Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница10/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

Твърди горива

А. Пределно допустими стойности на емисиите за SO2 изразени в mg/Nm3 (съдържание на O2: 6 %), приложими към новите и съществуващите инсталации, посочени съответно в член 4, параграфи 1 и 3:
ê 2001/80/ЕО Член 2 (адаптиран)

Ö 1. Всички пределно допустими стойности за норми за допустими емисии се задават при следните условия: температура 273,15 К; налягане 101,3 kPa, с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове, и отговарят на съответстващо съдържание на O2 в отпадъчните газове, равно на 6% при използване на твърди горива, 3% за котли, използващи течни или газообразни горива, и 15% за газови турбини или газови двигатели Õ.


ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

З


Изтрита графика — съществено изтриване
абележка:


Когато пределно допустимите стойности на емисиите не могат да бъдат достигнати поради характеристиките на горивото, се постига увеличение на нивото на десулфуризация от поне 60 % при инсталации с номинална топлинна мощност по-малка или равна на 100 МWth, от поне 75 % при инсталации с номинална топлинна мощност по-голяма от 100 МWth и по-малка от 300 МWth и от поне 90 % при инсталации с номинална топлинна мощност по-голяма от 300 МWth. При инсталации с номинална топлинна мощност по-голяма от 500 МWth се прилага степен на десулфуризация от поне 94 % или от поне 92 % в случай че има сключен договор за изграждането на система за десулфуризация на димните газове или на оборудване за впръскване на варовик и че работите по инсталирането са започнали преди 1 януари 2001 г.

Б. Пределно допустими стойности на емисиите на SO2, изразени в mg/Nm3 (съдържание на O2: 6 %), приложими към новите инсталации, посочени в член 4, параграф 2, с изключение на газовите турбини:

Вид гориво

от 50 до 100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

Биомаса

200

200

200

Общ случай

850

20066

200

Забележка:

Когато упоменатите по-горе пределно допустими стойности на емисиите не могат да бъдат достигнати поради характеристиките на горивото, инсталациите реализират ниво на емисия на SO2 от 300 mg/Nm3, или степен на десулфуризация от поне 92 % при инсталации с номинална топлинна мощност по-малка или равна на 300 МWth; при инсталации с номинална топлинна мощност превишаваща 300 МWth, се прилага степен на десулфуризация от поне 95 %, както и пределно допустима стойност на емисиите от 400 mg/Nm3.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ ЗА ЕМИСИИТЕ НА СЕРЕН ДВУОКИС (SO2)

Течни горива

А. Пределно допустими стойности на емисиите за SO2, изразени в mg/Nm3 (съдържание на O2: 3 %), приложими към новите и съществуващите инсталации, посочени съответно в член 4, параграфи 1 и 3:


Изтрита графика — съществено изтриване


Б. Пределно допустими стойности на емисиите на SO2, изразени в mg/Nm3 (съдържание на O2: 3 %), приложими към новите инсталации, посочени в член 4, параграф 2, с изключение на газовите турбини

от 50 до 100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

850

от 400 до 200

(линейно намаляване)67


200

За две инсталации с номинална топлинна мощност от 250 MWth на островите Крит и Родос, които ще получат разрешение преди 31 декември 2007 г., се прилага пределно допустима стойност на емисиите от 1 700 mg/Nm3.
ò нов

В случаите на газотурбинни инсталации с комбиниран цикъл (CCGT) и допълнително горене, съответстващото нормално съдържание на O2 в отпадъчните газове може да бъде определено от компетентния орган, като бъдат отчетени специфичните характеристики на съответната инсталация.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

ð нов

Ö 2. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на серен двуокис (SO2) за котли, използващи твърди или течни горива Õ

Номинална Ö входяща Õ топлинна мощност

Въглища, включително лигнитни въглища

Биомаса

Торф

Течни горива

 50-100 

 400 

200

 300 

 350 

 100-300 

 250 

200

 300 

 250 

 > 300 

 200 

200

 200 

 200 

ê 2001/80/ЕО Член 5 (адаптиран)Чрез дерогация от приложение III:

(1) ÖГоривни Õ Иинсталации с номинална входяща топлинна мощност равна или по-голяма от 400 MW, Ö използващи твърди горива, на които инсталации е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., и Õ чието годишно използване не надвишава следния брой часове Ö 1500 часа Õ годишно Ö като Õ (плаваща плъзгаща се средна стойност, изчислена за период от пет години), следва да спазват пределно допустима стойност за емисиите норма за допустими емисии на от серен двуокис от 800 mg/Nm3.
ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ V

3. Пределно допустими стойности за емисиите Норми за допустими емисии Ö (mg/Nm3) Õ на серен двуокис (SO2) Ö за котли, използващи газообразни горива ÕГазообразни горива

А. Пределно допустими стойности на емисиите за SO2, изразени в mg/Nm3 (съдържание на O2: 3 %), приложими към новите и съществуващите инсталации, посочени съответно в член 4, параграфи 1 и 3:

Вид гориво

Пределно допустими стойности

(mg/Nm3)

Газообразни горива — оОбщо

35

Втечнен газ

5

Нискокалорични Гкоксови газове с ниска калоричност, изпускани от газифицирането на отпадъци от рафинерии, газове от коксови пещи, газове от доменни пещи.

800400

ð Нискокалорични доменни газове ï

 200 

Генераторен газ от газифициране на въглища

68

Б. Пределно допустими стойности на емисиите на SO2, изразени в mg/Nm3 (съдържание на O2: 3 %), приложими към новите инсталации, посочени в член 4, параграф 2:

Газообразни горива — общо

35

Втечнен газ

5

Нискокалорични коксови газове

400

Нискокалорични доменни газове

200


ò нов

4. Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) за котли, използващи твърди или течни горива 

Номинална  входяща  топлинна мощност

Въглища, включително лигнитни въглища

Биомаса и торф

Течни горива

50-100

300

450 при прахово горене на лигнитни въглища

300

450

100-300

200

250

200

> 300

200

200

150

ê 2001/80/ЕО Приложение VI (адаптиран)

(2) До 31 декември 2015 г. инсталациите с номинална топлинна мощност, превишаваща 500 MW, чиято годишна експлоатация след 2008 г. няма да надвишава 2000 часа годишно (плъзгаща се средна величина, изчислена за период от 5 г.), следва:

за оторизираните инсталации съгласно член 4, параграф 3, буква а), да се съобразят с пределна стойност от 600 mg/Nm3 за емисиите на азотни окиси (измерени като NO2);

за инсталациите, включени в национална схема съгласно член 4, параграф 6, да допринасят за спазването на схемата, изчислена на базата на пределно допустима стойност от 600 mg/Nm3.

От 1 януари 2016 г. инсталациите, Ö Горивните инсталации, използващи твърди горива, с номинална входяща топлинна мощност, ненадвишаваща 500 MW, на които инсталации е дадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., и Õ чието годишно използване не надвишава 1500 часа годишно Ö като Õ (плаваща плъзгаща се средна стойност, изчислена за период от пет години), следва да съответстват на спазват пределно допустима стойност норма за допустими емисии за емисиите азотни окиси (NOx) от 450 mg/Nm(определени като NO2).

ÖГоривните инсталации, използващи твърди горива и имащи номинална входяща топлинна мощност равна или по-голяма от 500 MW, на които е издадено разрешително преди 1 юли 1987 г. и чието използване не надвишава 1500 часа годишно като плъзгаща се средна стойност, изчислена за период от пет години, следва да спазват норма за допустими емисии за азотни окиси (NOx) от 450 mg/Nm3. Õ


ê 2001/80/ЕО (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Ö 5. Пределно допустими стойности на емисиите Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на азотни окиси (NOx) Õ(ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО NO2) ð и на въглероден окис (СО) за горивни инсталации, използващи газообразно гориво ïА. Пределно допустими стойности на емисиите на NOХ, изразени в mg/Nm3 (съдържание на O2: 6 %за твърдите горива, 3 % за течните и газообразните горива), приложими към новите и съществуващите инсталации, посочени съответно в член 4, параграфи 1 и 3:

Вид гориво

Пределно допустими стойности

(mg/Nm3)

Твърдо69,70

от 50 до 500 MWth

600

> 500 MWth

500

От 1 януари 2016 г.:
от 50 до 500 MWth

600

> 500 MWth

200

Течно:
от 50 до 500 MWth

450

> 500 MWth

400

Газообразно:
от 50 до 500 MWth

300

> 500 MWth

200

Б. Пределно допустими стойности на емисиите на NOх, изразени в mg/Nm3, приложими към новите инсталации, посочени в член 4, параграф 2, с изключение на газовите турбини.

Твърди горива (съдържание на О2: 6 %)

Вид гориво

от 50 до 100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

Биомаса

400

300

200

Общ случай

400

20071

200

Течни горива (съдържание на О2: 3%)

от 50 до 100 MWth

от 100 до 300 MWth

> 300 MWth

400

20072

200

За две инсталации с номинална топлинна мощност от 250 MWth на островите Крит и Родос, които ще получат разрешение преди 31 декември 2007 г., се прилага пределно допустима стойност на емисиите от 400 mg/Nm3.

Газообразни горива (съдържание на О2: 3 %)
от 50 до 300 MWth

> 300 MWth

Природен газ (бел. 1)

150

100

Други газови горива

200

200

Газови турбини

Пределно допустими стойности на емисиите на NOх, изразени в mg/Nm3 (съдържание на О2: 15 %), приложими към инсталации само само с газова турбина, съгласно член 4, параграф 2 (пределно допустимите стойности са приложими само при товар, превишаващ 70 %):
> 50 MWth

(топлинна мощност по стандарт ISO)

Природен газ (бел. 1)

50 (бел. 2)

Течни горива (бел. 3)

120

Газообразни горива

120


ðАзотни окиси (NOх) ï

ðВъглероден окис (СО) ï

ðГазови котли ï

 100 

 100 

ðГазови турбини (включително инсталации с комбиниран цикъл — CCGT), използващи за гориво природен газ(1) ï

 50(2)(3) 

 100 

ðГазови турбини (включително инсталации с комбиниран цикъл — CCGT), използващи различни от природния газ горива(4) ï

 90 

 100 

ðГазови двигатели ï

 100 

 100 

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница