,651

1,856

Задължения към персонала

305

311

317

Задължения към осигурители


Задължения към свързани предприятия


Други текущи пасиви


Общо текущи пасиви

979

3,262

4,674

ОБЩО ПАСИВИ

11,739

14,019

14,738

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ

14,658

17,942

20,405


IV.5.4. ПРОГНОЗА ЗА РАВНИЩЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ЕМИТЕНТА

2007

2008

2009

Чиста печалба

507

1,004

1,744

Амортизации

317

602

985

Промяна във вземанията

- 980

- 782

- 856

Промяна в запасите

- 702

- 1,408

- 1,506

Промяна в текущите задължения

248

978

205

Промяна в задълженията към персонала, осигурители и данъчни задължения

6

6

6

Промяна в другите текущи задължения

- 32

-

-

Промяна в задълженията към свързани предприятия

- 39

-

-

Паричен поток от оперативна дейност

- 676

400

578
-

-

-

Капиталови разходи (ДМА)

- 3,803

- 2,460

- 1,000

Покупка на инвестиции

- 3,154


-

-

-

Промяна в дългосрочния дълг

8,631

-

- 693

Промяна в краткосрочния дълг

-

1,300

1,200

Паричен поток от финансова дейност

8,631

1,300

507
-

-

-

Промяна в отсрочените данъчни пасиви и другите задължения

-

- 3

-
-

-

-

Паричен поток

999

- 763

86

Начален паричен поток

71

1,070

306

Паричен поток в края на периода

1,070

306

392

Забележка: Прогнозният отчет за паричните потоци е представен по непрекия метод, вместо използвания от Дружеството пряк метод с цел да се представи по-коректно влиянието на отделните компоненти на оборотния капитал (чието оптимизиране е важна задача пред мениджмънта на „Балканкар ЗАРЯ” АД) върху паричния поток от оперативна дейност.


IV.5.5. Прогнозен отчет за промените в Собствения капитал
Основен капитал

Резерви

Натрупани печалби/загуби

Общо

2007

Салдо в началото на отчетния период

165

3,974

- 1,727

2,412

Нетна печалба/загуба за периода507

507

Разпределение на печалбата

555
- 555

-

Покриване на загуба
- 2,289

2,289

-

Други изменения в собствения капитал

602

- 602
-

Салдо към края на отчетния период

1,322

1,083

514

2,9192008

Салдо в началото на отчетния период

1,322

1,083

514

2,919

Финансов резултат за текущия период1,004

1,004

Разпределение на печалбата

Покриване на загуба

Други изменения в собствения капитал


-

Салдо към края на отчетния период

1,322

1,083

1,518

3,9232009

Салдо в началото на отчетния период

1,322

1,083

1,518

3,923

Финансов резултат за текущия период1,744

1,744

Разпределение на печалбата


-

Покриване на загуба


-

Други изменения в собствения капитал

Салдо към края на отчетния период

1,322

1,083

3,262

5,667

IV.5.6. ПРОГНОЗНИ СТОЙНОСТИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2007

2008

2009

Марж на печалбата преди амортизации, данъци и такси (EBITDA Margin)

21.8%

20.0%

21.1%

Марж на брутната печалба (EBIT Margin)

16.5%

14.6%

15.2%

Марж на нетната чистата печалба (Net Profit Margin)

8.4%

8.9%

10.4%

Възвращаемост на собствения капитал (ROE)

19.0%

29.4%

36.4%

Възвращаемост на активите (ROA)

5.1%

6.2%

9.1%

Възвращаемост на инвестирания капитал (ROIC)

7.9%

6.8%

10.2%

Обращаемост на вземанията (Receivables TO)

7.30

6.64

6.64

Обращаемост на материалните запаси (Inventories TO)

1.46

2.03

2.21

Обращаемост на задълженията към доставчици (Payables TO)

7.30

6.64

6.64

Цикъл на обращаемост на паричните средства (Cash conversion cycle)

250

180

165

Покритие на разходите за лихви

2.08

2.33

3.17

Лихвоносен дълг/Активи (Interest Bearing Debt/Assets)

73.4%

67.2%

61.6%

Коефициент на обща задлъжнялост (Total Liabilities/Total Assets)

0.80

0.78

0.72

Текуща ликвидност (Current ratio)

5.60

2.12

2.00

Бърза ликвидност (Quick ratio)

2.43

0.74

0.72


V. ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ, ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИV.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ, ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИ

V.1.1. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО


 • Стоян Стойчев Стоев, Председател на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД

  • ЕГН: 7103038602

  • Настоящ и постоянен адрес: гр. Хасково, ул. “Гюмюрджина” 3 В

  • Образование:

   • академична степен бакалавър /British Bachelor of Art degree with Honours BA (Hons)/, като възпитаник на EUROPEAN BUSINESS SCHOOL /London/, Regent’s College в
    Обединеното Кралство, включително семестри в мадридския UNIVERSITAS
    NEBRISSENSIS, Испания и SINNEA, Болоня, Италия.

  • Професионален опит:

   • „Информационно издателски център Импулс” ЕАД („ИИЦ Импулс” ЕАД), част от икономическата група на „КВК Инвест” АД (мажоритарния собственик на „Балканкар ЗАРЯ” АД) - Председател на Съвета на директорите от м. октомври 2005 г. до момента;

   • „Балканкар ЗАРЯ” АД - председател на Съвета на директорите от
    м. юни 2005 г. до момента;

   • „Фуражи Правец” ЕАД (част от икономическата група на „КВК Инвест” АД) – Председател на Съвета на директорите от м. юли 2002 г. – до момента;

   • „Клокотница Инвест” АД - Председател на Съвета на директорите и
    изпълнителен директор от м. април 2002 г. до м.
    септември 2006 г.;

   • „КВК Инвест” АД – член на Съвета на директорите от 1999 г. до момента;

   • От март 1995г. е договорно ангажиран с развитието на маркетинговата и
    търговска дейност на Астика АД, а по-късно е назначен за старши маркетинг
    мениджър на Астика, Каменица, Плевенско пиво и Бургаско пиво и Директор
    Маркетинг за България - до септември 2000 г. • Извършвана дейност извън Емитента: член на Съвета на директорите на „КВК Инвест” АД, председател на Съвета на директорите на „Фуражи Правец” ЕАД, председател на Съвета на директорите на „ИИЦ Импулс” ЕАД, Едноличен собственик и Управител на „Торос” ЕООД.

 • Няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.
 • Венцислав Кирилов Стойнев, Член на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД

  • ЕГН: 7305012902

  • Настоящ и постоянен адрес: гр. Кюстендил, Бузлуджа 98, вх. А, ет. 2, ап. 4

  • Образование:

   • Университет по Национално и Световно Стопанство – гр. София – магистър по „Икономика на масмедиите” (1999-2003 г.)

  • Професионален опит:

   • „Балканкар ЗАРЯ” АД - Член на СД (от 2005 г. до момента)

   • “Фуражи Правец” ЕАД – Член на СД (от 2003 г. до момента)

   • „КВК Инвест” АД – Член на СД и Изпълнителен Директор (от 1999 г. до момента)

   • „Киала” ЕООД – Управител до 31.10.2006г.

 • Извършвана дейност извън Емитента: изпълнителен член на Съвета на директорите на „КВК Инвест” АД, член на Съвета на директорите на „Фуражи Правец” ЕАД.

 • Няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.
 • Евгени Димитров Стоев, Изпълнителен Член на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД

  • ЕГН: 6207241543

  • Настоящ и постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. Драган Цончев No 18, бл. 21, вх. Б

  • Образование:

   • ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий, гр. В.Търново – IV курс “Право”

   • Институт за следдипломна квалификация към УНСС гр. София – Проблеми на държавния финансово-данъчен контрол

   • ВИИ “Карл Маркс” гр. София, специалност “Икономика и управление на търговията”

  • Професионален опит:

   • ТД на НАП гр. В. Търново - Главен експерт в отдел “Управление на ресурсите” (от 01.11.2006 г. до момента);

   • ТД на НАП гр. В. Търново - Началник отдел в “Управление на ресурсите” (23.05.2006 – 01.11.2006 г.);

   • ТД на НАП гр. В. Търново - Главен инспектор по приходите в отдел “Контрол на изпълнението” (01.01.2006 – 23.05.2006 г.);

   • ТДД, гр. В. Търново - Териториален данъчен директор (02.07.2002 – 31.12.2005 г.);

   • АДВ – ТП, гр. В. Търново - Главен публичен изпълнител (14.02.2002 – 01.07.2002 г.);

   • „Север холдинг” АД, гр. В. Търново - експерт вътрешен контрол (2000-2002 г.);

   • “Служба за разкриване и предотвратяване на данъчни нарушения” за област В. Търново - Главен данъчен експерт и ръководител (1997 – 2000 г.);

   • ДФК, гр. В. Търново - Финансов ревизор (1989 – 1991 г.).

 • Не извършва дейност извън Емитента, няма участия в дружества извън тези от групата на Емитента, не участва като член на управителни или на контролни органи, прокурист, висш ръководен състав, или съдружник с неограничена отговорност в дружества извън структурата на Емитента.

 • Няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.V.1.2. ПРОКУРИСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

 • Димитър Владимиров Иванчов, Прокурист на „Балканкар ЗАРЯ” АД

  • ЕГН: 7312102888

  • Настоящ и постоянен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I” 26

  • Образование:

   • Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов – магистър по „Финансов Мениджмънт” (1994-1998 г.)

  • Професионален опит:

   • „Балканкар ЗАРЯ” АД – Прокурист (2005 до момента);

   • “Информационно-издателски Център Импулс” ЕАД - Член на СД (от 2005 г. до момента);

   • „КВК Инвест” АД – Финансов и административен мениджър (от 2003 г. до момента);

   • „Аркотроникс България” АД – главен счетоводител (2001 – 2002 г.);

   • Община Кюстендил – главен счетоводител (1999-2001 г.);

   • Община Кюстендил – счетоводител (1998-1999 г.).

 • Извършвана дейност извън Емитента: член на Съвета на директорите на “ИИЦ Импулс” ЕАД и финансов и административен мениджър на „КВК Инвест” АД.

 • Няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.


V.1.3. ДРУГИ КЛЮЧОВИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

 • Антон Кирилов Стойнев, Търговски директор на „Балканкар ЗАРЯ“ АД

  • ЕГН: 7506292847

  • Настоящ и постоянен адрес: гр. София, ул. Цар Асен 59, ап. 3

  • Образование:

   • СУ „Св. Климент Охридски“ - София, магистър по Скандинавистика: 1994- 1999

  • Професионален опит:

   • „Балканкар ЗАРЯ“ АД – Търговски директор (от 2006 г. до момента);

   • „Кредитреформ България” ООД – Ръководител на Международния отдел за кредитни справки (1999 – 2006 г.).

 • Извършвана дейност извън Емитента: член на Съвета на директорите на Уотс Заря Лимитид АД (Watts Zarya Limited).

 • Няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.

V.2. ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Стоян Стоев и Венцислав Стойнев са избрани за членове на Съвета на директорите с мандат от 5 години по решение на Общото събрание от 20.05.2005 г., вписано в търговския регистър с решение от 02.06.2005 г. по ф.д. № 1029/1996 г. на ВТОС.

Евгени Стоев е избран за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години по решение на Общото събрание от 01.06.2007 г., вписано в търговския регистър на ВТОС с решение от 06.06.2007 г. по ф.д. № 1029/1996 г. на ВТОС.

С Прокуриста на Дружеството е сключен договор, който не е ограничен със срок. Съгласно разпоредбите на Търговския закон, упълномощаването се прекратява с оттеглянето му от Дружеството и вписването на оттеглянето в търговския регистър.

Не са предвидени компенсации, които членовете на Съвета на директорите и Прокуриста биха получили при прекратяване на договорите им.

V.3. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Няма съществуващи и/или потенциални конфликти на интереси между задължения на членовете на Съвета на директорите към емитента и техни лични интереси или техни други задължения.V.4. УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ

През 2003 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД разработи и прие, и до момента спазва програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.


По-важните цели и принципи в Програмата за корпоративно управление са:

 • Еднакво третиране на всички акционери;

 • Прилагане на разбираемо и лесно гласуване на общите събрания на акционерите, постигнато чрез: (1) навременно предоставяне на информация относно датата, мястото и дневния ред на общите събрания, както и предоставяне на пълна информация за обсъжданите въпроси на – материалите за общите събрания са общодостъпни в КФН, на регулирания пазар и в самото дружество; (2) прилагане на предложения за гласуване към материалите за общите събрания; (3) своевременно уведомяване на акционерите за правилата, включително и процедурата по гласуване на общите събрания – в поканите за общите събрания се посочва кръга на лицата имащи право на глас; (4) разясняване на процедурите по приемане на решения – кворум за провеждане на общите събрания, необходимо мнозинство за приемане на решения и т.н.

 • Разкриване на периодична и инцидентна информация в КФН и “БФБ – София” АД, както и пред финансови журналисти, проявили интерес към дейността и финансовите резултати на дружеството;

 • Разработване на Корпоративен Календар към Програмата за корпоративно управление - по този начин акционерите на дружеството получават информация за най-важните събития в дружеството, планираните дати за настъпване на събитията, срокове за изпълнение на задължения по разкриване на периодична и инцидентна информация и местата, където могат да се запознаят с тази информация.
VI. АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА


VI.1. АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАД 5 НА СТО ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС

VI.1.1. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА

Основен акционер в “Балканкар ЗАРЯ” АД е “КВК ИНВЕСТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, пл. “Свобода” 19, ИН 126154070, който към 14.06.2007 г. притежава общо 1 130 600 броя акции, представляващи 85.52% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Дружеството, от които: • пряко притежавани акции: 578 296 броя, представляващи 43.47% от капитала на „Балканкар-ЗАРЯ” АД;

 • непряко притежавани акции: 552 304 броя, представляващи 41.78% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Дружеството, от които 543 584 броя акции, представляващи 41.12% - чрез дъщерното си дружество “Фуражи Правец” ЕАД и 1 090 броя акции, представляващи 0.66% - чрез „Силвър-2000” ООД - София, с което “КВК ИНВЕСТ” АД е сключило споразумение за следване на обща политика по управление на “Балканкар ЗАРЯ” АД.

Фуражи Правец” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Правец, ИН 832075504, към 14.06.2007 г. притежава пряко 543 584 акции, представляващи 41.12% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД. Едноличен собственик на капитала на “Фуражи Правец” ЕАД е КВК ИНВЕСТ” АД.

Няма други юридически или физически лица, които да притежават над 5 на сто от акциите с право на глас на Дружеството.VI.1.1.3. Промени в броя на притежаваните акции за последните 3 години за всеки един от акционерите.

По-долу са представени в хронологичен ред промените в притежаваните акции за всяка от последните 3 години:

През 2004 г.:

Към края на 2004 г. основни акционери на „Балканкар ЗАРЯ” АД са „Балканкар Холдинг” ЕАД, гр. София, притежаващ 99 154 акции, представляващи 60% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, и Българската държава чрез Министерство на икономиката, притежаваща 46 149 акции, представляващи 27.9256% от капитала на дружеството.През 2005 г.:

 • През месец февруари 2005г. Министерство на икономиката прехвърля 46 149 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 27.9256% от капитала на Дружеството на Нетелком ЕООД.

 • “Балканкар холдинг” ЕАД е прехвърлило 99 154 акции, представляващи 60% от капиталa на “Балканкар ЗАРЯ” АД на „Фуражи Правец” ЕАД.

 •  „Фуражи Правец” ЕАД е придобило 46 149 акции (27.9256%) от Нетелком ЕООД. В резултат на тази сделка участието на „Фуражи Правец” ЕАД в капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД достига 87.9%.

 • „Фуражи Правец” ЕАД е прехвърлило 32 590 акции, представляващи 19.72% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ АД” на „Силвър 2000” ООД, гр. София. В резултат на прехвърлянето участието на „Фуражи Правец” ЕАД намалява до 68.21%. Дата на прехвърлянето в Централен депозитар: 29.04.2005 г.

 • „Фуражи Правец” ЕАД е прехвърлило 32 500 акции, представляващи 19.67% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ АД” на „Викинг МР”, гр. Пловдив. В резултат на прехвърлянето участието на „Фуражи Правец” ЕАД намалява до 48.54%. Дата на прехвърлянето в Централен депозитар: 03.05.2005 г.

 • През 2005г. „Фуражи Правец” ЕАД придобива допълнително 125 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 0.076% от капитала на Дружеството.

През 2006 г.:

 • „Фуражи Правец” ЕАД в няколко сделки придобива 1 610 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 0.97% от капитала на Дружеството. В резултат на сделките, участието на „Фуражи Правец” ЕАД в капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД се увеличава до 49.59%.

 • „КВК Инвест АД” е придобило 29 201 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 17.67% от капитала на дружеството. Дата на прехвърлянето в Централен депозитар: 14.12.2006 год. Акциите са закупени чрез блокова сделки от продавача „Викинг МР” при цена за акция 9.00 лв. или на обща стойност в размер на 262 809.00 лв. В резултат на сделката прякото участие на „КВК Инвест АД” в капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД е 17.67%; участието в капитала чрез свързани лица е 49.59%, а общото участие в капитала е 67.26%.

 • В резултат на сключване на споразумение, „КВК Инвест” АД е придобило 32 590 акции представляващи 19.72% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ АД”, чрез свързани лица. В резултат на сключеното споразумение непрякото участие в капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД става 69.31%; общото участие (пряко и непряко) в капитала е 86.98%.

През 2007 г.:

 • В резултат на проведено търгово предложение през февруари - март 2007 г., "КВК Инвест" АД придобива 4 376 броя акции, представляващи 2.65% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД. В следствие на придобиването дяловото участие на "КВК-Инвест" АД в гласовете в Общото събрание на „Балканкар ЗАРЯ” АД достига 33 577 броя акции или 20.32% от капитала. Цена за акция на търговото предложение: 11.27 лв.

 • „КВК Инвест АД” е придобило 30 000 акции, представляващи 18.15% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, чрез блокова сделка, от „Силвър-2000” ООД, срещу заплащане на цена за акция 13.12 лв. или обща цена в размер на 393 600 лв. В резултат на сделката, прякото участие на „КВК Инвест АД” в капитала след прехвърлянето е 38.47%. Дата на прехвърлянето в Централен депозитар: 12.04.2007 г.

 • През месец юни 2007 г. „КВК Инвест” АД придобива 14 000 акции, представляващи 8.47% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, чрез блокова сделка от „Фуражи Правец” ЕАД. Цената на акция е 14.00 лева.

 • На 8.06.2007 г. „КВК Инвест” АД продава 8 260 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 4.998% от капитала на Дружеството.

 • Освен описаните сделки, за периода до 14.06.2007г. в серия от сделки „КВК Инвест” АД е придобило допълнително акции на „Балканкар ЗАРЯ”АД. Към 14.06.2007г. „КВК Инвест АД притежава пряко 578 296 акции, представляващи 43.74% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ”АД; участието в капитала чрез свързани лица е 41.78%, а общото участие в капитала е 85.52%.VI.1.2. СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС ПО АКЦИИТЕ НА ЕМИТЕНТА

“КВК Инвест" АД има сключено писмено споразумение със „Силвър-2000” ООД, гр. София, за следване на обща политика по управлението на „Балканкар ЗАРЯ” АД.


VI.1.3. СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В АКЦИОНЕРНАТА СТРУКТУРА

Извън описаните в VII.1.1.3. Промени в броя на притежаваните акции за последните 3 години за всеки един от акционерите няма други изменения в акционерната структура на „Балканкар ЗАРЯ” АД.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница