“бдж – пътнически превози” еоодДата01.05.2018
Размер50.1 Kb.

БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

цЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България

тел.: (+359 2) 932 41 90

факс: (+359 2) 987 88 69

bdz_passengers@bdz.bg

www.bdz.bg


О Б Я В А
БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
обявява търг
с тайно наддаване за отдаване под наем на

търговски площи и оборудване, намиращи се в 4 броя вагон-бистра и

1 брой вагон-бюфет, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

за период от една година
1. Описание на обектите на търга: Отдаване под наем на търговски площи и оборудване, намиращи се в четири броя вагон-бистра и един брой вагон-бюфет, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от една година, разделени в пет лота:

Лот 1 - 27,8 кв.м. търговска площ от вагон-бистро № 6152 8597 001-3 ведно с оборудването: Хладилник CROWN DF276AS SILVER; фризер CROWN DF 200A; количка, тръбна; кафемашина KRUPS XP 224030; фурна, микровълнова, фритюрник BOSH TFB 1610, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, включен в състава на влакове, движещи се по направление София – Бургас – София.

Лот 2 - 27,8 кв.м. търговска площ от вагон-бистро № 6152 8597 003-9 ведно с оборудването: Хладилник LIBHERR KT 1430; количка, тръбна; кафемашина KRUPS XP 224030, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, включен в състава на влакове, движещи се по направление София – Бургас – София.

Лот 3 - 26,3 кв.м. търговска площ от вагон-бистро № 6152 8597 004-7 ведно с оборудването: Хладилник LIBHERR KT 1430; количка, тръбна; кафемашина KRUPS XP 224030; вакумиране F380701, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, включен в състава на влакове, движещи се по направление София – Варна – София – Перник – София.

Лот 4 - 26,3 кв.м. търговска площ от вагон-бистро № 6152 8597 005-4 ведно с оборудването: Хладилник LIEBHERR KT 14 30, количка, тръбна, кафемашина KRUPS XP 224030, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, включен в състава на влакове, движещи се по направление София – Варна – София – Перник – София.

Лот 5 - 28,0 кв.м. търговски площи от вагон – бюфет № 5152 8555 051–0, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, включен в състава на влакове, движещи се по направление София – Русе разпределителна – София.

2. Срок за отдаване под наем: Всеки от обектите по т. 1 се отдават под наем за срок от 1 /една/ година;

3. Начална месечна наемна цена и съпки на наддаване:

Лот 1

 • Начална месечна наемна цена на обособения обект – 294,00 /двеста деветдесет и четири/ лв. на месец без ДДС.

 • Стъпка на наддаване – 29,00 /двадесет и девет/ лв.

Лот2

 • Начална месечна наемна цена на обособения обект – 237,00 /двеста тридесет и седем/ лв. на месец без ДДС.

 • Стъпка на наддаване – 23,00 /двадесет и три/ лв.

Лот 3

 • Начална месечна наемна цена на обособения обект – 356,00 /триста петдесет и шест/ лв. на месец без ДДС.

 • Стъпка на наддаване – 35,00 /тридесет и пет/ лв.

Лот 4

 • Начална месечна наемна цена на обособения обект – 354,00 /триста петдесет и четири лв./ лв. на месец без ДДС.

 • Стъпка на наддаване – 35,00 /тридесет и пет/ лв.

Лот 5

 • Начална месечна наемна цена на обособения обект – 221,00 /двеста двадедесет и един/ лв. на месец без ДДС.

 • Стъпка на наддаване – 22,00 /двадесет и два/ лв.

Началната месечна наемна цена е без включен ДДС.

Върху достигнатата на търга месечна наемна цена се начислява нормативно установен за периода ДДС.

Всяко обявено от съответния кандидат ценово предложение не може да бъде по-малко от посочената начална месечна наемна цена или трябва да бъде равно на сбора от посочената начална месечна наемна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

4. Вид на търга: Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обектите, описани в т. 1. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

5. Начин на плащане:

- Дължимата наемна цена за първия месец с начислен ДДС, намалена с размера на внесения депозит за участие в търга, се заплаща при сключването на договора за наем по банкова сметка, посочена в Тръжната документация;

- Всички дължими плащания и условия за ползване на наетите по т. 1 обекти са описани в проекта на договора към Тръжната документация.

6. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 13.11.2014 г. от 10:00 ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.7. Ред за получаване на тръжна документация: Тръжна документация ще се продава всеки работен ден от 09:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 10.11.2014 г. /включително/ в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, Деловодство срещу заплатена такса от 50,00 /петдесет/ лв. без ДДС в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

8. Депозитът за участие в търга е в размер на:

- Лот 1100,00 /сто/ лв.

- Лот 2100,00 /сто/ лв.

- Лот 3150,00 /сто и петдесет/ лв.

- Лот 4150,00 /сто и петдесет/ лв.

- Лот 5100,00 /сто/ лв.

Депозитът за всеки от лотовете следва да се внесе в български лева и да е постъпил до 11.11.2014 г. /включително/ по банкова сметка, посочена в Тръжната документация. След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично да се трансформира в част от достигнатата месечна наемна цена.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.9. Условия за оглед на обектите: Оглед на обектите може да се извършва срещу закупена Тръжна документация всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 11.11.2014 г. /включително/ при спазване на изискванията за безопасност.

10. Краен срок за приемане на заявленията за участие: Заявления за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 12.11.2014 г. в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

11. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: В случай на непроведен търг, повторното му провеждане ще се извърши на 20.11.2014 г. от 10:00 ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, при което:

 • Тръжната документация ще се получава при условията на т. 7 от настоящата обява в срок до 17.11.2014 г. /включително/;

 • Депозитите за участие в търга да се внасят при условията и по реда на т. 8 от настоящата обява в срок до 18.11.2014 г. /включително/;

 • Оглед на обектите да се извършва при условията на т. 9 от настоящата обява в срок до 18.11.2014 г.;

 • Заявленията за участие да се приемат до 16:00 ч. на 19.11.2014 г. в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

12. Изисквания към участниците:

 • Да не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.

 • За участие в търга да се допускат кандидати, закупили Тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжната документация.

Допълнителна информация относно провеждането на търга може да се получи на телефони: 02/8 907 304 и 0884 992 400


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница