Бан списък на публикациите през 2012 гстраница1/3
Дата09.09.2016
Размер323.49 Kb.
  1   2   3
Институт за изследване на населението и човека

БАН

Списък на публикациите през 2012 г.

Приложение 3


I. Публикации, които са реферирани и индексирани в световната система за рефериране, индексиране и оценяване
Излезли от печат


 1. Божинова, Р., Таир, Е. 2012. Медийната среда – доминиращи психологически ефекти за индивида. Списание на БАН, кн.4, 3-9. ISSN 0007-3989.
 1. Щерионов, Щ. Демографическая политика османских властей в болгарских землях в ХVІІІ – ХІХ веке (накануне 1878 г.). – Bulgarian Historical Review, 2011, 1-2, 73-111.
 1. Amialchuk, A. and Dimitrova, E. 2012. „Detecting the evolution of deliberate fertility control before the demographic transition in Germany”. Demographic Research, vol. 27, art. 19, pp. 507-542.
 1. Dimitrova, E. 2012. „Stratifying the reproduction: Transition to second birth in Bulgaria”, International Journal of Sociology, vol. 42, pp. 34-52.

 2. Пенчева, Е. (2012) Възрастови различия в потенциала за учене през целия живот. Стратегии на образователната и научната политика, 20, 4, 358 – 372.
 1. Stoilova, R., R. Simeonova-Ganeva, T. Kotzeva (2012). Determinants of Gender Disparities in Labour Income. The Case of Bulgaria. International Journal of Sociology , vol.42, Fall 2012, N3,pp.54-78.
 1. Papazova, E., Antonova, R. 2012. Problem behavior in different social environments among adolescents of Bulgarian and Roma origin. Brain, Behavior, Cognition, Volume XVI, Number 1, 89-105, ISSN: 1224-8398.

 2. Папазова, Е., Антонова, Р. (2012). Статуси на психосоциална зрелост и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Списание на Българската академия на науките, кн. 4, 16-21, ISSN: 0007-3989.

 3. Сугарева, М., Георгиева, Р., Диамандиева, И. Специфични черти на семейното поведение и раждаемостта в Източна Европа (1960-2010), Списание на БАН, кн.4, 22-33, ISSN 0007-3989
 1. Zografova, Y., Bakalova, D. and B. Mizova, 2012. Media Reporting Patterns in Europe The Cases of Construction of the EU and Reform Treaty. Javnost- The Public, Journal of the European Inetitute for Communication and Culture, vol. XIX, 1, pp. 67-84. ISSN 1318-3222.Всичко: 10 публикации

Под печат


 1. Todorova, I., Alexandrova-Karamanova, A., Panayotova, Y., Dimitrova, E. „Organizational hierarchies in Bulgarian hospitals and perceptions of justice”. British Journal of Health Psychology, (приета за печат).
 1. Kotzeva, T. and Dimitrova, E. „Nationalism and declining population in Bulgaria after 1990” – приета за печат в сп. „Comparative Population Studies”.

Всичко: 2 публикации
II. Публикации, които са реферирани и индексирани в световната система за рефериране, индексиране и оценяване и са включени в издания с импакт фактор IF (Web Of Science) или импакт ранг SJR (SCOPUS) - те са част от посочения по-горе брой
Излезли от печат


 1. Amialchuk, A. and Dimitrova, E. 2012. „Detecting the evolution of deliberate fertility control before the demographic transition in Germany”. Demographic Research, vol. 27, art. 19, pp. 507-542.
 1. Dimitrova, E. 2012. „Stratifying the reproduction: Transition to second birth in Bulgaria”, International Journal of Sociology, vol. 42, pp. 34-52

 2. Пенчева, Е. (2012) Възрастови различия в потенциала за учене през целия живот. Стратегии на образователната и научната политика, 20, 4, 358 – 372.
 1. Stoilova, R., R. Simeonova-Ganeva, T. Kotzeva (2012). Determinants of Gender Disparities in Labour Income. The Case of Bulgaria. International Journal of Sociology , vol.42, Fall 2012, N3,pp.54-78

 2. Zografova, Y., Bakalova, D. and B. Mizova, 2012. Media Reporting Patterns in Europe The Cases of Construction of the EU and Reform Treaty. Javnost- The Public, Journal of the European Inetitute for Communication and Culture, vol. XIX, 1, pp. 67-84. ISSN 1318-3222.

Всичко: 4 публикации

Под печат
1. Todorova, I., Alexandrova-Karamanova, A., Panayotova, Y., Dimitrova, E. „Organizational hierarchies in Bulgarian hospitals and perceptions of justice”. British Journal of Health Psychology, (приета за печат).
2. Kotzeva, T. and Dimitrova, E. „Nationalism and declining population in Bulgaria after 1990” – приета за печат в сп. „Comparative Population Studies”.
Всичко: 2 публикации
III. Публикации без рефериране и индексиране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични литературни източници)
Излезли от печат


 1. Ангелова, Д., В. Мучинов. Мястото на соларите в социалната структура на град Анхиало през 70-те години на XIX век. – В: Светът на солта. Доклади от научна конференция, посветена на 10-годишнината от откриването на Музей на солта, гр. Поморие. Бургас, 2012, 33–39.
 1. Андреев, Б., Недева, В., Бакърджиева, Г. (2012), Съчетаване на семейния и професионалния живот. Човешки ресурси, №6/216/2012г., стр. 25-27, ISSN 1312-319X
 1. Андреев, Б., Недева, В., Бакърджиева, Г. (2012), Интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот – емпирични изследвания и организационни практики. Българска наука, №51/октомври/2012г., стр. 112-125, ISSN 1314-1031
 1. Божинова, Р. Индивидуални нагласи и възприемане на конкретна информация. В сб. Приложна психология и социална практика, Унив. Издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012, 38-47, ISSN 1314-0507.
 1. Георгиева, Р., Бавро, Н. Хуманистичната психология и психологията на поведението – етична алтернатива”, в сборник „Етиката в българската наука”, УНСС, София, 2012, с. 130-138, ISBN 978-954-644-347-2
 1. Калоянов, В. Словото като действие: за негативните процеси в историята на книгоиздаването на български език в СССР. Доклад от международна научна конференция „Бесарабските българи  в постсъветското пространство: политика, идентичност, култура”. София, 9-10 май 2012 г. http://www.besarabski-bulgari.org/dokladi/VKaloyanov.pdf .
 1. Калчева, С. (2012) Колегиалните отношения в научната организация – сравнителен анализ на 4 типа организации, Седма научна конференция „Етика и наука” (4-5 ноември 2011), Издателски комплекс – УНСС, ISSN 978-954-644-347-2, 77-86.
 1. Матеева, Н. (2012) Консултативният процес – пространство за автентичност. Сборник научни доклади от I-ви Национален конгрес по клинична и консултативна психология – 2012 г., София, СУ „Св. Климент Охридски”, Сборник по клинична и консултативна психология, Изд.къща „Стено”, 2012, ISBN 978-954-449-598-5, стр. 295-303.
 1. Матеева, Н. (2012) Автентичността като многомерен психологически конструкт. Сборник научни доклади от XI Международна научна конференция „Приложната психология: възможности и перспективи” – 2012 година, 2012, Варненски Свободен Университет, Варна.
 1. Матеева, Н., Димитров, П. (2012) Въпросник за изследване на автентичността (Authenticity Inventory, AI-3): Българска адаптация. Сборник научни доклади от XI Международна научна конференция „Приложната психология: възможности и перспективи” – 2012 година, Варненски Свободен Университет,Варна, 2012а.
 1. Матеева, Н., Димитров, П. (2012) Опосредстваща роля на качеството на човешките отношения в работната група и субективната значимост на труда във взаимовръзките между личностна авентичност и удовлетвореност от условията на труд (Пилотно изследване – резултати). Българско списание по психология, 2012б, бр. 1-2.
 1. Мучинов, В. Градове и градско население в Пловдивския санджак през XIX век (до 1878 г.). – В: Град и памет. Сборник с доклади от Национална научна конференция с научен ръководител акад. Георги Марков (Пазарджик, 13–14 октомври 2011 г.). Пазарджик, 2012, 420–428, ISBN: 978-954-91740-9-0.
 1. Мучинов, В. Основни насоки в миграционната политика на османската власт в Дунавския вилает през 60-те–70-те години на XIX век. – Списание на Българската академия на науките, 2012, кн. 4, 33–38, ISSN 0007-3989.

 2. Недева, В. Роля на мрежите професионални контакти в кариерното развитие на докторанти. Психологични изследвания №2, стр. 141-148, (2011). ISSN 1311-4700

 3. Папазова, Е., Антонова, Р. (2011). Проблемно и/или рисково поведение в юношеска възраст. Клинична и консултативна психология, брой 1 (7), 32-37, ISSN: 1314-0280. 1. Рашева, М. Перфекционизъм и депресия: Ролята на тенденциите към размишление. Психологични изследвания, кн. 1, 2012, 37-51.ISSN 1311-4700.

 2. Риза, Е. (2012) Сравнителен анализ на степента на етническа идентичност при българи, турци и роми в съвременна България, В: Приложна психология и социална практика, 83 – 97, ISSN: 1314-0507.

 3. Сугарева М. За продължителността на живота при мъжете и жените. сп. "Статстика", бр. 1-2, 2011.
 1. Сугарева, М., К. Лилова. Индикатори за състоянието на старите хора. - В: Г. Михова и Б. Давидов (съст.). Пътна карта за европейски изследвания по стареене на населението. Приоритети и предизвикателства за България. С., 2011, БАН-ИИНЧ, АИ "Проф. М. Дринов", 270-276. ISBN 978-954-322-510-1 (изляла от печат през 2012). 1. Таир, Е., Риза, Е., Недева, В. (2012), Етническа толерантност в бизнес среда – българи, роми и турци на пазара на труда. В сб. научни доклади от 11-тата Международна Конференция на тема “Приложната психология: възможности и перспективи ’2012”, 24-26 юни 2012г., ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, стр. 98-108, ISBN 1314-0507
 1. Таир, Е. Индивидуални и личностни въздействия върху субективното усещане за благополучие. Психологични изследвания, кн.1, 2012, 87-108. ISSN 1311-4700.
 1. Таир, Е., Sortheix, F.M. Субективно благополучие при студенти от Аржентина, България и Финландия. Психологични изследвания, кн.2, 2011, 35-42. ISSN 1311-4700.
 1. Таир, Е. Личностни и професионални различия в психичното здраве. Сборник по клинична и консултативна психология (ред. В. Матанова). Изд. къща СТЕНО, С., 2012, 125-131. ISBN 978-954-449-598-5.
 1. Томова, И. Социално изключване на ромите в посткомунистическия период. В: Социологически проблеми 3-4/2012.
 1. Томова, И. Деконструкция на една грешка на квалификацията, или как се конструира ромска субгрупа. В: Население. 2011/ 3-4. (с. 104-118).
 1. Томова, И. Стереотипи и предразсъдъци за ромите в българската преса. В: Население. 2011/ 3-4. (с. 140-174).
 1. Томова, И. Различни, но равни? Етническите неравенства в България. В сб. „Социалните неравенства в пост-комунистическия период”, 2012, съст. Велина Топалова.
 1. Цеков, Н. Селската селищна мрежа като фактор за развитието на човешкия потенциал на българското село. Сп. Население, бр. 1-2, 2011 г.с.77-92
 1. Черкезова, С. Влияние на остаряването върху пенсионните и осигурителните системи в Пътна карта за европейски изследвания по стареене на населението. Приоритети и предизвикателства за България, под ред. на проф. П. Найденова и доц. Г. Михова, Акад. изд. Марин Дринов, София, 2012, стр. 224-244.
 1. Щерионов, Щ. Урбанизацията на българските земи през Възраждането. – В: Град и памет. Пазарджик, 2012, 392-401.
 1. Щерионов, Щ. Солодобивът по Южното Черноморие през възраждането – специфики и значение за регионалното стопанство. – В: Светът на солта. Доклади от научна конференция посветена на 10-годишнината посветена на откриването на Музея на солта. Поморие, 2012, 21-32.
 1. Щерионов, Щ. Οι Έλληνες στο Κιουστεντίλ κατά τον 19ο αιώνα (όψεις της δημογραφικής και οικονομικής ιστορίας του μακεδονικού ελληνισμού). – Οι μακεδόνες στη Διασπορά – 17ος, 18ος και 19ος αιώνας. Θ., 2011, 73-90.
 1. Mizova, M. & M. Bakracheva (2012). Specifics of national and European identity of Bulgarian adolescents. In: Towards Transformative Education. A multidisciplinary perspective on research and practice in Bulgaria and Ireland, Eds. Nikolaeva, S., Mulcahy, C & Scanlon, G. 85-93.
 1. Sugareva M., K. Lillova. Public Perception of the Elderly living in different Ethnic Societies in Bulgaria. In :Developng the "Soicology of Ageing" Ed. by Jolanta Perek-Bialas, Andreas Hoff. Jagelonian University press, 2012.
 1. Tomova, I. Emergence of poverty in transition countries in Southeast Europe: the case of Bulgaria. In: Redefining and combating poverty: Human rights, democracy and common assets in today’s Europe. Council of Europe. Strasbourg CD. 2012.
 1. Tomova, I. Deconstruction of an Identification Error or How a Roma Subgroup Was Constructed. В: Население 3-4/2012. (с. 67-78)
 1. Tomova, I. Stereotypes and Prejudices about the Roma in the Press. В: Население 3-4/2012. (с. 96-127)
 1. Stoytchev, L. Movement of Prices, Unemployment Rate and the Roma Contents in the Dailies, August 2010 – February 2011. Nasselenie Review 3-4. 2012. pp. 128-140, ISSN 0205-0617.

Stable link: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=529e262d-a405-433c-806c-a5ccf96369eb&articleid=4488de3b-d084-4bd6-9201-62e2e46227de#a4488de3b-d084-4bd6-9201-62e2e46227de


 1. Zografova, Y. and D. Bakalova, 2012. EU citizens – A Key Resource for Articulation of European Public sphere. In: /Eds./ Sicakkan, H. Linking the European Union with the Citizens. Evaluation of EU Policies Aiming to Create a Democratic European Public Sphere:http://eurospheres.org/ ISSN 1890 – 5986 pp. 235-251.


Всичко: 38 публикации


Под печат

1.Александров, М. – Семейната политика в законодателството по време на управлението на Стефан Стамболов Семейство и солидарност между поколенията : Сборник с доклади от Науч. конф. София, 17-18 октомври 2012.- София : ИИНЧ, (под печат)

2. Александрова-Караманова, А. – Ролята на семейството в наративите на деца в ранна и средна юношеска възраст. В: Семейство и солидарност между поколенията : Сборник с доклади от Науч. конф. София, 17-18 октомври 2012.- София : ИИНЧ,


 1. Ангелова, Д. Структура по домакинства и семейства в Хаджиоглу Пазарджик през 70-те години на ХІХ век. - В: Сборник с материали от научна конференция „Семейство и солидарност между поколенията” (София, 17–18 октомври 2012 г.) (под печат).
 1. Ангелова, Д. Семейна структура на населението по Българското Черноморие през ХІХ век (до 1878 г.) – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Стефан Дойнов (под печат).
 1. Бакалова, Д., Бакрачева, М. (2012). Динамика на съдържанието на профилните снимки във Фейсбук. Психологични изследвания (под печат), ISNN 1311-4700.
 1. Бакрачева, М., Бакалова, Д., Мизова Б. (2012). Структуриране на времето и възприемане на общуването във виртуалните социални мрежи: Качествен анализ на случаи. Психологични изследвания (под печат), ISNN 1311-4700.
 1. Бакрачева, М. и З. Тоткова (2012). Динамика на модела на родителство. В: Сборник доклади от конференция с международно участие Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социална работа
 1. Бакрачева, М. и З. Тоткова (2012). Влияние на родителския стил върху различни аспекти на психосоциалното развитие на децата и юношите. В: Сборник от конференция Семейство и солидарност между поколенията (под печат)
 1. Божинова, Р. (2013) Индивидуални нагласи на младите хора към възрастното поколение. В сб. „Семейство и солидарност между поколения”.
 1. Василева, Л. (2012)„Родителска подкрепа в контекста на общуване между родители и деца в училищна възраст”, научната конференция 17-18.10.2012 г., София „Семейство и солидарност между поколенията”(под печат).
 1. Георгиева, Р., Бавро, Н. „Солидарност между поколенията по време на криза” за сборник „Семейство и солидарност между поколенията” (под печат)
 1. Димитрова, Е., Коцева, Т. 2012. “Социологически ракурси към заболеваемостта и смъртността в българското общество след 1990 г.”. Критика и хуманизъм, бр. 42, под печат.
 1. Калчева, С. (2012), Принципи на психологическо и социално консултиране на непридружени деца-бежанци в България, Симпозиум по медицинска география и медицина на бедствени ситуации „Традиции и съвременност в медицинска география и медицина на бедствени ситуации , (25-26.10.2012 г.) София, Сборник доклади (под печат)
 1. Калчева, С. (2012), Жертви на изтезания в страните на произход – психологическо и социално обслужване в Европейския съюз и България, Симпозиум по медицинска география и медицина на бедствени ситуации „Традиции и съвременност в медицинска география и медицина на бедствени ситуации”, (25-26.10.2012 г.), София, Сборник доклади (под печат)
 1. Койчева, С. Преходът в България – преход и в междупоколенческите отношения, в сборник от научна конференция „Семейство и солидарност между поколенията”, 17-18.10.2012 г., София (под печат).
 1. Коцева, Т. Демографската криза във фокуса на националистичните идеи. В: Т. Неделчева (съст.) Българското общество в интерпретациите на социалните науки. С. Аскони-Издат (под печат)
 1. Лилова, К. Моментум и изменение на броя и възрастовата структура на населението в България през периода 1947-2009 г.. Население, 2012, 18-35. (под печат) ISSN: 0205-0617). 1. Лилова, К. Влияние на възпроизводствените процеси върху смяната на поколенията в България. - В: Сборник с доклади от научна конференция на тема „Семейство и солидарност между поколенията“. София, БАН-ИИНЧ, 2012 г. (под печат)
 1. Матеева, Н. (2012) Фокус групи при етническа толерантност в бизнес среда. Сборник научни доклади от V-та Национална школа за докторанти и млади изследователи „Социалните науки и ролята им в преодоляването на различен тип кризи”, Департамент по психология, Институт за изследване на населението и човека – БАН, май 2012 г., Психологични изследвания, 2012 (под печат).
 1. Матеева, Н., П. Димитров, (2012) Изграждане и утвърждаване на автентичността на А-за в контекста на семейните отношения: задача на развитието в началото на зрелостта. Сборник Научни доклади от Научната конференция „Семейство и солидарност между поколенията” – октомври 2012 г., Институт за изследване на населението и човека – БАН, Психологични изследвания, 2012 (под печат).
 1. Матеева, Н. (2012) Терапевтични фактори на груповата динамика в групи за психосоциална реадаптация на преживелите природни бедствия. Сборник научни доклади – Симпозиум по медицинска география и медицина на бедствените ситуации с международно участие „Традиции и съвременност в медицинската география и медицината на бедствените ситуации”, София, 25-26 октомври 2012 г. (под печат)
 1. Матеева, Н. (2012) Автентично присъствие на психолога по време на кризи. Сборник научни доклади от V-та Национална школа за докторанти и млади изследователи „Социалните науки и ролята им в преодоляването на различен тип кризи”, Департамент по психология, Институт за изследване на населението и човека – БАН, май 2012 г., Психологични изследвания, 2012 (под печат).
 1. Матеева, Н. (2012) Автентична психосоциална реадаптация на преживелите природни бедствия. Сборник научни доклади – Симпозиум по медицинска география и медицина на бедствените ситуации с международно участие „Традиции и съвременност в медицинската география и медицината на бедствените ситуации”, София, 25-26 октомври 2012 г. (под печат)
 1. Мучинов, В. Черкезката колонизация в Дунавския вилает през 60-те–70-те години на XIX век. – Население. (под печат)
 1. Мучинов, В. Реемиграционна политика на османската власт в българските земи през първата половина на XIX век. – В: Сборник в чест на 75-годишнината на проф. Стефан Дойнов. (под печат)
 1. Мучинов, В. Тракия в миграционната политика на Османската империя през XIX век (до 1878 г.). – В: Известия на Тракийския научен институт. (под печат)
 1. Мучинов, В., М. Левкова-Мучинова. Демографска характеристика на един български възрожденски род (родът Чалъковци през втората половина на XVIII–XIX век). – В: Сборник с материали от научна конференция „Семейство и солидарност между поколенията” (София, 17–18 октомври 2012 г.). (под печат) 1. Димитров, П., Н. Матеева, (2012) Методи за изследване на групово-динамичните процеси и влиянието им върху развитието на автентичността и себерефлексията: Възможност за приложение в семейните системи. Сборник Научни доклади от Научната конференция „Семейство и солидарност между поколенията” – октомври 2012 г., Институт за изследване на населението и човека – БАН, Психологични изследвания, 2012 (под печат).

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница