Bblf members and new managers fall 2010 Евангелос Литрас Alpha Bank-БългарияДата25.07.2016
Размер198.69 Kb.
BBLF MEMBERS and NEW MANAGERS

Fall 2010
Евангелос Литрас - Alpha Bank-България
Г-н Евангелос Литрас е родом от Гърция. След като се дипломира с бакалавърска степен по икономика от университета в Пирея, той следва за магистърска степен по бизнес администрация в Атинския университет за икономика и бизнес, Гърция. Г-н Литрас е назначен за регионален директор на Alpha Bank-България през септември 2010 година. Преди това назначение той е заемал поста "Банкиране на дребно Business Unit Manager на Alpha Bank-България от 2008 г. насам. Г-н Литрас има професионална кариера с над 20 години опит в банковия сектор. През този период той заемс водеща позиция в структурата на Alpha Bank Group.
Alpha Bank - клон България е част от Alpha Bank Group - една от най-мощните финансови институции в Гърция. С повече от 1000 клона, Alpha Bank Group е активна на международните банкови пазари с присъствие в Гърция, Кипър, Румъния, България, Сърбия, Украйна, Албания, Македония и Великобритания. В момента Алфа-Банк България е добре познат участник на местния пазар на финансови услуги. Банката разполага с мрежа от 120 клона в цялата страна и предлага пълна гама от продукти и услуги за индивидуални и корпоративни клиенти.
Evangelos Lytras – Alpha Bank - Bulgaria
Mr. Evangelos Lytras is a native of Greece. After graduating with a Bachelor degree in Economics from the University of Piraeus, he gained Master degree in Business Administration at the Athens University of Economics and Business, Greece. He was appointed Country Manager of Alpha Bank-Bulgaria in September 2010. Prior to this appointment he was Retail Banking Business Unit Manager of Alpha Bank-Bulgaria since 2008. He has a professional career with over 20 years of banking experience. During this period he holds a leading position in the structure of Alpha Bank Group.
Alpha Bank-Bulgaria is part of the Alpha Bank Group - one of the largest financial institutions in Greece. With more than 1000 branches, the Alpha Bank Group is active in the international banking markets with presence in Greece, Cyprus, Romania, Bulgaria, Serbia, Ukraine, Albania, F.Y.R.O.M. and the UK. Currently Alpha-Bank Bulgaria is well recognized participant at the local market of financial services. It has a network of 120 branches across the country, offering a full range of products and services to individual and corporate clients.


Красимира ЧемишанскаAmgen Bulgaria
Красимира Чешиманска е бизнес лидер във фармацевтичната индустрия с повече от 17 години опит на българския пазар. Тя е заемала високи позиции във фармацевтични продажби и маркетинг области в международни изследователски фармацевтични компании. Като генерален мениджър на Амджем България, Красимира е отговорнa за откриването на филиала на компанията в България за местните оперативни дейности както и за бизнес развитието в страната. Преди назначението си в Amgen Bulgaria, Красимира служи като регионален търговски мениджър на Sandoz Pharma и продуктов мениджър в областта на онкологията в AstraZeneca в България. Тя има девет години професионален опит като маркетингов директор и като член на висшия мениджмънт на AstraZeneca в България. Красимира е родена в София където и получава магистърска степен от Медицинският факултет. Следвайки изискванията на професионалната си кариера тя придобива и диплома по маркетинг (по Образователна програма на Лондонското училище по икономика) и магистърска степен по бизнес администрация от университета в Сиатъл.
Amgen е водеща фармацевтична компания в биотехнологичната индустрия, която е пионер в разработването на иновативни продукти, базирани на напредъка в рекомбинантното ДНК и молекулярната биология. Днес Amgen води индустрията си към нова вълна от иновации като насърчава напредничави изследвания и провежда развойна дейност за продължаване на научния напредък в биотехнологичното производство. Като част от международната си програма за глобално развитие, която цели разширяване на нейната мрежа и по-добър достъп до нейните жизненоважни лекарства, Amgen официално откри свой филиал и постави началото на своята самостоятелна дейност в България на 2 октомври 2009г.
Krassimira Chemishanska - Amgen Bulgaria
Krassimira Chemishanska is a business leader in the pharmaceutical industry with more than 17 years of experience on the Bulgarian market. She has held senior positions in pharmaceutical sales and marketing areas in international R&D based pharmaceutical companies. As General Manager of Amgen Bulgaria, Krassimira is responsible for opening the new Amgen affiliate in Bulgaria, establishing Amgen’s operations and developing the business in the country. Prior to her appointment at Amgen Bulgaria, Krassimira served as Regional Sales Manager for Sandoz Pharma and Product Manager in the field of oncology, CV, asthma and infection in AstraZeneca in Bulgaria. She has nine years professional experience as Marketing Director and Member of the Senior Management Team in AstraZeneca. Krassimira was born, raised and educated in Sofia, Bulgaria, where she graduated from Medical University in Sofia, M.D. Following the demands of her professional career she obtained Diploma in Marketing (Educational programme of London School of Economics) and an MBA in General Management, City University of Seattle.
Amgen is a leading human therapeutics company in the biotechnology industry, a pioneer in the development of novel products based on advances in recombinant DNA and molecular biology. Today, Amgen is leading the industry in its next wave of innovation by developing therapies in multiple modalities, driving cutting-edge research and development and continuing to advance the science of biotechnological manufacturing. As part of its international programme for global development, which aims at expansion of its worldwide presence and better access to its vital medicines, Amgen officially opened its affiliate and set the ground for independent activity in Bulgaria on the 2nd of October 2009.
Максим Бехар - Българската асоциация на ПР агенциите

Г-н Максим Бехар е председател на Управителния съвет на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), заместник-председател на Управителния съвет на Българския форум на бизнес лидерите и почетен консул на Република Сейшели в България. Той е член в управителните съвети на няколко организации, вкл. на "Джуниър Ачийвмънт” България и Атлантическия клуб в България. Той е основател и председател на Българо-Полския бизнес клуб и съосновател и член на учредителния орган на фондацията „Всяко Дете” (Everychild Foundation). През 1994 г. Максим Бехар основава M3 Communication Group, Inc и в момента е неин изпълнителен директор.


Като председател на Българския форум на бизнес лидерите (2001 - 2007) г-н Бехар официално бе домакин на Принца на Уелс по време на посещението му в София през 2003 година. Друг важен момент в кариерата на г-н Бехар е посещението на Хилъри Клинтън, тогава първата дама на САЩ, през 1998 г. в България, когато той е директор връзки с обществеността и пресата. През 2006 г. г-н Бехар е един от поканените на вечеря с президента Джордж Буш в националният строителен музей във Вашингтон по повод 100-годишнината на Американско Еврейският комитет. През февруари 2010 г. г-н Бехар говори на Световния форум за висши мениджъри в областта на връзките с обществеността в Давос, Швейцария. Последният му успех на международната сцена е избирането му като ковчежник на международната организация за консултанти в сферата на комуникациите, длъжност, която за първи път се изпълнява от представител от Източна Европа.
Българската асоциация на PR агенциите бе създадена, за да обедини пазара на предлаганите комуникационни услуги в България и обединява най-авторитетните професионални компании в тази област. Основните цели на асоциацията са да открои истинските професионалисти в тази област, да осигури тяхното представителство както пред гилдията, така и пред институциите. Всички компании, които членуват в асоциацията, приемат Етичния кодекс, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение както към клиентите, така и към своите колеги. Асоциацията има различни дейности, част от които са предстоящото организиране на авторитетни бизнес награди, различни събития, форуми и образователни програми.

Maxim Behar - Bulgarian Association of PR agencies
Mr. Maxim Behar is currently Chairman of the Board of the Bulgarian Association of PR agencies (BAPRA), Deputy Chairman of the Board of the Bulgarian Business Leaders Forum and is appointed Honorary Consul of the Republic of Seychelles to Bulgaria. He also serves on the Board of several organizations including Junior Achievement Bulgaria and the Atlantic Club of Bulgaria. He is founder and Chairman of the Bulgarian-Polish Business Club and Founding member of Board of Trustees of Every Child Foundation. Maxim Behar founded M3 Communication Group, Inc. in 1994 and is currently the company's Chief Executive.

As President of the Bulgarian Business Leaders Forum (2001 - 2007) Mr. Behar officially hosted The Prince of Wales during his visit to Sofia in 2003. Another highlight in Mr. Behar’s career is his role as the Press and Public Relations Director in 1998 during Hillary Clinton's, then US First Lady, visit to Bulgaria. In 2006 Mr. Behar was among the invited to a dinner with President George Bush in the National Building Museum in Washington D.C. on behalf of the 100th Anniversary of the American Jewish Committee. In February 2010 Mr. Behar was a keynote speaker at the World Forum for Top PR Managers in Davos, Switzerland. His latest success on the international scene is his election as a Treasurer of the International Communications Consultancy Organization, a position held for the first time by a representative of Eastern Europe.The Bulgarian Association of PR Agencies was established in order to unite the market of communication services offered in Bulgaria, and it unites the most authoritative professional companies in this area. The main goals of the Association are to put forth the real professionals in this area and to guarantee their representation before this business field as well as before the institutions. All companies that are members of BAPRA accept the Ethics Code and commit to transparency and honesty of their activity, their high professionalism and loyal attitude towards both their clients and their colleagues. BAPRA has various activities part of which are the upcoming organizing of high-profile business awards, various events, forums, and educational programs.

Барбара Пейдж-Робъртс
Барбара Пейдж-Робъртс е международен маркетинг консултант, с дългосрочен опит в мениджмънт на собствени бизнеси в различни индустрии и страни. Тя също е популярен оратор, особено по въпросите на жените, както и за правене на бизнес в България през последните 22 години. Към момента Барбара Пейдж-Робъртс е ръководител на проект, реализиран с подкрепата на ЕС и в партньорство с БФБЛ: „Корпоративна социална отговорност в туристическата индустрия в България – фактите и бъдещето”.
Barbara Page-Roberts
Barbara Page-Roberts is an international marketing consultant who has spent a lifetime running businesses in diverse industries and countries. She is also a popular public speaker especially on women’s issues, and on doing business in Bulgaria over the past 22 years. Barbara Page-Roberts is currently the Project Director of the project implemented in partnership with BBLF and with the EU support titeld "Corporate Social Responsibility in the tourism industry in Bulgaria - facts and future."

Ирена Тенева

БПП Профешънал Едюкейшън България
Ирена Тенева е завършила Софийския Университет „Св. Климент Охридски” с бакалавърска степен по Бизнес Администрация. Тя е дипломиран експерт счетоводител към АССА (Институтът за Дипломирани Експерт Счетоводители във Великобритания). Ирена е придобила АССА квалификацията си през юни 2004г., докато е работила като одитор в Ърнст и Янг в България. След това продължава кариерата си като вътрешен одитор в БТК. В момента Ирена e управител на БПП Профешънал Едюкейшън България. Тя преподава счетоводство, финансов мениджмънт и одит на български и на английски език.
БПП Профешънал Едюкейшън е английска организация и е най-голямата компания за професионални и финансови обучения в Европа. В България, компанията е добре позната, както с курсовете си за АССА квалификацията, така и с богатото портфолио от финансови, счетоводни и мениджърски обучения. Курсовете на БПП са практически насочени, преподавателите са високо квалифицирани в сферата, в която преподават и знаят как да предадат сложна техническа информация по разбираем начин. Мотото на фирмата е „Професионалисти обучават професионалисти”. БПП Профешънал Едюкейшън обучава служителите на четирите най-големи одиторски компании (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte), както и много специалисти, работещи в компании от различни индустрии.
Irena Teneva - BPP Professional Education
Irena Teneva graduated from Sofia University with a BA in Business Administration. She gained her ACCA qualification in June 2004 while working in the audit department of Ernst & Young Bulgaria, and later worked in internal audit at Bulgaria Telecom. Irena joined the BPP team in 2005 teaching audit and eventually financial reporting, and advanced performance management. She teaches also Finance for non-finance professionals and IFRS courses. Irena is deputy managing director of the BPP centre in Bulgaria, but loves travelling and teaching. She has taught in Greece, Turkey, Poland, Romania, Slovakia, Guernsey, the Netherlands, Nigeria and Ghana.
BPP Professional Education was established in 1976 in the UK to provide high quality training and development to professionals working in different areas. In the following years the company expanded around the world. BPP started its operations in Bulgaria in 2003. Since then, the company has been established on the local training market as a high-quality training provider with a wide exam and non-exam course range and tutor expertise. BPP Professional Education is an accredited organization providing targeted courses and study materials not only for the ACCA qualification, but also for other professional qualifications such as DipIFR, ACA, CIMA, CFq, CISI, CIA, CFA, CFAB, CIPD, CIM, AAT, etc. Today the company is proud to be the trainer of choice for multinational companies and increasingly for small- and medium-sized companies as well.Камелия Терзийска - Брейн Сторм Консулт
Камелия Терзийска е кандидат на икономическите науки към “Българската Академия на Науките” (БАН). Завършва Икономически техникум в град София със специалност „Счетоводство и контрол” и след това магистратура по специалността „Индустриален Бизнес” в УНСС. Професионалната си кариера в сферата на счетоводството и финансите започва през 1989 година. През 2000 година става „Регистриран Одитор” и член на Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС). От 2002 година е лектор по Международни счетоводни стандарти и Международни одиторски стандарти, главен асистент към Стопанския факултет на ХТМУ гр. София.
През 1997 година г-жа Терзийска основава фирма «Брейн Сторм Консулт». Компанията предлага цялостен пакет от бизнес услуги за дейността на малки, средни и големи предприятия, в това число – бизнес, правни, финансови и данъчни консултации, мениджмънт, счетоводство, одит, анализ на риска и финансовото състояние, изготвяне на стратегии за развитие и планиране на бизнеса, както и софтуерни продукти – Финансово-счетоводен софтуер „Мираж” и софтуер за управление на бизнеса ERP„Kartell”. Услугите и продуктите на Брейн Сторм Консулт са в помощ на клиентите в условията на динамично променящата се бизнес среда. Първостепенна задача е осигуряването на бързи, надеждни и креативни решения и индивидуално отношение към всеки клиент, съобразно със спецификата на дейността на отделните фирмени структури.
През 2007 г. на «Брейн Сторм Консулт» е избрана за единствен и независим член на международната бизнес консултантска асоциация UHY International за България. UHY е международна организация, която предлага счетоводно обслужване, бизнес мениджмънт и консултантски услуги, чрез 211 офиса в 72 страни по целия свят.

Брейн Сторм Консулт е член на Германо-българската индустриално-търговска камара, Българска стопанска камара, БТПП и др. През 2010г. Камелия Терзийска е избрана за „Мисис дама на годината” в категорията „Управление на инвестиции.


Kamelia Terziyska - Brain Storm Cosult
Kamelia Terziyska is a candidate of economic sciences at Bulgarian Academy of Sciences (BAS). She graduated the Economic School in Sofia with a degree in Accounting and Control, and then earned a Master’s degree with focus on “Industrial Business” at the University of National and World Economy. Her professional career in accounting and finance began in 1989. In 2000 she became registered auditor and a member of the Institute of Chartered Accountants (ACCA). Since 2002 she is a regular lecturer on the International Accounting Standards and International Auditing Standards and is also the Assistant Professor of Economics at the Faculty of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia.
Kamelia Terziyska established Brain Storm Cosult in 1997. The company covers the whole cycle of business services for small, medium size and large companies and offers a complete package of services including business, legal, financial and tax consultancy, management, accounting, auditing, analysis of risk and financial state of affairs, planning of business activities, expansion strategies, software products - Financial-accounting software Mirage and Enterprise Resource Planning system Kartell. The company’s primary aim is to provide durable and innovative business management solutions within a constantly changing business environment. Development of business management strategies is tailored to the specific business needs of every client. In 2007 Brain Storm Consult was selected as the sole and independent member for Bulgaria of UHY International. UHY is an international business consultancy association which offers finanical, accounting and audit services, business management and consultancy services through network of 211 offices in 72 countries around the world. Brain Storm Consult is a member of the German- Bulgarian industrial and commercial chamber, Bulgarian Chamber of Commerce, Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, etc. In 2010 Kamelia Terziyska was chosen for a “Ms. Lady of the year” in the category Management of Investments”.Ангел Ирибозов - БТАПОИИ
Г-н Ирибозов е Председател на Управителният Съвет на БТАПОИИ. От 1991 до 2005 г. той заема висши управленски длъжности във водещи български и чуждестранни застрахователни и пенсионно-осигурителни компании. Бил е консултант в много проекти в областта на финансовия сектор, застраховането и осигуряването, малкия и средния бизнес, и член на УС и Комисията по квалификация на Българско Актюерско Дружество. След 2005 г. заема висши управленски длъжности в различни дружества в игралния сектор. Управител е на BEGE Експо. Магистър по Инженерни науки, Приложна Математика в Технически Университет София, Магистър по Актюерски Науки в Сити Юнивърсити Лондон, с Диплома по Международни Икономически Отношения.
Българската търговска асоциация на производителите и операторите в игралната индустрия /БТАПОИИ/ е основана през 1992 г. като независима, доброволна организация с нестопанска цел. Още от създаването й основната отговорност на Асоциацията е свързана с процеса на одобряване на законодателство за регулиране на игралната индустрия в България.Някои от основните дейности на Асоциацията включват са осигуряване на съдействие при подобряването на правната рамка в България и чужбина, регулиране на обществените отношения, свързани с игралната индустрия; осигуряване на подкрепа за кампании за работа с проблемни играчи чрез участие в организирането и спонсорирането на образователни и медицински програми, специални курсове и други подходящи инициативи. Асоциацията отделя част от приходите си за дарения и спонсорство за: Българския съюз на слепите и Съюза на глухите, както и други организации на хора с увреждания и български артисти, музиканти, други културни дейци и млади таланти.
Angel Iribozov - BTAPOII

Mr. Iribozov is the Chairman of the Management Board of BTAMOGI and CEO of BEGE Expo. He also serves as a C-level Officer of various operating companies in the Gaming Sector. He has served as CEO of many local and international companies in the Insurance and Pension Funds Sector. He has also served as a consultant in many projects in the financial sector, insurance and pensions, SME, and is a Member of the Board of Management of the Bulgarian Actuarial Society. He has MSc Degree in Engineering, MSc in Applied Math, MSc in Actuarial Science from City University in London and Diploma of International Economic Relations.


The Bulgarian Trade Association of manufacturers and operators in the gaming industry / BTAPOII / was founded in 1992 as an independent, voluntary non-profit organization. Since its inception the primary responsibility of the Association is associated with the process of approving legislation to regulate the gaming industry in Bulgaria. Some of the Association’s main activities include providing assistance in improving the legal framework in Bulgaria and abroad, regulating social relations associated with the gaming industry, providing support for campaigns to work with problem players through participation in organizing and sponsoring educational and medical programs, special courses and other appropriate initiatives. The Association gives part of its income for donations and sponsorships of the Bulgarian Union of the Blind and Deaf and other organizations for people with disabilities, Bulgarian artists, musicians and other cultural personalities and young talents.
Никос Калайтзидакис - Кока-Кола ХБК България
Никос Калайтзидакис е новият Генерален директор на Кока-Кола ХБК България. Той поема управлението на компанията от Найджъл Дейвис, който прие нов пост в централата на Кока-Кола Хеленик в Гърция. Никос Калайтзидакис ще отговаря за стратегическото управление на Кока-Кола ХБК България - най-големият производител на безалкохолни напитки в страната, който притежава изключителното право да бутилира продуктите на The Coca-Cola Company.
Той започва кариерата си в Кока-Кола Хеленик през 2006 г. на позицията Регионален директор на Северозападна Русия. През последните 2 години е бил Генерален директор на Кока-Кола Хеленик Хърватия. Никос има 18-годишен опит в областта на продажбите, маркетинга и мениджмънта във водещи компании в Европа и Централна Азия, като в продължение на 14 години е работил в сектора на бързообортните стоки в компании в Източна и Западна Европа. Преди да се присъедини към екипа на Кока-Кола Хеленик през 2006 г., Никос е работил в продължение на девет години във Филип Морис Интернешънъл, където е заемал последователно различни позиции. Притежава бакалавърска степен по информационни технологии и магистърски степени от INSEAD, Университета Уелс и Университета Съсекс.
Nikos Kalaitzidakis - Coca-Cola HBC Bulgaria
Nikos Kalaitzidakis is the new General Manager of CCHBC Bulgaria. He is taking the management post from Nigel Davis who has been promoted in Coca-Cola Hellenic Group in Greece. Nikos Kalaitzidakis will be responsible for the strategic management of Coca-Cola HBC Bulgaria – the biggest producer of non-alcoholic beverages and the only franchised bottler of The Coca-Cola Company in the country.
He started his career in Coca-Cola Hellenic in 2006 by taking the post of Regional General Manager for North West Russia, located in St.Petersburg. During the last 2 years he has been General Manager of Coca-Cola Hellenic Croatia. Nikos has 18 years experience in leading companies across Europe and Central Asia, the last 14 years within the Fast Moving Consumer Goods segment working across Eastern and Western Europe. He joined Coca-Cola Hellenic 5 years ago and prior to that he spent 9 years with Philip Morris International. While at Philip Morris International he held several roles of increasing responsibility both in head office and in markets. He holds a bachelor degree in information technologies and Master degrees from INSEAD, University of Wales, College of Cardiff and University of Sussex.
Симеон Григоров – Eurofast Global
Симеон Григоров e Управител за България на Eurofast Global. Той притежава магистърска степен „Счетоводство и Контрол”, както и „ Корпоративни финанси”, автор е на редица специализирани статии в областта на данъчното облагане за “International Tax Review”, един от световните лидери в тази област.
Eurofast Global Limited е организация, с основен офис в Кипър, създадена през 1987 година. В България повече от 5 години извършва счетоводни и одит услуги, данъчни и правни консултации на редица български и международни компании. Eurofast Global функционира в Югоизточна Европа с представителства в Гърция, България, Румъния, Сърбия, Македония, Албания, Черна Гора и Египет. Това, което отличава Eurofast е единният управленски екип, което дава възможност за ефективно обсъждане на всички проблеми в една многонационална компания, функционираща в региона, с еднa само среща и да подържа високото ниво на обслужване във всички тези държави, в които през 2009 и 2010 година Eurofast получава световно признание.
През 2009 и 2010 Eurofast Global бе избрана за "Данъчна фирма на Кипър за 2009 година" от «International Tax Review» ; Отличена бе с наградата «Най-добрата международна данъчна фирма в Кипър за 2009 година» от «World Finance». Наградена бе с «Регионален бизнес партньор на Балканите за 2009 година» от «Mass Media International» Eurofast Global се класира на първо място за данъчна транзакционна практика в Кипър за 2009 и 2010 година при социологическо проучване на списание «International Tax Review». Компанията бе озбрана и за «Най-добрата данъчна фирма на Кипър» за 2010 година от формацията European CEO

Simeon Grigorov Eurofast Global EOOD
Simeon Grigorov is the Resident Manager and Head of Finance Department Eurofast Global EOOD, Bulgaria. He holds an MA degree from the University of World and National Economy, Sofia specializing in Accounting and Control and an MA degree from “Kiril and Metodii” University, Veliko Tarnovo, in Corporate Financing. He is the author of a number of specialiazed articles on taxation issues for the International Tax Review – one of the worldwide leaders in its field.
Eurofast Global is a professional services organization based in Cyprus operating since 1987. Eurofast Global is in Bulgaria already for 5 years offering accountancy and audit services, tax and legal consultancies to many local and international companies. The company’s professional services range from statutory audit and accounting to tax and legal with considerable know-how to address cross border tax issues and effectively reach an optimum level in tax planning. The rganization is a strong player in South Eastern Europe operating through fully fledged subsidiaries in Greece, Bulgaria, Romania, Serbia, F.Y.R. Macedonia, Albania, Montenegro and Egypt. What is unique is that Eurofast Global has a single management team traveling extensively throughout the numerous offices enabling the company to efficiently address all the issues at concern of a multi-national company operating in the Region at a single meeting and maintain a high level of service in all these countries where Eurofast in 2009 and 2010 has achieved worldwide recognition.
Eurofast Global in 2009 and 2010 has been voted ”Cyprus Tax Firm of the year 2009” by «International Tax Review»; “Best International Tax Firm in Cyprus 2009” by «World Finance»; «Regional Business Partner Balkans 2009 » by «Mass Media International». Eurofast Global ranked “Tier One Tax Transactional Practice in Cyprus” for 2009 and 2010 «International Tax Review» survey. It has been recognized as the Best Tax Practice in Cyprus by European CEO Tax & Accounting Awards for 2010.
Жулиета Серафимова - Гранд Хотел София
Жулиета Серафимова работи в Гранд Хотел София още преди официалното откриване на хотела през 2004 г. Тя е директор „Маркетинг и продажби” на хотела до 2007 г., когато става заместник-генерален мениджър. През септември 2009 г. поема ръководството на хотела като генерален мениджър. Завършила колеж по международен туризъм в Бургас и специалност „Туризъм” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специализирала хотелски мениджмънт в Испания, Великобритания, Белгия и Университета „Корнел” в САЩ . Професионалният й опит е изцяло в областта на хотелиерството и туризма.
Гранд Хотел София е един от безспорните лидери сред петзвездните хотели в столицата, открояващ се със собствен стил и управляван успешно от български мениджърски екип. През изминалите години той се превърна в бизнес и културен център в сърцето на града. Хотелът разполага със 122 стаи и апартаменти, конферентен център и луксозен гурме ресторант, сладкарница Grand Café със собствена сладкарска продукция, стилен Лоби бар с два пура бара са на разположение на гостите на хотела, както и най-новото заведение София клуб, подходящо за бизнес срещи през деня и за вечерно питие и забавления с приятели.
Рууд ван ден Ейнден - Heineken Zagorka Brewery
След завършването на образованието си в сферата на Икономиката, Рууд ван ден Еийнден започва своята кариера в Heineken Холандия през 1994 г. като стажант. Преминавайки през различни позиции в сферата на продажбите, през 2000 г. той се премества в Unilever, където отговоря за категоризацията на направлението за домашни грижи. През 2002 г. той се присъединява към Duyvis (холандска фирма за производство на ядки и солени закуски, част от компанията Sara Lee) и става директор "Продажби" за период от две години, преди да бъде назначен на поста генерален мениджър. През 2006 година компанията е продадена на PepsiCo а през 2007 г. г-н Рууд ван ден Еийнден се завръща в Heineken Холандия като директор "Продажби" чрез индиректни канали (Off Premise channel). През 2009 г. той е назначен за генерален мениджър на Heineken Zagorka Brewery.
Kомпанията има над 100-годишна история, която започва с първата пивоварна, основана в Стара Загора през 1902. „Загорка” се присъедини към голямото семейство на „Хайнекен” през 1994. От този момент досега, „Загорка” АД е инвестирала над 110 млн. евро в модернизация и увеличаване на производството като по този начин се превърна в най-модерната пивоварна в България. През 1998 г. „Загорка” АД става първата компания от хранително-вкусовата промишленост, както и първата пивоварна в Централна и Източна Европа, регистрирана по международния стандарт ISO 9002. През последните 8 години, „Загорка” е лидер на българския бирен пазарен дял. Портфолиото на компанията включва марки като „Загорка”, „Ариана”, „Хайнекен”, „Кайзер”, „Амстел”, „Старобърно” и „Столично”. В момента „Загорка” има над 570 служители и непрекъснато инвестира в обучение и развитие на екип си.
Ruud van den Eijnden - Heineken Zagorka Brewery
After completing his Business Economy studies, Ruud van den Eijnden started his career at Heineken Netherlands in 1994 as a management trainee. Having worked in several sales jobs, he moved to Unilever in 2000, responsible for Category Management for the Home Care Division. In 2002 he joined Duyvis (a Dutch company producing nuts and salty snacks, part of Sara Lee company) and became Sales Director for two years before being appointed General Manager. The company was sold to PepsiCo in 2006. In 2007, Mr. Ruud van den Eijnden came back to Heineken Netherlands as Sales Director for the Off Premise channel. In Аpril 2009, he was appointed General Manager of Heineken Zagorka Brewery.
The company has more than 100 years history, as it starts with the first brewery established in 1902 in Stara Zagora. Since Zagorka has always been a leading beer producer in the country, it was a natural step for the company to join the big Heineken family in 1994. From that moment on untill 2010 “Zagorka” SA has invested over EUR 110 M in modernization and production increase, thus becoming the most modern brewery in Bulgaria. In 1998 “Zagorka” SA is the first company from the food & drinks sector and the first brewery in CEE region to certify according to the international standard ISO 9002. For the last 8 years Zagorka has been the leader on the Bulgarian beer market with value share of 37% for 2009 and 37,6% for the first nine months of 2010 (AC Nielsen). Our aim is to be a leading brewer in the market and to have the most prominent brand portfolio, with brands like Zagorka, Ariana, Heineken, Kaiser, Amstel, Starobrno and Stolichno. Zagorka currently employs more than 570 people and we continuously invest in training and developing the team.
Алена Георгиева – Indesit Company
Алена Георгиева е Регионален Мениджър на Индезит Кампъни за България, Сърбия и Черна гора, Македония, Хърватска и Босна и Херцеговина. През последните осем години, белязани със сериозен ръст на продажбите на българския пазар, г-жа Георгиева е Управител на "Индезит Кампъни България". Преди това е работила осем години за тютюневия гигант "Бритиш - Американ Табако ", от които три години в регионалната централа за Централна и Източна Европа в Будапеща като Регионален Мениджър по Развитието на British American Tobacco за Централна и Източна Европа (Market Development manager). Отговаряла е за стратегическото развитие на ключовите марки в региона и е участвала в приватизационните проекти на компанията в Сърбия, Босна и Хърватска. Започва кариерата си в Офиса на Европейската общност в Атина, където координира джойнт-венчър програмите на страните от Европейския съюз и тези извън него от Балканския регион. В периода 1992-1994 е Marketing & Communications Manager в Opel General Motors България.
Indesit Company е втората по големина в Европа и петата в света компания за електродомакинска техника. Произвежда и продава перални, сушилни, перални със сушилня, съдомиялни, хладилници, фризери, фурни и електрически плотове. Indesit Company е лидер на пазара в Италия, Великобритания, Русия, Португалия, Румъния, България и Украйна и е водеща компания във Франция, Полша, Турция, Чехия, Унгария и Гърция.

Основана през 1975 г. от Виторио Мерлони, настоящ председател на Борда на директорите на компанията, и листвана на Миланската стокова борса от 1987 г., групата отчете продажби от € 2.6 милиарда през 2009 година.

Indesit Company разполага с 16 завода в Италия, Полша, Великобритания, Русия и Турция и 24 представителства по целия свят и има над 16 000 служители. Основните търговски марки на Indesit Company са Indesit, Hotpoint-Ariston и Scholtès.

Alena Georgieva - Indesit Company
Alena Georgieva is the Regional Manager of Indesit Company for Bulgaria, Serbia, Montenegro, Macedonia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo. Over the past eight years, marked by strong sales growth in the Bulgarian market, Mrs. Georgieva has been managing Indesit Company Bulgaria. Before being appointed to the regional management position at Indesit, Alena worked for the tobacco giant British American Tobacco (BAT) for more than eight years, three of which as Market Development Manager for Central and Eastern Europe in the regional hub in Budapest. She was responsible for the strategic development of the company key brands on a regional level and has participated in the BAT privatization projects in Serbia, Bosnia and Croatia. Alena started her career at the office of the European Community in Athens, where was responsible for the coordination of several joint venture programs for EU countries and Balkans region. Later, she returned to Bulgaria to become Marketing and Communications Manager at Opel General Motors for the period 1992-1994.
Indesit Company is Europe’s second largest manufacturer of home appliances by market share. It produces and sells washing machines, dryers, washer-dryers, dishwashers, fridges, freezers, ovens and hob.

It leads the market in Italy, the UK, Russia, Portugal, Romania, Bulgaria and the Ukraine and is one of the leaders in France, Poland, Turkey, the Czech Republic, Hungary and Greece. Founded in 1975 by the current chairman Vittorio Merloni and listed on the Milan stock exchange since 1987, the Group posted sales of €2.6 billion in 2009.

Indesit Company operates through 16 production facilities (Italy, Poland, the UK, Russia and Turkey) and 24 commercial branches worldwide and has 16,000 employees. The Group’s main brands are Indesit, Hotpoint-Ariston and Scholtès.

Албена Попова- Крестън БулМар

Албена Попова е Управляващ съдружник в „Крестън БулМар” ООД от 2006 година. Има магистърска степен по финанси. Kreston BulMar (Крестън БулМар) е консултантска компания, осигуряваща широк спектър от интегрирани консултантски услуги на световно ниво, които отговарят на професионалните стандарти и реално помагат за растежа на Вашия бизнес, както в България, така и зад граница. Компанията осигурява Финансов Одит, Счетоводно Обслужване, Пейрол, Данъчни Консултации, Бизнес Оценки, Правно Обслужване, Корпоративни Финанси, Европрограми и IT Решения. Kreston International е една от най-големите счетоводни и консултантски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 професионалисти. BulMar е създаден през 1996 год. в София и е една от най-големите счетоводни и консултантски компании в България.Albena Popova- Kreston BulMar
Albena Popova is Managing partner in Kreston BulMar since 2006. She has a master degree in finance. Kreston BulMar is a consulting company, offering wide range of integrated consulting services on a world level that meet standards of professionalism and actually contribute to your business's growth both in Bulgaria and abroad.

Kreston BulMar provides: Financial Audit, Accounting, Payroll, Tax Consultancy, Business Valuations, Legal Services, Corporate Finance, EU Programmes and IT Solutions. Kreston International is one of the largest international accounting and consulting companies worldwide, with over 750 offices in more than 100 countries, incorporating over 25 000 professionals. BulMar was founded in 1996 in Sofia and is one of the largest international accounting and consulting companies in Bulgaria.


Георги Ранделов - Майкрософт България
Георги Ранделов е генерален директор на Майкрософт България от 1 септември 2010 г. и отговаря за бизнес стратегията и нейната успешна реализация в местното представителство на компанията.Преди това той заема различни ръководни позиции в ИКТ сектора – както в България, така и в чужбина. Започва кариерата си като продуктов мениджър в компания-партньор на IBM, след което следва 15-годишна международна кариера в IBM. Десет години заема позицията генерален директор на IBM за България. През този период IBM България преизпълнява поставените цели за страната и пазара, като постига двуцифрен ръст в 5 последователни години. Това осигурява инвестиция в откриване на нови позиции и компанията реализира трицифрено увеличение по отношение на броя на служителите си. През 2008 г. и 2009 г. отговаря за бизнес развитие Стратегически проекти,

Малък и среден бизнес във Великобритания, Швейцария, Германия, Скандинавските държави и Австрия. ГеоргиРанделов е активен член на българското бизнес общество – бил е в борда на директорите на Американската търговска камара в България в продължение на два мандата и вицепредседател на същата организация до началото на 2008 г.
George Randelov - Microsoft Bulgaria
George Randelov was appointed September 1st 2010 as General Manager at Microsoft Bulgaria, responsible for all business operations of the local subsidiary. Prior to his appointment, George Randelov has held major positions in the ICT industry – both in Bulgaria and abroad. His career started as a Product Manager in a partner company of IBM. After that he had 15 years successful international career with IBM. George was IBM Bulgaria Country General Manager for 10 years. During this period IBM Bulgaria outperformed both the market and country targets by growing double digit 5 years in a row. This secured investment in new hires and the company grew triple digits in terms of employees. In 2008-2009 he was Strategic Value Creation Team Leader – General Business, North East Europe, leading a team of highly skilled business development executives with major focus on matured markets: UK, Germany, Nordics, Switzerland and Austria. George Randelov has been an active member of the Bulgarian business society – he was a member of the AmCham Board of Directors for two mandates and a Vice Chairman of the AmCham until the beginning of 2008.
Албена Тонева - Лайф Брокер
Албена Тонева е управител на Лайф Брокер ООД, застрахователен брокер, работещ в сферата на живото-застраховането и общото застраховане. Застрахователният брокер е юридическо лице, действащо в полза на застрахования. В България тази дейност подлежи на лицензиране. Разрешението за извършване на дейност като застрахователен брокер на компанията е с номер 112 от 30.10.2001 година. Компанията има сключени договори с почти всички лицензирани застрахователни компании.
Albena Toneva - Life Broker
Ms. Albena Toneva is manager of Life Insurance Broker Ltd., a broker working in the field of life-insurance and general insurance. The insurance broker is a legal person acting on behalf of the insured. In Bulgaria this activity subject to licensing. It is licensed to operate as an insurance broker company wih with a document issued on 30/10/2001. The company has contracts with almost all licensed insurance companies.
Хофман Вернер - Линднер България
Господин Хофман има магистърска степен от професионалният колеж по Електроника със специалност моторни превозни средства. Той има 23 години професионален опит. От 1987 до 1990 г. той е ръководил отдела за осигуряване на качеството на BMW в завода в Динголфинг. От 1990 г. до 1993 г. той е генерален директор на Stoegbauer в Фреюнг. В 1994 г. той започва кариерата си в "Линднер АГ" и участва в създаването на отдел за управление на проекти. Някои от големите проекти разработени от отдела са кулата небостъргач във Франкфурт на Майн; музеят Дахлем в Берлин и кулата Виктория в Манхайм. От 2002 до настоящият момент г-н Хофман е управител на "Линднер България" ЕООД. Оборотът на компанията за тези години надхвърля 220 млн. евро.

Основни проекти: Мол София, Бизнес Парк София, Резиденшъл Парк София.


“Линднер България” ЕООД е една от най-бързо развиващите се инвестиционни и строителни компании в България, обединила опита и потенциала на всички дъщерни фирми на немския концерн “Линднер” АГ, който е представен на българския строителен пазар от 1994 г. Фирмата е 100% собственост на “Линднер” АГ и е с предмет на дейност мениджмънт и комплексно строителство. Специализирани са в управление и изпълнение на банки и офисни сгради, хотели и жилищни комплекси, търговско- развлекателни центрове, индустриални и инфраструктурни проекти.
Hoffmann Werner - LINDNER Bulgaria

Mr.Hoffmann finished his graduation as Master of Science in the Professional college for Electronics with a focus on motor vehicle. He has 23 years of professional experience. From 1987 till 1990 he was manager of Quality assurance department in BMW Plant in Dingolfing. From 1990 till 1993 he was General Manager of the Stoegbauer Company in Freyung. In 1994 he started his carrier in " Lindner" AG and participates in the establishing of Project Management Department. Some of his major projects are Skyscraper Tower, Frankfurt/Main; Museum " Dahlem" , Berlin; " Victoria" - Tower, Mannheim. From 2002 till now Mr. Hoffman is the General Manager of "Lindner Bulgaria" EOOD. The total turn over of the company for these years is ca. 220 Mio Euro. Major projects: Mall of Sofia, Business Park Sofia, Residential Park Sofia.


Lindner Bulgaria Ltd. is one of the fastest growing investment and construction companies in Bulgaria, combining the experience and potential of all subsidiaries of the German concern Lindner AG, which is present on the Bulgarian construction market since 1994. The company is 100 % owned by Lindner AG and is active in management and complex construction. It specializes in management and construction of banks and office buildings, hotels and residential complexes, shopping and entertainment centers, industrial and infrastructure projects.

Nikolay Nikolov - Pim Prima
Пим Прима е холдинг, състоящ се от фирми, предимно от ИТ сектора. Управител и собственик на холдинга е г-н Николай Николов. Професионален информационен мениджмънт Прима АД (ПИМ Прима АД) е учредена през октомври 2001 като българска частна компания, базирана в София, България. Компанията има проста и гъвкава структура, която включва независими фирми. Нейните дъщерните дружества са Техно Про ЕООД, Тех Вижън ЕООД, Тех Принт ЕООД, Еском България ЕООД, Партньорите ЕООД, Ню Харайзънс ЕООД, Евриста ЕООД и Секюрити солюшънс инститют ЕООД. Дейността им покрива ключови ІТ дейности като дистрибуция и сервизна дейност на водещи международни ИКТ доставчици като Toshiba, Phillips, Fujitsu, Acer, обучения и консултации по ИТ продукти и технологии, системна интеграция, както и развойна и научно-изследователска дейност в областта на теле-медицината. Всяко дъщерно дружество има своя специфична клиентска база и поддържа екип от опитни и високо квалифицирани в своята област специалисти. Понастоящем целият екипът се състои от около 130 млади хора на средна възраст около 34 години. Приходите от продажби на Дружеството за 2009 година възлизат на 23 милиона евро, и са нараснали десеторно за последните 7 години.
Nikolay Nikolov - Pim Prima
Pim Prima is a holding consisting of numerous companies, mainly working in the IT sector. CEO and owner of the holding is Mr. Nikolay Nikolov. Professional Information Management JSC (PIM PRIMA AD) is established in October 2001 as a Bulgarian private company based in Sofia, Bulgaria. The Company has simple and flexible structure, which includes independent daughter companies like Techno Pro Ltd., Tech Vision Ltd., Tech Print Ltd., Escom Bulgaria Ltd., The Partners Ltd., New Horizons, Ltd., EVRISTA Ltd and Security Solutions Institute, Ltd.(SSI). Their activities cover key IT activities as distribution and support of international suppliers of IT products like Toshiba, Phillips, Fujitsu, Acer, education and consulting services on IT products and technologies, system integration as well as research and development in the filed of the telemedicine. Each of the daughter companies has it’s own specific customers base and team of experienced and highly qualified professionals in their area. Currently the team as a whole is formed of about 130 young people – average 34 years old. Company’s revenue for 2009 amounts to 23 million euro and has increased 10 times for the last 7 years. The company is manager by it’s CEO Nikolay Nikolov.

Емилия Поповска - Уайн енд Уайн
Емилия Поповска е основател и управител на "Уайн енд Уайн" ООД. Тя е космополитна личност и живее между Лондон, Кан и Рим. Предишният и професионален опит включва продажбата на висококачествени мебели на реномирани международни компании от индустрията. Тя е изготвяла модели на модни мебели за известни модни къщи като Roche Bobois и Ligne Roset и е осъществила многобройни проекти за интериорен дизайн на жилища в страни от Близкия Изток като Йордания и Ливан. През последните години Емилия Поповска влиза в бизнеса с храни и напитки като допълнителна дейност, използвайки международните си знания и богат опит от пътуванията си през годините. Тя създава дружеството "Уайн енд Уайн" ООД, с цел да разшири тази дейност извън България през идната година.

"Уайн енд Уайн" ООД е учредена през октомври 2009 година и има за цел като ексклузивен представител, да представя и окуражава италиански и френски високо-качествени вина, както и фирми - производители на деликатесни продукти, които са вече с утвърдена репутация и произвеждат брандове, добре познати на световния пазар. Компанията ще започна дейността си с въвеждането на три италиански производители на вино: Batasiolo – Piemonte, Jacopo Biondi Santi – Toscana and Tasca d’Almerita – Sicilia, които са включени във винените листи на най-известните ресторанти и частни клубове в света, включително във Великобритания, САЩ, Германия и Италия. Компанията вече разширява своя бизнес и представлява също така и други производители на вино на същото ниво на качество от други райони на Италия и Франция.


Emilia Popovska - Wine & Wine Ltd.
Emilia Popovska is the founder and managing director of Wine & Wine Ltd. She has an international background and resides in London, Cannes and Rome. Previously her experience includes sales of high quality furniture representing international top brand companies from this industry. She has also designed furniture models for the renowned Roche Bobois and Ligne Roset. She has executed interior design projects for residences in Middle East countries such as Jordan and Lebanon. Over the last year Ms. Popovska has ventured in the food and beverage business as an additional activity using her international knowledge and extensive travels over the years. She created the company Wine and Wine with the idea to expand it to the international market next year.
Wine and Wine Ltd is a new Bulgarian company, launched in October 2009 with the goal to represent and promote as an exclusive agent, Italian and French high quality wine and delicatessen producing companies, that have a history and established reputations with names already well known on the international market. The company started with introducing three Italian wine producers: Batasiolo – Piemonte, Jacopo Biondi Santi – Toscana and Tasca d’Almerita – Sicilia, which are included in the wine lists of the top famous restaurants and private clubs in the world, especially in the UK, USA, Germany and Italy. The company already expanded its business to represent also other wine producers of the same quality level from other areas of Italy and France. With the products the company is choosing to introduce to the Bulgarian market, it would like to give to the retail clients a guarantee for quality and the pleasure to test and get to know the products from the group Luxury Drinks and Foods.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница