Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница1/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 21.12.2007 г.

COM(2007) 844 окончателен

2007/0286 (COD)

Предложение заДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

(Преработена)

(представено от Комисията)

[COM(2007) 843 окончателен]
[SEC(2007) 1679]
[SEC(2007) 1682]

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1) Контекст на предложението

Основания и цели на предложението

Дневният ред от Лисабон, Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда, както и Стратегията на ЕС за устойчиво развитие бяха важни стимули за процеса на преразглеждане на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (ІРРС) и съответното законодателство за емисиите от промишлеността. Един от основните им елементи е свързан с постигането на подобрения в областта на околната среда едновременно с осигуряването на ефективност на разходите и насърчаването на техническите иновации. Освен това преразглеждането на горепосочената директива бе идентифицирано в контекста на инициативата за подобряване на регулирането и бе включено в постоянната програма на ЕС за опростяване на законодателството, обхващаща периода 2006—2009 г.Общ контекст

Промишлените дейности са важна част от нашата икономика. Те обаче допринасят и за замърсяването на околната среда, за създаването на отпадъци и за потреблението на енергия. Въпреки намалението на емисиите през последните десетилетия промишлените дейности остават голям източник на замърсяване.

Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването обхваща около 52 000 инсталации. Емисиите от тези инсталации в атмосферния въздух представляват голям дял от общите емисии на основни замърсители и значително надвишават целите, определени в Тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха. Без по-нататъшно намаление на емисиите от инсталациите, обхванати от директивата, няма да бъдат постигнати положителните ефекти върху здравословното състояние на населението и върху околната среда, които следва да бъдат получени чрез реализацията на гореспоменатите цели.

Промишлените дейности водят и до други съществени въздействия върху околната следа, например върху водите, почвите и отпадъците. Следователно от ключово значение е комплексният подход, който отчита едновременното въздействие върху няколко елемента от околната среда при издаването на разрешителни.

Централният елемент на такъв подход е прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ). Това означава използването на установените техники, които са най-ефективни за постигането на високо равнище на опазване на околната среда като цяло и които могат да бъдат прилагани в съответния сектор при икономически и технически осъществими условия, като се отчитат разходите и преимуществата.

Комисията организира обмен на информация относно НДНТ с държавите-членки и други заинтересовани страни, за да бъдат определени референтните документи за НДНТ, показващи кое се смята за НДНТ на равнище ЕС за всеки промишлен отрасъл.

Промишлените инсталации са обхванати и от директиви по отрасли, които определят условията за извършване на дейност и други технически изисквания. Във връзка с Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването тези разпоредби следва да се смятат за минимални изисквания.


Действащи разпоредби в областта, за която се отнася предложението

Настоящото предложение има за цел преразглеждането и преработването на следните отделни инструменти в единен правен акт:


Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 година относно отпадъци от производството на титанов диоксид, ОВ L 54, 25.2.1978 г., стр. 19


Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на титанов двуокис, ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 1


Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 г. относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис, ОВ L 409, 31.12.1992 г., стр. 11 (последните три директиви са известни заедно като „Директивите за TiO2“).


Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването („Директива ІРРС“), ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26


Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации („Директива за летливите органични съединения от разтворители“), ОВ L 85, 29.3.1999 г., стр. 1


Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 година относно изгарянето на отпадъците („Директива за изгарянето на отпадъците“), ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91


Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 година за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации („Директива за големите горивни инсталации“), ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1
Съвместимост с други политики и цели на Съюза

Настоящото предложение е в съответствие с член 175 от Договора за създаване на Европейската общност и има за цел осигуряването на високо равнище на защита за човешкото здраве и околната среда.
2) Консултация със заинтересованите страни и оценка на въздействиетоКонсултация със заинтересованите страни


Методи за консултиране, главни целеви сектори и общ профил на анкетираните

Процесът на преразглеждане започна в края на 2005 г. и се основава на една екстензивна програма от проучвания и непрекъснати консултации със заинтересованите страни, включваща създаването на консултативна група, организирането на изслушване на заинтересованите страни и допитване по интернет.

Обобщение на отговорите и начина, по който са били взети предвид

През периода 17 април — 18 юни 2007 г. бе организирано допитване по интернет. Бяха получени и анализирани около 450 отговора.

По-голямата част от анкетираните изразиха следните становища:


 • законодателството на ЕС следва да продължи да третира по комплексен начин основните въздействия върху околната среда на обхванатите от Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването инсталации;

 • използването на НДНТ следва да остане ключов принцип при предотвратяването/минимизирането на риска от замърсяване от промишлени инсталации, а референтните документи за НДНТ следва да играят главна роля при прилагането им;

 • на равнище ЕС следва да бъдат определени някои минимални правила относно контрола и допълнителните действия в сферата на контрола и представянето на доклади за емисиите;

 • специфичните проучвания могат да допринесат за идентифицирането на нови техники, които да бъдат разглеждани като потенциални бъдещи НДНТ;

 • наложените на операторите ненужни изисквания за контрол и представяне на доклади следва да бъдат премахнати, а всички изисквания за представяне на доклади от държавите-членки на Комисията следва да бъдат обединени и рационализирани.

Цялата обща информация е достъпна на публичната интернет страница CIRCA1, посветена на тази инициатива.


Събиране и използване на експертни мнения


Обхванати научни и експертни сфери

Следните експертни сфери бяха използвани при разработването на настоящото предложение: 1) оценка на въздействието на емисиите от промишлеността (в атмосферния въздух, водите, почвите) върху човешкото здраве и околната среда; 2) екологични технологии за предотвратяване или ограничаване на емисиите от промишлеността; 3) икономически анализи и моделиране; 4) прогнозна оценка на въздействията върху човешкото здраве, включваща количествена оценка в парично изражение; 5) прогнозна оценка на ползите за екосистемите; 6) експертна оценка на режима за издаване на разрешителни и за контрол на промишлените инсталации.
Използвани методи

Основните използвани методи бяха срещи на експерти и възлагане на екстензивна програма от проучвания, включваща моделиране и събиране на подробни данни за прилагането на законодателството чрез изследване на конкретни примери и чрез отраслова и географска оценка.
Основни организации/експерти, с които са извършени консултации

Консултациите бяха извършени с широк кръг от експерти от държавите-членки, учени специалисти, представители на промишлени предприятия и екологични неправителствени организации и специализирани консултанти.
Обобщение на получените и използваните съвети225

Получените от Комисията мнения могат да бъдат обобщени по следния начин: i) емисиите от промишлеността могат да доведат до сериозни рискове за човешкото здраве и околната среда, но могат да бъдат предотвратени и контролирани ефективно от гледна точка на разходите чрез прилагането на най-добрите налични техники; ii) необходимо е усилване на действащите разпоредби, за да бъде използван потенциалът на НДНТ в полза на околната среда и за да бъдат подкрепени държавите-членки при прилагането на такива разпоредби; iii) следва да се рационализират взаимните връзки между различните законодателни актове и да се опростят някои разпоредби относно представянето на доклади и контрола, за да се намали ненужното административно бреме и да се подобри настоящата практика на прилагане на разпоредбите.
Средства за осигуряване на обществен достъп до експертните съвети

Всички доклади (като проекти и окончателни версии) на експертите и лицата, с които бяха извършени консултации, както и коментарите и мненията на заинтересованите лица, редовно бяха публикувани за свободен достъп в интернет.
Оценка на въздействието

Главните проблеми, идентифицирани в оценката на въздействието (ОВ), са свързани 1) с недостатъци в действащото законодателство, които водят до незадоволително прилагане и затруднения в действията на Общността по налагане на изпълнението на разпоредбите и съответно до пропуснати ползи за човешкото здраве и околната среда, и 2) със сложността и липсата на съгласуваност на различните части на настоящата правна рамка. Тези проблеми не само затрудняват постигането на целите, определени в Стратегията на ЕС за устойчиво развитие и по-специално в тематичните стратегии, но могат и да създадат нарушения на конкуренцията поради големите различия в екологичните стандарти и ненужното административно бреме.

Въз основа на тези заключения в рамките на ОВ бяха анализирани множество варианти на политиката, за да бъде определен един ефективен от гледна точка на разходите пакет от мерки за разрешаване на горепосочените проблеми. Оценката даде основание на Комисията да направи следните предложения:

Във връзка с липсата на съгласуваност и сложността на действащото законодателство Комисията предлага единна директива, която обединява посредством преработка Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и шестте отраслови директиви.

Освен това е необходимо преразглеждане на някои разпоредби от съществуващото законодателство, за да бъдат преодолени недостатъците в настоящото прилагане на НДНТ, дължащите се на някои неясни изисквания проблеми (например основаното на НДНТ издаване на разрешителни или преразглеждане на разрешителните), липсата на разпоредби за принудително изпълнение и ограниченията на законодателството по отношение на постигането на целите на тематичните стратегии. По-долу са посочени някои от препоръчаните основни изменения на законодателството:


 • изясняване и укрепване на концепцията за НДНТ;

 • преразглеждане на нормите за допустими емисии, които представляват минимално изискване за големите горивни инсталации и инсталациите, произвеждащи титанов двуокис, за да бъдат приравнени към стандартите за НДНТ;

 • създаване на комитет, който да адаптира към научно-техническия прогрес съществуващите несъществени технически изисквания или да определи вида и формата на представянето на доклади от държавите-членки;

 • въвеждане на разпоредби за контрол и екологични подобрения;

 • стимулиране на иновациите и разработването и разпространението на нови техники;

 • опростяване и изясняване на някои разпоредби относно издаването на разрешителни, мониторинга и представянето на доклади, за да бъде намалено ненужното административно бреме;

 • разширяване и изясняване на обхвата и разпоредбите на законодателството с цел да се допринесе за изпълнението на целите на тематичните стратегии.

Докладът за ОВ е достъпен на интернет адрес http://ec.europa.eu/environment/ippc/index.htm.


3) Правни елементи на предложението305Обобщение на предложеното действие

Целта на настоящото предложение е преразглеждането и обединяването в единна директива на седем различни действащи директиви, свързани с емисиите от промишлеността.

Използването на метода на преработката дава възможност в един общ текст да бъдат обединени и предложените изменения по същество на директивите, и първоначалните разпоредби, които остават непроменени.

Освен това предложението ще усили или ще добави някои разпоредби, за да бъде осигурено по-добро прилагане и принудително изпълнение на законодателството от националните власти с оглед на постигането на високо равнище на опазване на околната среда едновременно с опростяването на законодателството и намаляването на ненужното административно бреме. По-ясните разпоредби ще дадат възможност за по-добър контрол и принудително изпълнение на законодателството чрез действия на Общността.
Правно основание

Първичната цел на директивата е опазването на околната среда. Ето защо настоящото предложение се основава на член 175 от Договора за създаване на Европейската общност.320
Принцип на субсидиарност

Принципът на субсидиарност се прилага, доколкото предложението не е в обхвата на изключителната компетентност на Общността.


Целите на предложението не могат да бъдат изпълнени в достатъчна степен от държавите-членки поради следните причини:


Съществуващото законодателство определя минимални стандарти за предотвратяване и контрол на емисиите от промишлеността в цялата Общност. Този принцип е спазен в предложението. Освен това повечето емисии от промишлеността (например в атмосферата или водите) са от трансграничен характер. Следователно всички държави-членки трябва да вземат мерки за намаляването на рисковете пред населението и околната среда във всяка държава-членка.


Действията от страна на Общността ще постигнат по-добре целите на предложението поради следните причини:324


Главната задача на настоящото предложение е изменението и опростяването на свързаното с емисиите от промишлеността съществуващо законодателство, което включва минимални стандарти за предотвратяване и контрол на емисиите от промишлеността в цялата Общност. Емисиите от промишлеността допринасят съществено за общите емисии в атмосферата, водите и почвите, както и за създаването на отпадъци и за потреблението на енергия. Те обикновено имат и съществени трансгранични компоненти, което означава, че изпусканите в атмосферата или водите замърсители допринасят за замърсяването в други държави-членки. Мащабът на проблема изисква действия на равнището на цялата Общност. Отделните държави-членки не могат сами да разрешат проблема, поради което се налага да бъдат предприети съгласувани действия на ниво ЕС.


Предложението е фокусирано върху опростяването на действащото законодателство и усилването на някои разпоредби с цел да се подобри прилагането от държавите-членки и принудителното изпълнение на законодателството чрез действия на Общността. Предложението оставя на компетентните органи на държавите-членки да изберат средствата за прилагане, принудително изпълнение и спазване на разпоредбите, осигурявайки по този начин минимални стандарти за опазване на околната среда и защита на всички граждани на ЕС.


Следователно предложението съответства на принципа на субсидиарност.
Принцип на пропорционалност

Предложението съответства на принципа на пропорционалност поради следните причини:


Избраният правен инструмент е директива, защото: 1) предложението има за цел преработката и опростяването на съществуващи директиви; 2) то определя целите, като оставя решенията относно подробностите за прилагането на държавите-членки.

332


Предложението въвежда множество нови елементи, които ще намалят ненужното финансово и административно бреме, по-специално чрез насърчаване на равнище държави-членки на издаването на комплексни разрешителни за инсталациите, които са регулирани от различни законодателни актове на равнище ЕС, чрез опростяване на изискванията за мониторинг и представяне на доклади и чрез постепенното внедряване на обща система за обмен на информация и представяне на доклади за емисиите от промишлеността в електронна форма. Освен това ще бъдат отменени някои изисквания за представяне на доклади.

Въпреки че предложението въвежда повече конкретни разпоредби за принудително изпълнение, спазване и преразглеждане на издаването на разрешителни, то дава достатъчна свобода на властите на държавите-членки да установят най-ефективните от гледна точка на разходите схеми за прилагане, за да бъдат постигнати целите на законодателния акт. Освен това предложението ще внесе яснота в настоящия обхват на законодателството с цел да бъдат избегнати непоследователните и несъгласувани интерпретации на държавите-членки. Предлага се в обхвата на законодателния акт да бъдат включени ограничен брой допълнителни отрасли въз основа на задълбочен анализ на въздействието, който показва необходимостта, добавената стойност и пропорционалността на такова разширяване на обхвата.


Следователно предложението съответства на принципа на пропорционалност.
Избор на инструменти

Предложени инструменти: директива.34

2

Други средства не биха били целесъобразни поради следните причини:


Целта на настоящото предложение е обединяването и опростяването на седем действащи директиви в единен инструмент. Поради това, както и поради факта, че съществуващото законодателство определя целите на Общността, оставяйки избора на мерки за спазването му на държавите-членки, най-добрият инструмент е директивата.
4) Отражение върху бюджета409

Предложението не оказва отражение върху бюджета на Общността.
5) Допълнителна информация510Опростяване

Предложението предвижда опростяване на законодателството и административните процедури за публичните органи (на ЕС или национални).


Преработката ще опрости и рационализира съществуващите разпоредби. Излишните разпоредби и ненужните задължения ще бъдат отменени, а изискванията за мониторинг и представяне на доклади ще бъдат опростени чрез постепенно въвеждане на електронна система за докладване. Това би трябвало да подпомогне действията на държавите-членки за намаляване на ненужното административно бреме, тъй като най-големите икономии идват от изменението на практиките на прилагане на равнище държави-членки. Това отразява характера на законодателството, което осигурява рамката и принципите, а не подробностите по прилагането им. 515


Предложението е включено в постоянната програма на Комисията за опростяване на законодателството и практиките на Общността и в нейната работна и законодателна програма под референтен номер CLWP 2007/ENV/002.520
Отмяна на съществуващо законодателство

Приемането на предложението ще доведе до отмяната на седем съществуващи директиви.
Клауза за преглед/преразглеждане/срок на валидност

Един път на три години Комисията ще преглежда прилагането на законодателството и ще представя доклад на Съвета и Европейския парламент.
Таблица на съответствията

От държавите-членки се изисква да представят на Комисията текстовете на националните разпоредби, които транспонират директивата, както и таблица на съответствията между тези разпоредби и настоящата директива.560
Европейско икономическо пространство

Предложеният акт е от значение за ЕИП и следователно обхватът му следва да включва и ЕИП.
Подробно обяснение на предложението

Обхватът на приложение на сегашните директиви не е променен. Настоящото предложение се отнася за дейностите, изброени в приложение І (съответстващи на обхвата на сега действащата Директива за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и в приложение VІІ, част 1 (съответстващи на обхвата на сега действащата Директива за летливите органични съединения от разтворители), по отношение на горивните инсталации, на инсталациите за изгаряне на отпадъци и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци и на инсталациите, произвеждащи титанов двуокис. Все пак обхватът на приложение І бе леко изменен и включва няколко допълнителни дейности като тази на горивните инсталации с мощност между 20 и 50 MW, защитната обработка на дървесина и дървени изделия и производството на дървени плоскости.

Предложението се състои от седем глави. Глава І е общата част, която определя общи разпоредби, приложими по отношение на всички промишлени дейности в обхвата на директивата. Глава ІІ обхваща посочените в приложение І дейности и определя специални разпоредби за тях чрез изменение на сега действащите изисквания на Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Глави ІІІ—VІ съдържат минимални технически изисквания съответно за големите горивни инсталации, инсталациите за изгаряне на отпадъци, инсталациите за разтворители и инсталациите за титанов двуокис. Глава VІІ съдържа разпоредби относно компетентните органи, представянето на доклади от държавите-членки, комитета и санкциите и стандартните заключителни разпоредби.

Забележки към членовете

Забележките към членовете се отнасят единствено за онези членове, които са нови или въвеждат изменения по същество. • Определяне на условията на разрешителните за дейностите, изброени в приложение І (членове 14—17)

За да бъде постигнато високо равнище на опазване на околната среда като цяло, разрешителното следва да включва всички необходими мерки и нормите за допустими емисии на замърсяващи вещества, целесъобразни изисквания за опазване на почвите и подземните води и изисквания за мониторинг. Условията на разрешителното следва да бъдат определени въз основа на най-добрите налични техники.

За да определи какво се смята за най-добри налични техники и да ограничи неравновесието в Общността по отношение на равнището на емисиите от промишлените дейности, Комисията приема референтните документи за най-добрите налични техники, наричани по-долу „референтни документи за НДНТ“, на базата на обмен на информация със заинтересованите лица.

Задълбоченият анализ показа, че има значителни недостатъци в прилагането на най-добрите налични техники поради неясните разпоредби за НДНТ в действащото законодателство, поради високата степен на гъвкавост, предоставяща възможност на компетентните власти да се отклоняват от тях при издаването на разрешителни, и поради неясната роля на референтните документи за НДНТ. В резултат на това издаваните в съответствие с Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването разрешителни често съдържат условия, които не се основават на НДНТ съгласно описанието им в референтните документи, като обосновката за това несъответствие е слаба или въобще липсва.

Поради тези недостатъци предвижданите ползи за околната среда не бяха постигнати и остават значителни нарушения на вътрешния пазар.

С цел преодоляването на тези недостатъци предложението предвижда разпоредби за усилване и изясняване на използването на НДНТ. Предложението изисква референтните документи за НДНТ да служат за основа за определяне на условията на разрешителните, а нормите за допустими емисии да не надхвърлят равнищата на емисии, които съответстват на най-добрите налични техники, описани в референтните документи.

За да бъдат отчетени някои специфични обстоятелства, предложението предвижда компетентните органи да имат правото да предоставят дерогации, чрез които да бъде разрешавано нормите за допустими емисии да надхвърлят равнищата на емисии, които съответстват на най-добрите налични техники, описани в референтните документи. Все пак такива дерогации следва да се правят въз основа на ясно определени критерии и да не позволяват надхвърляне на нормите за допустими емисии, посочени в глави ІІІ—VІ от настоящата директива. Освен това такива дерогации и обосновката им следва да бъдат публично достъпни.

Нещо повече, за да могат операторите да изпробват новите техники, които биха допринесли за повишаване на равнището на опазване на околната среда, предложението въвежда възможност за компетентните органи да предоставят временни дерогации от свързаните с най-добрите налични техники нива на емисиите, описани в референтните документи за НДНТ.

Предложението въвежда и ново изискване за периодичен мониторинг на почвите и подземните води на територията, на която са разположени инсталациите, за да се гарантира наличността на необходимата информация за опазване на тези среди от замърсяване с опасни вещества. • Разпоредби относно спазването на условията на разрешителното и увеличението на екологичните подобрения за дейностите, изброени в приложение І (членове 22, 24 и 25)

Разпоредбите на действащото законодателство по отношение на представянето на доклади относно спазването на условията, контрола и преразглеждането на разрешителните са неясни и водят до големи различия в прилагането им от държавите-членки, а оттук и до по-ниски от оптималните равнища на опазване на околната среда и до нарушения на вътрешния пазар.

Ето защо предложението предвижда повече специфични разпоредби, за да осигури ефективно прилагане и принудително изпълнение на настоящата директива. Затова се въвежда нова разпоредба, изискваща операторите редовно да представят доклади за спазването на условията на разрешителното пред компетентния орган. Държавите-членки следва да гарантират също така, че операторът и компетентният орган вземат необходимите мерки в случаите, когато не се спазват разпоредбите на настоящата директива.

Предложението въвежда и изискване условията на разрешителните да бъдат преразглеждани и при необходимост актуализирани при приемането на нов референтен документ за НДНТ, за да се отчита развитието на най-добрите налични техники или други изменения във връзка с дейността на дадена инсталация.

Освен това предложението въвежда изисквания за държавите-членки да създадат система за контрол на състоянието на околната среда. Тези нови разпоредби са основани най-вече на Препоръка 2001/331/EО относно минималните критерии за контрол на състоянието на околната среда в държавите-членки.

Тези въведени промени ще допринесат за осигуряването и в някои случаи за ускоряването на прилагането на НДНТ, а оттук и за постигане на целите на тематичните стратегии и за намаляване на нарушенията на конкуренцията.


 • Затваряне на обекти и възстановяване на околната среда за дейности, изброени в приложение І (член 23)

Промишлените дейности могат да доведат до значително отрицателно въздействие върху качеството на почвите и подземните води поради използването, производството или изпускането на опасни вещества. Разпоредбите на действащото законодателство по отношение на изискванията към затварянето на обекти и възстановяването на околната среда след прекратяването на дейността са неясни.

С цел да изясни тези изисквания и да допринесе за постигането на целите на Тематичната стратегия за опазване на почвите предложението въвежда изискване за операторите да изготвят начален доклад, който да предоставя количествени данни за замърсяването на почвите и подземните води. При окончателно прекратяване на дейността от оператора се изисква да възстанови околната среда на обекта до първоначалното състояние, посочено в доклада. • Норми за допустими емисии за горивните инсталации (членове 33 и 35, части 1 и 2 от приложение V)

Емисиите в атмосферния въздух от големите горивни инсталации представляват голям дял от общите емисии на основни замърсители и значително надвишават целите, определени в Тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха. Без по-нататъшно намаление на емисиите от тези инсталации няма да бъдат постигнати положителните ефекти върху човешкото здраве и околната среда, които следва да бъдат получени чрез реализацията на тези цели. Следователно за някои категории горивни инсталации и замърсители е необходимо да бъдат определени по-строги норми за допустими емисии в съответствие с най-добрите налични техники.

 • Изисквания за мониторинг по отношение на инсталациите за изгаряне на отпадъци и на инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци (членове 43 и 35, част 6 от приложение VІ)

За да бъде опростено законодателството и да бъдат намалени ненужните административни разходи, без да се променя равнището на опазване на околната среда, предложението въвежда някои допълнителни дерогации от действащите минимални изисквания за мониторинг на някои емисии от горепосочените инсталации. Тези дерогации могат да бъдат предоставяни от компетентния орган само при определени условия, предвидени в предложението.

 • Норми за допустими емисии и изисквания за представяне на доклади за инсталациите, произвеждащи титанов двуокис (членове 63—64, части 1, 3 и 4 от приложение VІІІ)

Инсталациите, произвеждащи титанов двуокис, могат да доведат до значително замърсяване на атмосферата и водите. За да бъде намалено това въздействие, предложението въвежда някои по-строги норми за допустими емисии за определени замърсяващи вещества в съответствие с най-добрите налични техники.

 • Мерки за изпълнение

Директивата възлага изпълнителни правомощия на Комисията. Случаите на възлагане на изпълнителни правомощия са изрично изброени във всеки съответен член. Мерките, които трябва да бъдат приети от Комисията, ще бъдат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол съгласно член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Мерките за изпълнение ще бъдат използвани по-специално за определяне на критерии за предоставяне на дерогация от нормите за допустими емисии, свързани с най-добрите разполагаеми техники съгласно референтните документи, и за адаптиране спрямо научно-техническия прогрес на предвидените в приложения V—VІІІ несъществени минимални изисквания.


ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ð нов

2007/0286 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ð относно емисиите от промишлеността ï за (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

(текст от значение за ЕИП)

ð ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И ï СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130т Ö 175 Õ, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията2,

като взеха предвид становището на Ö Европейския Õ Иикономическия и социален комитет3,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите4,

в съответствие с процедуритеата, предвиденаи в член 189в Ö 251 Õ от Договора5,като имат предвид, че:
ò нов

 1. Трябва да се внесат някои съществени изменения в Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъци от производството на титанов диоксид6, Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на титанов двуокис7, Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 г. относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис8, Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването9, Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации10, Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците11 и Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации12. С цел постигане на яснота посочените директиви следва да бъдат преработени.

 2. Съгласно принципа „замърсителят плаща“ и принципа за предотвратяване на замърсяването за да се предотврати, намали и, доколкото това е възможно, премахне замърсяването, произтичащо от промишлени дейности, е необходимо да се установи обща рамка за контрол на основните промишлени дейности, като се дава предимство на намесата при източниците на замърсяване и се осигурява разумно управление на природните ресурси.

 3. Различните подходи за отделно контролиране на емисиите във въздуха, водите или почвата могат да насърчат по-скоро изместването на замърсяването между различните компоненти на околната среда, отколкото опазването на околната среда в нейната цялост. Ето защо е уместно да се предвиди комплексен подход към предотвратяването и контрола на емисиите във въздуха, водите или почвата, към управлението на отпадъците, към ефективното използване на енергията и предотвратяването на аварии.

 4. Уместно е да се ревизира законодателството относно промишлените инсталации, за да се опростят и разяснят съществуващите разпоредби, да се намали ненужната административна тежест и да се приложат заключенията от съобщенията на Комисията във връзка с Тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха13, Тематичната стратегия за опазването на почвата14 и Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците15, приети вследствие на Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шеста програма за действие на Общността за околната среда16. Посочените тематични стратегии определят цели за опазване на човешкото здраве и околната среда, които не могат да бъдат постигнати без допълнително намаляване на емисиите, произтичащи от промишлени дейности.

 5. За да се гарантират предотвратяването и контрола на замърсяването, всяка инсталация следва да действа само ако притежава разрешително или, в случай че става дума за някои инсталации и дейности, при които се използват органични разтворители, само ако притежава разрешително или е регистрирана.

 6. За да се улесни издаването на разрешителни, държавите-членки следва да имат правото да определят изисквания за някои категории инсталации в рамките на общи правила със задължителна сила.

 7. За да се избегне двойното регламентиране, разрешителното за инсталация, която попада в обхвата на Директива 2003/87 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета17, не следва да включва норма за допустими емисии на парникови газове, освен в случаите, когато е необходимо да се гарантира, че няма да бъде причинено съществено замърсяване на местно ниво или когато дадена инсталация е временно изключена от тази схема.

 8. Операторите следва да подават на компетентния орган заявление за разрешително, съдържащо информацията, необходима за определяне на условията на разрешителното. При подаване на заявление за разрешително операторите следва да имат правото да ползват информациите, получени при прилагането на Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда18 и Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества19.

 9. Разрешителните следва да включват всички необходими мерки за постигане на високо равнище на опазване на околната среда в нейната цялост, както и нормите за допустими емисии на замърсяващи вещества, целесъобразни изисквания за опазване на почвата и подпочвените води и изисквания за мониторинг. Условията на разрешителното следва да бъдат определени въз основа на най-добрите налични техники.

 10. За да определи какво се смята за най-добри налични техники и да ограничи неравновесието в Общността по отношение на равнището на емисиите от промишлените дейности, Комисията следва да приеме референтните документи за най-добрите налични техники, наричани по-долу „референтни документи за НДНТ“, вследствие на обмен на информация със заинтересованите лица. Референтните документи за НДНТ служат за отправна точка при определяне на условията на разрешителното. Те могат да бъдат допълнени с други източници.

 11. За да бъдат отчетени някои специфични обстоятелства, компетентните органи следва да имат правото да предоставят дерогации, чрез които да бъде разрешавано нормите за допустими емисии да надхвърлят свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите, описани в референтните документи за НДНТ. Такива дерогации следва да се правят въз основа на ясно определени критерии и да не позволяват надхвърляне на нормите за допустими емисии, посочени в настоящата директива.

 12. За да могат операторите да изпробват най-новите техники, които биха допринесли за повишаване на равнището на опазване на околната среда, компетентният орган следва да има правото да предоставя временни дерогации от свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите, описани в референтните документи за НДНТ.

 13. Промените в дадена инсталация могат да доведат до по-висока степен на замърсяване. Ето защо компетентният орган следва да бъде уведомяван за всички предвидени промени, които биха могли да въздействат върху околната среда. Съществени промени в инсталациите, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху хората или околната среда, следва да бъдат предмет на преразглеждане на разрешителното, за да се гарантира, че съответните инсталации продължават да съответстват на изискванията на настоящата директива.

 14. Разпространението на животински тор — оборски и течен, може да доведе до значително въздействие върху качеството на околната среда. За да се осигури съгласувано предотвратяване и контрол на горепосочените въздействия, е необходимо торът и течният тор, получени вследствие на дейности, които попадат в обхвата на настоящата директива, да се разпространяват от оператора или от трети страни, прилагащи най-добри налични техники. За да може държавите-членки да разполагат с гъвкавост при изпълнението на тези изисквания, прилагането на най-добри налични техники по отношение на разпространението, осъществено от оператор или трета страна, може да бъде посочено в рамките на разрешителното или при други мерки.

 15. За да бъде отчетено развитието на най-добрите налични техники или други промени, свързани с тези в дадена инсталация, условията на разрешителното следва да се преразглеждат редовно и, когато е необходимо, да се актуализират, по-специално в случай че Комисията приема нов или актуализиран референтен документ за НДНТ.

 16. Необходимо е да се гарантира, че експлоатацията на дадена инсталация няма да доведе до влошаване качеството на почвата и подземните води. Ето защо условията на разрешителното следва да включват мониторинг на почвата и подземните води, а операторът следва да възстанови площадката след окончателно прекратяване на дейностите.

 17. За да се гарантира ефективно прилагане и влизане в сила на настоящата директива, операторите следва да представят редовно на компетентния орган доклади за спазване на условията на разрешителното. Държавите-членки следва да гарантират, че операторът и компетентният орган вземат необходимите мерки в случаите, когато не се спазват изискванията на настоящата директива, и предвиждат система за екологични инспекции.

 18. Необходимо е обществото да участва действително във вземането на решения, за да има възможност да изрази становището и тревогите си, които може да са от значение за тези решения, а органът за вземане на решения да взема предвид тези становища и тревоги, като по този начин да се постигне по-голяма отчетност и прозрачност на процеса за вземане на решения и ще се допринесе за обществената осведоменост по въпросите, свързани с околната среда, и за обществена подкрепа за взетите решения. Съответните членове на обществото следва да разполагат с достъп до правосъдие, за да могат да дадат своя принос за защитата на правото на живот в околна среда, която е подходяща за личното здраве и благосъстояние.

 19. Големите горивни инсталации допринасят значително за изпускането на емисии на замърсяващи вещества във въздуха, които се отразяват съществено върху човешкото здраве и околната среда. За да се намали това въздействие и да се действа в посока към изпълнение на изискванията на Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители20 и изпълнение на целите, определени в Съобщението на Комисията за Тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха, е необходимо на ниво на Общността да се определят по-строги норми за допустими емисии във връзка с някои категории горивни инсталации и замърсители.

 20. В случай на рязко прекъсване на захранването с нискосернисто гориво или с газ, произтичащо от ситуация на краен недостиг, компетентният орган следва да има правото да предоставя временни дерогации, позволяващи емисиите на съответните горивни инсталации да надхвърлят нормите за допустими емисии, определени в настоящата директива.

 21. Съответният оператор следва да не експлоатира горивна инсталация за повече от 24 часа след установяване на лошо функциониране или повреда на пречиствателно оборудване и работата без пречиствателно съоръжение не следва да надвишава 120 часа в рамките на период от дванадесет месеца, за да се ограничи отрицателното въздействие от замърсяването върху околната среда. Въпреки това, когато има крайна необходимост от енергийни доставки или се налага да бъде избегнато цялостно увеличаване на емисиите посредством експлоатиране на друга горивна инсталация, компетентните органи следва да имат правото да предоставят дерогации от тези срокове.

 22. За да се гарантират висока степен на опазване на околната среда и защита на човешкото здраве и да се избегне трансграничното движение на отпадъци до инсталации, действащи при по-ниски екологични стандарти, е необходимо да се поддържат и определят строги условия за експлоатация, технически изисквания и норми за допустими емисии за инсталации, в които се извършва изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци в рамките на Общността.

 23. Използването на органични разтворители в някои дейности и инсталации води до изпускане на емисии на органични съединения във въздуха, допринасящо за образуването на местно и трансгранично ниво на фотохимични окислители, което уврежда природните ресурси и оказва вредно въздействие върху човешкото здраве. Ето защо е необходимо да се вземат предпазни мерки срещу използването на органични разтворители и да се установи изискването за спазване на нормите за допустими емисии на органични съединения и съответните условия за експлоатация. Следва да съществува възможност на операторите да се предоставят дерогации от задължението за спазване на нормите за допустими емисии, когато други мерки, като например използването на продукти или техники с ниско съдържание на разтворители или без разтворители, представляват алтернативно средство за постигане на равностойни допустими емисии.

 24. Инсталациите, произвеждащи титанов двуокис, могат да доведат до значително замърсяване на въздуха и водите. За да се намалят тези въздействия, е необходимо на ниво на Общността да се определят по-строги норми за допустими емисии за някои замърсяващи вещества.

 25. Необходимите мерки за прилагане на настоящата директива следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните пълномощия, предоставени на Комисията21.

 26. По-специално на Комисията се дават правомощия за установяване на критерии за предоставяне на дерогации от свързаните с най-добрите налични техники равнища на емисиите съгласно референтните документи за НДНТ и за определяне честотата на периодичния мониторинг и съдържанието на доклада за базовата линия, както и на критериите, които трябва да се използват за оценяване на екологичния риск. На Комисията следва да се предоставят също така правомощия за приемане на мерки във връзка с развитието и прилагането на най-нови техники, за определяне на средна норма за допустими емисии на серен двуокис в определени случаи, за определяне на датата, от която следва да започне постоянното измерване на емисиите на тежки метали, диоксини и фурани във въздуха, за установяване на вида и формата на информацията, която трябва да се предостави от държавите-членки на Комисията относно изпълнението на настоящата директива и адаптирането на приложения V—VIII към научно-техническия прогрес. За инсталациите за изгаряне на отпадъци или за съвместно изгаряне на отпадъци това може да включва установяването на критерии за разрешаване на дерогации от постоянния мониторинг на общото количество на емисиите на прах. Тъй като тези мерки имат общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива или да я допълнят с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

 27. Държавите-членки следва да установят правила, отнасящи се до санкциите, които ще се прилагат в случаите на нарушение на разпоредбите на настоящата директива, и да осигуряват тяхното прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи,

 28. За да се предостави достатъчно време за адаптиране на съществуващите инсталации към новите изисквания на настоящата директива, някои от новите изисквания следва да се приложат към тези инсталации след фиксиран период от време, считано от датата на прилагане на настоящата директива. За горивните инсталации е необходимо достатъчно време за въвеждане на необходимите пречиствателни мерки с оглед спазването на нормите за допустими емисии, посочени в приложение V.

 29. Тъй като целите на действията, които трябва да се предприемат за осигуряване на висока степен на опазване на околната среда и подобряването на качеството на околната среда не могат да бъдат постигнати задоволително от държавите-членки и поради това могат да бъдат постигнати по-добре на ниво на Общността заради трансграничния характер на замърсяването от промишлени дейности, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

 30. Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, приети по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално настоящата директива е насочена към насърчаване прилагането на член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

 31. Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходните директиви. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходните директиви.

 32. Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение IХ, част Б.

ê 96/61/ЕО (адаптиран)

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница