Балканкар заря” ад „Балканкар заря”страница5/12
Дата28.04.2017
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Забележка: В момента организацията на труда в производството е на едносменен режим и поради тази причина натоварванията и капацитета са изчислени при 185,000 колела годишно.
Основна част от продукцията на Дружеството е предназначена за износ – през 2006г. делът на износа (директен и чрез посредници) представлява 91.62% от продажбите (2005: 90%). Директният износ през 2006 г. е 55% от общите продажби на продукция спрямо 47% директен износ през 2005г.

Балканкар ЗАРЯ” АД Приходи от продажби на продукция
Продукт

2004

2005

2006

Януари - Март 2006

Януари - Март 2007

Стойност

% от прихода

Стойност

% от прихода

Стойност

% от прихода

Стойност

% от прихода

Стойност

% от прихода

(хил.лева)

(хил.лева)

(хил.лева)

(хил.лева)

(хил.лева)

Колела 8''

1,010

30.75%

1,222

31.16%

1,219

29.10%

426

36.82%

356

27.78%

Колела 9''

229

6.98%

316

8.07%

245

5.85%

60

5.18%

124

9.71%

Колела 10''

679

20.67%

886

22.60%

785

18.75%

224

19.38%

232

18.11%

Колела 12''

287

8.74%

347

8.86%

361

8.62%

62

5.36%

156

12.17%

Колела 13''

43

1.32%

34

0.86%

75

1.79%

14

1.22%

8

0.64%

Колела 15''

963

29.31%

985

25.12%

1,403

33.50%

298

25.72%

348

27.13%

Колела 16''

19

0.56%

27

0.68%

19

0.45%

11

0.94%

8

0.66%

Колела 20''
0.00%

-

0.00%

2

0.04%
0.00%
0.00%

Колела за леки автомобили

2

0.07%

2

0.06%

3

0.07%

1

0.13%
0.00%

Дискове /незавършен продукт/

23

0.71%

26

0.67%

32

0.76%

7

0.65%

5

0.40%

Друга реализация

29

0.88%

76

1.93%

45

1.07%

53

4.61%

44

3.41%

Общо

3,286

100%

3,921

100%

4,188

100%

1,158

100%

1,281

100%
Данните от междинните отчети са неодитирани

Реализираният от „Балканкар ЗАРЯ” АД ръст от 6.8% на приходите от продажби на продукция през 2006г. се дължи основно на увеличение на продажбите на междинния клас колела (Колела 15”). Продажбите на Колела 15” са се увеличили с 42.4% през 2006г. спрямо 2005г. и заемат дял от 33.5% в общите продажби на продукция на Дружеството (2005г.: дял от 25.2%). Увеличението на продажбите на Колела 15” води до няколко основни извода: (1) На пазара съществува търсене на колела с по-голям диаметър; (2) Колелата с по-голям диаметър са по-рентабилни от по-малките колела и като цяло имат по-широко приложение от тях; (3) Разширяването на продуктовия портфейл на „Балканкар ЗАРЯ” АД на практика означава по-нисък оперативен риск, тъй като се постига диверсификация по отношение на потребителите на продукцията на Дружеството.

Балканкар ЗАРЯ” АД осъществява дейността си в два сегмента:

(1) Производители на оригинална екипировка (Original Еquipment Manufacturers);(2) Пазар на резервни части - вторичен пазар (Aftermarket Customers).
Основният фокус на „Балканкар ЗАРЯ” АД са производителите на оригинална екипировка – през 2006г. процентът на продажбите на производители на оригинална екипировка достигна 75% (най-висок процент за периода 2004-2006г.) от общите продажби на Дружеството. В същото време „Балканкар ЗАРЯ” АД се стреми да поддържа стабилни пазарни позиции и във вторичния сегмент – пазара на резервни части (aftermarket customers). Дружеството се фокусира основно върху ОЕМ сегмента поради по-голямата прогнозируемост по отношение на поръчките и възможност за планиране на производството. От друга страна, рентабилността на пазара на резервни части е по-висока спрямо рентабилността на продажбите за производители на оригинална екипировка. Пазарът за резервни части е по-голям и по-малко цикличен в сравнение с ОЕМ сегмента.
Балканкар ЗАРЯ” АД приходи от продажби по предназначение на продуктите

Предназначение на продуктите

2004

2005

2006

Януари - Март 2006

Януари - Март 2007

Стойност (хил.лева)

% от прихода

Стойност

% от прихода

Стойност

% от прихода

Стойност

% от прихода

Стойност

% от прихода

(хил.лева)

(хил.лева)

(хил.лева)

(хил.лева)

Производители на оригинална екипировка (original equipment manufacturers)

1,987

60.47%

2,854

72.81%

3,142

75.02%

864

74.62%

927

72.4%

Пазар на резервни части (aftermarket customers)

1,299

39.53%

1,067

27.19%

1,046

24.98%

294

25.38%

354

27.6%

Общо

3,286

100.00%

3,921

100.00%

4,188

100.00%

1,158

100.00%

1,281

100.00%

Данните от междинните отчети са неодитирани

Относно пазара за производителите на кари (Original Еquipment Manufacturers) се сключват многогодишни “анблок” количествени договори за производство, като по този начин да бъде планирана производствената програма и оптимизиран производствения процес. Цените при производителите на кари са следствие на процес на преговори. Стандартна клауза заложена в договорите с OEM е свързана с промяната на цената на продукцията в следствие на пазарните промени в цената на горещо валцованата стомана на европейските пазари, както и при промени във валутните курсове, при положение, че цените са изложени на валутен риск. Сроковете за плащане при OEM варират от 30 до 90 дни, като са заложени дисконти или надбавки в зависимост от момента на плащане.


Относно пазара за резервни части към момента политиката на дружеството е изградена основно на базата на поръчковия метод: клиентът – възложител поръчва и предплаща част от стойността на изделието, след което дружеството закупува материалите, изработва го и го предава на купувача. Това по същество означава, че договорите се сключват и изпълняват в един много кратък период от време и тяхното наличие, действие и изпълнение варира във всеки един момент.
Основните пазари на „Балканкар ЗАРЯ” АД за периода 2004-2006г. са Германия (дял от 41.7% през 2006г.в приходите от продажби на Дружеството), Великобритания (дял от 16.86% през 2006г.), Южна Корея (дял от 13.5% през 2006г.).

2004

2005

2006

Q1 2006

Q1 2007

Великобритания

17.51%

9.97%

16.86%

17.23%

23.28%

Германия

33.17%

43.41%

41.70%

41.91%

32.64%

Италия

4.10%

9.90%

6.28%

3.38%

8.75%

Франция

12.96%

11.54%

9.59%

9.87%

9.56%

Швеция

-

-

1.50%

0.54%

0.05%

Русия

2.28%

0.42%

2.19%

-

1.26%

Вътрешен пазар (България)

12.38%

9.95%

8.38%

11.60%

7.99%

Южна Корея

14.76%

14.42%

13.50%

15.48%

16.47%

Белгия

1.42%

0.29%

-

-
Чехия

1.42%

-

-

-
Общо:

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
Балканкар ЗАРЯ” АД Основни пазари
Данните от междинните отчети са неодитирани

Q1 – първо тримесечие
През последните години се забелязва тенденция за постепенно намаляване на продажбите на „Балканкар ЗАРЯ” АД на вътрешния пазар: през 2005г. Дружеството реализира над 12% в България докато през 2006г. този дял е 8.4%. Намалението на дела на вътрешния пазар се дължи на ограничения вътрешен пазар – производителите на кари в България са „Балканкар Рекорд” АД (Пловдив), „Херку” АД (Пловдив), „Димекс кар” ЕООД (Пловдив) и „Ви & Рус” АД (Пловдив). От друга страна, стабилизирането на позициите на „Балканкар ЗАРЯ” АД на международния пазар и изпълнението на поръчки на водещи производители на индустриално оборудване води до диверсификация на дейността на Дружеството по географски признак и като цяло допринася за постигане на по-добри пазарни позиции за Дружеството.
Балканкар ЗАРЯ” АД Основни клиенти (% от приходите от продажби на продукция)

Клиент

2004

2005

2006

Януари - Март 2006

Януари - Март 2007

Mefro - Germany

33.17%

39.12%

31.43%

41.91%

30.89%

Watts Industrial Tyres - U.K.

17.51%

9.97%

13.60%

17.23%

23.28%

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. - South Korea

12.93%

11.51%

10.50%

14.31%

11.78%

Crimar WS – Italy

4.10%

5.45%

6.28%

3.38%

8.75%

Crespo - France

6.32%

6.49%

5.38%

5.49%

1.94%

Други

25.97%

27.46%

32.81%

17.68%

23.36%

Данните от междинните отчети са неодитирани
„Балканкар ЗАРЯ” АД е директен износител за всички клиенти с изключение на Mefro Raederwerk Ronneburg GmbH (Германия). Износа за Mefro се осъществява от регистрирано в България дружество.
III.3.2. ДАННИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ЕМИТЕНТА

Основни конкуренти

„Балканкар ЗАРЯ” АД няма конкуренти в Република България. Конкуренти на дружеството са Hayes Lemmerz Autokola (Острава/Чехия), Solideal (Шри Ланка), GKN FAD (Италия), Mefro Ronneburg (Германия).Поради различните стандарти по отношение на колелата за мотокари, европейските производители на колела не се конкурират с американските производители. Производството на колела и джанти в Турция не е концентрирана в големи производители – на практика производството се осъществява от много на брой малки фабрики (значителна част от тях произвеждат колела и джанти, предназначени за автомобилното производство и следователно не са в сегмента, обслужван от „Балканкар ЗАРЯ” АД), които не могат да поемат големи поръчки. От друга страна, производствените стандарти в Турция по отношение на системата за заключване (критерий за сигурност на колелата) са различни от приетите в Европа. В Китай също няма големи производители на колела и джанти.Потенциални конкуренти и продукти - заместители

  • Не се очаква навлизането на други производители на колела и джанти в България – не съществуват правни бариери за създаване на компании, специализирани в производството на колела и джанти, но са необходими значителни първоначални инвестиции;

  • Дружеството вижда като свои потенциални конкуренти новите компании, създадени вследствие на обединението на няколко производителя на продукти по веригата джанти-колела-гуми;

  • По отношение на продуктите-заместители Дружеството оценява като сравнително нисък риска от навлизане на нови продукти. Основен конкурент на стоманените колела и джанти са алуминиевите колела и джанти. Рискът от заместване е по-голям при колелата и джантите за леки автомобили, отколкото за машините с индустриално и селскостопанско приложение. Причината е, че стоманените колела и джанти са по-здрави и по-евтини от алуминиевите.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница