Балканкар заря”АДстраница1/4
Дата01.02.2018
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4

Балканкар ЗАРЯ”АДРЕЗЮМЕ


Част І от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар

(вторично публично предлагане) на емисия корпоративни облигации

ISIN BG2100015077
13 Юли 2007

Проспектът съдържа цялата информация за „Балканкар ЗАРЯ” АД, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството облигации, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. Резюмето на проспекта представя накратко основните характеристики и
рискове, свързани с дейността на емитента и предлаганите ценни книжа.
Резюмето следва да се чете като въведение към Проспекта. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с целия Проспект, включително регистрационния документ и документа за предлаганите ценни книжа на „Балканкар ЗАРЯ” АД, преди да вземат инвестиционно решение. За всеки инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може да възникне задължение за заплащане на разноските за превод на Проспекта при образуване на съдебното производство. Лицата, изготвили Резюмето, включително негов превод, носят отговорност за вреди само ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на Проспекта.
Комисията за финансов надзор е потвърдила Резюмето с решение № 1154 - E от 22.08. 2007 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите облигации. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Документа данни.
Членовете на Съвета на директорите и Прокуристът на „Балканкар ЗАРЯ” AД и подписалият Проспекта инвестиционен посредник “Стандарт Инвестмънт” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Съставителите на годишните финансови отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.
1. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите и посочване на отговорността им относно изготвянето на проспекта, съответно на отделните му части
1.1. ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН

Дружеството има едностепенна система на управление – Съвет на директорите.Членове на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ”АД са следните 3 физически лица:

Стоян Стойчев Стоев – Председател

Венцислав Кирилов Стойнев – Член

Евгени Димитров Стоев – Изпълнителен член

Със съдебно решение 1369/02.06.2005 г. на Великотърновски ОС Дружеството е упълномощило прокурист - Димитър Владимиров Иванчов. Прокуристът има правата по чл. 22 от ТЗ.

“Балканкар ЗАРЯ” АД се представлява от изпълнителния директор Евгени Димитров Стоев и от прокуриста Димитър Владимиров Иванчов, заедно и поотделно.


1.2. БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ

Основни обслужващи банки:

“Българска Пощенска Банка” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Освободител” № 14, регистрирана по фирмено дело № 10646/91 по описа на СГС.


„Първа Инвестиционна Банка” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Драган Цанков” 37, регистрирана по фирмено дело № 18045/1993, партиден № 11941, том 163, страница 106 по описа на СГС.
Инвестиционни посредници:

Инвестиционният посредник, с който дружеството има трайни отношения е ИП “Карол”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул “Христо Ботев” № 57.


Инвестиционен посредник по тази емисия е ИП „Стандарт Инвестмънт” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Слатина, ж.к. Яворов, бл. 73, вх. 1, ет. 10, ап. 22.
Правни консултанти:

Правен консултант, с който Дружеството има трайни отношения е адвокатско дружество “Бакалов и Манев” със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. “Цар Асен” № 10, ет.2, с регистрирана кантора по смисъла на чл. 60, ал.4 от ЗА в гр. Пловдив, ул. “Велко Куртевич” № 5.


Правен консултант по тази емисия е “Димитров, Чомпалов и Тодорова” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, р-н Триадица, ул. “Майор Първан Тошев” № 22-24.

1.3. ОДИТОРИ

Одитор за финансовата 2004 година – Емил Стефанов Бозев, регистриран одитор, притежаващ диплом № 299, с. Равно Поле, обл. София.


Одитори за финансовите 2005 и 2006 години – “Одит – Експерт М. Станчева” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. Св. Климент Охридски” № 7, ет. 1, офис № 3, чрез регистриран одитор Мария Станчева, притежаваща диплом № 433 от 1998 година, и Лиляна Ангелова Петрова – регистриран одитор, притежаваща диплом № 426 от 1998 година, с адрес: гр. Божурище, бул. “Иван Вазов” № 4.

Всички посочени одитори са членове на ИДЕС (Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България).I.4. ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Лицата, отговорни за изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа са Димитър Владимиров Иванчов, Прокурист на „Балканкар ЗАРЯ”АД, и Кристина Димитрова Бояджиева, служител в ИП „Стандарт Инвестмънт” АД.Същите с подписите си на последната страница декларират, че при изготвянето му са положили необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него, доколкото им е известно, не е невярна, подвеждаща или непълна.

2. Систематизирана финансова информация; капитализация и задлъжнялост; причини за извършване на публичното предлагане и начин на използване на постъпленията от него; рискови фактори
2.1. Систематизирана финансова информация

Основни показатели на „Балканкар ЗАРЯ” АД за последните три години

Показател

2004

2005

2006

Март 06*

Март 07*

Приходи от основна дейност, хил. лева

3,367

4,171

4,588

1,212

1,366

Печалба/загуба от основна дейност, хил. лева

-678

-722

675

299

172

Нетна печалба/загуба от дейността, хил. лева

- 717

- 764

556

276

98

Сума на активите, хил. лева

5,893

5,226

5,337

5,492

5,622

Нетни активи, хил. лева

2,725

1,855

2,412

2,131

2,510

Акционерен капитал, хил. лева

165

165

165

165

165

Брой акции

165,257

165,257

165,257

165,257

165,257

Печалба на акция (лева)

-4.34

-4.62

3.36

1.67

0.59

*Данните от междинните отчети са неодитирани

От 01.01.2004г. „Балканкар ЗАРЯ” преминава от счетоводна база - НСС към МСФО. Съгласно изискванията а МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО е направена корекция в началните салда (към 01.01.2004г.) на някои от показателите във финансовия отчет. Тези преизчисления засягат неразпределената печалба, други резерви, готова продукция, вземания от клиенти, други дебитори и кредитори, разходи за придобиване на ДМА.

Дружеството не е раздавало дивиденти през разглеждания период
За периода 2004 г. – 2006 г. развитието на основните финансови показатели на „Балканкар ЗАРЯ” АД показват ясно изразена тенденция на подобряване. През 2004 г. Дружеството изпитва финансови затруднения поради загуба на пазари за продукцията си (дружеството е предимно експортно ориентирано) и голям персонал. В резултат и оперативната печалба, и нетният финансов резултат са отрицателни. През 2005 г. (годината на приватизация на „Балканкар ЗАРЯ” АД) и особено през 2006 г. Компанията отчита ръст на продажбите си в резултат на постепенно възвръщане на пазарните си позиции; оперативната печалба и нетният финансов резултат през 2006 г. са положителни. През първото тримесечие на 2007г. оперативната печалба и нетният финансов резултат са по-ниски спрямо същия период на 2006 г. поради предприемане на агресивна маркетингова политика от страна на Компанията – с цел повишаване на конкурентността си „Балканкар ЗАРЯ” АД се стреми да предлага продуктите си на по-ниски цени от цените на конкурентите си. Обстоен преглед на финансовите резултати и показатели в исторически план и прогноза за тяхното изменение до 2009 година са направени в раздел IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ от Регистрационния Документ.

2.2. Капитализация и задлъжнялост
Отношенията характеризиращи собствения капитал и дълга показват как Дружеството финансира своята дейност и ролята на собствения капитал в дейността на Дружеството. През 2004г. „Балканкар ЗАРЯ”АД поддържа ниско съотношение на лихвени задължения към собствен капитал. Това се обуславя до известна степен от факта, че през този период Дружеството не инвестира в обновяване на производствените си мощности. През 2005г. съотношенията на дълг се увеличават рязко.
Капиталова структура

(хил.лева и %)

2004

2005

2006

Март 06*

Март 07*

Краткотрайни активи

3,372

2,820

2,801

3,101

2,795

Краткотрайни пасиви

3,168

1,617

796

1,631

840

Нетен оборотен капитал

204

1,203

2,005

1,470

1,955

Общо активи

5,893

5,226

5,337

5,492

5,622

Собствен капитал (СК)

2,725

1,855

2,412

2,131

2,510

Общо пасиви (ПК)

3,168

3,371

2,925

3,361

3,112

Дългосрочни задължения (ДЗ)
1,754

2,129

1,730

2,272

Лихвени задължения (ЛЗ)

105

1,840

2,165

1,856

2,269

ДЗ / СК

0.0%

94.6%

88.3%

81.2%

90.5%

ЛЗ / СК

3.9%

99.2%

89.8%

87.1%

90.4%

ПК / Общо активи

53.8%

64.5%

54.8%

61.2%

55.4%

ЛЗ / (СК+ЛЗ)

3.7%

49.8%

47.3%

46.6%

47.5%

*Данните от междинните отчети са неодитирани

2.3. ПРИЧИНИ ЗА ИСКАНЕТО ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР
Целта е създаване на вторична търговия с облигациите на дружеството за осигуряване на тяхната ликвидност, увеличаване на инвеститорската база и създаване на условия за формиране на пазарна цена на тези ценни книжа.

Първичното предлагане на облигациите се извърши при условията на частно пласиране (оферти за придобиване до не повече от 99 лица – квалифицирани инвеститори). Емисията е издадена на 22 Юни 2007 г. при условията на глава четиринадесета, раздел VII от Търговския закон. След приключилото първоначално пласиране на емисията, нетната сума на приходите от облигационния заем е в размер на EUR 5,500,000.00 (пет милиона и петстотин хиляди евро); респективно BGN 10 757 065.00 (десет милиона седемстотин петдесет и седем хиляди шестдесет и пет лева).


Основната цел, за която се предвижда да бъдат използвани набраните приходи от настоящата емисия корпоративни облигации е финансиране на инвестиционната програма на „Балканкар ЗАРЯ”АД – закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване и обновяване на съществуващите ДМА, придобиване на компании в същия сектор или свързани сектори и рефинансиране на съществуващи финансови задължения (под формата на заеми на Дружеството).


Планирано използване на набраните средства:

Дял от постъпленията от емисията

Направления за финансиране

До 60% от набраните средства от емисията

Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; обновяване на съществуващите ДМА: (1) Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване в т. ч. закупуване и пускане в експлоатация на инсталация за производство на колела с диаметър 20”-24”

(2) Обновяване на съществуващите машини и съоръженияДо 40% от набраните средства от емисията

Придобиване на мажоритарни участия в дружества от сектора или от свързани с производството на колела и джанти сектори

До 20% от набраните средства от емисията

Целево рефинансиране на съществуващи заеми:

(1) Кредит в размер на 500,000 евро, отпуснат от „Българска Пощенска Банка” АД на 29.08.2005г., падеж (след предоговаряне от 27.12.2006г.) 27.06.2008г. и лихвен процент 3 месечен EURIBOR + 4 пункта

(2) Кредит в размер на 984,300 лева към 31.03.2007 г., отпуснат от „КВК Инвест” АД

Към датата на Проспекта „Балканкар ЗАРЯ” АД е погасило изцяло заема към „Българска Пощенска Банка” АД със средства от облигационния заем.
2.4. РИСКОВИ ФАКТОРИ
РИСКОВИ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА

Рисковете се класифицират по различни критерии в зависимост от техния характер, проявление и възможност да бъдат управлявани. В зависимост от възможността или невъзможността да бъдат преодолявани, минимизирани или елиминирани те се разделят на систематични и несистематични: 1. Систематични рискове – рискове, които зависят от общите колебания в макроикономическата, политическата и бизнес средата; 2. Несистематични рискове – рискове, които са специфични за дружеството и конкретния отрасъл.

Систематични са рисковете, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани с политическата стабилност, политическите процеси и състоянието на макроикономическата среда. Тяхното влияние се ограничава чрез анализиране на информация за системата, използване на прогнозни модели от независими източници и предприемане на адекватни управленски решения с цел намаляване влиянието на неблагоприятните тенденции за емитента.

Следните рискови фактори, свързани с дейността на емитента са подробно разгледани на стр. 9 и сл. от Регистрационния документ: • Политически риск

 • Въвеждане и прилагане на нормативна уредба, засягаща дейността

 • Макроикономически риск

 • Валутен риск

 • Инфлационен риск

 • Лихвен риск
 • Зависимост от определен доставчик

 • Ликвиден риск

 • Секторен риск

 • Фирмен риск

 • Валутен риск

 • Ликвиден риск

 • Финансов риск

 • Оперативни рискове


РИСКОВИ ФАКТОРИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Освен рисковете, свързани с дейността на емитента, описани в Регистрационния документ, всеки облигационер следва да бъде информиран за характера и специфичните рискове, на които е изложен, в качеството си на инвеститор в дългови ценни книжа.

Следните рискови фактори, характерни за ценните книжа са разгледани подробно на стр. 10 и сл. от Документа за предлаганите ценни книжа:


 • Кредитен риск

 • Инфлационен риск

 • Лихвен риск

 • Валутен риск3. Информация за емитента
3.1. Историческа справка и развитие на емитента
„Балканкар ЗАРЯ” АД е вписано в търговския регистър на Великотърновски окръжен съд по фирмено дело № 1029/1996 г., парт. № 47, рег. І, том 5, стр. 462.

Първоначално “Балканкар ЗАРЯ” е учредено по Разпореждане № 125/25.11.1993 г. на Министерския съвет и е вписано в търговския регистър с Решение от 25.01.1994 г. по ф.д. № 171/1994 г. на ВТОС като еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Балканкар ЗАРЯ” ЕООД.

С Решение от 26.06.1996 г. по ф.д. № 1029/1996 г. на ВТОС е вписано преобразуването на “Балканкар ЗАРЯ” ЕООД в акционерно дружество с наименование “Балканкар ЗАРЯ”АД.

Не са извършвани други промени в наименованието на Дружеството, освен в задължителната добавка.

Дружеството е учредено за неограничен период от време.

През 2005г. „Балканкар ЗАРЯ” АД беше приватизирано чрез Българска Фондова Борса АД – София. През месец февруари 2005г. Министерството на икономиката продава чрез централизиран публичен търг 46 149 акции, представляващи 27.9256% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, на Нетелком ЕООД. През месец април 2005г. „Балканкар Холдинг” АД продава 99154 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 60% от капитала на Дружеството на „Фуражи Правец” ЕАД – гр. Правец.От началото на 2004 г. до момента:


 • не е осъществявано преобразуване;

 • не е осъществявана консолидация на Емитента;

 • не е осъществявано прехвърляне или залог на търговското предприятие на Емитента;

 • няма придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността на дружеството

 • не са извършвани съществени промени в предоставяните услуги;

 • не са завеждани искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на Емитента.

През месец март 2007г. "Балканкар ЗАРЯ” АД сключи договор за съвместна дейност и учредяване на съвместно търговско дружество с "Уотс Индъстриал Тайърс" АД (Watts Industrial Tyres), Великобритания. Договорът предвижда учредяване на съвместно акционерно търговско дружество със седалище в гр. Павликени, България, в капитала на което „Балканкар ЗАРЯ” АД и "Уотс Индъстриал Тайърс" АД ще участват с по 50%. Размерът на инвестицията на „Балканкар ЗАРЯ” АД е 25 хил.лева, съответстваща на 50% участие в ново-създаденото дружество. Съвместното дружество ще има за предмет на дейност предлагане на комплексни решения в областта на индустриалните колела и гуми на производители на оригинална екипировка на конкурентна цена и с навременни (just-in-time) доставки. Дружеството е започнало дейността си през май 2007г.


3.2. Преглед на дейността
Вписания в Регистъра на търговски дружества към Великотърновския Окръжен Съд (ВТОС) основен предмет на дейност е производство сервиз, ремонт и търговия с джанти и други компоненти за кари и друга подемнотранспортна техника. „Балканкар ЗАРЯ” АД произвежда стоманени индустриални колела с диаметър между 8” и 20” и ширина между 3” и 9.75”. Продуктовата гама на Дружеството обхваща над 1900 вида индустриални колела и джанти.
Производствения капацитет на „Балканкар ЗАРЯ” АД при двусменен режим на работа е 375,000 колела годишно (при двусменен режим на работа). В тази стойност не е включена линията за производство на колела за леки автомобили, поради липса на интерес за произвеждана продукция от линията – колела за ВАЗ и Москвич. Максималното количество произведени колела от „Балканкар ЗАРЯ” АД за мото и електрокари е постигнато през 1983 г. – 280,000 колела.
Резултатите като произведени количества колела за 2004, 2005 и 2006 година, както и прогнозни количества за 2007 година са представени в следната таблица:


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница