Bg комисия на европейските общности брюксел, 2007 com(2007) 371 окончателен съобщение от комисията до съвета, европейския парламент, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионитеДата12.03.2018
Размер211 Kb.


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 2.7.2007

COM(2007) 371 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Световна радиокомуникационна конференция ITU 2007
(WRC-07)


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Европейски и глобални измерения на политиката в областта на радиочестотния спектър Error: Reference source not found

2. Подготовка на Европа за WRC-07 Error: Reference source not found

3. Политики на Общността от значение за WRC-07 Error: Reference source not found

4. Бъдещи мобилни комуникации Error: Reference source not found

5. Други приоритетни проблеми Error: Reference source not found

6. По-голяма гъвкавост на Глобалната регулаторна рамка на радиочестотния спектър Error: Reference source not found

7. Дневен ред за следващата конференция (WRC-11) Error: Reference source not found

8. Заключение Error: Reference source not found

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Световна радиокомуникационна конференция ITU 2007
(WRC-07)

(Текст от значение за ЕИП)

1. Европейски и глобални измерения на политиката в областта на радиочестотния спектър

Радиочестотният спектър е оскъден и ценен естествен ресурс, който може да окаже съществено социално и икономическо въздействие1 върху всички отрасли, които използват безжични технологии, такива като медии, мобилни комуникации, отбрана и авиация. Радиочестотният спектър представлява икономически важен източник за осигуряване на обществени и търговски услуги, които се основават на безжичната технология, за научни изследвания и за създаването на международни транспортни и съобщителни мрежи2.

Хармонизацията на радиочестотния спектър в Европа е ключов фактор за завършване изграждането на Eдинния пазар на Европейския съюз за стоки и услуги, а в по-широк план може да благоприятства международния търговски обмен, премахвайки техническите прегради пред търговията. Предизвикателствата на ефективното управление на радиочестотния спектър често пъти се посрещат по-добре посредством сътрудничество между държавите. Заедно със стойността на икономическите дейности – общата стойност на услугите, които зависят от радиочестотния спектър в Европейския съюз надхвърля 200 милиарда EUR, т.е. между 2 и 2,5 % от годишния европейски брутен продукт, а това обяснява защо Европа като икономическо пространство трябва да отдаде значение на международните преговори, които засягат използването на радиочестотния спектър.

През последните години дейностите по разработване на последователна европейска политика в областта на радиочестотния спектър набират скорост, като оказват подкрепа на някои области на общата политика като информационно общество, опазване на околната среда и транспорт. С Решението за радиочестотния спектър3 (RSD), Общността постави основите на регулаторната и политическа рамка, която да осигури изпълнението на изискванията на съответните политики на Общността по отношение на радиочестотния спектър.

В тази рамка политическите проблеми в контекста на Общността се разглеждат от Групата за политика в областта на радиочестотния спектър (RSPG), консултативен орган към Комисията. Съответните регулаторни мерки за хармонизиране използването на радиочестотния спектър в цялата Общност се предприемат от Комитета по радиочестотния спектър (RSC).

Координацията на радиочестотния спектър в световен мащаб е отговорност на Международния телекомуникационен съюз (ITU), агенция към Обединените нации със задача да поддържа и разширява международното сътрудничество за подобряване и рационално използване на всякакви телекомуникационни връзки. На всеки три до четири години ITU организира Световна радиокомуникационна конференция – един процес, имащ за цел осъвременяване на Правилника за радиосъобщенията на ITU (RR), международен договор, който координира използването на радиочестотния спектър в световен мащаб. Следващата Световна радиокомуникационна конференция (WRC-07), която представлява кулминацията на няколко години подготвителна работа, ще се проведе в Женева от 22 октомври до 16 ноември 2007 година.

Комисията ще вземе участие в WRC-07 като отраслов член на ITU без право на глас. В това си качество, Комисията ще положи усилия да подкрепи тези общи европейски позиции, които са в духа и са от значение за политиките на Общността.

Настоящото съобщение има за цел да информира Европейския парламент и Съвета относно политиките на Общността, които могат да бъдат повлияни от крайните резултати на WRC-07. То се стреми да получи тяхното одобрение относно политическите цели, които трябва да бъдат постигнати и позицията, която държавите-членки трябва да заемат на конференцията WRC-07.

2. Подготовка на Европа за WRC-07

Държавите-членки на Европейския съюз преговарят в ITU като независими членове. На практика, те избират да изработват своите технически позиции съвместно със CEPT, асоциация на 47 национални органа, отговарящи за радиочестотния спектър и телекомуникациите, преди да започнат преговори с останалата част от света на базата на консолидирани европейски позиции („Общи европейски предложения“). Администрациите, които вземат участие в работата на CEPT, изразяват съгласие да подкрепят или най-малкото да не водят активна политика срещу такива общи позиции.

Докато CEPT е ефективна при изработването на подробните европейски преговорни позиции, необходими за участие в конференция като WRC, разглеждаща технически и регулаторни въпроси, държавите-членки са обвързани с поетите от тях задължения по силата на Договора за ЕО и с acquis communautaire4. Ето защо, изработването на позициите по технически проблеми в CEPT трябва да бъде допълнено със съображения за защита на цялостните интереси на Общността при водене на преговорите.

За тази цел, RSD изисква съгласуване на позициите на Общността и определяне на общи политически цели на WRC. Държавите-членки и Общността трябва да разработят общи действия и тясно да си сътрудничат по време на целия преговорен процес, за да осигурят единството на международното представителство на Общността.

По силата на това задължение, Комисията осигурява координацията на политическите подходи, основани на приемане на политическите цели на Общността преди провеждане на WRC, и осъществява наблюдение върху участието на Европа в този процес. Поради тази причина, Комисията натовари RSPG с изработването на консултативно становище относно целите на Общността за WRC-075. Тази дейност беше подкрепена от обществено обсъждане и два открити семинара.

Общата цел на Европейската комисия на конференцията WRC е да осигури вземането на решения, които подкрепят политиките на Общността и подетите инициативи.

Комисията, заедно с председателството на Съвета, ще положи усилия да подпомогне държавите-членки при отстояване на общите преговорни позиции по време на конференцията. За тази цел, държавите-членки трябва да подкрепят позициите, изработени от Комисията и утвърдени от Съвета и Европейския парламент, както и онези европейски общи предложения, които съответстват на политическите цели на Общността. Всяка промяна в позициите по време на преговорите надлежно трябва да държи сметка за основните интереси на Общността.3. Политики на Общността от значение за WRC-07

Дневният ред на WRC-07 трябва да бъде разгледан на фона на съществуващите политики и принципи на Общността. Общите цели на Европейския съюз, които трябва да бъдат отстоявани на WRC, включват: • консолидацията на европейския единен пазар;

 • премахването на техническите пречки пред международната търговия;

 • насърчаването на конкуренцията между алтернативните инфраструктурни платформи;

 • създаването на благоприятстващи иновациите условия за новите технологии, включително посредством отворени стандарти.

В тази връзка от значение са следните отраслови политики:

i2010 – Европейско информационно общество 2010 е нова стратегическа рамка, определяща основните насоки на политиката. Тя насърчава една отворена и конкурентоспособна цифровизирана икономика и поставя ударение върху ИКТ като двигател на включването и качеството на живот. Представлявайки ключов елемент на обновеното Лисабонско партньорство за растеж и трудова заетост, i2010 ще работи за възприемане на интегриран подход към информационното общество и аудио-визуалните медийни политики в Европейския съюз. Той включва осигуряването на обща за ЕС регулаторна рамка за електронните съобщения на основата на ясни принципи и задължения.

Аудио-визуалната политика подкрепя разпространението на социални и културни ценности, където залогът са основни обществени интереси като свобода на изразяване и насърчаване на културното многообразие. Услугите и мрежите за радиоразпръскване се регулират от обща за Европейската общност електронна комуникационна рамка, докато се приеме нова директива за съдържанието (Аудио-визуални медийни услуги).

Научноизследователската и развойна дейност в Европейския съюз се стреми към повишаване на конкурентоспособността по пътя на технологичните нововъведения, посредством координиране на националните политики и тези на Европейския съюз и насърчаване създаването на мрежа от научноизследователски екипи. Рамковите програми на Общността за научни изследвания и технологично развитие влагат значителни средства в научноизследователски дейности преди излизане на пазара на конкуренцията.

Опазването на околната среда е политически приоритет за Европейския съюз в контекста на климатичните промени. Европейските политически инициативи в тази област включват GMES (Глобален мониторинг за опазване на околната среда и сигурност), чиято цел е да даде възможност на хората, които вземат решенията в Европа да достигнат капацитет за независим мониторинг.Транспортната политика цели да развие една интегрирана транспортна система в Европейската общност, която включва всички начини на транспорт. С цел по-нататъшното развитие на тази политика, се предприема широк набор от мерки за развитие на интегрирани транспортни системи (автомобилни, въздушни, железопътни и водни).

Космосът е важен стратегически ресурс за Европейския съюз за постигане на някои по-общи политически цели. Приложенията, които Общността насърчава в този контекст, включват спътникови широколентови комуникации за преодоляване на „цифровото разделение”, наблюдения на Земята и позициониращи системи.

В своето становище за WRC-07, RSPG потвърди цялостната политика на Европейския съюз и консултира Комисията относно позицията, която Европа трябва да заеме на конференцията по специфични преговорни теми. Като цяло, Комисията споделя становището на RSPG. Следващите раздели разясняват някои специфични позиции в този контекст.4. Бъдещи мобилни комуникации

Един от важните въпроси, които ще бъдат тема на обсъждане по време на конференцията, са бъдещите мобилни комуникационни системи6. По време на подготовката за WRC-077 ясно се открои нуждата от допълнителен радиочестотен спектър за тези системи в глобален мащаб.

За да се задоволи това допълнително търсене, бяха обсъдени честотните обхвати под и над честотите, използвани към настоящия момент от мобилните системи в Европа.

Комисията смята, че акцентът трябва да се постави върху определянето на онези честотни обхвати, които могат да спомогнат за развитието на еднородна телекомуникационна среда в дългосрочен план.4.1. по-високи честоти

Сред подходящите кандидати от обхватите на по-високите честоти в сравнение със сега използвания радиочестотен спектър за мобилните системи в Европа е C-обхватът (3.4-4.2 GHz). Докато този обхват е привлекателен за бъдещите мобилни системи в Европа, понастоящем той се използва като основна широколентова мрежа за спътникови услуги най-вече в развиващите се държави. Приоритетно трябва да се търсят технически решения, които приспособяват изискванията за мобилни комуникации, като същевременно адекватно защитават сателитните интереси в C-честотен обхват при минимални разходи за сателитните оператори. Даването на приоритет на подобхвати за спътникови и наземни услуги в радиочестотната лента 3.4-4.2 GHz би им осигурило подходящи гаранции в дългосрочен план за работа в този честотен обхват, изключвайки неоторизирана намеса. Сателитните оператори трябва да запазят едно дълготрайно преимущество в подобхвата от 3.8 – 4.2 GHz.4.2. Честотен обхват UHF

Поради своята ниска честота, UHF обхватът за радиоразпръскване (470 до 862 MHz) предоставя оптимални показатели за разпространение на сигналите по отношение на покритие и проникване в закрити помещения. Мрежовите инфраструктури на UHF обхвата следователно могат да бъдат значително по-ефективни откъм разходи в сравнение със съществуващите системи и биха могли да улеснят разполагането на мобилни системи в слабонаселени региони и гъсто застроени градски зони.

Комисията последователно защитава позицията, че Европа трябва да преследва общата цел за оптимизиране на социалния и икономически потенциал на „цифровия дивидент“, т.е. честотните обхвати на радиочестотния спектър, които евентуално ще бъдат освободени при преминаването към цифрово радиоразпръскване. Това означава, че използването на обхвата UHF не трябва да бъде „замразено” от настоящото разпределение на радиочестотния спектър, а трябва да се подложи на оценка в светлината на възможностите, които предлагат новите, ефикасни начини на употреба, като не трябва да се забравят целите, продиктувани от общите интереси8.

Няколко държави-членки вече прилагат национални стратегии за изключване на аналоговата телевизия и за оползотворяване на цифровия дивидент. Следователно, трябва незабавно да се проучат всички възможности за европейска добавена стойност. Политически декларации на високо ниво в този смисъл неотдавна направиха и Европейският съвет9, и Европейският парламент10. Групата за политика в областта на радиочестотния спектър също посъветва Комисията11 да подкрепи предимствата, които носи въвеждането на адекватна степен на гъвкавост при използването на този обхват, за да се пригоди към бъдещите технологични достижения, както и да отговори на търсенето на пазара.

В същото време, еднаквият регулаторен подход към всички честоти от радиочестотния спектър, използвани за електронни комуникационни услуги, е изключително важен за създаване на благоприятни условия за конструктивно сътрудничество в областта на промишлеността, по-специално за обединяване на мобилните и мултимедийни услуги като мобилна телевизия и офертите за „тройна услуга”, без с това да се попречи на надлежно обоснованите изключения да изпълняват изискванията на аудио-визуалната политика, които са от общ интерес.

Едно оптимално използване на цифровия дивидент изисква активното отстраняване на регулаторните пречки пред предоставянето на новаторски услуги в UHF честотния обхват. Към настоящия момент Правилникът за радиосъобщенията на ITU предоставя на услугите по радиоразпръскване по-висок регулаторен статут („първостепенно разпределение“)12 в UHF честотния обхват в Европа13. Тъй като допълнителният радиочестотен спектър за мобилни услуги е предмет на обсъждане от WRC-07, първа стъпка в посока към по-голяма гъвкавост може да бъде направена, като на тази конференция се повиши статутът на тези услуги, изравнявайки го със статута на услугите за радиоразпръскване.144.3. Защита на съществуващия мобилен спектър

Държавите разполагат с различни спътникови системи извън Европа, като използват части от радиочестотната лента от 2500 до 2690 MHz. В светлината на използването на този радиочестотен спектър за мобилни мрежи от трето поколение в близко бъдеще в Европа, същата ще има нужда да подсигури защитата на своите интереси посредством адекватна закрила и съвместимост със спътниковите системи.Политически цели на Общността

От икономическа гледна точка за Общността е важно мобилната промишленост да продължи да има достъп до достатъчно ресурси от радиочестотния спектър. Ето защо: • Част от обхвата от 3,4 до 4,2 GHz трябва да стане достъпен за мобилни услуги в Европа без предоставяне на изключителни права. Трябва да се приложат подходящи технически решения, които касаят настоящите сателитни потребители в този обхват.

 • Повишаването на статута на мобилните услуги в обхвата UHF в Европа би довело до повишаване на гъвкавостта и отстраняване на потенциалните ограничения пред бъдещата оптимална организация в този обхват.

 • Трябва да се положат всички усилия за намаляване на рисковете от смущения за IMT-2000 мрежите, които действат в Европейския съюз в обхвата от 2,5–2,69 GHz, дължащи се на спътниковите услуги.

5. Други приоритетни проблеми

5.1. Подкрепа за използването на радиочестотния спектър за научни цели

Използването на радиочестотния спектър с научна цел има важна социална и икономическа стойност и трябва да бъде подкрепено15. Използването на радиочестотния спектър с научна цел включва спътници за изследване на Земята (EESS), метеорологични спътници и спътникови системи за изучаване на космоса, които подкрепят политиките на Европейския съюз в областта на опазване на околната среда, космоса и научните изследвания и технологичното развитие. Наблюдението на природни явления или на физически такива, които са създадени от хората, често пъти може да бъде осъществено само в определени честоти. Предизвикателството се състои в това да се защити ефективното действие на научноизследователските услуги, без това да налага неоправдани ограничения на други важни отрасли.Политически цели на Общността

EESS представляват съществена част от инициативата GMES, европейският принос към Глобалната система от системи за наблюдение на Земята (GEOSS), от значение за политиката на Общността за опазване на околната среда. Продължаването на нейната защита срещу интерференции, както и надлежно обоснованото разпределение на допълнителни обхвати от радиочестотния спектър за научни цели следва да бъдат подкрепени.5.2. Реорганизация на HF обхватите

Високочестотният (HF) или „късовълнов” спектър от честоти, които имат важно значение за предаване на радиосигналите на големи разстояния, са подложени на сериозен натиск от страна на различни потребители, по-специално за осъществяване на мобилни услуги в областта на радиоразпръскване, въздухоплаване, за военни и морски цели. Задълбоченото разглеждане на този обхват на WRC-07 евентуално може да повлияе върху съответните аудио-визуални и транспортни политики на Европейския съюз.

Късовълновото радиоразпръскване е в състояние да обхване предимствата на цифровата технология и трябва да бъде подкрепено с осигуряване на достатъчен капацитет на радиочестотния спектър. Новите услуги за радиоразпръскване на базата на цифровите технологии като технологията DRM (Digital Radio Mondiale) предлагат възможности за съживяване на радиопредаването на далечни разстояния и допринасят за разпространението на европейската култура и виждания на световната сцена. Допълнителен HF спектър за радиоразпръскване ще спомогне за успешното възприемането на технологиите за цифрово радиоразпръскване.

Основните високочестотни морски услуги също постепенно преминават към цифрово предаване. WRC-07 трябва своевременно да отговори на потребностите от радиочестоти в този отрасъл, като едновременно с това обезпечи съответна приемственост на аналогови услуги от важно значение.Политически цели на Общността

Преминаването на късовълновото радиоразпръскване и на морските услуги от аналогова към цифрова технология трябва да бъде подпомогнато посредством приспособяване на техните изисквания към радиочестотния спектър при предвидения преглед на разпределението на високочестотния обхват по време на конференцията WRC-07.5.3. Бъдещи потребности на авиацията от радиочестоти

Създаването на единно европейско небе в Европейския съюз има за цел да оптимизира управлението на въздушния трафик и въздухоплавателната безопасност, за да задоволи всички потребители на въздушното пространство, което представлява една обща ценност, която трябва да се управлява колективно, независимо от националните граници. Политическите интереси на Общността, свързани с въздухоплаването, включват създаването на допълнителен летателен капацитет и повишаване ефективността на управление на въздушния трафик (ATM). За да бъдат постигнати тези цели съществува необходимост от съгласувано въвеждане на нови и по-ефективни по отношение на радиочестотния спектър технологии. Признава се положението на успоредното функциониране на стари и нови авиационни системи, което не може да бъде избягнато, но то трябва да се държи в границите на минимално необходимото. Радиочестотният спектър, който вече е запазен за въздухоплаването, трябва да се оползотворява възможно най-ефикасно, в съответствие с изискванията за безопасност.Политически цели на Общността

Достатъчен спектър за авиационна телеметрия и гласови и компютърни комуникации въздух–земя биха обслужили целите на единното европейско небе, като не трябва да се забравя целта за свеждане до минимум продължителността на успоредното използване на радиочестотния спектър от старите и новите системи.5.4. Спътникови комуникации

WRC-07 трябва да направи преглед на някои от правилата на ITU, които се отнасят до спътниковите системи. Спътниковите комуникации са признати за неразделна част от информационното общество и за един от основните стълбове на политиката на Европейския съюз по отношение на Космоса. Спътниците представляват важна алтернативна платформа за електронни съобщителни услуги, предоставяйки възможности за общоевропейско покритие на нови услуги, включително широколентови данни, като по този начин помагат за преодоляване на „цифровото разделение“, наблюдавано в селските и отдалечени региони в Европа.Политически цели на Общността

Спазването на принципите на ITU за справедлив достъп до радиочестотния спектър и орбиталните ресурси е от фундаментално значение, но същевременно трябва да се осигури подкрепа от страна на глобалната регулаторна рамка за конкретни инициативи на промишлеността за развитие и използване на надеждни спътникови комуникационни системи. Съществуващите спътникови процедури за класифициране трябва да бъдат опростени, като в същото време съществуващите спътникови системи трябва да бъдат защитени в рамките на разпоредбите относно спътниковото планиране, съдържащи се в Правилника за радиосъобщенията на ITU.6. По-голяма гъвкавост на Глобалната регулаторна рамка на радиочестотния спектър

Неотдавна Комисията изрази своята позиция,16 че регулирането на радиочестотния спектър трябва да бъде по-гъвкаво, в духа на огласеното по-рано Становище на RSPG по този въпрос17.

WRC-07 предоставя важна възможност за обсъждане в световен мащаб на стратегическата насока за бъдещето на управлението на радиочестотния спектър, като взема под внимание резултатите от изследванията, проведени от ITU, по въпроса за ефективността, целесъобразността и въздействието на Правилника за радиосъобщенията върху развитието на технологиите, с цел набелязване възможностите за усъвършенстване. Записването на този въпрос като една от точките в дневния ред на WRC-11 ще бъде подходящият начин за постигане на конкретен напредък по този въпрос.

Политически цели на Общността

Интересите на Общността ще бъдат най-добре обслужени от една глобална рамка, която подкрепя премахването на ненужните регулаторни ограничения пред използването на радиочестотния спектър, като по този начин повишава неговото гъвкаво и ефикасно използване и въвежда по-голяма конкуренция между различни радиоинфраструктури.7. Дневен ред за следващата конференция (WRC-11)

Всяка Световна радиокомуникационна конференция определя дневния ред за следващата конференция. В интерес на Общността е да подкрепи инициативите, водещи до провеждане на бъдещи WRC конференции, които са пряко свързани с определени изисквания на политиката на Европейския съюз.

Комисията вече отбеляза необходимостта от това въпросът за по-голямата гъвкавост на глобалната регулаторна рамка на радиочестотния спектър да бъде подробно разгледан на конференцията WRC-11 (виж раздел 6). В този контекст, възможността за повишаване статута на фиксираните услуги в радиочестотната лента 470–862 MHz трябва да залегне в дневния ред на WRC-1118.

Повечето решения на WRC оказват въздействие и биват прилагани в една дългосрочна рамка (често 10 до 20 години след провеждане на конференцията). Ето защо, от значение е точките на дневния ред на конференцията да бъдат достатъчно „сигурни в бъдеще”, за да отговорят на изискванията за радиочестотния спектър на важни политики и тенденции. Политиките на Европейския съюз, които имат значение в този контекст и които вероятно ще увеличат значимостта си през този период, включват: • Устойчиво развитие и климатични промени: трябва да се отдаде особено внимание на предприетите усилия за определяне на изискванията към радиочестотния спектър на бъдещите приложения в тази област и да се осигури тяхното своевременно залагане в процеса на ITU.

 • Общоевропейски мрежи и услуги, в транспорта и в електронните комуникации: например, могат да възникнат допълнителни изисквания към радиочестотния спектър при следващото поколение системи за управление на европейския въздушен трафик19 и дневният ред на WRC-11 трябва да е в състояние да отговори на такава възможност, както и при безпилотните въздухоплавателни средства и авиационни спътникови комуникации.

 • Преодоляване на „цифровото разделение”, по-специално по отношение на селските области, по отношение на общностите от възрастни хора, инвалиди и други лица в неблагоприятно положение. Трябва да се обърне допълнително внимание на радиочестотния спектър за спътникови комуникации и на устройствата, подпомагащи работата на медицинските и обслужващи технологии.

При подготовката на WRC-11, Комисията ще работи с всички заинтересовани партньори за определяне на специфичните потребности на радиочестотния спектър от тези политически области, които трябва да бъдат подкрепени на конференцията.

Политически цели на Общността

Дневният ред на следващата конференция WRC през 2011 година трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се занимае с всякакви нужди на радиочестотния спектър, произтичащи от значими политики на Общността, такива като единното европейско небе и устойчивото развитие. По-нататъшното развитие на общата гъвкавост на радиочестотния спектър също би изисквала включването на специална точка в дневния ред по този въпрос.8. Заключение

Европейският парламент и Съветът са приканени да потвърдят целите на Общността, определени в настоящото съобщение, чиято задача е насочване на усилията към успешно изпълнение на съответните политики на Общността, и по-специално действията на държавите-членки на конференцията, посредством: • Удовлетворяване на търсенето на радиочестоти от страна на мобилните системи

   • Определяне на честотния обхват от 3,4 до 3,8 GHz за тази цел и без предоставяне на изключителни права;

   • Повишаване на регулаторния статут на мобилните услуги в UHF обхвата;

   • Запазване на обхвата от 2,6 GHz за трето поколение мобилна употреба;

 • Осигуряване на ефективна защита на изследването на Земята и други научноизследователски услуги от вредни смущения;

 • Удовлетворяване на необходимите изисквания към радиочестотния спектър за цифрово радиоразпръскване и морски услуги във високочестотния обхват;

 • Развитие на регулаторната рамка за подкрепа на оригинални спътникови системи;

 • Предоставяне на достатъчно честоти от радиочестотния спектър за въздухоплавателна телеметрия и гласови и компютърни комуникации въздух–земя;

 • Подготовка на дейности, които подкрепят политиките на Общността с оглед на следващата конференцията WRC през 2011 година.

След приключване на WRC-07, Комисията ще докладва за резултатите от конференцията по отношение на политиките на Общността и за подготовката на следващата конференция, която трябва да се проведе през 2011 година. Комисията също незабавно ще започне подготовка за превръщането на значимите резултати от конференцията WRC-07 в подходящи мерки на Европейската общност.

1Неотдавнашно изследване на Обединеното кралство изчислява на повече от 1000 EUR на глава от населението икономическите облаги за 2005 година, които произтичат от използването на радиочестотния спектър, на базата на излишък при потребителите и производителите.

2Както приоритетно действие 2 на Лисабонската стратегия на ЕС подчертава, подкрепено от проведения през 2006 година Пролетен европейски съвет, който изрично споменава ролята на управлението на радиочестотния спектър за насърчаване придобиването на нови знания и иновациите.

3Решение 676/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г.

4Държавите-членки на ЕС представят за включване в заключителните актове на WRC съвместна декларация, в която заявяват, че ще прилагат ревизирания вариант на Правилника за радиосъобщенията на ITU, приет на конференцията в съответствие с поетите от тях по силата на Договора за ЕО задължения..

5Ревизирано становище RSPG относно WRC-07 от 14 февруари 2007 г.

6WRC-07 ще обсъди изискванията относно радиочестотния спектър, които се отнасят до така наречената „IMT” технология, която включва „IMT-2000“, семейството на стандартите за мобилна телефония, признати от ITU и известни като „3G“, както и „IMT-Advanced“, която включва радиоинтерфейси в услуга на новите възможности на IMT-2000.

7Един от основните фактори в анализа на ITU беше проучване за Европейската комисия на изискванията по отношение на радиочестотния спектър за бъдещи мобилни услуги.

8Виж COM(2005) 461.

9Съветът на свое заседание от 14–15 декември 2006 година призова за „…координиран подход до степен, която дава възможност за използването на достъпния обем на радиочестотния спектър като резултат от цифровото превключване”.

10На 14 февруари 2007 година Европейският парламент прие резолюция, в която декларира, че „…една част от дивидента трябва да бъде заделена за техническата хармонизация на европейско ниво“, както и че той „…насърчава Комисията да вземе под внимание действителността на дивидента, свързан с радиочестотния спектър, при определяне на бъдещите насоки на политиката относно радиочестотния спектър“. Той също така призова Комисията да осигури възможност за това „…да се държи сметка с нужното внимание за важността на радиоразпръскването с оглед свободата на мнение на хората и за разнообразието на мнения при разпределяне на възможностите за предаване на европейско ниво“.

11Становище на RSPG относно цифровия дивидент от 14 февруари 2007 г.

12Правилникът за радиосъобщенията на ITU прави разграничение между „първостепенен” и „второстепенен”. Услугите с второстепенно разпределение не трябва да причиняват вредна намеса, а трябва да приемат намеса от първостепенните услуги. Когато има многократни услуги в границите на честотен обхват със същия статут, те трябва да са равнопоставени, като се дава преимущество на действието, което е започнало по-рано във времето.

13Формално в така наречения „Регион 1 ITU”. Правилникът за радиосъобщенията на ITU разделя света на три различни „региона”. Регион 1 включва Европа и Африка.

14Споразумението GE06, подписано през 2006 година, последвало конференцията ITU RRC-06, предвижда обстойна регулаторна рамка за защита на цифровото радиоразпръскване от вредни смущения. Комисията също така възложи официален мандат на CEPT на базата на технически съображения относно възможностите за хармонизация на цифровия дивидент.

15Виж Доклада на RSPG и Становището относно научното използване на радиочестотния спектър от 25 октомври 2006 г.

16Виж COM(2007) 50.

17Становище на RSPG относно WAPECS от 23 ноември 2005 г.

18Без предварително освобождаване в Регион 1 се предоставя първостепенно разпределение на мобилните услуги от WRC-07.

19Виж COM(2007) 103.

BG BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница